101 VSPH 439/2015-14
199 ICm 1413/2015 101 VSPH 439/2015-14 (MSPH 99 INS 3183/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: ZENOBIA, s.r.o., sídlem Vodňanského 1184/4, Praha 6, IČO: 27402118, zast. JUDr. Vladimírem Jaškem, advokátem, sídlem V Jirchářích 148, Praha 1, proti žalovanému: JUDr. Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Sukova 1307/1, Říčany, o popření pohledávky žalovaného o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 199 ICm 1413/2015-6 ze dne 20. dubna 2015,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 199 ICm 1413/2015-6 ze dne 20. dubna 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. odmítl žalobu žalobce (věřitele dlužníka) na popření pravosti pohledávek žalovaného jako dalšího věřitele přihlášeného do insolvenčního řízení na dlužníka a pod bodem II. rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce jako jeden z věřitelů dlužníka při přezkumném jednání popřel přihlášenou pohledávku žalovaného a v souvislosti s tímto popěrným úkonem (žalobou) nesplnil povinnost složit jistotu na náklady incidenčního sporu ve výši 10.000 Kč do 15-ti dnů od skončení přezkumného jednání, ani později ve lhůtě stanovené ve lhůtě § 202 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Soud proto postupoval podle § 205 odst. 5 IZ a žalobu pro nesplacení jistoty odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil tím, že žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, které přes výzvu soudu prvního stupně ničím nezdůvodnil.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Insolvenční zákon v § 200 umožňuje popření přihlášené pohledávky věřitelem, ale stanoví proto přesná pravidla, která jsou závazná a od nichž se nelze odchýlit. Podle § 200 odst. 2 IZ se k popření pohledávky přihlášeným věřitelem přihlíží, obsahuje-li všechny náležitosti a postup podle § 43 o.s.ř. se nepoužije. Z insolvenčního zákona nevyplývá žádná povinnost insolvenčního soudu poučovat žalobce, či vyzývat jej, jakou formou má složit (MSPH 99 INS 3183/2013) zákonem stanovenou jistotu. Složení jistoty popírajícím věřitelem ve výši 10.000 Kč do 15-ti dnů od skončení přezkumného jednání podle § 202 odst. 3 IZ patří mezi zákonné náležitosti popření pohledávky věřitelem, které je současně žalobou na její popření. Nesloží-li v zákonem stanovené lhůtě žalobce jistotu, postupuje insolvenční soud bez dalšího podle odstavce 5-tého tohoto ustanovení IZ a žalobu, kterou přihlášený věřitel uplatnil popřením pohledávky, odmítne. Jinými slovy řečeno, přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, může složit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši 10.000 Kč jen ve lhůtě k tomu určené v § 202 odst. 3 IZ a k opožděnému složení jistoty se nepřihlíží.

Z těchto odvolací soud usnesení soudu prvého stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že ani ve stádiu odvolacího řízení žalovanému náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1. července 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná