101 VSPH 392/2013-22
60 ICm 1950/2013 101 VSPH 392/2013-22 (KSPA 48 INS 13325/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a JUDr.Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: Insolvency Project, v.o.s., sídlem Dukelská t ída 15/16, Hradec Králové, insolven ní správce dlužníka Josefa Mac rka, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: SMART Capital, a.s., IyO 26865297, sídlem Hnďvotínská 241/52, Olomouc, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích .j. 60 ICm 1950/2013-12 ze dne 22. srpna 2013,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích .j. 60 ICm 1950/2013-12 ze dne 22. srpna 2013 se ve výroku pod bodem II. o nákladech ízení mďní tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 12.342,-K do t í dn od právní moci usnesení k rukám zástupce žalobce JUDr. Milana Nováka.

II. Náhrada náklad odvolacího ízení se žalobci nep iznává.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil ízení o žalobď insolven ního správce o d vodnosti pop ení pohledávky žalovaného ve výši 53.108,-K , který vzal žalobu zpďt d íve, než soud za al jednat o vďci samé, protože žalovaný vzal p ihlášku sporné pohledávky v insolven ním ízení zpďt. Pod bodem II. výroku soud rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 10.164,-K , která zahrnuje náklady, jež žalobci vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem a paušální odmďnu advokáta stanovil podle § 9 odst. 3 písm.a) vyhl. . 177/1996 Sb. s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu yR sp.zn. 29 ICdo 19/2012 ze dne 30.5.2013. Dále p iznal t i paušální náhrady po 300,-K a DPH ve výši 21%.

Proti tomuto usnesení, a to jen proti výroku o náhradď náklad ízení, podal žalobce v as odvolání, v nďmž poukázal na to, že soud prvního stupnď náhradu žalobci p iznal v nesprávné výši s ohledem na novelu advokátního tarifu ú innou od 1.1.2013, ve které je v § 9 odst. 4 písm.c) uvedeno, že tarifní hodnotu je t eba vypo ítávat z ástky 50.000,-K jak vyplývá z § 9 odst. 4 písm.c) této vyhlášky ve znďní ú inném od 1.1.2013, takže paušální odmďna za jeden úkon právní služby iní 3.100,-K .

Žalovaný navrhl potvrzení napadeného usnesení z d vodu v nďm uvedených. 60 ICm 1950/2013 (KSPA 48 INS 13325/2012)

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm.e) o.s. . a odvolání žalobce shledal d vodným.

Soud prvního stupnď by p i ur ování výše paušální odmďny advokáta žalovaného podle vyhl. . 177/1996 Sb. postupoval správnď, a to v intencích rozsudku Nejvyššího soudu yR, na který v od vodnďní svého usnesení odkazuje, pokud by paušální odmďnu p iznával za úkony právní služby advokáta žalovaného, které u inil do 31.12.2012. Jak odvolací soud zjistil z obsahu spisu, všechny úkony právní služby však zástupce žalovaného u inil až po 1.1.2013, kdy nabyla ú innosti vyhl. . 486/2012 Sb., kterou byla novelizována vyhl. . 177/1996 Sb., konkrétnď § 9 odst. 4, v nďmž je novď uvedeno pod písm.c), že ástka 50.000,-K se považuje za tarifní hodnotu, mj. ve vďcech rozhodovaných v insolven ním a obdobném ízení. Podle tohoto ustanovení je t eba ur it i paušální odmďnu advokáta za úkony u inďné v inciden ním ízení, v nďmž soud rozhoduje v rámci insolven ního ízení, takže zástupci žalovaného náleží za úkony právní služby u inďné po 1.1.2013 paušální odmďna ve výši 3.100,-K za jeden úkon, což iní za t i úkony 9.300,-K , dále mu náleží 3 x 300,-K režijní paušál advokáta a DPH ve výši 21%, celkem tedy 12.342,-K .

Z tďchto d vod odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď ve výroku o nákladech ízení zmďnil, jak ve výroku uvedeno.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 150 o.s. . D vody hodné zvláštního z etele pro použití tohoto výjime ného ustanovení pro rozhodování soudu o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem spat uje odvolací soud v tom, že soud prvního stupnď stanovil výši náhrady v nesprávné výši v d sledku nesprávné aplikace p íslušných ustanovení vyhl. . 177/1996 Sb., což nelze zohlednit k tíži žalovaného.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst. 1 písm.d) o.s. .).

V Praze dne 6.ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová