101 VSPH 414/2013-162
57 ICm 173/2012 101 VSPH 414/2013-162 (KSLB 57 INS 2062/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobkynď: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, sídlem Washingtonova 1567/25, Praha 1, insolven ní správkynď dlužníka Bau & Construct Investment, s.r.o., zastoupená Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, sídlem Petrohradská 390/46A, Praha 10, proti žalovanému: Komora inženýr v investi ní výstavbď, o.s., Iy 27049914, sídlem Vlkov 25, Hluboká nad Vltavou, zastoupený opatrovníkem JUDr.Miloslavem Jura kou, advokátem, sídlem Dr.E.Beneše 4/12, Liberec 1, o ur ení neú innosti právního úkonu, o odvolání opatrovníka žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 57 ICm 173/2012-110 ze dne 3.zá í 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 57 ICm 173/2012-110 ze dne 3.zá í 2013 se potvrzuje.

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením p iznal JUDr.Miloslavu Jura kovi odmďnu za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem žalovanému-ob anskému sdružení Komora inženýr v investi ní výstavbď-v etnď náhrady hotových výdaj celkem 2.057,-K , náhradu nad tuto ástku požadovanou, tedy náhradu ve výši 28.711,-K opatrovníkovi žalovaného nep iznal.

P i svém rozhodnutí vycházel soud prvního stupnď z toho, že JUDr.Miloslav Jura ka byl ustanoven žalovanému opatrovníkem v souladu s § 29 odst.2 a 3 o.s. ., a to usnesením ze dne 15.3.2012. Opatrovník vyú toval svou odmďnu v celkové výši 30.768,-K a tvo í jej odmďna za t i úkony právní služby snížená o 20 %, 3 x náhrada hotových výdaj po 300,-K a DPH.

Soud odmďnu procesního opatrovníka žalobce p iznal za t i úkony právní služby analogicky podle § 9 odst.5 ve spojení s § 7 bod 1 vyhlášky . 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to ve znďní platném do 1.1.2013, kdy tarifní hodnotou za jeden úkon právní služby byla ástka 500,-K a sazba odmďny podle § 7 bod 1 advokátního tarifu iní 300,-K . Podle § 9 odst.5 advokátního tarifu ve znďní ú inném od 1.1.2013 inila tarifní hodnotu ástka 1.000,-K a sazba odmďny tak inila 500,-K , Odmďnu opatrovníka soud podle § 12a odst.1 advokátního tarifu snížil o 30 % u úkon provedených v roce 2012 a o 20 % u úkon provedených v roce 2013, a to podle lánku II. vyhlášky . 486/2012 Sb., kterou byl advokátní tarif s ú inností od 1.1.2013 novelizován. Za jeden úkon provedený v roce 2012 tak 57 ICm 173/2012 (KSLB 57 INS 2062/2011) opatrovníkovi náleží 200,-K , za jeden provedený v roce 2013 mu náleží 400,-K . Dále p iznanou náhradu tvo í hotové výdaje za jeden úkon právní služby ve výši 300,-K podle § 13 odst.3 advokátního tarifu, a to za t i úkony právní služby. Odmďna i náhrada hotových výdaj byly navýšeny o DPH ve výši 21 %.

Proti tomuto usnesení podal opatrovník žalovaného v as odvolání, v nďmž zejména uvedl, že nesouhlasí s aplikací § 9 odst.5 advokátního tarifu pro ur ení výše jeho odmďny, nebo toto ustanovení se týká výlu nď opatrovníka, který je soudem ustanoven podle § 29 odst.3 o.s. ., a nikoliv podle § 29 odst.2 o.s. . Jelikož je opatrovníkem ustanoveným podle § 29 odst.2 o.s. ., náleží mu odmďna podle § 7 z tarifní odmďny, tj. v daném p ípadď z výše penďžitého plnďní, které je p edmďtem ízení, takže tarifní hodnota iní 480.000,-K a za t i úkony právní služby mu proto náleží odmďna ve výši 10.220,-K za jeden úkon a dále 3 x 300,-K režijní paušál a DPH.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.e) o.s. . a odvolání opatrovníka žalovaného neshledal d vodným.

Obecnď odvolací soud nejprve uvádí, že všechny inciden ní spory, v etnď spor o žalobď na ur ení neú innosti právních úkon dlužníka, jsou svou povahou žalobami ur ovacími, a rozhodování o nich slouží jen pro pot eby insolven ního ízení a nep ipadá u nich zásadnď v úvahu ur ovat paušální odmďnu advokáta (a již zvoleného i ustanoveného soudem ú astníku ízení) podle § 7 ve spojení s § 8 vyhlášky . 177/1996 Sb., tj. stanovovat tarifní hodnotu sazby mimosmluvní odmďny z výše penďžitého plnďní nebo ceny nebo práva, jež je p edmďtem sporu.

Je nesporné, že JUDr.Jura ka byl ustanoven soudem žalovanému v tomto inciden ním ízení jako procesní opatrovník podle § 29 odst.2 o.s. ., a nikoliv jako jeho zástupce podle § 30 odst.2 o.s. . Vztahují se proto na nďj p i ur ování výše umďny náhrady, jež mu za výkon funkce opatrovníka náleží ustanovení § 9 odst.5 advokátního tarifu, jak správnď zd vodnil soud prvního stupnď, který postupoval správnď i p i stanovení výše náhrady, jež opatrovníkovi žalovaného za výkon funkce náleží.

Z tďchto d vod odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď podle § 219 o.s. . jako vďcnď správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst.1 písm.c/ o.s. .)

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová