101 VSPH 384/2014-48
179 ICm 1379/2013 101 VSPH 384/2014-48 (MSPH 79 INS 7499/2011)

Usnesení

Vrchní soud jako soud odvolací rozhodl V senátu složene'm z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotně a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D., V právní věci žalobce: TICIANA, s.r.o., IČO 28998545, sídlem Pláničkova 442/1, Praha 6, zast. Mgr. Radkou Šimkovou, advokátkou, sídlem V Kolkovně 921/3, Praha 1, proti žalovane'mu: Mgr. Robert Hynek, sídlem Vodičkova 30, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Karla Řeháka, zast. JUDr. Františkem Kosíkem, advokátem, sídlem Vodičkova 30, Praha 1, o určení pravosti popřeně pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 179 ICm 1379/2013-40 ze dne 3.června 2014, takto:

I.Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 179 ICm 1379/2013-40 ze dne 3.června 2014 se ve výroku pod bodem IV o vrácení soudního poplatku potvrzuje.

II.Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. výroku rozhodl o pokračování v řízení, ktere' bylo přerušeno usnesením z 26.listopadu 2013, nebot odpadla překážka, pro kterou k přerušení došlo, pod bodem II.výroku rozhodl o zastavení v řízení podle § 104 odst. 1 věta první o.s.ř. pro nedostatek podmínky řízení spočívající v tom, že v důsledku usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 NS ČR 40/2013-A -186 ze dne 30.ledna 2014 byla zrušena usnesení, kterými soud rozhodl o úpadku dlužníka a insolvenční řízení se tak vrátilo do fáze před rozhodnutím o úpadku.

Pod bodem III.výroku pak soud I.stupně v napadene'm usnesení rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1 c) o.s.ř., a v bodě IV.výroku rozhodl, že žalobci vrátí po právní moci tohoto usnesení z účtu soudu I.stupně 4.000,-Kč ze zaplaceněho soudního poplatku v celkove' výši 5.000,-Kč. Toto sve' rozhodnutí odůvodnil § 10 odst. 3 zákona č.549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinne'm od l.září 2011, podle něhož soud vrátí z účtu i zaplacený soudní poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení snížený o 20% nejme'ně však o 1.000,-Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Žalobce zaplatil soudní poplatek v celkově výši 5.000,-Kč, takže k vrácení se poukazuje částka 4.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení, a to jen proti výroku o vrácení soudního poplatku ve výši 4.000,-Kč podal žalobce včas odvolání. Poukázal v něm na to, že důvodem zastavení řízení o incidenční žalobě žalobce byla neodstranitelná překážka řízení, jež vznikla jako důsledek rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, podle něhož si soudy obou stupňů nedostatečně zjistily skutkový stav věci pro svůj závěr o tom, že dlužník je v úpadku. Po prohlášení konkursu soudem I.stupně se však konalo přezkumne' jednání, na ktere'm žalovaný přihlášenou

(MSPH 79 INS 7499/2011) pohledávku žalobce popřel a podanou žalobou tak žalobce uplatnil svá zákonná práva na její určení. Vzhledem k tomu, že konkurs byl zrušen z důvodů na straně soudu, je žalobce názoru, že nedostatek podmínky řízení, který nemohl ovlivnit, nemůže být k jeho tíži, takže aplikace § 10 odst.3 o.s.ř. je v rozporu s ústavními právy odvolatele.

Odvolací soud v rozsahu podane'ho odvolání přezkoumal napadene' usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm.c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Rozhodnutí soudu I.stupně o vrácení poměrne' části soudního poplatku ze žaloby se opírá o správně ustanovení zákona o soudních poplatcích, který pro rozhodování soudu o vrácení poplatku splatněho spolu s podáním žaloby ve sporne'm soudním řízení neupravuj e žádnou možnost soudu vrátit soudní poplatek v jine' (vyšší) výši, než ve výši stanovene' v § 10 odst. 3 o.s.ř. v případě, že řízení o žalobě je zastaveno před prvním jednáním. Zákon neupravuje v tomto ustanovení, ani jinde, vrácení soudního poplatku při zastavení řízení v závislosti na důvodech, pro ktere' bylo řízení zastaveno a ktere' žalovaný v odvolání akcentuje. Soudní poplatek se vrací v plne' výši jen v případě, kdy byla žaloba před prvním jednáním odmítnuta. V případě zastavení řízení, at již v souvislosti se zpětvzetím žaloby, nebo pro nedostatek podmínky řízení, se vrací jen jeho poměrná část v rozsahu stanovene'm v odst. 3 § 10 zákona o soudních poplatcích.

Z těchto všech důvodů odvolací soud proto usnesení soudu I.stupně v napadene'm výroku o vrácení soudního poplatku jako věcně správně potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení úspěšne'mu žalovane'mu žádne' náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 11.srpna 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika