101 VSPH 371/2014-44
44 ICm 67/2014 101 VSPH 371/2014-44 (KSUL 44 INS 27544/2013)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složene'm zpředsedy J UDr. Františka Kučery a soudců JU Dr. Ivy Novotne' a JU Dr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD., vprávní věci žalobce: J UDr. Milan Makarius, IČO: 72075074, soudní exekutor, sídlem Plzeňská 276, Praha 5, zast. Mgr. Danielem Kauckým, advokátem, sídlem Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5, proti žalovane': Ing. Alena Veverková, sídlem Kleneč 133, Roudnice nad Labem, insolvenční správkyně dlužníka Mariana Egera, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Kraj ske'ho soudu vÚstí nad Labem č.j. 44 ICm 67/2014-21 ze dne 6.května 2014, takto:

I.Usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem č.j. 44 ICm 67/2014-21 ze dne 6.května 2014 se ve výroku pod bodem II. o nákladech řízení potvrzuje.

II.Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodnění

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o určení pravosti pohledávky žalobce za dlužníkem, popřene' žalovanou při přezkumne'm jednání, a to postupem podle § 96 odst. l a odst. 2 o.s.ř., pod bodem II. výroku rozhodl, že žádný zúčastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení s odkazem na § 146 odst. l písmb) a § 202 insolvenčního zákona a pod bodem III.výroku uložil žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení, a to jen proti výroku pod bodem II. výroku o náhradě nákladů řízení podal odvolání žalobce a navrhl v něm, aby tento výrok změnil odvolací soud tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení, jež mu vznikla v souvislosti se zastoupením advokátem. Poukazoval na to, že sice ve sporu o určení pravosti pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti správci, nicme'ně v § 202 odst. 2 IZ je stanovena zte'to zásady výjimka, spočívající vtom, že insolvenční správce je povinen platit ostatním účastníkům náklady řízení, ktere' vznikly jeho zaviněním, nebo náhodou, která se mu přihodila. Žalobce podal incidenční žalobu důvodně vdůsledku toho, že žalovaná pohledávku popřela při přezkumne'm jednání a žalovaná vzala popření sporne' pohledávky zpět až po podání žaloby žalobcem u soudu. Na straně žalovane' tak došlo kprocesnímu zavinění, ktere' by mělo ve'st k aplikaci § 202 odst. 2 IZ, nebot žalovaná neoprávněně popřela

101 VSPH 571/2014 (KSUL 44 INS 27544/2013) nevykonatelnou pohledávku žalobce, a měla by proto hradit náklady, jež žalobci vznikly v souvislosti s podáním incidenční žaloby.

Odvolací soud přezkoumal napadene' usnesení v rozsahu podane'ho odvolání postupem podle § 202 odst. 2 písm e) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným

Podle § 202 odst. 1 IZ zásadně platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný zúčastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. To platí jako zásada i vpřípadě, že řízení je zastaveno pote', kdy žalobce vzal žalobu zpět, nebot insolvenční správkyně dodatečně popřenou pohledávku zjistila. Takove'to jednání žalovane' insolvenční správkyně nelze podřadit pod zavinění insolvenčního správce nebo náhodu která se mu přihodila, ve smyslu § 202 odst. 2 IZ. Odstavec 2 tohoto ustanovení insolvenčního zákona je obdobou § 147 občanske'ho soudního řádu, tedy obecne' úpravy tzv. separace nákladů, jež se ve sporech o určení pravosti popřene' pohledávky může výjimečně uplatnit. Zaviněním se rozumí porušení výlučně procesních povinností vyplývajících ze zákona nebo v souladu se zákonem uložených soudem, k němuž došlo alespoň z nedbalosti, a nebýt takove'ho správcova procesního chování, nevznikly by. Náhodou, jež se správci vprůběhu incidenčního řízení přihodila, jsou nezaviněne' objektivní události, např. nemoc, úraz a podobně. Pod pojmem zavinění podle odst. 2 § 202 IZ nelze ovšem podřadit to, že insolvenční správce, byt třeba v důsledku změněne'ho právního názoru, dodatečně zjistí pohledávku věřitele, kterou při přezkumne'm jednání popřel Tímto svým jednáním insolvenční správce neporušil insolvenční zákon a toto jeho jednání nelze podřadit pod pojem zavinění ve smyslu § 202 odst. 2 IZ.

Z těchto důvodů odvolací soud napadený rozsudek ve výroku pod bodem II. o nákladech řízení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správný potvrdil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení úspěšne' žalovane' žádne' náklady řízení nevznikly (§ 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř.). P o u č e ní : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustne' (§ 238 odst. 1 písm.c) o.s.ř.). V Praze dne 7.srpna 2014

JU Dr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika