101 VSPH 436/2014-16
69 ICm 400/2014 101 VSPH 436/2014-16 (KSPH 39 INS 16413/2011)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobce: Marcel anonymizovano , anonymizovano , bytem Gen. Sochora 1206/13, Ostrava-Poruba, proti žalované: JUDr. Alena Vachtlová, sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, insolvenční správkyně dlužníka Petra Janka, o vyloučení Věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 69 ICm 400/2014-10 ze dne 27.května 2014, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 69 ICm 400/2014-10 ze dne 27.května 2014 se mění tak, že podání žalobce ze dne 5.února 2014 se neodmítá.

Odůvodnění

Krajský soud v Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku odmítl podání žalobce z 5.února 2014, kterým bylo zahájeno incidenční řízení o vyloučení v žalobě označené nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Petra Janka a v bodě II.Výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů r1zen1.

Své rozhodnutí odůvodnil soud I.stupně tím, že žalobce v žalobě datované 5.února 2014 se vůči žalované domáhá vyloučení nemovitostí identifikovaných v žalobě z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že na žalobce přešlo vlastnické právo k označeným nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva z 2.prosince 2009.

Soud dovodil, že tvrzení žalobce k posouzení oprávněnosti jeho žaloby jsou neúplná a nekonkrétní, a proto usnesením ze l7.dubna 2014 vyzval žalobce, aby ve lhůtě lSdnů od doručení usnesení žalobu doplnil o další skutečnosti ohledně zajištěného závazku, o okolnostech jeho vzniku, o jeho splatnosti a jak došlo k realizaci zajištění a nabídl důkazy k prokázání svých skutkových tvrzení stím, že v usnesení byl poučen, že neodstraní-li tyto nedostatky žaloby, soud žalobu odmítne. Jelikož na výzvu soudu žalobce nereagoval, soud I.stupně postupem podle § 43 odst.2 o.s.ř. žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 146 odst.3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal žalobce Včas odvolání, vněmž uvedl, že žaloba má veškeré náležitosti potřebné k jejímu projednání, nebot nemovitosti, které jsou předmětem vylučovací žaloby, řádně označil a kžalobě připojil jak smlouvu o půjčce, tak smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k v žalobě označeným nemovitostem, v nichž bylo

(KSPH 39 INS 16413/2011) ujednáno, že v případě prodlení dlužníka s vrácením půjčky přejde vlastnictví k předmětným nemovitostem na věřitele. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení změnil tak, že se žaloba neodmítá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. a odvolání žalobce shledal důvodným.

Důvody, pro které soud I.stupně žalobu odmítl a které spočívají v tom, že podle soudu žaloba neobsahuje dostatečná skutková tvrzení o Vlastnickém právu žalobce k označeným nemovitostem a v tom, že ke svým tvrzením nepředložil žádné důkazy, nejsou důvody, jež by bránily věcnému projednání žaloby a jež by představovaly překážky, pro které nelze v řízení pokračovat.

Žaloba má všechny formální náležitosti návrhu na zahájení řízení podle § 79 odst.1 o.s.ř. V žalobě jsou řádně označeni žalobce a žalovaný, stejně jako nemovitosti, jež mají být ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vyloučeny, jakož i skutková tvrzení, kterými žalobce důvodnost žaloby dokládá. Nebyl proto dán důvod k tomu, aby soud I.stupně žalobce vyzýval k odstranění vad žaloby postupem podle § 43 odst.1 o.s.ř. a poté, aby žalobu podle § 43 odst.2 o.s.ř. odmítl. Rovněž nejsou dány zákonné důvody pro odmítnutí žaloby podle § 160 odst.4 insolvenčního zákona.

To, že žalobce nedoložil podle soudu potřebné důkazy kprokázání důvodnosti své žaloby nebo neúplněvylíčil svá skutková tvrzení, jsou skutečnosti, které mohou mít po provedení důkazního řízení za následek, že soud žalobu zamítne proto, že žalobce neunesl ohledně svých žalobních tvrzení důkazní břemeno, avšak není to důvod pro odmítnutí žaloby z procesních důvodů.

Ztěchto důvodů odvolací soud podle § 167 odst.2 ve spojení s § 220 odst.1 o.s.ř. rozhodl tak, že se žaloba neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu V Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 11.srpna 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika