101 VSPH 379/2013-78
57 ICm 528/2012 101 VSPH 379/2013-78 (KSLB 57 INS 21224/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobkynď: Komer ní banka, a.s., Iy 45317054, sídlem Na P íkopď 33, Praha 1, zastoupená JUDr.Josefem Kešnerem, advokátem, sídlem Lukavecká 1732, Praha 9, proti žalované: KONKURSNÍ, v.o.s., Iy 25417959, sídlem Mďsí ná 256/2, Liberec 3, insolven ní správkynď dlužník Zdeěka a Andrey Šoltysových, zastoupené JUDr.Rudolfem Vaěkem, advokátem sídlem Mďsí ná 256/2, Liberec 3, o ur ení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkynď proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 57 ICm 528/2012-62 ze dne 26. ervence 2013,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 57 ICm 528/2012-62 ze dne 26. ervence 2013 se v bodu III.výroku o nákladech ízení potvrzuje.

II.Žalobkynď je povinna zaplatit žalované na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr.Rudolfa Vaěka ástku 1.340,-K .

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku ur il, že žalobkynď má za insolven ními dlužníky pohledávku ve výši 20.210,88 K , v bodu II.výroku zamítl žalobu na ur ení, že žalobkynď má za dlužníky pohledávku ve výši 162.102,75 K a pod bodem III.výroku uznal žalobkyni povinnou zaplatit žalované na náhradu náklad ízení 12.584,-K . P iznaná náhrada náklad ízení p edstavuje náklady, jež žalované vznikly v souvislosti s jejím zastoupením advokátem, a to ve výši podle vyhlášky . 177/1996 Sb.

Své rozhodnutí o náhradď náklad ízení od vodnil soud prvního stupnď odkazem na § 142 odst.3 o.s. . s tím, že žalovaná mďla ve sporu neúspďch jen v nepatrné ásti, a proto jí p iznal náhradu náklad , které jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem v plné výši.

Proti tomuto rozsudku, a to jen proti výroku pod bodem III. o nákladech ízení, podala odvolání žalobkynď. Uvedla v nďm, že mezi ú astníky ízení byly sporné jen pohledávky ve výši 29.512,-K a 59.841,50 K , které žalovaná pop ela, a pouze nedopat ením žalobkynď uvedla v žalobním petitu celkovou výši p ihlášených pohledávek. Má proto za to, že soud prvního stupnď mďl žalobkyni vyzvat k opravď žalobního petitu, nebo za tohoto stavu vďci šlo o žalobu neur itou. Žalobkynď byla úspďšná ve sporu v 11 %, takže žalovaná by mďla mít nárok pouze na 78 % náklad ízení, a nikoliv na náhradu náklad ízení v celkové výši. Kromď toho má žalobkynď za to, že náklady, které vznikly žalované v souvislosti s jejím zastoupením 57 ICm 528/2012 (KSLB 57 INS 21224/2011) advokátem, nemďly být žalované p iznány, nebo tyto náklady nelze považovat za ú elnď vynaložené. Žalovaná je osobní spole ností a jedním z jejich spole ník je i Mgr.Lenka Vitebská, advokátka z advokátní kancelá e JUDr.Rudolfa Vaěka, zástupce žalované. Je toho názoru, že zvolení si tohoto advokáta v inciden ním sporu žalovanou bylo neopodstatnďné, nebo Mgr.Lenka Vitebská, spole nice insolven ního správce, je osobou práva znalou, takže ustanovením advokáta došlo pouze k bezd vodnému zisku, a ve vztahu k žalobkyni lze toto jednání chápat jako šikanózní ve smyslu rozhodnutí Ústavního soudu yR sp.zn. I. ÚS 988/12 ze dne 25.7.2012. Navrhla proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve výroku o nákladech ízení zmďnil tak, že se žalované náhrada náklad ízení nep iznává.

Žalovaná se k podanému odvolání písemnď vyjád ila a navrhla, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď v napadeném výroku potvrdil z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud p ezkoumal v rozsahu podaného odvolání napadený rozsudek postupem podle § 214 odst.2 písm.e) o.s. . a odvolání žalobkynď neshledal d vodným.

Žalobkynď ještď p ed podáním žaloby nepochybnď vďdďla, které pohledávky a v jaké výši žalovaná p i p ezkumném jednání pop ela, a p esto v žalobním petitu uvedla, aby soud ur il v inciden ním ízení pravost jejích pohledávek za dlužníky v celkové výši 182.313,63 K , tedy i ve výši, v níž pohledávky žalobkynď p i p ezkumném jednání pop eny nebyly. Žalobní petit tak byl zcela ur itý a žaloba netrpďla žádnými vadami ve smyslu § 43 odst.1 o.s. . To,. Že žalobkynď u inila p edmďtem inciden ního sporu i pohledávky, jež byly p i p ezkumném jednání zjištďny, jde výlu nď k tíži žalobkynď, která byla rovnďž v inciden ním sporu zastoupena advokátem, tedy osobou s právní kvalifikací a soud je v inciden ním ízení jako v každém jiném soudním sporném ízení vázán žalobním nárokem ve smyslu § 153 odst.2 o.s. . ve spojení s § 7 odst.1 insolven ního zákona. Soud prvního stupnď proto nepochybil, když žalobu zamítl i v ásti, v níž se žalobkynď domáhala ur ení pravosti pohledávek v rozsahu, v nďmž pohledávky pop eny nebyly.

Úspďch žalobkynď ve sporu ve výši 11 % také odvolací soud považuje z hlediska § 142 odst.3 o.s. . za úspďch nepatrný s ohledem na celkovou výši pohledávky, kterou žalobkynď sama u inila p edmďtem inciden ního sporu, a soud prvního stupnď proto postupoval správnď, když žalované p iznal celou náhradu náklad ízení, jež jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem.

To, že insolven ní správkynď je ve ejnou obchodní spole ností, jejímiž spole níky jsou osoby s právnickým vzdďláním, ji nediskvalifikuje k tomu, aby si jako každý jiný ú astník sporného soudního ízení zvolila pro spor svého zástupce-advokáta ve smyslu § 24 a 25 o.s. . a žádná omezení v tomto smďru nestanovuje insolven nímu správci ani insolven ní zákon. Nelze proto bez dalšího dovozovat, že ze strany žalované šlo p i zvolení advokáta k zastupování ke zneužití práva a o šikanózní jednání ve vztahu k žalobkyni, která je akciovou spole ností, jež sama bezpochyby zamďstnává adu právník , a p esto se také ona nechala v soudním ízení zastupovat advokátem. Žalovanou zvolený advokát není lenem ve ejné obchodní spole nosti, která je insolven ním správcem, a jen z toho, že p i výkonu advokacie zástupce žalované spolupracuje s jednou ze spole nic insolven ního 57 ICm 528/2012 (KSLB 57 INS 21224/2011) správce, nelze dovodit, že d vodem zvolení tohoto advokáta je dosažení bezd vodného zisku (blíže k této problematice viz i stanovisko Nejvyššího soudu yR sp.zn. Cpjn 19/98 týkající se zastupování správce konkursní podstaty s právnickým vzdďláním v inciden ních sporech).

Z tďchto d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve výroku o nákladech ízení jako vďcnď správný podle § 219 o.s. . potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s. . Žalovaná mďla v odvolacím ízení ve vďci plný úspďch, a má proto právo na náhradu náklad ízení, jež jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem v odvolacím ízení. P iznaná náhrada zahrnuje odmďnu advokáta za jeden úkon právní služby (písemné vyjád ení k odvolání) ve výši stanovené v § 7 vyhlášky . 177/1996 Sb. sníženou na polovinu podle § 11 odst.2 téže vyhlášky, takže odmďna iní 810,-K . K tomu byla p iznána náhrada ve výši jednoho režijního paušálu ve výši 300,-K a DPH ve výši 21 %.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 písm.d/ o.s. .)

V Praze dne 2.ledna 2014

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová