101 VSPH 30/2013-61
yíslo jednací: 36 ICm 2880/2011 101 VSPH 30/2013-61 (KSPH 36 INS 9616/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: HELP FINANCIAL, s.r.o., IyO 26440334, sídlem yeskobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, zast. JUDr. Romanem Ráczem, advokátem se sídlem Kubánské nám. 11, 110 00 Praha 10, proti žalovanému: Ing. Petr Beneš, sídlem Na Jezerce 1339/43, 140 00 Praha 4, insolven ní správce dlužníka Vladimíra Trávní ka, zast. JUDr. Zuzanou Mayerovou, advokátkou se sídlem V Luhu 18, 140 00 Praha 4, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze .j. 36 ICm 2880/2011-31 ze dne 18. ervna 2012,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze .j. 36 ICm 2880/2011-31 ze dne 18. ervna 2012 se v bodu II.výroku potvrzuje, v bodech III. a IV.výroku se zrušuje a vďc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupnď k dalšímu ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Praze ve výroku uvedeným rozsudkem v bodď I. výroku zastavil ízení o ur ení pravosti a výše pohledávky ve výši 12.833,-K , zamítl žalobu podanou HELP FINANCIAL, s.r.o. (dále jen žalobce) na ur ení pravosti jeho nevykonatelných pohledávek p ihlášených v insolven ním ízení vedeném pod sp.zn. KSPH 36 INS 9616/2011 proti dlužníkovi Vladimíru Trávní kovi, a to ve výši 2.787,-K z d vodu nedoplatku poskytnuté p j ky (bod II. výroku) a z d vodu neuhrazené smluvní pokuty ve výši 50.000,-K (bod III. výroku). Dále žalobci soud uložil v bodď IV. výroku povinnost nahradit žalovanému (blíže nespecifikovanou) náhradu náklad ízení.

V od vodnďní rozhodnutí soud prvního stupnď uvedl, že v insolven ním ízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 9616/2011 p ihlásil žalobce své nezajištďné a nevykonatelné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 105.620,-K , z toho pohledávku . 1 ve výši 12.120,-K z titulu nedoplatku p j ky, pohledávku . 2 ve výši yíslo jednací: 36 ICm 2880/2011 (KSPH 36 INS 9616/2011)

3.500,-K pohledávku . 3 ve výši 10.000,-K , pohledávku . 4 ve výši 30.000,-K z titul sjednaných smluvních pokut a pohledávku . 5 ve výši 50.000,-K z titulu smluvní pokuty sjednané za neúplné a nepravdivé uvedení údaj v estném prohlášení dlužníka o výši jejího závazk . Žalovaný jako insolven ní správce dlužníka všechny tyto pohledávky vď itele pop el co do pravosti i výše z d vodu, že výši poplatku za sjednanou p j ku i sjednané smluvní pokuty považoval za nep imď ené a odporující dobrým mrav m. P edmďtem následné inciden ní žaloby byly jen pop ené pohledávky . 1, 3 a 5.

Soud prvního stupnď zastavil ízení v ásti, v níž vzal žalobce svoji žalobu zpďt v d sledku dodate ného zpďtvzetí pop ení pohledávky . 1 a 3 žalovaným v insolven ním ízení dlužnice, a ve zbytku podanou žalobu zamítl jako ned vodnou. Shledal totiž d vody absolutní neplatnosti uzav ené smlouvy o p j ce dle § 39 ob anského zákoníku spo ívající v rozporu uzav ené smlouvy o p j ce i ujednání o smluvní pokutď s dobrými mravy a podmínkami stanovenými zákonem pro sjednávání spot ebitelských úvďr .

Proti rozsudku soudu prvního stupnď se v rozsahu bod II.-IV. výroku v as odvolal žalobce, jenž jako odvolací d vod uplatnil nesprávnď zjištďný skutkový stav, nesprávné právní posouzení vďci soudem prvního stupnď a vady ízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vďci. Navrhoval proto jeho zrušení, nebo jeho od vodnďní je v nďkterých ástech nejasné, neodpovídá skutkovým zjištďním a zvláštď není z ejmé, z jakých d vod hodnotil soud smluvní pokutu jako nep imď enď vysokou a odporující dobrým mrav m.

K podanému odvolání se vyjád il žalovaný, jenž žádal potvrzení rozsudku soudu prvního stupnď maje p edevším za správné závďry týkající se hodnocení ujednání o smluvní odmďnď a o smluvní pokutď jako odporujících dobrým mrav m, a tudíž absolutnď neplatných.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek v napadených bodech výroku v etnď p edcházejícího ízení a dospďl k závďru, že odvolání je áste nď d vodné.

Podle § 198 odst. 1 insolven ního zákona (dále jen IZ), vď itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena insolven ním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na ur ení u insolven ního soudu do 30 dn od p ezkumného jednání; tato lh ta však neskon í d íve než uplynutím 15 dn od doru ení vyrozumďní podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolven nímu správci.

Po áste ném zpďtvzetí žaloby z stala jako p edmďt projednávaného inciden ního ízení pouze ást pohledávky . 1 ve výši 2.787,-K jako nedoplatek z p vodnď sjednaného poplatku za uzav ení p j ky 6.120,-K (v rozsahu p esahujícím uznání žalovaného, tedy nad 30 % výše poskytnuté p j ky, tj. 3.333,-K a po ode tení áste né úhrady p j ky dlužníka v jím plnďných splátkách) a pohledávka . 5 ve výši 50.000,-K ze smluvní pokuty.

Prvou z tďchto pohledávek posoudil soud I. stupnď jako ned vodnď uplatnďnou pro její nep imď enou výši (ze skute nď poskytnuté p j ky 10.000,-K inila sjednaná odmďna 6.120,-K , tj. 61 % jistiny) a pro neur itost ujednání o výpo tu výše této odmďny, což iní dle názoru soudu smlouvu o p j ce (kterou z ejmď písa skou chybnou nazývá soud smlouvou o úvďru) neplatnou pro rozpor s dobrými mravy dle § 39 ob anského zákoníku a pro porušení ustanovení upravujících ochranu spot ebitele, zejména § 55 odst. 2 ob anského zákoníku. yíslo jednací: 36 ICm 2880/2011 (KSPH 36 INS 9616/2011)

Z d kaz provedených p ed soudem I. stupnď i p ed soudem odvolacím vyplývá, že žalobce p ihlásil v insolven ním ízení dlužníka pohledávku .1 ve výši 12.120,-K z titulu jistiny p j ky, kterou poskytl dlužníkovi na základď smlouvy o p j ce ze dne 26.1.2011. Dle poznámky u p ihlášky inil celkový dluh 16.120,-K , z toho 10.000,-K poskytnutá ástka a 6.120,-K poplatek; po áste né úhradď má init výše dluhu 12.120,-K . Ze smlouvy o p j ce uzav ené dne 21.1.2011 mezi dlužníkem a žalobcem dále bylo zjištďno, že žalobce dlužníkovi poskytl p j ku ve výši 10.000,-K . Dlužník se zavázal p j ku spole nď se souhrnným poplatkem ve výši 6.120,-K vrátit v 52 pravidelných týdenních splátkách ve výši 310,-K s první splátkou dne 26.1.2011.

D íve, než odvolací soud p istoupil k hodnocení argument žalovaného, které jej vedly k pop ení pohledávky žalobce v rámci insolven ního ízení dlužnice, a které soud I. stupnď vedly k zamítnutí inciden ní žaloby podané žalobcem, se odvolací soud nejprve zabýval otázkou, jaký právní charakter má p ihlášená ást pohledávky .1 žalobce, tedy tím, zda v bec platnď vznikla a zda byla ádnď p ihlášena. Jak odvolací soud zjistil z p ihlášky sporných pohledávek do insolven ního ízení, kterou opakoval podle § 213 odst. 2 ob anského soudního ádu (dále jen o.s. .) d kaz, pohledávku z titulu poplatku za uzav ení smlouvy o p j ce žalobce do insolven ního ízení nep ihlásil. Svou pohledávku p ihlásil jako jistinu z poskytnuté p j ky ze dne 21.1.2011. Teprve v inciden ní žalobď se domáhal ur ení pravosti a výše této pohledávky z titulu p j ky, a dále z titulu sjednaného poplatku za uzav ení p j ky. Tím však žalobce p ekro il rozsah soudního p ezkumu své pop ené pohledávky, nebo d vod pohledávky .1 p ihlášené žalobcem spo íval dle jeho p ihlášky v uplatnďní dlužnicí nezaplacené jistiny a jako takový mohl být v souladu s § 173 odst. 1 a § 190 IZ p ezkoumán a (p ípadnď) pop en.

Jinými slovy, bylo-li v pr bďhu inciden ního ízení zjištďno, že d vod zbývající ásti p ihlášené pohledávky . 1 nespo ívá v nezaplacené jistinď, ale ve formď sjednané úplaty p j ky, nelze tuto ást pohledávky shledat po právu, nebo pro tento d vod nebyla p ihláška žalobcem podána, a nelze proto její pravost v inciden ním ízení ur it.

Odvolací soud tak dospďl (by na základď jiného právního hodnocení) ohlednď pop ené pohledávky .1 ke shodnému závďru jako soud prvního stupnď, a p ihlášenou pohledávku žalobce ani v tomto rozsahu neshledal d vodnou.

Odvolací soud proto v napadeném bodu II. shledal výrok napadeného rozsudku soudu I. stupnď vďcnď správným a rozhodl podle § 219 o.s. . o jeho potvrzení.

P i posuzování odvolání žalobce do bodu III. a IV. výroku napadeného rozsudku soudu I. stupnď, v nichž rozhodl soud o zamítnutí žaloby o ur ení pravosti a výše pohledávky žalobce ze smluvní pokuty 50.000,-K a o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému náhradu náklad ízení, dospďl odvolací soud k závďru, že rozsudek soudu I. stupnď nelze p ezkoumat pro nedostatek d vod . Soud zamítl žalobu v této ásti proto, že smluvní pokutu sjednanou pro p ípad porušení povinnosti dlužníka uvést pravdivé a úplné údaje o svých závazcích v estném prohlášení vyhotoveném pro ú ely uzav ení smlouvy o p j ce shledal v rozporu s dobrými mravy. Tento sv j závďr však blíže nezd vodnil. Není proto z ejmé, zda rozpor s dobrými mravy spat uje v p ípadď ujednání o smluvní pokutď v okolnostech uzav ení této smlouvy yíslo jednací: 36 ICm 2880/2011 (KSPH 36 INS 9616/2011) nebo v její výši, ani není z ejmé, jak soud hodnotil hlediska pro toto posouzení podstatná tak, jak vyplývají z konstantní soudní judikatury (srov. nap . rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.11.2010 ve vďci vedené pod sp.zn. 33 Cdo 4377/2008, další jeho rozhodnutí ze dne 26. ervence 2000, sp. zn. 30 Cdo 2247/99 nebo ze dne 9.srpna 2001, sp.zn. 33 Odo 204/2001, uve ejnďné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod . C 675, dále rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. ervna 2004, sp.zn. 33 Odo 588/2003, uve ejnďné v Souboru pod . C 2801, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. ervence 2006, sp.zn. 33 Odo 810/2006, a rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.ledna 1999, sp. zn. 29 Cdo 2495/98, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 6/2000). Rovnďž se ve svém rozhodnutí nevypo ádal s argumenty žalobce, o nďž d vodnost výše smluvní pokuty opírá, ímž porušil právo žalobce na spravedlivý soudní proces (srov. nap . usnesení Ústavního soudu I. ÚS 643/04).

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) ob anského soudního ádu, napadený rozsudek zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení.

Ve svém dalším rozhodnutí o vďci samé rozhodne soud prvního stupnď znovu o náhradď náklad ízení p ed soudem prvního stupnď i p ed soudem odvolacím.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 21. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová