101 VSPH 330/2015-52
42 ICm 1838/2014 101 VSPH 330/2015-52 (KSHK 42 INS 3599/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Insolvency Project v.o.s., sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Tetyany Dutko a Milana Vintrlíka, zastoupený JUDr. Milanem Novákem, advokátem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO 41197518, sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, o popření pravosti vykonatelných pohledávek, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 ICm 1838/2014-40 ze dne 27. února 2015,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 ICm 1838/2014-40 ze dne 27. února 2015 se ve výroku pod bodem II. o nákladech řízení mění tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 12.342,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce JUDr. Milana Nováka.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 1.343,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce JUDr. Milana Nováka.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o určení pravosti popření vykonatelných pohledávek žalované uvedené v tomto výroku poté, kdy žalobce před tím, než soud začal jednat o věci samé, vzal žalobu v celém rozsahu zpět. Výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení, a to jen proti výroku o nákladech řízení, podal odvolání žalobce. Vytýkal v něm soudu prvního stupně, že své rozhodnutí o nákladech řízení odůvodnil § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., ač měl aplikovat § 146 odst. 2 o.s.ř., neboť řízení bylo zastaveno v důsledku zpětvzetí žaloby žalobcem. Důvodem zpětvzetí žaloby bylo chování žalované po podání incidenční žaloby. Žalovaná teprve po podání této žaloby doložila insolvenčnímu správci (žalobci) listiny potřebné k prokázání toho, že sporné pohledávky nejsou pohledávkami promlčenými, což byl důvod jejich popření žalobcem. V důsledku toho žalobci nezbylo, než vzít žalobu zpět a nelze dovodit něco jiného, než to, že procesní zavinění na zpětvzetí žaloby je na žalované, kterou tak stíhá povinnost nahradit náklady řízení, jež žalobci vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem. (KSHK 42 INS 3599/2014)

Žalovaná vyvracela vývody odvolání a navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení potvrdil a poukázala zejména na to, že nemá oporu v žádném právním předpisu ani v judikatuře požadavek žalobce, že věřitel již ve stádiu podání přihlášky své pohledávky do insolvenčního řízení je povinen dokládat doklady o tom, že jeho pohledávka není promlčená, neboť nemůže předpokládat, že takovou námitku žalovaný při přezkumném jednání vznese. I z tohoto důvodu má za to, že je třeba na místě aplikovat při rozhodnutí o nákladech řízení § 150 o.s.ř.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení ve výroku o nákladech řízení postupem podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Soud prvního stupně nesprávně pro své rozhodnutí o náhradě nákladů řízení aplikoval ustanovení § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., které nedopadá na zastavení řízení v důsledku procesního úkonu některého z účastníků řízení, konkrétně v této věci v důsledku zpětvzetí žaloby žalobcem. V takovém případě je vždy třeba rozhodovat podle § 146 odst. 2 o.s.ř. a při rozhodování posuzovat procesní zavinění každého z účastníků řízení na jeho zastavení.

Z nesporných skutečností, jež vyplývají z písemných podání žalobce i žalované, lze dovodit, že důkazy o tom, že sporné vykonatelné pohledávky nejsou pohledávkami promlčenými, žalovaná doložila žalobci až po podání této incidenční žaloby. Přitom z insolvenčního spisu, vedeného elektronicky lze seznat, že opravený seznam přihlášených pohledávek se stanoviskem insolvenčního správce k nim byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku již 18.4.2014. Přezkumné jednání se pak konalo 2.5.2014 . Na tomto přezkumném jednání sporné pohledávky žalované byly popřeny a právním důvodem popření bylo jejich promlčení. Žalovaná, ač řádně předvolána se k přezkumnému jednání bez omluvy nedostavila. Na přezkumném jednání žádné listiny vztahující se k eventuální námitce promlčení nepředložila, ač tak učinit mohla. Poté pak insolvenční správce informoval žalovanou o popření sporných pohledávek i důvodech tohoto popření a žalovaná mu do lhůty, v níž byl insolvenční správce povinen podat žalobu na popření vykonatelných sporných pohledávek, žádné listiny o nepromlčení sporných pohledávek nepředložila a zůstala nečinná. Důkazy o tom, že sporné pohledávky nejsou promlčeny, žalovaná předložila soudu až poté, kdy ji byla doručena insolvenční žaloba v této věci.

Ze shora uvedeného přehledu chování žalované nelze dovodit jiný závěr než ten, že procesní zavinění na zastavení řízení nese žalovaná, protože žalobce vzal žalobu důvodně podanou zpět až pro chování žalované po podání této incidenční žaloby ve smyslu § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř. a z tohoto důvodu proto napadené usnesení ve výroku o nákladech řízení podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Přiznaná náhrada zahrnuje paušální odměnu advokáta ve výši 3.100,-Kč za jeden úkon právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění platném od 1.1.2013 a to celkem za 3 úkony, dále 3 x 300,-Kč režijní paušál a DPH ve výší 21 %.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že žalobce měl v řízení úspěch, takže žalovaná je povinna mu zaplatit náhradu nákladů řízení, jež mu vznikla v souvislosti jeho zastoupení advokátem. Přiznaná náhrada zahrnuje paušální odměnu advokáta za jeden úkon právní služby podle § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., neboť předmětem (KSHK 42 INS 3599/2014) odvolacího řízení bylo jen peněžité plnění a tato odměna byla krácena podle § 11 odst. 2 téže vyhlášky na polovinu. K tomu byl připočten jeden režijní paušál 300,-Kč a DPH ve výši 21 %.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. d) o.s.ř.)

V Praze dne 20. července 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná