101 VSPH 344/2013-406
33 ICm 245/2013 101 VSPH 344/2013-406 (KSPH 37 INS 23802/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr.Ivy Novotné v právní vďci žalobc : a) LESS & FOREST, s.r.o., IyO 27106632, sídlem Bohdane 136, zast. JUDr. Lu kem Chvostou, advokátem, sídlem Na P íkopď 8, Praha 1, b) Mgr. Monika Cihelková, sídlem Opletalova 57, Praha 1, insolven ní správkynď dlužníka LESS & FOREST, s.r.o., zast. Mgr. Jakubem Frölichem, advokátem, sídlem Dlouhá 13, Praha 1, za ú asti vedlejšího ú astníka na stranď žalobc : KALESPOL ST ÍBRO, s.r.o., IyO 28045203, sídlem Plzeěská 250, St íbro, zast. Mgr. Liborem Kaslem, LL.M., advokátem se sídlem Palackého 1, Praha 1, proti žalovanému: Lesy yeské republiky, s.p., IyO 42196451, sídlem P emyslova 1106, Hradec Králové, zast. JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, sídlem Trojanova 12, Praha 2, o ur ení neplatnosti, eventuálnď neú innosti právních úkon dlužníka a o zaplacení ástky celkem 2.153.665.618,40 K s p íslušenstvím, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. 33 ICm 245/2013-387 ze dne 9. srpna 2013, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. 33 ICm 245/2013-389 ze dne 9.srpna 2013 se mďní tak že se ú ast vedlejšího ú astníka KALESPOL ST ÍBRO, s.r.o., IyO: 280 45 203, sídlem Plzeěská 250, 349 11 St íbro na stranď žalobc nep ipouští.

Od vodnďní :

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 9. srpna 2013, .j. 33 ICm 245/2013-387 p ipustil vstup KALESPOL ST ÍBRO, s.r.o. (dále jen vedlejší ú astník) do ízení v postavení vedlejšího ú astníka na stranď žalobc .

Z od vodnďní tohoto usnesení vyplývá, že vedlejší ú astník navrhl svým podáním ze dne 6.6.2013 vstup do ízení na stranď žalobc , kte í se domáhali žalobou podanou dne 28.1.2013 u Krajského soudu v Praze ur ení neplatnosti a eventuálnď neú innosti ozna ených smluv a zaplacení ástky 2.153.665.618,40 K p edstavující neoprávnďný majetkový prospďch žalovaného, jenž mďl být získán plnďním z neplatných smluv. D vodem vstupu vedlejšího ú astníka do ízení má být to, že se žalobci domáhají proti žalovanému mj. ur ení neplatnosti 32 smluv o provádďní komplexních lesnických inností a prodeji d íví pro rok 2012, které jsou obsahovď shodné se smlouvami, jež vedlejší ú astník uzav el se žalovaným na jiné smluvní územní jed-notky. Vedlejší ú astník tvrdil, že úspďch žalobc ve vďci by se zásadním zp sobem projevil v právních pomďrech vedlejšího ú astníka, jenž byl elil nep íznivým d sledk m neplatnosti i neú innosti tďchto smluv též ve svých smluvních vztazích s žalovaným, jenž by byl by nucen své právní vztahy s vedlejším ú astníkem též revidovat.

Soud se zabýval otázkou p ípustnosti vstupu vedlejšího ú astníka do ízení na základď nesouhlasu žalovaného ze dne 2.8.2013, ve kterém žalovaný zejména namítal, že rozhodnutí o neplatnosti, event. neú innosti dot ených smluv nem že 33 ICm 245/2013 (KSPH 37 INS 23802/2012) mít p ímý vliv na smlouvy uzav ené mezi vedlejším ú astníkem a žalovaným. P ípadný výrok soudu o neplatnosti, event. neú innosti dot ených smluv by nebyl závazný pro posouzení jejich vzájemných právních vztah a neprojeví se tak v hmotnďprávní sfé e žalovaného.

Soud však dovodil, že vedlejší ú astník má právní zájem na výsledku projednávané vďci, nebo pokud by byla neplatnost p edmďtných smluv zjištďna, dotklo by se to zásadním zp sobem p ímo i jeho právního postavení. Vliv rozhodnutí soudu na právní postavení vedlejšího ú astníka spat oval soud I. stupnď v možném vzniku povinnosti vedlejšího ú astníka netrpďt protiprávní stav vznikající ze smluv obdobného obsahu, jaké jsou posuzovány mezi ú astníky v této vďci a které by mohly být shledány soudem neplatné i neú inné.

Proti tomuto usnesení se žalovaný v as odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmďnil a vstup vedlejšího ú astníka do ízení na stranď žalobc nep ipustil. V odvolání argumentoval zejména tím, že d vod pro vstup vedlejšího ú astníka do ízení není dán, nebo se výsledek sporu žádným zp sobem negativnď neprojeví v jeho právních pomďrech. Poukázal na skute nost, že vedlejší ú astník žádným zp sobem neprokázal, že by mohl být ve svých hmotnďprávních vztazích jakkoli dot en výsledkem sporu, nebo tvrzené smlouvy jsou samostatným závazkovým vztahem mezi vedlejším ú astníkem a žalovaným, na jehož obsahu se ani v p ípadď neúspďchu žalobc žádným zp sobem neprojeví.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení v etnď ízení jeho vydání p edcházejícího a dospďl k závďru, že odvolání žalovaného je d vodné.

Podle ust. § 93 odst. 1 ob anského soudního ádu se m že jako vedlejší ú astník vedle žalobce nebo žalovaného zú astnit ízení ten, kdo má právní zájem na jeho výsledku, pokud nejde o ízení o rozvod, neplatnost manželství, nebo ur ení, zda tu manželství je i není.

Podstatnou otázkou pro posouzení d vodnosti odvolání žalovaného (a tedy p ípustnosti vstupu vedlejšího ú astníka do ízení) je to, zda má žalobce právní zájem na výsledku projednávaného sporu.

Právní zájem na výsledku ízení spo ívá v tom, že vítďzství strany, jíž vedlejší ú astník hodlá procesnď podporovat, bude mít dopad do jeho právního postavení z hlediska hmotnďprávních oprávnďní nebo povinností.

Tato skute nost však z tvrzení vedlejšího ú astníka nevyplývá. P i posuzování vlivu projednávaného sporu na hmotnďprávní postavení vedlejšího ú astníka je totiž možno p ihlížet pouze k takovým skute nostem, které se v jeho pomďr dotknou p ímo, tj. nikoli jako pouhá možnost se podle výsledk sporu (dle zaujatého právního názoru soudu) následnď za ídit.

Jakkoli nelze paušálnď vylou it ú ast vedlejšího ú astenství dalšího z vď itel insolven ního ízení v inciden ních sporech (srov. nap . od vodnďní usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.8.2012, .j. 101 VSPH 252/2012, MSPH 94 INS 3902/2011) tam, kde výsledek ízení se jejich hmotnďprávních pomďr p ímo dotýká, je nutno v každém individuálním p ípadď otázku právního zájmu vedlejšího ú astníka v inciden ním ízení zvláš zkoumat, nebo insolven ní ízení je vedeno zásadou hospodárnosti (§ 5 insolven ního zákona). 33 ICm 245/2013 (KSPH 37 INS 23802/2012)

P edmďtem sporu je v daném p ípadď neplatnost, event. neú innost právních úkon žalovaného a žalobce a), konkrétnď smluv 32 smluv o provádďní komplexních lesnických inností a prodeji d íví, a zaplacení penďžitého plnďní do majetkové podstaty dlužníka (žalobce a).

Odvolací soud p ipomíná, že ze smluv, které jsou p edmďtem daného ízení, vznikají závazkové právní vztahy pouze mezi jejími subjekty. Výsledek ízení se proto nem že p ímo projevit ve sfé e subjekt , jež jsou ú astny jiných, nezávislých závazkových právních vztah (uzav ených mezi odlišnými subjekty), by je obsah tďchto závazk obdobný. Právní pomďry vedlejšího ú astníka proto nedoznají žádné zmďny, a již bude výsledek projednávaného sporu jakýkoli. Proto ani ú astenství vedlejšího ú astníka v tomto ízení není na místď; svoji procesní obranu žalovaný m že v plném rozsahu uplatnit až v rámci soudních ízení, v nichž by subjektivní práva smluvních stran byla soudem projednána (obdobnď rozhodoval Vrchní soud v Praze též v usnesení 10 Cmo 96/2011 ze dne 13.12.2011).

Protože výsledek ízení nemá p ímý dopad do právních pomďr vedlejšího ú astníka, neshledal odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupnď jeho právní zájem na výsledku ízení a podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . napadené usnesení zmďnil tak, že vstup vedlejšího ú astníka do ízení na stranď žalobc nep ipustil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 7. listopadu 2013

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová