101 VSPH 438/2013-75
38 ICm 476/2013 101 VSPH 438/2013-75 (KSPH 38 INS 15416/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: MUDr.Jaromír anonymizovano , anonymizovano , bytem Old išská 1113, Kolín, insolven ní dlužník, zastoupený JUDr.Františkem Šafárikem, advokátem, sídlem Sedlovská 51, Ratbo , proti žalované: Gabriela Ji anonymizovano , anonymizovano , bytem Old išská 1113, Kolín, zastoupená JUDr.Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou, sídlem Lublaěská 24, Praha 2, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze .j. 38 ICm 476/2013-57 ze dne 17. íjna 2013,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze .j. 38 ICm 476/2013-57 ze dne 17. íjna 2013 se zrušuje a vďc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl žalobu na ur ení, že pop ení vykonatelné pohledávky žalované ve výši 2,000.000,-K je po právu, a pod bodem II.výroku rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalované na náhradu náklad ízení 12.342,-K .

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď ze zjištďní, že žalovaná p ihlásila do insolven ního ízení vedeného na žalobce vykonatelnou pohledávku ve výši 2,000.000,-K , kterou na p ezkumném jednání pop eli jak dlužník, tak insolven ní správce co do pravosti z d vodu zániku této pohledávky zapo tením. Po zjištďní, že insolven ní soud usnesením ze dne 21.5.2013 neschválil oddlužení žalobce a prohlásil na jeho majetek konkurs, soud prvního stupnď dovodil, že žalobce-insolven ní dlužník ztratil aktivní hmotnou legitimaci v tomto inciden ním sporu ve smyslu § 410 odst.2 insolven ního zákona (dále též IZ). Poukázal na to, že insolven ní zákon sice umožěuje dlužníku, aby pop el vykonatelnou pohledávku podle § 192 odst.1 IZ, ovšem takové pop ení má stejné ú inky jako pop ení pohledávky insolven ním správcem jen v p ípadď, kdy je ešen úpadek oddlužením nebo reorganizací, nikoliv však konkursem. Za trvání konkursu podle § 200 IZ nemá pop ení dlužníkem tytéž ú inky jako pop ení insolven ním správcem a nemá vliv na zjištďní této pohledávky. Jediným ú inkem takového pop ení dlužníkem je to, že pro pohledávku, kterou dlužník pop el co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu pop ení upravený seznam p ihlášených pohledávek exeku ním titulem. Dospďl proto k závďru, že žalobce není v tomto sporu po prohlášení konkursu aktivnď vďcnď legitimován k podání žaloby a z tohoto d vodu ji zamítl. Výrok o nákladech ízení od vodnil úspďchem žalované ve vďci.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání. Uvedl v nďm, že usnesení soudu o prohlášení konkursu není dosud v právní moci, nebo proti tomuto usnesení podal odvolání. Odmítnutí žaloby o ur ení pop ené pohledávky dlužníkem by mohla pro žalobce znamenat nenahraditelnou škodu, pokud by d m byl v mezidobí prodán. Tím, že nejprve bylo povoleno oddlužení, které bylo na základď odvolání žalované odvolacím soudem zrušeno, a následnď došlo k novému rozhodnutí o prohlášení konkursu, došlo 38 ICm 476/2013 (KSPH 38 INS 15416/2012) k znevýhodnďní žalobce, který v dobď povolení oddlužení podal tuto inciden ní žalobu. Stejnou žalobu podal také insolven ní správce, takže kdyby ztratil aktivní legitimaci ve sporu, je žalobce p esvďd en, že na jeho místo nastupuje insolven ní správce a soud by mďl projednat žalobu s tímto novým žalobcem, který nastoupí na místo insolven ního dlužníka. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil, eventuálnď jej zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení.

Žalovaná vyvracela vývody odvolání a navrhla, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď potvrdil z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a to postupem podle § 214 odst.2 písm.d) o.s. ., nebo dospďl k závďru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, ani pro zmďnu napadeného rozsudku.

Právní závďr soudu prvního stupnď o ztrátď aktivní vďcné legitimace žalobce-insolven ního dlužníka v tomto sporu v d sledku rozhodnutí insolven ního soudu o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, by bezezbytku obstál, pokud by p ed tím, než o podaném odvolání odvolací soud rozhodl, nebylo usnesení o prohlášení konkursu zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze .j. 2 VSPH 911/2013-B-52.

V d sledku tohoto zrušovacího usnesení odvolacího soudu se insolven ní ízení vrátilo zpďt do stadia, kdy je rozhodnuto pouze o úpadku dlužníka, nikoliv o zp sobu jeho ešení, a otázka aktivní vďcné legitimace žalobce (insolven ního dlužníka) v tomto inciden ním sporu je i nadále odvislá od rozhodnutí soudu prvního stupnď o zp sobu ešení úpadku dlužníka. Pokud bude pravomocnď rozhodnuto schválení oddlužení, pak žalobce je v tomto sporu aktivnď legitimován ve smyslu § 410 odst.2 IZ, a pokud bude pravomocnď rozhodnuto o prohlášení konkursu, žalobce pozbude v tomto sporu bez dalšího aktivní vďcnou legitimaci.

V této souvislosti nelze p ehlédnout, že také insolven ní správce, který spornou pohledávku žalované na p ezkumném jednání pop el spolu s dlužníkem, podal (a to samostatnď) žalobu na pop ení stejné vykonatelné pohledávky proti žalované. Tato žaloba je vedena u soudu prvního stupnď pod sp.zn. 38 ICm 583/2013 (zjištďno z oddílu C elektronicky vedeného insolven ního spisu). O této žalobď insolven ního správce nebylo soudem prvního stupnď dosud rozhodnuto.

Za dané situace, v níž rozhoduje v této vďci odvolací soud, jeví se nezbytné, aby soud prvního stupnď v dalším ízení obď žaloby (insolven ního dlužníka i insolven ního správce) spojil podle § 112 o.s. . ke spole nému projednání a rozhodnutí, nebo v rozsahu pop ení pohledávky mají ve sporu postavení nerozlu ných spole ník a rozsudek m že být rozdílný ve vztahu ke každému z tďchto žalobc jen tehdy, pokud insolven ní dlužník ztratí v dalším pr bďhu inciden ního sporu aktivní hmotnou legitimaci podle § 410 odst.2 IZ tím, že na jeho majetek bude pravomocnď soudem prohlášen konkurs.

Z tďchto všech d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď podle § 219a odst.1 písm.a) o.s. . zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení. Aktivní vďcná legitimace žalobce v tomto sporu pozbude jen, stane-li se pravomocným usnesení insolven ního soudu o zp sobu ešení úpadku dlužníka konkursem. 38 ICm 476/2013 (KSPH 38 INS 15416/2012)

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 23.ledna 2014 JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová