101 VSPH 405/2015-72
72 ICm 4331/2014 101 VSPH 405/2015-72 (KSPH 72 INS 9604/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Libáň, Psinice č.p. 8, zastoupená zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, proti žalovaným: 1) JUDr.Michal Mareš, sídlem Vodičkova 32/70, Praha 1, insolvenční správce dlužníků Miroslavy a Jaroslava Malicharových, 2) Miroslava Melicharová, nar. 23.3.1953, bytem Náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 72 ICm 4331/2014-63 ze dne 27.dubna 2015,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č.j. 72 ICm 4331/2014-63 ze dne 27.dubna 2014 se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění

Krajský soud v Praze, jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě na určení pravosti pohledávky žalobkyně přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na dlužníky poté, kdy přes výzvu soudu žalobkyně ve lhůtě soudem určené nezaplatila soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,-Kč. Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku doručil soud žalobkyni k rukám jejího zmocněnce dne 13.dubna 2015, a jelikož žalobkyně svou poplatkovou povinnost nesplnila, postupoval podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a řízení z tohoto důvodu zastavil. Výrok o nákladech řízení odůvodnil tím, že žalovaným ve sporu zatím žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, neboť důvodnost své žaloby doložila a soudní poplatek žalobkyně platit nemusí.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

Soud I.stupně předtím, než vydal napadené usnesení, postupoval přesně podle příslušných ustanovení zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.), a poté, kdy zjistil, že žalobkyně současně se žalobou na určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení nezaplatila soudní poplatek ze žaloby, který je splatný již podáním žaloby samé, vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou jí určil. Postupoval pak v souladu se zákonem, když po marném uplynutí této lhůty, řízení zastavil. Ve výzvě k zaplacení soudního poplatku soud I.stupně žalobkyni poučil o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Žalobkyně před výzvou soudu k zaplacení soudního poplatku ani poté nepožádala o osvobození od soudních poplatků 72 ICm 4331/2014 (KSPH 72 INS 9604/2014) z důvodů stanovených v § 138 o.s.ř. a soudní poplatek ze žaloby nezaplatila ani do uplynutí lhůty k odvolání proti podanému usnesení ve smyslu § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, takže odvolací soud nemá žádného zákonného důvodu, pro který by napadené usnesení změnil či zrušil, neboť poukaz na § 12 zákona o soudních poplatcích je zcela nepřípadný.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I.stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, včetně akcesorického výroku o nákladech řízení.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení žalovaným žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 15.června 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová