101 VSPH 421/2014-31
44 ICm 122/2014 101 VSPH 421/2014-31 (KSPA 44 INS 7722/2013)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. V právní Věci žalobce: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Staré náměstí 78, Česká Třebová, zast. JUDr. Petrem Cardou, advokátem, sídlem Pod Věží 121/3, Svitavy, proti žalovanému: Insolvency Project, V.o.s., sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Ing. Jaroslava Pospíšila, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích č.j. 44 ICm 122/2014-20 ze dne 11.března 2014, takto:

Usnesení Krajského soudu V Hradci Králové pobočka V Pardubicích č.j. 44 ICm 122/2014-20 ze dne 11.března 2014 se mění tak, že se žalobci přiznává pro řízení osvobození od soudních poplatků z jedné poloviny.

Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka V Pardubicích jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením rozhodl, že nepřiznává žalobci pro řízení o určení pravosti jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení osvobození od soudních poplatků. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že žalobce věrohodným způsobem nedoložil své majetkové poměry. Z vyplněného formuláře Potvrzení o výdělkových, osobních a majetkových poměrech nevyplývají žádné jeho příjmy, pouze jen jeho tvrzení, že žádné příjmy nemá, a to ani na zajištění základních životních potřeb, ačkoliv podniká V oboru stavebních prací. Soud proto údaje uvedené v prohlášení o majetkových poměrech považuje za nevěrohodné s ohledem na to, že žalobce nepředložil příjmy za poslední zdaňovací období tj. za rok 2013, a předložil pouze platební výměr, který se ovšem týká roku 2012. Stejně tak žalobce nedoložil k žádosti přiznání k dani z příjmu za rok 2013, takže z této listiny nemohl soud posoudit majetkové poměry žalobce v poslední době.

Proti tomuto usnesení podal žalobce Včas odvolání, V němž poukázal na to, že v době, kdy žádal o osvobození od soudních poplatků, měl v ruce pouze rozhodnutí finančního úřadu, které soudu předložil, a žádné jiné. Jednalo se o doklady k dani za rok 2012, protože přiznání k dani z příjmu za rok 2013, které k odvolání předkládá, podal až 31.března 2014. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. a odvolání žalobce shledal částečně důvodným.

Žalobce předložil V souvislosti s podaným odvoláním přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013, přičemž platební výměr za rok 2013 skutečně v době, kdy soud rozhodoval o jeho žádosti, nemohl mít k dispozici, nebot přiznání k dani za rok 2013 podal v zákonem stanovené lhůtě u Íinančního úřadu až ke dni 31.března 2014. Z tohoto přiznání kdani odvolací soud zjistil, že za rok 2013 měl žalobce zpodnikatelské činnosti příjem 160.793,-Kč za celý rok a finanční prostředky V hotovosti ve Výši 26.519,-Kč, dále evidoval závazky ve výši 1.611.197,-Kč a pohledávky ve výši 5.619.529,-Kč.

Nevymožené pohledávky z podnikatelské činnosti nejsou majetek, z něhož by žalobce reálně mohl soudní poplatek zaplatit, a s ohledem na doloženou Výši příjmů za rok 2013, a Výši finanční hotovosti, kterou měl žalobce k dispozici, je podle názoru odvolacího soudu na místě přiznat mu pro řízení osvobození od soudních poplatků z 1/2, nebot žalobce nedoložil, že na jeho straně existují ještě další, a to závažné důvody, pro které by bylo na místě žalobci přiznat osvobození od soudního poplatku zcela (§ 138 odst.1 o.s.ř.).

Z těchto důvodů pak odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žalobci přiznává pro řízení o osvobození od soudních poplatků z 1/2.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.září 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika