101 VSPH 330/2014-133
60 ICm 3228/2012 101 VSPH 330/2014-133 (MSPH 60 INS 8840/2012)

ýESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D., a soudc JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ji ího Goldsteina v právní vďci žalobc : a) Ji í anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Vrstvách 2/567, Praha 4, b) Tomáš anonymizovano , nar. 12.10.1999, bytem Jeremenkova 1171/102, Praha 4, c) Ond ej anonymizovano , nar. 12.10.1999, bytem Jeremenkova 1171/102, Praha 4, d) Matyáš anonymizovano , nar. 22.2.2007, bytem Jeremenkova 1171/102, Praha 4, e) Anna anonymizovano , nar. 13.3.2009, bytem Jeremenkova 1171/102, Praha 4, žalobci b) až e) zastoupeni opatrovníkem-Mďstská ást Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 a ustanovenou advokátkou JUDr. Ta ánou Kozákovou, sídlem Karlovo námďstí 18, Praha 2, proti žalovanému: JUDr. David Termer, sídlem Opatovická 24, Praha 1, insolven ní správce dlužnice Marie anonymizovano , za ú asti vedlejšího ú astníka na stranď žalovaného: Spole enství vlastník jednotek Jeremenkova 1171, Praha 4, zastoupený Mgr. Tomášem Voldánem, advokátem, sídlem Haštalská 27, Praha 1, o vylou ení vďcí ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, o odvolání žalobc proti rozsudku Mďstského soudu v Praze .j. 60 ICm 3228/2012-99 ze dne 20.b ezna 2014,

takto:

I.Rozsudek Mďstského soudu v Praze .j. 60 ICm 3228/2012-99 ze dne 20.b ezna 2014 se potvrzuje.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení. (MSPH 60 INS 8840/2012)

III.Výše náklad JUDr. Ta ány Kozákové, soudem ustanovené zástupkynď nezletilých žalobc b) až e) p ed soudy obou stupě se ur uje ástkou 16.456,-K , jež jí bude vyplacena po právní moci tohoto rozsudku z rozpo tových prost edk Mďstského soudu v Praze, a to bez nároku na jejich náhradu v i ostatním ú astník m ízení.

Od vodnďní

Mďstský soud v Praze jako soud I.stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl žalobu, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Marie anonymizovano byly vylou eny, byt, spoluvlastnické podíly na spole ných ástech domu, pozemku, jiného nebytového prostoru (dále též jen nemovitosti) a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

P i svém rozhodnutí vyšel soud I.stupnď ze zjištďní, že nemovitosti jsou v katastru nemovitostí zapsány jako spole né jmďní dlužnice a jejího manžela Tomáše anonymizovano , a z toho dovodil závďr, že žalobď nelze vyhovďt, nebo žalobci nejsou vlastníky ani spoluvlastníky nemovitostí a nemají tedy k tďmto vďcem vlastnické právo, které by vylu ovalo jejich soupis do majetkové podstaty dlužnice. To, že první žalovaný poskytl dlužnici a jejímu manželu finan ní prost edky na zakoupení nemovitostí, není d vodem pro vylou ení vďcí z majetkové podstaty dlužnice a rovnďž tak nezletilými žalobci namítaný rozpor s dobrými mravy není d vodem pro vyhovďní žalobď, nebo žalovaný tím, že nemovitosti sepsal do soupisu, vykonává innost v souladu s insolven ním zákonem a nikoliv v rozporu s dobrými mravy.

Výrok o nákladech ízení od vodnil soud I.stupnď odkazem na § 142 odst. 1 s tím, že ve sporu úspďšný žalovaný a vedlejší ú astník na jeho stranď, náklady ízení nemďli, resp. se práva na jejich náhradu vzdali.

Proti tomuto rozsudku podali žalobci v as odvolání, p i emž první žalovaný ve svém odvolání uvedl, že mu soud I.stupnď neumožnil ú astnit se ízení na ízeného na 20.b ezna 2014, kde mďl být vyslechnut a kde mďl možnost p edložit d kazy ke své žalobď. Byl tak zkrácen na svých právech, a je t eba, aby odvolací soud rozsudek soudu I.stupnď zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení. Tvrdil, že se v dobď, kdy mu soud I.stupnď doru oval p edvolání k jednání na den 20.b ezna 2014, se v místď svého trvalého bydlištď nezdržoval pro sv j nep íznivý zdravotní stav, což soudu I.stupnď v as oznámil doporu enými listinami, jež v kopiích p iložil k odvolání, v etnď podacích lístk pošty. Navíc ani doru ení p edvolání, jež bylo na adrese jeho trvalého bydlištď vhozeno do poštovní schránky 18.b ezna 2014, není ádným doru ením, jež by umožěovalo, aby se na jednání p ipravil a k soudu se dostavil. Dále uvedl, že kolizní opatrovník ustanovený soudem ty em nezletilým žalobc m, nevykonává svou funkci ádnď, ale jen formálnď, což platí i o v zastoupení (MSPH 60 INS 8840/2012) ustanovenou zástupkyní JUDr. Ta ánou Kozákovou, takže má za to, že je t eba, aby soud nezletilým žalobc m ustanovil jiné zástupce.

Nezletilí žalobci, kte í podali odvolání prost ednictvím své ustanovené zástupkynď v odvolání, uvedli, že nesouhlasí s právním závďrem soudu I.stupnď o tom, že není d vodná jejich námitka o tom, že nemovitosti byly do soupisu majetkové podstaty dlužnice sepsány v rozporu s dobrými mravy, což je d vod pro jejich vylou ení z majetkové podstaty dlužnice. Poukazovali na to, že nemovitosti užívají spole nď se svojí matkou-insolven ní dlužnicí, a v sou asné dobď nemají žádnou jinou možnost bydlení, takže zahrnutí nemovitostí do soupisu majetkové podstaty, a jejich následné zpenďžení p ímo ohrožuje zajištďní jejich základních životních pot eb. Navrhli proto, aby odvolací soud rozsudek soudu I.stupnď zmďnil a žalobď vyhovďl.

Žalovaný a vedlejší ú astník na jeho stranď navrhli potvrzení rozsudku soudu I.stupnď z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek postupem podle § 212 a § 212a o.s. ., a odvolání žalobc neshledal d vodným.

Jak nepochybnď vyplývá z od vodnďní napadeného rozsudku, soud I. stupnď žalobu zamítl pro nedostatek aktivní legitimace žalobc k podání vylu ovací žaloby podle § 225 odst. 1 insolven ního zákona (dále jen IZ), protože žalobc m nesvďd í žádné právo k nemovitostem, pro které nemďly být zahrnuty do soupisu majetku insolven ní dlužnice a to, že nemovitosti nezletilí žalobci-dďti insolven ní dlužnice-užívají, nem že být d vodem, pro který nemovitosti nemďly být za azeny do soupisu. S tímto právním závďrem soudu I.stupnď se odvolací soud bez výhrad ztotožěuje.

Povinnost starat se o nezletilé dďti ádnď a zajistit jim jejich životní pot eby je podle zákona primární povinností obou jejich rodi , nikoliv insolven ního správce ustanoveného soudem v rámci insolven ního ízení, vedeném na matku nezletilých žalobc , jež se dostala do platební neschopnosti, a své dluhy vď itel m nesplatila. Poskytování ochrany rodinným p íslušník m insolven ní dlužnice není v rámci insolven ního ízení možné a p ípustné. Žalobci (a to ani 1./ žalobce) netvrdili a neprokazovali to, že by byli vlastníky i spoluvlastníky nemovitostí a 1./ žalobce od vodnil svou žalobu jen tím, že dlužnici poskytl ze svého finan ní prost edky na jejich zakoupení. P itom z výpisu z katastru nemovitostí jednozna nď plyne, že nemovitosti jsou ve spole ném jmďní dlužnice a jejího manžela Tomáše anonymizovano .

Žalobci ve svých odvoláních neuvádďjí žádné nové skute nosti i d kazy, které by soud I.stupnď p i svém rozhodnutí nezvažoval, i které jim znemožnil uvést a p edložit, což by mohlo mít za následek vadu ízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vďci a za odvolacího ízení nemohla být sjednána náprava, což akcentuje ve svém odvolání 1./žalobce. (MSPH 60 INS 8840/2012)

Kopie podacích lístk o doru ování písemnosti tohoto žalobce soudu I.stupnď ve dnech 25.b ezna 2014 a 4.b ezna 2014 nejsou spolehlivými d kazy o tvrzení žalobce, že jde o doklady o doru ení písemného oznámení žalobce o zmďnď svého bydlištď a o jeho návratu do nďj již proto, že na kopiích podacích lístk pošty je pouze adresa soudu I.stupnď, bez údaje, že jde o listiny do spisu sp. zn. 60 ICm 3228/2011, a na kopii listin samotných, k nimž se mají podací lístky vztahovat, není uvedena také žádná spisová zna ka k níž listiny náleží, p i emž listiny jako sou ást spisu soudu I.stupnď v nďm založeny nejsou.

Je sice pravdou, že p edvolání k jednání soudu I.stupnď konaném 20.b ezna 2003, bylo 1./žalobci vhozeno do poštovní schránky 18.b ezna 2003, takže nebyla dodržena desetidenní lh ta pro p ípravu na jednání ve smyslu § 115 odst. 2 o.s. ., nicménď v d sledku tohoto procesního postupu soudu I.stupnď nebyl 1./žalobce zkrácen na svých zákonných právech ú astníka soudního ízení, nebo to, že 1./žalobce není ve sporu aktivnď legitimován a nem že být tudíž se svou žalobou úspďšný, vyplývá již ze samotných skutkových údaj jeho žaloby, aniž by bylo pot eba k tomu provádďt další d kazy. V žalobď samé 1./žalobce uvádí, že je tchánem insolven ní dlužnice a dďde kem nezletilých žalobc , kte í bydlí v bytď, na jehož zakoupení poskytl dlužnici finan ní prost edky zejména ve prospďch vnou at, a jen z tohoto d vodu žalobce dovozuje své právo podat vylu ovací žalobu podle § 225 IZ. To, že žalobci nejsou vlastníky ani spoluvlastníky nemovitostí jednozna nď vyplývá z ve ejnď dostupných údaj Katastrálního ú adu pro hl.m. Prahu, takže soud I.stupnď svým postupem v pr bďhu ízení žalobci neznemožnil, aby mohl v ízení hájit svá práva a p edložit všechny rozhodné d kazy pro rozhodnutí soudu o jeho žalobď, která je od samého po átku bezd vodná pro nedostatek jeho aktivní legitimace k jejímu podání.

K tomu odvolací soud pro úplnost doplěuje, že 1./žalobce byl k odvolacímu jednání, na nďmž byl odvolací soud p ipraven umožnit mu, aby uvedl všechny skute nosti a d kazy relevantní pro rozhodnutí soudu ve vďci samé, p edvolán již 9. ervence 2014, tedy více než dva mďsíce p ed odvolacím jednáním. Žalobce ani poté své odvolání nedoplnil o nové skute nosti i nabízené d kazy, a z jednání se ze zdravotních d vod omluvil až 8.zá í 2014.

Jelikož ani v odvolacím ízení nevyšlo najevo nic, co by bylo zp sobilé vést odvolací soud ke zmďnď i zrušení rozsudku soudu I.stupnď, odvolací soud jej podle § 219 o.s. . jako vďcnď správný potvrdil, v etnď jeho výroku o náhradď náklad ízení mezi žalobci, žalovaným a vedlejším ú astníkem na jeho stranď navzájem.

Odvolací soud však napravil pochybení soudu I.stupnď ve výroku o nákladech ízení v tom, že v nďm soud I.stupnď výslovnď nerozhodl o nákladech ízení a jejich náhradď, jež vznikly ustanovené zástupkyni nezletilých žalobc -advokátce JUDr. Ta ánď Kozákové, a ta má na nď ve smyslu § 140 odst. 2 ve spojení s § 148 odst. 1 nárok bez ohledu na to, zda žalobci, kterým byla jako zástupkynď ustanovena, byli ve vďci úspďšní, i nikoliv. (MSPH 60 INS 8840/2012)

Podle § 140 odst. 2 o.s. . platí, že byl-li ustanoven ú astník m zástupcem advokát, platí jeho hotové výdaje a odmďnu za zastupování, pop ípadď též náhradu za daě z p idané hodnoty, stát. P i ur ení náhrady hotových výdaj a odmďny, se postupuje podle ustanovení zvláštního p edpisu o mimosmluvní odmďnď a tímto p edpisem je vyhl. . 177/1996 Sb.

Podle tohoto ustanovení odvolací soud proto stanovil výši hotových výdaj a odmďny ustanovené advokátky podle této vyhlášky (advokátní tarif), a ur il, že výše náklad této ustanovené advokátky, jež platí stát, iní podle § 9 odst. 4 advokátního tarifu ástku 3.100,-K za jeden úkon právní služby, p i emž zástupkynď u inila p ed soudem I.stupnď dva úkony právní služby a rovnďž tak v odvolacím ízení u inila dva úkony právní služby. Dále jí náleží podle advokátního tarifu za ty i úkony právní služby, režijní paušál ve výši 300,-K za jeden úkon právní služby, a k tomu je t eba p ipo ítat ještď DPH ve výši 21%, nebo ustanovená zástupkynď nezletilých žalobc prokázala, že je plátcem této danď. Celkem tedy výše náklad ustanovené zástupkynď v ízení p ed soudy obou stupě iní 16.456,-K .

Podle § 148 odst. 1 o.s. ., má stát podle výsledk ízení proti ú astník m právo na náhradu náklad ízení které platil, pokud u nich nejsou p edpoklady pro osvobození od soudních poplatk .

Žalobci jsou v ízení osobami osvobozenými od soudních poplatk , takže je nestíhá povinnost k náhradď tďchto náklad placených státem, a žalovaný mďl ve vďci plný úspďch. Z tohoto d vodu proto odvolací soud rozhodl, že náklady p iznané ustanovené zástupkyni nezletilých žalobc platí stát, bez nároku na náhradu náklad ízení proti ostatním ú astník m sporu.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Mďstského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 11.zá í 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Dan ová Dominika (MSPH 60 INS 8840/2012)