101 VSPH 355/2013-42
yíslo jednací: 44 ICm 3483/2012 101 VSPH 355/2013-42 (KSPA 44 INS 22395/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr.Ivy Novotné v právní vďci žalobkynď: Mgr. Ing. Michaely Jedli kové, sídlem Skute , Družstevní 929, insolven ní správkynď dlužnice Hany Šafránkové, zast. Mgr. Martinem yervinkou, advokátem se sídlem yechova 396, yeská T ebová, proti žalované: Komer ní banka, a.s., sídlem Na P íkopď 33/969, Praha 1, IyO 45317054, zast. JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Lukavecká 1732, Praha 9, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobkynď proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích, .j. 44 ICm 3483/2012-16 ze dne 29. ervence 2013, takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích, .j. 44 ICm 3483/2012-16 ze dne 29. ervence 2013 se potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích, rozsudkem .j. 44 ICm 3483/2012-16 ze dne 29. ervence 2013 rozhodl o zamítnutí žaloby insolven ní správkynď Mgr. Ing. Michaely Jedli kové (dále jen žalobkynď) na pop ení pravosti ásti vykonatelné pohledávky žalované Komer ní banky, a.s. (dále jen žalovaná) p ihlášené do insolven ního ízení vedeného u Krajského soudu v v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 44 INS 22395/2011 dlužnice Hany Šafránkové (dále jen dlužnice) ve výši 7.854,-K z titulu náhrady náklad za právní zastoupení advokátem, která jí byla pravomocnď p iznána platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Ústí nad Orlicí dne 27.10.2009, .j. 111 C 307/2009-14. yíslo jednací: 44 ICm 3483/2012 (KSPA 44 INS 22395/2011)

Z od vodnďní rozsudku soudu I. stupnď vyplývá, že soud vycházel ze skutkových zjištďní, podle kterých byl usnesením ze dne 3.9.2012, .j. KSPA 44 INS 22395/2011-A-13 zjištďn úpadek dlužnice, povoleno ešení úpadku oddlužením a žalobkynď ustanovena jejím insolven ním správcem. Žalovaná p ihlásila do insolven ního ízení své dvď pohledávky, p itom pohledávka . 2 vycházela z platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, .j. 111 C 307/2009-14 ze dne 27.10.2009, podle kterého tvo ila pohledávku jistina ve výši 4.820,17 K a p íslušenství ve výši 8.454,-K , které se skládalo z náhrady náklad ízení 600,-K za soudní poplatek a 7.854,-K za právní zastoupení advokátem. P i p ezkumném jednání dne 25.10.2012 žalobkynď pop ela do výše 7.854,-K pohledávku . 2, v rozsahu náklad právního zastoupení s tím, že se podle sou asné judikatury Ústavního soudu nejedná o náklady ú elnď vynaložené, nebo jde o vymožení nesporného nároku a vď itel z podstaty svého založení disponoval právním oddďlením. Ve zbývající ásti žalobkynď pohledávku . 2 ve výši 5.420,17 K uznala. Stejné d vody pro pop ení pohledávky uvedla v seznamu p ihlášených pohledávek na l. B-3/16 spisu.

Soud I. stupnď dospďl na základď takto zjištďného skutkového stavu k závďru, že pohledávka žalované byla p ihlášena v insolven ním ízení d vodnď. Shrnul, že podstata sporu spo ívá v posouzení, zda náklady právního zastoupení v nalézacím ízení vedeném p ed Okresním soudem v Ústí nad Orlicí byly p iznány po právu. Zhodnotil, že k otázce náklad právního zastoupení v bagatelních sporech se vyjád il Nález Ústavního soudu sp.zn. I.ÚS 988/12, který však nedopadá na pomďry projednávané vďci. Uvedl, že žalovaná je p vodním vď itelem p ihlášené pohledávky, která pro vymáhání nezaplaceného dluhu standardnď využila právních služeb, aniž by bylo primárním cílem ízení ekonomicky profitovat ze samotného vymáhání pohledávky. Uzav el, že náhrada za zastoupení advokátem p evyšovala vymáhanou ástku jen o polovinu, takže rozdíl mezi vymáhanou ástkou a p iznanou náhradou právního zastoupení nebyl zásadní, a nejedná se o vybo ení z práva na náhradu ú elnď vynaložených náklad . Proto žalobu v celém rozsahu zamítl a ú astník m nep iznal náhradu náklad ízení s odkazem na ustanovení § 202 insolven ního zákona.

Proti rozsudku soudu prvního stupnď se v as odvolala žalobkynď a jako odvolací d vod uplatnila nesprávné právní posouzení vďci soudem I. stupnď. Navrhovala zmďnu rozsudku tak, aby pohledávka žalované nebyla shledána po právu a argumentovala zejména tím, že rozkazní žaloba, na základď které byl vydán platební rozkaz, spo ívala v provedení jednoduchých administrativních úkon , k nimž nebylo t eba služeb advokáta. Náklad za právní zastoupení proto považovala za nep imď ený a jeho p iznání odporující zásadď ú elnosti vynaložených náklad v ízení a též zásadám insolven ního ízení. P iznáním nep imď ených náklad žalované za nalézací ízení bude dle žalobkynď snížena možnost uspokojení ostatních p ihlášených vď itel .

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek v etnď p edcházejícího ízení a dospďl k závďru, že odvolání není d vodné.

Podle § 192 odst. 1 insolven ního zákona pravost, výši a po adí všech p ihlášených pohledávek mohou popírat insolven ní správce, dlužník a p ihlášení vď itelé, pop ení pohledávky lze vzít zpďt. yíslo jednací: 44 ICm 3483/2012 (KSPA 44 INS 22395/2011)

Podle § 199 odst. 1 insolven ního zákona insolven ní správce, který pop el vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dn od p ezkumného jednání u insolven ního soudu žalobu, kterou své pop ení uplatní proti vď iteli, který vykonatelnou pohledávku p ihlásil. Lh ta je zachována, dojde-li žaloba nejpozdďji posledního dne lh ty soudu. I podle odst. 2 tohoto ustanovení jako d vod pop ení pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky p iznané pravomocným rozhodnutím p íslušného orgánu lze uplatnit jen skute nosti, které nebyly uplatnďny dlužníkem ízení, které p edcházelo vydání tohoto rozhodnutí; d vodem pop ení však nem že být jiné právní posouzení vďci. Podle odst. 3 žalobď podle odst. 1 m že žalobce proti pop ené pohledávce uplatnit pouze skute nosti, pro které pohledávku pop el.

Odvolací soud vycházel ze zjištďní soudu I. stupnď, jež považuje za úplná a správná, a na nďž v celém rozsahu odkazuje. Podstatou podaného odvolání byla otázka právní, která spo ívala v tom, zda žalobkynď d vodnď pop ela ást vykonatelné pohledávky žalované, která jí byla p iznána platebním rozkazem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, .j. 111 C 307/2009-14 ze dne 27.10.2009, a kterou p edstavuje náhrada náklad ízení ve výši 7.854,-K za právní zastoupení žalované advokátem.

Obecnď vzato je možno p isvďd it žalobkyni, že není vylou eno pop ení vykonatelné pohledávky, pokud se jedná o situaci, kdy by se pop ení vztahovalo ke skutkovým okolnostem, které nebyly dlužnicí v p edcházejícím ízení (z nďhož pochází exeku ní titul pohledávky žalovaného) uplatěovány (nerozhodno z jakých d vod ) a soud se jimi nezabýval. Pokud je podkladem pro p ihlášení vykonatelné pohledávky žalované platební rozkaz, je p irozenď možnost skutkových námitek insolven ního správce proti p ihlášené pohledávce široká.

V projednávaném p ípadď však žalobkynď uplatěuje jako d vod pop ení vykonatelné pohledávky žalované nesprávné posouzení druhu soudem p iznaného p íslušenství pohledávky žalované, náhrady náklad ízení, která dle názoru žalobkynď byla p iznána v nep imď ené výši. Jak vysvďtlil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 18.7.2013, sp.zn. 29 ICdo 7/2013, u platebního rozkazu, v etnď elektronického platebního rozkazu a u smďne ného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení vďci (v rovinď zkoumání p edpoklad , za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné od vodnďní) vydal.

Posouzení d vodnosti nároku p iznaného platebním rozkazem je právním hodnocením skutku obsaženého v rozkazní žalobď a zahrnuje též posouzení práva žalobce na náhradu náklad ízení. Soud tak p i rozhodnutí o náhradď náklad ízení a její výši pouze aplikoval p íslušné právní normy (§ 151 ob anského soudního ádu, vyhl. . 484/2000 Sb.).

Na základď tďchto úvah dospďl odvolací soud k závďru, že v dané vďci bylo d vodem pop ení ásti pohledávky žalované nesprávné právní posouzení vykonatelného nároku. Tento d vod pop ení vykonatelné pohledávky však insolven ní zákon neumožěuje (§ 199 odst. 2 vďta za st edníkem). Odvolací soud proto aniž by se zabýval hodnocením d vodu pop ení pohledávky žalované žalobkyní (ú elností a výší p iznané náhrady náklad ízení), dospďl k závďru, že pop ení vykonatelné pohledávky žalované žalobkyní v insolven ním ízení dlužnice nebylo d vodné a závďr soudu I. stupnď o pravosti p ihlášené pohledávky žalované (by z jiných d vod než uvedl ve svém rozsudku soud I. stupnď) je správný. yíslo jednací: 44 ICm 3483/2012 (KSPA 44 INS 22395/2011)

Proto neshledal odvolací soud odvolání žalobkynď d vodným a podle § 219 ob anského soudního ádu potvrdil napadený rozsudek jako vďcnď správný spolu s výrokem o náhradď náklad ízení p ed soudem I. stupnď, který správnď vycházel z § 202 IZ, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo po adí p ihlášených pohledávek nemá žádný z ú astník právo na náhradu náklad ízení proti insolven nímu správci. O nákladech odvolacího ízení rozhodl rovnďž podle § 202 odst. 1 insolven ního zákona tak, že žádnému z ú astník právo na náhradu náklad ízení nep iznal z týchž d vod .

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 5. prosince 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová