101 VSPH 310/2013-36
155 ICm 1183/2013 101 VSPH 310/2013-36 (KSPL 54 INS 23027/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: OMEGA Financial, s.r.o., IyO 29294266, sídlem námďstí Svobody 93/22, Brno, zast. Mgr. Ludvíkem Sekaninou, advokátem, sídlem Veve í 57, Brno, proti žalovanému: Edl a partne i, v.o.s., sídlem Na Zahrádkách 268/18, Hradec Králové, insolven ní správce dlužnice Lenky Kou ilové Petelíkové, zast. JUDr. Janou Bedná ovou, advokátkou, sídlem Šrobárova 23, Praha 3, o ur ení pravosti pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. 155 ICm 1183/2013-21ze dne 25. ervna 2013

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. 155 ICm 1183/2013-21 se ve výroku pod bodem II. mďní tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému do 3 dn od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jany Bedná ové 8.228,-K .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad odvolacího ízení do 3 dn od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jany Bedná ové 2.239,-K .

Od vodnďní:

Krajský soud v Plzni jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil ízení o ur ení pravosti pohledávky žalobce ve výši 10.728,-K poté, kdy žalobce soudu nezaplatil soudní poplatek ze žaloby, takže je dán d vod pro zastavení ízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Výrok o nákladech ízení od vodnil odkazem na § 146 odst. l písm.c) o.s. . bez bližšího zd vodnďní.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný v as odvolání, kterým napadl toliko výrok pod bodem II. týkající se náhrady náklad ízení mezi ú astníky navzájem. Ve svém odvolání poukázal zejména na to, že soud prvního stupnď rozhodl o náhradď náklad ízení nesprávnď, nebo k zastavení ízení došlo zavinďním žalobce, který nezaplatil soudní poplatek ze žaloby, takže žalovaný má právo na náhradu náklad ízení podle § 146 odst. 2 vďta druhá o.s. . Navrhl proto, aby odvolací soud napadený výrok o nákladech ízení zmďnil a žalovanému náhradu náklad ízení p iznal p ed soudy obou stupě .

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm.c) o.s. . a odvolání žalovaného shledal d vodným.

Soud prvního stupnď pro své rozhodnutí o náhradď náklad ízení použil § 146 odst. 1 písm.c) o.s. ., který nedopadá na p ípady, kdy k zastavení ízení dochází v d sledku procesního zavinďní žalobce, které v daném p ípadď spo ívá v tom, že nesplnil zákonem stanovenou povinnost zaplatit soudní poplatek ze žaloby. Takový p ípad eší ob anský soudní ád v § 146 odst. 2 o.s. ., konkrétnď ve vďtď první tohoto zákonného ustanovení, kde je uvedeno, že jestliže nďkterý z ú astník zavinil, že ízení muselo být zastaveno, je povinen 155 ICm 1183/2013 (KSPL 54 INS 23027/2012) hradit náklady, jež vznikly druhému ú astníkovi sporu, v daném p ípadď žalovanému, nebo k zastavení ízení nedošlo v d sledku chování žalovaného po podání žaloby.

Z tďchto d vod odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď ve výroku o nákladech ízení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . zmďnil tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu náklad ízení, jež žalovanému vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátkou. Jelikož k datu rozhodování odvolacího soudu o podaném odvolání, již nabyl ú innosti nález Ústavního soudu yR sp.zn. Pl. ÚS 25/12, jímž byla zrušena vyhl. . 484/2000 Sb., rozhodoval odvolací soud o náhradď náklad ízení, které vznikly žalovanému v souvislosti s jeho zastoupením advokátkou v obou stupních podle vyhl. . 177/1996 Sb., nebo ta nejlépe za této situace vystihuje výši skute nď vynaložených náklad ú astníka ízení v souvislosti s jeho zastoupením advokátem. Výši odmďny advokáta pak ur il odvolací soud podle § 9 odst. 4 vyhl. . 177/1996 Sb. ve znďní platném od 1.1.2013, nebo oba úkony právní služby (p evzetí zastoupení a vyjád ení k žalobď) advokátka žalovaného u inila až po tomto datu. V § 9 odst. 4 citované vyhlášky je od 1.1.2013 novď uvedeno pod písm.c), že ástka 50.000,-K se považuje za tarifní hodnotu mj. ve vďcech rozhodovaných v insolven ním nebo obdobném ízení. Inciden ní spory jsou rozhodovány soudem v rámci insolven ního ízení, tedy insolven ním soudem, a je proto t eba odmďnu advokáta v inciden ních sporech vyvolaných insolven ním ízení ur ovat podle § 9 odst. 4 vyhl. . 177/1996 Sb., ve znďní platném v dobď, kdy úkony právní služby advokát žalovaného u inil. Náhrada zahrnuje odmďnu za dva úkony právní služby ve výši 3.100,-K za jeden úkon, dále 2 x 300,-K režijní paušál advokáta a 21% DPH.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn tím, že žalovaný mďl v odvolacím ízení ve vďci úspďch, takže mu ve smyslu § 142 odst. 1 p ísluší rovnďž náhrada náklad ízení, jež mu vznikla v souvislosti se zastoupením advokátkou. Výše náhrady byla stanovena podle § 9 odst. 4 ve spojení s § 11 odst. 2 písm.c) vyhl. . 177/1996 Sb., nebo odvolání se týkalo jen náklad ízení, takže odmďna za jeden úkon právní služby iní 1.550,-K , k tomu byl p iznán režijní paušál 300,-K a DPH ve výši 21%.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 2. zá í 2013

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová