101 VSPH 418/2015-44
59 ICm 3841/2014 101 VSPH 418/2015-44 (KSHK 59 INS 17180/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: INKOS HK-Turnov, v.o.s., IČO: 28821955, sídlem Boharyně 70, insolvenční správce dlužníka Evy Šotolové, zast. JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou, sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, proti žalovanému: REALBOHEMIA, a.s., IČO: 45242968, sídlem Ostrovského 253, Praha 5, o popření pořadí vykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 59 ICm 3841/2014-19 ze dne 21. ledna 2015,

t a k t o:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 59 ICm 3841/2014-19 ze dne 21. ledna 2015 ve znění opravného usnesení č.j. 59 ICm 3841/2014-39 ze dne 8. června 2015 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem určil, že vykonatelné pohledávky žalovaného uvedené v bodě I. výroku rozsudku jsou pohledávkami nezajištěnými, v bodě II. rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení a pod bodem III. uložil žalovanému zaplatit státu soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že podanou žalobou se insolvenční správce domáhá určení, že vykonatelné pohledávky žalovaného označené v žalobě a přihlášené jím do insolvenčního řízení na dlužnici jsou pohledávkami nezajištěnými a toto zajištění (nikoliv pohledávky samé) žalobce při přezkumném jednání popřel. Soud prvního stupně uložil žalovanému, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil ve stanovené lhůtě, a z obsahu písemného vyjádření žalovaného vyplývá, že sporné vykonatelné pohledávky přihlásil žalovaný jako zajištěné omylem, neboť ve skutečnosti jde o pohledávky nezajištěné. Soud prvního stupně toto vyjádření žalovaného posoudil jako uznání žalobcova nároku, a proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání podle § 153a o.s.ř., aniž ve věci nařizoval jednání, protože se oba účastníci účasti na projednání věci ve smyslu § 115a o.s.ř. vzdali. Výrok o nákladech řízení odůvodnil soud úspěchem žalobce ve věci a rozhodnutí o soudním poplatku pak odkazem na § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích.

Proti tomuto rozsudku pro uznání podal žalovaný včas odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud tento rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neboť žalobce není v této věci aktivně legitimován podat žalobu na určení pořadí vykonatelné (KSHK 59 INS 17180/2014) pohledávky. Poukazoval na to, že při přezkumném jednání žalobce nepopřel pravost ani výši pohledávek, ale popřel pouze jejich zajištění a žalobou se domáhá určení, že vykonatelné pohledávky žalovaného jsou pohledávky nezajištěné. Přitom podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k podání takové žaloby na popření pořadí vykonatelných pohledávek není insolvenční správce aktivně legitimován, a proto je třeba jeho žalobu odmítnout.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek postupem podle § 214 odst. 2 písm. d) o.s.ř., neboť dospěl k závěru, že je na místě napadený rozsudek zrušit podle § 219a odst. 1 o.s.ř.

Jelikož žalovaný podal odvolání do rozsudku pro uznání, zkoumal odvolací soud, zda jsou dány odvolací důvody vymezené v § 205b o.s.ř., a dovodil, že v této věci nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o.s.ř.

Rozsudkem pro uznání nelze rozhodnout nejen ve věcech, kdy to jejich povaha nepřipouští, či ve kterých nelze uzavřít smír, ale i tehdy, kdy by rozsudek pro uznání byl v rozporu s právními předpisy. I v takovém případě uznání žalovaného není způsobilým podkladem pro vydání rozsudku pro uznání.

Při vydání rozsudku pro uznání soud nezjišťuje skutkový stav věci a neprovádí důkazy, nýbrž vychází ze skutečností uváděných v žalobě.

Ze žaloby insolvenčního správce v této věci pak jednoznačně vyplývá, že se insolvenční správce podanou žalobou domáhá určení, že po právu popřel pořadí vykonatelných pohledávek žalovaného, neboť při přezkumném jednání nepopřel jejich pravost ani výši, ale pouze jejich zajištění (pořadí).

Již z těchto skutkových údajů žaloby jednoznačně vyplývá, že insolvenční správce není aktivně legitimován k podání incidenční žaloby na určení pořadí pohledávek žalovaného (byť se popření zajištění váže k vykonatelným pohledávkám), jak to vyslovil Nejvyšší soud ve svém usnesení č.j. 29 ICdo 11/2012-78 ze dne 28.2.2013.

Insolvenční správce je osobou oprávněnou podat incidenční žalobu jen v případech uvedených v § 199 odst. 1 IZ, tedy v případě, že sám popřel vykonatelnou pohledávku, tedy popřel její pravost či výši.

Popření pořadí vykonatelné pohledávky však není popřením vykonatelné pohledávky a v případě, že insolvenční správce popře pouze její pořadí, podává žalobu na určení popřeného pořadí (zajištění) jen věřitel, jehož právo na uspokojení ze zajištění insolvenční správce popřel. Podal-li takovou žalobu insolvenční správce, pak je třeba, aby ji soud odmítl podle § 160 odst. 4 věta první IZ, jako žalobu podanou neoprávněnou osobou, postup podle § 198 odst. 3 IZ v takovém případě nelze aplikovat.

Z těchto důvodů odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž bude soud prvního stupně vázán právním názorem vyjádřený odvolacím soudem v tomto zrušovacím usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení (KSHK 59 INS 17180/2014)

otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. září 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná