101 VSPH 309/2015-36
71 ICm 2061/2012 101 VSPH 309/2015-36 (KSUL 71 INS 12209/2011)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: BOHEMIA CARGO, s.r.o., IČO 25025571, sídlem Chmelnická 98, Děčín XII., zastoupený JUDr. Josefem Hajným, advokátem, sídlem Jateční 760, Česká Kamenice, proti žalovanému: IKT INSOLVENCE, v.o.s., sídlem Palackého 389/7, Plzeň, insolvenční správce dlužníka NOVES, s.r.o., o určení pořadí pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 71 ICm 2061/2012-51 ze dne 20. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 71 ICm 2061/2012-51 ze dne 20. března 2015 se mění tak, že řízení se nepřerušuje do pravomocného skončení řízení ve věci vedené pod u Okresního soudu v Mostě pod sp.zn 11 C 854/2004.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupně rozhodl o přerušení tohoto incidenčního sporu do pravomocného skončení řízení vedeného u Okresního soudu v Mostě pod sp.zn. 11 C 854/2004 s odůvodněním, že v tomto řízení se u okresního soudu projednává žaloba na určení vlastnického práva k zajištěným nemovitostem, protože proti pravomocnému rozsudku tohoto soudu je podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a navrhl, aby odvolací soud usnesení změnil tak, že řízení se nepřerušuje, neboť k tomu není žádný zákonný důvod. Jak konstatuje soud prvního stupně v napadeném usnesení, řízení u Okresního soudu v Mostě ve sp.zn. 11 C 854/2004 je pravomocně skončeno, takže žádné řízení o určení vlastnického práva k zajištěným nemovitostem u Okresního soudu v Mostě neprobíhá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce shledal důvodným.

Odvolací soud neshledal důvod pro postup soudu v tomto řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., neboť ze samotného odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že řízení o určení vlastnictví k zajištěným nemovitostem vedeném pod sp.zn. 11 C 854/2004 u Okresního soudu v Mostě je již pravomocně skončeno, a podání mimořádného opravného prostředku-dovolání proti pravomocnému rozsudku soudu ve věci samé není samo o sobě důvodem pro přerušení tohoto sporu.

Z těchto důvodů odvolací soud podle § 167 odst. 2 ve spojení s § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se řízení nepřerušuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR (KSUL 71 INS 12209/2011)

prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1. června 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná