101 VSPH 414/2014-179
57 ICm 764/2012 101 VSPH 414/2014-179 (KSLB 57 INS 1337/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: ROSANA, s.r.o., Iy 25081152, sídlem Na K e ku 365, Praha 10, zastoupený Mgr.Ing. Zdeěkem Stanovským, advokátem, sídlem T ebízského 1388/7, Praha 2, proti žalovanému: KONKURSNÍ, v.o.s., Iy 25417959, sídlem Mďsí ná 256/2, Liberec 3, insolven ní správce dlužníka DUB 3000, a.s., zastoupený JUDr.Rudolfem Vaěkem, advokátem sídlem Mďsí ná 256/2, Liberec 3, o vylou ení movitých vďcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 57 ICm 764/2012-160 ze dne 21.kvďtna 2014 ve spojení s opravným usnesením .j. 57 ICm 764/2012-175 ze dne 19.srpna 2014

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 57 ICm 764/2012-160 ze dne 21.kvďtna 2014 ve spojení s opravným usnesením .j. 57 ICm 764/2012-175 ze dne 19.srpna 2014 se ve výroku pod bodem II. o nákladech ízení potvrzuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr.Ing.Zdeěka Stavovského ástku 1.850,-K .

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl žalobu, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka byly vylou eny movité vďci v tomto výroku specifikované, a to proto, že v dobď, kdy rozhodoval o vďci samé, tyto movité vďci již v soupisu majetkové podstaty dlužníka zapsány nebyly, nebo je žalovaný v mezidobí zpenďžil. Pod bodem II.výroku pak soud v napadeném rozsudku rozhodl, že se žalovanému v i žalobci náhrada náklad ízení nep iznává.

Použití výjime ného ustanovení § 150 o.s. . pro rozhodnutí o náhradď náklad ízení od vodnil soud prvního stupnď tím, že d vodem zamítnutí žaloby bylo to, že vďci, které byly p edmďtem vylu ovací žaloby, žalovaný v pr bďhu insolven ního ízení zpenďžil, a v d sledku tohoto jednání se stala žaloba bezp edmďtnou. yást vďcí p itom zpenďžil ještď p ed podáním žaloby, a bylo proto na nďm, aby v rámci insolven ního ízení tyto informace promítl v doplěovaném soupisu majetkové podstaty a aby byly k dispozici insolven nímu soudu i t etím osobám, což neu inil. 57 ICm 764/2012 (KSLB 57 INS 1337/2011)

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný v as odvolání, kterým napadl toliko výrok pod bodem II. o nákladech ízení. Uvedl v nďm zejména, že na výsledek sporu v této vďci nemá žádný vliv skute nost, že v pr bďhu ízení o vylu ovací žalobď žalovaný v rozporu se zákazem formulovaným v § 19 odst.3 ZKV, který se uplatní i v režimu insolven ního zákona, zpenďží majetek, jehož vylou ení ze soupisu majetkové podstaty úpadce se žalobce domáhá, nebo i potom soudy mohou rozhodnout o žalobď a vylou it náhradní penďžité plnďní získané správcem za zpenďžený majetek. Žalobce v této vďci nenavrhl zmďnu žaloby, nepožádal o náhradní penďžité plnďní za jeho údajný majetek, takže to byl on, kdo zavinil sv j procesní neúspďch ve vďci. Vďci, které se žalobce domáhal vylou it ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, p edstavují zásoby a obďžné prost edky, které byly sou ástí podniku dlužníka, který žalovaný provozoval, takže vďci zpenďžil v rámci provozování podniku dlužníka. Žalobce navíc v žalobď nedostate nď individualizoval vďci, jež mají být ze soupisu majetku vylou eny, nebo šlo o majetek druhovď ur ený a vďcí téhož druhu mďl žalovaný v soupisu majetkové podstaty podstatnď více. Navrhl proto, aby odvolací soud výrok nákladech ízení zmďnil a žalovanému p iznal náhradu náklad ízení, jež mu vznikla v souvislosti s jeho zastoupením advokátem.

Žalobce vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď potvrdil z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání p ezkoumal napadený rozsudek postupem podle § 214 odst.2 písm.e) o.s. . a odvolání žalovaného neshledal d vodným.

K d vod m uvádďným soudem prvního stupnď v od vodnďní napadeného rozsudku pro výjime né použití § 150 o.s. . pro rozhodnutí o nákladech ízení, s nimiž se odvolací soud ztotožěuje, pak ještď doplěuje, že usnesením ze dne 22.3.2012 insolven ní soud povolil prodej ásti vďcí z majetkové podstaty dlužníka, (mezi nďž pat í o vďci, které jsou p edmďtem žaloby v této vďci), až poté, kdy bude rozhodnuto o vylu ovací žalobď v této vďci.

Poté žalovaný insolven nímu soudu sdďlil, že ást vďcí zpenďžil p ed podáním vylu ovací žaloby, a ást po jejím podání, ímž shora uvedené usnesení insolven ního soudu porušil, aniž by to vyzna il v soupisu majetkové podstaty dlužníka, a výtďžek zpenďžení zaslal žalobci. Již tyto skute nosti posta ují podle názoru odvolacího soudu k závďru, že je namístď výjime nď ve sporu úspďšnému žalovanému náhradu náklad ízení nep iznat, nebo za situace, kdy nebylo podáno odvolání do výroku o vďci samé, nem že odvolací soud posuzovat správnost právního závďru soudu prvního stupnď, pro který žalobu ve vďci samé zamítl.

Z tďchto d vod proto odvolací soud napadený rozsudek ve výroku o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem jako vďcnď správný podle § 219 o.s. . potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s. . Žalobce mďl v odvolacím ízení ve vďci úspďch, a má proto právo na náhradu náklad ízení, jež mu vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem. P iznaná náhrada zahrnuje paušální odmďnu za jeden úkon právní služby advokáta podle § 9 odst.4 písm.c) vyhl. .177/1996 Sb. ve znďní ú inném od 57 ICm 764/2012 (KSLB 57 INS 1337/2011)

1.1.2013 ve výši 3.100,-K , snížené na polovinu podle § 11 odst.2 téže vyhlášky, a k tomu byl p iznán ještď režijní paušál advokáta ve výši 300,-K .

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst.1 písm.c/ o.s. .

V Praze dne 8.zá í 2014

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová