101 VSPH 368/2013-20
79 ICm 673/2013 101 VSPH 368/2013-20 (KSUL 79 INS 21713/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: Mgr. et Mgr. Milan Svoboda, sídlem Na Hrázi 195/13a, Dď ín VIII, zast. Mgr. Martinou Knickou, advokátkou, sídlem Tyršova 1434/4, Dď ín I, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IyO 61860069, sídlem Jind išská 24/941, Praha 1, o pop ení ásti vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 79 ICm 673/2013-14 ze dne 9. kvďtna 2013, takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 79 ICm 673/2013-14 ze dne 9. kvďtna 2013 se ve výroku pod bodem II. o nákladech ízení mďní tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení do t í dn od právní moci usnesení k rukám Mgr. Martiny Knické ástku 10.200,-K .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci usnesení k rukám Mgr. Martiny Knické ástku 1.850,-K . Od vodnďní:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil ízení o žalobď na pop ení ásti vykonatelné pohledávky poté, kdy žalobce vzal svou žalobu p ed zahájením ve vďci samé v celém rozsahu zpďt a ve výroku pod bodem II. rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení, což od vodnil odkazem na § 202 odst. 1 vďta první insolven ního zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm.c) o.s. .

Proti tomuto usnesení podal žalobce v as odvolání, kterým napadl usnesení soudu prvního stupnď toliko ve výroku pod bodem II. o náhradď náklad ízení. V odvolání poukázal na to, že procesní zavinďní na zastavení ízení nenese žalobce, nýbrž žalovaný. Žalobu vzal zpďt poté, kdy žalovaný, a to až po podání této inciden ní žaloby, vzal svoji p ihlášku pohledávky v rozsahu pop ení zpďt. V d sledku tohoto procesního úkonu žalovaného v insolven ním ízení tak odpadl p edmďt inciden ního sporu. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení zmďnil tak, že žalobci p izná náhradu náklad ízení, jež mu vznikly v souvislosti se zastoupením advokátkou, a to p ed soudy obou stupě .

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm.e) o.s. . p ezkoumal v napadeném rozsahu výrok o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem a odvolání žalobce shledal d vodným.

Soud prvního stupnď nepostupoval správnď, když v souvislosti se zastavením ízení v d sledku zpďtvzetí žaloby žalobcem rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení. Ustanovení § 146 odst. 1 písm.c) o.s. . se na 79 ICm 673/2013 (KSUL 79 INS 21713/2013) daný p ípad nevztahuje, nebo k zastavení ízení došlo v d sledku procesního úkonu ú astníka ízení, konkrétnď žalobce, který vzal svou žalobu v plném rozsahu zpďt. V takovém p ípadď soud rozhoduje o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem podle § 146 odst. 2 o.s. ., podle nďhož, jestliže nďkterý z ú astník zavinil, že ízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného vzat zpďt návrh, který byl podán d vodnď, je povinen hradit náklady ízení žalovaný.

Z listin založených ve spise soudu prvního stupnď jednozna nď vyplývá, že žalobce vzal svou žalobu na pop ení vykonatelné pohledávky žalovaného zpďt poté, kdy žalovaný v rozsahu pop ení vzal zpďt svou p ihlášku pohledávky podáním ze 4.3.2013, tedy až po podání této inciden ní žaloby. Z uvedeného je z ejmé, že procesní zavinďní na zastavení ízení nese žalovaný, nebo žalobce vzal žalobu zpďt pro chování žalovaného po podání inciden ní žaloby, a to ve smyslu § 146 odst. 2 vďta druhá o.s. .

Z tďchto d vod proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď ve výroku o náhradď náklad ízení zmďnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu náklad ízení, jež mu vznikly v souvislosti se zastoupením advokátkou. P iznaná náhrada zahrnuje paušální odmďnu advokáta podle § 9 odst. 4 vyhl. . 177/1996 Sb. ve znďní platném od 1.1.2013 ve výši 3.100,-K za jeden úkon právní služby, což iní za t i úkony 9.300,-K , dále náhrada zahrnuje 3 x 300,-K režijní paušál advokáta.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 2 o.s. . Žalobce mďl v odvolacím ízení se svým odvoláním úspďch a má proto právo na náhradu náklad ízení. P iznaná náhrada zahrnuje paušální odmďnu advokáta ve výši 3.100,-K za jeden úkon, snížený podle § 11 odst. 2 téže vyhlášky na polovinu a k tomu 1 x 300,-K režijní paušál advokáta.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 2. prosince 2013

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová