101 VSPH 322/2013-32
76 ICm 2561/2012 101 VSPH 322/2013-32 (KSLB 76 INS 11279/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a Mgr.Luboše Dörfla v právní vďci žalobkynď: Ing.Jana anonymizovano , anonymizovano , sídlem Mďsí ná 256/2, Liberec, insolven ní správkynď dlužník Milana Tomáše a Verony Tomášové, zastoupená JUDr.Rudolfem Vaěkem, advokátem, sídlem Mďsí ná 256/2, Liberec, proti žalovanému: Profidebt, s.r.o., IyO 27221971, sídlem Jind išská 24/941, Praha 1, zastoupený JUDr.Jaroslavem Beránkem, advokátem, sídlem Pernštýnské námďstí 80, Pardubice-Staré Mďsto, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobkynď proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 76 ICm 2561/2012-23 ze dne 31.kvďtna 2013,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 76 ICm 2561/2012-23 ze dne 31.kvďtna 2013 se zrušuje a vďc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení. Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl pro p ed asnost žalobu na ur ení, že pop ení pohledávky ve výši 26.535,75 K je po právu, a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď ze zjištďní, že žalobce p ihlásil do insolven ního ízení vedeného na dlužníky vykonatelnou pohledávku ve výši 35.894,55 K , z toho ást je vykonatelná pro ástku 28.588,46 K podle rozsudku soudu a ást ve výši 7.306,09 K podle rozhod ího nálezu. V p ihlášce je uvedeno, že dlužná jistina iní 5.460,76 K , náklady ízení iní 8.218,80 K , soudní poplatek 600,-K , úrok z prodlení iní 18.569,66 K , rozhod í poplatek iní 540,-K a smluvní pokuta iní 2.505,33 K . Tuto pohledávku, kterou získal žalobce od p vodního vď itele postoupením, žalobkynď na p ezkumném jednání pop ela do výše 26.353,75 K a uznala do výše 9.358,80 K . Uznaný rozsah pohledávky p edstavuje náklady nalézacího ízení p ed okresním soudem a rozhod í náklady. D vodem pop ení vykonatelné pohledávky ve zbytku je to, že žalovaný p ihlásil smluvní úrok z prodlení namísto zákonného úroku z prodlení a jistina z úvďru v dobď podání žaloby je proml ena. yást pohledávky pop ela žalobkynď i proto, že rozhod í nález byl vydán na základď neplatné dohody o uznání dluhu a p iznaná smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy.

Z tďchto zjištďní dovodil soud prvního stupnď závďr, že p ihláška sporné pohledávky obsahuje vady, nebo z ní není z ejmé, jak ur il žalovaný výši pohledávky, zejména, jak vypo etl úrok z prodlení a zda a jak byl úvďr splácen, a tyto vady nejsou odstranďny ani p ílohami p ihlášky, p i emž rozsudek pro zmeškání neobsahuje v od vodnďní popis nároku, který byl p edmďtem ízení, a lze posoudit jen výpo et náklad ízení. Také rozhod í nález ze dne 5.9.2011 neobsahuje od vodnďní, pro bylo rozhodnuto o smluvní pokutď, a nelze to dovodit 76 ICm 2561/2012 (KSLB 76 INS 11279/2012) ani z dohody o uznání dluhu. Podle soudu prvního stupnď je tak nepochybné, že p ihláška pohledávky trpí vadami, které brání jejímu p ezkoumání, a vady p ihlášky je nutné odstranit. Z tohoto d vodu žalobu na ur ení správnosti pop ení vykonatelné pohledávky zamítl pro tentokrát s tím, že po právní moci rozsudku bude t eba v insolven ním ízení p istoupit k odstranďní vad p ihlášky a po jejich odstranďní bude t eba na zvláštním p ezkumném jednání pohledávku znovu p ezkoumat.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkynď v as odvolání, v nďmž poukázala na to, že není správný závďr soudu prvního stupnď, že p ihláška žalovaného do insolven ního ízení obsahuje vady, které by bránily jejímu projednání. Má za to, že p ihláška pohledávky obsahuje takové skute nosti, jež pohledávku individualizují tak, aby nebyla zamďnitelná s pohledávkou jinou z hlediska judikatury Nejvyššího soudu yR a z tohoto pohledu je obsah p ihlášky zcela ur itý. Žalobkyni nic nebránilo p ihlášku pohledávky na p ezkumném jednání p ezkoumat. Navrhla proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobď vyhovďl.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek podle § 212 a § 212a o.s. ., a to postupem podle § 214 odst.2 písm.d) o.s. ., nebo dospďl k závďru, že zatím nejsou dány podmínky ani potvrzení, ani pro jeho zmďnu.

V daném inciden ním sporu jde o pop ení vykonatelných pohledávek insolven ní správkyní, p ihlášených žalovaným p ihláškou ze dne 28.6.2012, z jejíhož obsahu se podává, že žalovaný p ihlásil do insolven ního ízení vedeného na dlužníky nezajištďnou pohledávku v celkové výši 35.684,55 K . Jako d vod vzniku pohledávky uvedl dohodu o uznání dluhu ze dne 13.1.2011, která je uznáním dluhu ze smlouvy o úvďru ze dne 29.10.1999, kterou dlužníci uzav eli se spole ností GE Money multiservis, a.s. Pohledávka je vykonatelná do výše 28.588,46 K rozsudkem vydaným soudem pod sp.zn. 26 C 39/2010 a do výše 7.306,09 K rozhod ím nálezem ze dne 5.9.2011 sp.zn. R-P5488/20011. Výše dlužné jistiny iní 5.460,76 K , p íslušenství se skládá z náklad právního zastoupení ve výši 8.218,80, ze soudního poplatku 600,-K , z úroku z prodlení ve výši 18.569,66 K , z rozhod ího poplatku ve výši 540,-K a ze smluvní pokuty ve výši 2.505,33 K . Pohledávku za insolven ními dlužníky žalobce získal postoupením pohledávky smlouvou ze dne 1.8.2008. V seznamu p íloh k p ihlášce je uvedeno, že jako p ílohu kromď jiného žalovaný p edložil smlouvu o úvďru, dohodu o uznání dluhu, platební rozkaz, rozhod í nález, výpo et úrok k pohledávce, p ehled plateb vď iteli Profidebt, s.r.o. a p ehled plateb p vodnímu vď iteli.

Z výše uvedeného podle odvolacího soudu jednozna nď vyplývá, že p ihláška sporné pohledávky žalovaného je zcela ur itá, obsahuje všechny zákonné náležitosti p ihlášky ve smyslu § 174 IZ, je podaná na správném formulá i ve smyslu § 176 IZ a jsou k ní p ipojeny listiny, kterých se p ihláška dovolává ve smyslu § 177 IZ.

P ihláška tak obsahuje údaje, jež nezamďnitelným zp sobem identifikují skutek, na jehož základď vď itel p ihlašuje sv j nárok v penďžité formď do insolven ního ízení. Jestliže p ihlašovatel pohledávky ani do skon ení p ezkumného jednání nevylí il všechny skute nosti významné pro posouzení, zda jde o pohledávku pravou, uplatnďnou ve správné výši a ve správném po adí, je to d vodem k pop ení pohledávky, nikoliv d vodem k odstraěování vad p ihlášky. Jestliže vď itel ve v as podané žalobď o ur ení pravosti, výše nebo po adí pohledávky uvede vedle rozhodujících skute ností, jež obsahovala již p ihláška, i 76 ICm 2561/2012 (KSLB 76 INS 11279/2012) další pot ebná tvrzení významná podle hmotného práva pro jeho úspďch v inciden ním sporu, pak tím nevybo uje z mezí kladených jeho tvrzením a již v žalobď, nebo ve své obranď proti podané žalobď, jde-li o ur ení správnosti pop ení vykonatelné pohledávky. P i tomto svém závďru vycházel odvolací soud z rozsudku Nejvyššího soudu yR ze dne 30.1.2003 sp.zn. 29 Cdo 1089/2000, nebo má za to, že závďry p ijaté Nejvyšším soudem yR v tomto rozsudku jsou opodstatnďny i v režimu insolven ního zákona.

To, že snad žalobkyni, i insolven nímu soudu není z ejmé ze samotné p ihlášky a jejích p íloh, jak žalovaný vypo etl výše jednotlivých vykonatelných pohledávek, i zda je jejich existence dána, neznamená vadu p ihlášky, nýbrž jde o p ihlášku p ezkoumatelnou, a nedostatek zd vodnďní výše i pravosti jednotlivých p ihlášených díl ích pohledávek je d vodem k jejich pop ení, jak to u inila žalobkynď, ale nikoliv k zamítnutí žaloby podané insolven ní správkyní pro její p ed asnost, jak to u inil soud prvního stupnď.

Z d vod shora uvedených proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď podle § 219a odst.1 písm.a) o.s. . zrušil a podle § 221 odst.1 písm.a) o.s. . vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení, v nďmž tento soud bude vázán právním názorem odvolacího soudu o tom, že p ihláška sporné pohledávky nemá vady, které by bránily jejímu p ezkoumání, a v nďmž se soud zamď í na d vodnost pop ení ásti vykonatelných pohledávek žalobkyní na p ezkumném jednání v rozsahu žalobního návrhu z hlediska § 199 IZ, p i emž p i zkoumání tďchto d vod bude vycházet i z právních závďr vyplývajících z rozsudku Nejvyššího soudu yR .j. 29 Cdo 392/2011-143 ze dne 31.7.2013, v nďmž se tento soud podrobnď vyjád il k možnostem insolven ního správce popírat pohledávku p iznanou vykonatelným rozsudkem i vykonatelným rozhod ím nálezem.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.listopadu 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová