101 VSPH 288/2013-63
40 ICm 3028/2011 101 VSPH 288/2013-63 (KSHK 40 INS 13758/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: yeská spo itelna, a.s., IyO 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, proti žalovaným: 1) Ing. Bohumil Ježek, sídlem Komenského 220, Holice, insolven ní správce dlužnice Gabriely anonymizovano , 2) Gabriela anonymizovano , anonymizovano , bytem sídlištď 1. máje 241, Rokytnice v Orlických horách, oba zast. JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou, sídlem Boženy Nďmcové 74, Ústí nad Orlicí, o ur ení pravosti zajištďní pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 3028/2011-37 ze dne 16. ledna 2013,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 3028/2011-37 ze dne 16.ledna 2013 se mďní tak, že se ur uje, že žalobce má za dlužnicí Gabrielou anonymizovano podmínďnou a zajištďnou pohledávku ve výši 667.632,26 K s právem na její uspokojení z výtďžku zpenďžení spoluvlastnického podílu dlužnice k bytové jednotce .333/1 v budovď .p.133 ve výši jedné ideální poloviny, zapsané na LV . 1008, pro obec a k.ú. Rokytnice v Orlických horách u Katastrálního ú adu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracovištď Rychnov nad Knďžnou; právo žalobce domáhat se zpenďžení p edmďtu zajištďní je vázáno na splnďní podmínek stanovených ve smlouvď o úvďru .0305155169 ze dne 21.dubna 2008 a v zástavní smlouvď .0305155169/1 ze dne 21.dubna 2008.

II. Žalobce a žalovaný 1/ nemají navzájem právo na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě .

III.Žalovaná 2/ je povinna zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě do t í dn od právní moci rozsudku ástku 10.000,-K . 40 ICm 3028/2011 (KSHK 40 INS 13758/2011)

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud první stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem zamítl žalobu na ur ení, že žalobce má za dlužnicí Gabrielou anonymizovano zajištďnou pohledávku ve výši 667.632,26 K .

P i svém rozhodnutí vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-žalobce spornou pohledávku p ihlásil v as do insolven ního ízení vedeného na dlužnici a jako d vod v p ihlášce uvedl, že jde o pohledávku vzniklou ze zajištďní pohledávky ze smlouvy o úvďru, kterou žalobce dne 21.4.2008 uzav el s úvďrovým dlužníkem Zbyěkem Rjabakem,

-dlužnice je ideální spoluvlastnicí ve výši 1/2 nemovitostí zapsaných na LV . 1108 pro k.ú. a obec Rokytnice v Orlických horách, což jsou nemovitosti poskytnuté k zajištďní úvďru poskytnutého Zbyěku anonymizovano podle zástavní smlouvy ze dne 21.4.2008,

-nemovitosti ve spoluvlastnictví dlužnice zajiš ující úvďrovou pohledávku žalobce jsou zahrnuty do soupisu majetkové podstaty dlužnice,

-na p ezkumném jednání pohledávku žalobce ze zajištďní pop el jak insolven ní správce, tak dlužnice proto, že nejde o pohledávku zajištďnou a jde o pohledávku za jiným dlužníkem než insolven ní dlužnicí,

-podle smlouvy o úvďru z 21.4.2008 žalobce poskytl Zbyěku anonymizovano úvďr, který se dlužník zavázal vrátit do 31.5.2038 a v úvďrové smlouvď je dohodnuto, že bude zajištďná zástavním právem k bytové jednotce,

-dne 21.4.2008 žalobce jako zástavní vď itel a zástavci-manželé Vratislav a Anna Holendovi jako prodávající a Zbynďk Rjabak jako kupující uzav eli smlouvu o z ízení zástavního práva k nemovitosti-k ozna ené bytové jednotce.

Z tďchto zjištďní dovodil soud prvního stupnď právní závďr, že insolven ní dlužnice není dlužníkem žalobce, pohledávka z titulu smlouvy o úvďru není pohledávkou za dlužnicí, ale za jejím synem, který však z titulu poskytnutého úvďru ni eho nedluží a pohledávka z úvďru není splatná. Poukázal na to, že zajištďný vď itel, který si p ihlásí pohledávku za zástavním dlužníkem se m že uspokojit v insolven ním ízení pouze z majetku poskytnutého k zajištďní, ale nemá klasickou pohledávku v i dlužníku a bude uspokojen jen ve výši, která vyplyne z istého výtďžku zpenďžení zastavené nemovitosti.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání, v nďmž poukázal zejména na to, že sporná pohledávka byla p ihlášena jako pohledávka vzniklá ze zajištďní pohledávky ze smlouvy o úvďru uzav ené s úvďrovým dlužníkem Zbyěkem Rjabakem. P i podání p ihlášky, v níž pohledávku vy íslil v penďzích, vycházel z § 166 insolven ního zákona (dále jen IZ), podle kterého platí, že zajištďní vď itelé uplatěují své pohledávky p ihláškou, v níž se musí dovolat svého zajištďní. Tyto zákonné náležitosti p ihláška pohledávky žalobce splěuje. Má za to, že žalobce mďl právo p ihlásit si pohledávku ze zajištďní za zástavní dlužnicí i v p ípadď, že úvďrový dlužník ni eho nedluží, a to pro p ípad, že by se ocitl v prodlení s plnďním úvďru 40 ICm 3028/2011 (KSHK 40 INS 13758/2011) v pr bďhu insolven ního ízení probíhajícího proti zástavní dlužnici. Nepodáním p ihlášky by p išel o možnost realizace zástavního práva proti zástavní dlužnici, takže jeho pohledávka je pohledávkou podmínďnou, což nebrání tomu, aby byla zjištďna jako podmínďná, i když ji jako podmínďnou v p ihlášce neozna il a žalovaný insolven ní správce žalobce nevyzval, aby p ihlášku v tomto smďru opravil nebo doplnil. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobď vyhovďl.

Žalovaní navrhli potvrzení napadeného rozsudku z d vod v nďm uvedených a poukázali zejména na to, že žalobce zmiěovanou zástavní smlouvu z 21.4.2008 neuzav el s insolven ní dlužnicí, ale tuto zástavní smlouvu podepsal pouze její syn-úvďrový dlužník Zbynďk Rjabak. Navíc pohledávku žalobce nelze zjistit, nebo úvďrový dlužník zatím ádnď sv j úvďrový závazek v i žalobci hradí a není v prodlení s úhradou kterékoliv splátky úvďru, takže úvďrový závazek není splatný.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a 212a o.s. ., dokazování doplnil listinami níže uvedenými a po jejich zhodnocení dospďl k závďru, že odvolání žalobce je d vodné.

Z p ihlášky pohledávky žalobce do insolven ního ízení odvolací soud zjistil, že jako pohledávku . 1 p ihlásil žalobce na formulá i typu pohledávky: zajištďná majetkem dlužníka, pohledávku ve výši 667.632,26 K a jako d vod jejího vzniku uvedl smlouvu o úvďru z 21.4.2008. Dlužníkem podle této smlouvy je Zbynďk Rjabak, pohledávka z úvďru je zajištďna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je proto uplatěováno právo na uspokojení ze zajištďní podle smlouvy o z ízení zástavního práva k nemovitosti z 21.4.2008. V kolonce 22 vlastnosti pohledávky žalobce uvedl, že jde o pohledávku nepod ízenou, penďžitou, nepodmínďnou a nesplatnou.

Z protokolu o p ezkumném jednání a k nďmu p ipojenému seznamu opravených p ihlášek týkajících se žalobce odvolací soud zjistil, že shora uvedená pohledávka byla p ezkoumána na p ezkumném jednání jako pohledávka zajištďná zástavním právem k nemovitosti, která byla pop ená jak insolven ním správcem, tak dlužnicí s tím, že pohledávka z úvďru není pohledávkou zajištďnou a úvďrovým dlužníkem je jiná osoba než insolven ní dlužnice.

Ze smlouvy o úvďru . 03005155169 z 21.4.2008 odvolací soud zjistil, že smlouvu uzav el žalobce se Zbyěkem Rjabakem a podle této smlouvy mu poskytl úvďr ve výši 700.000,-K na koupi bytu. Úvďr je splatný v mďsí ních splátkách po 3.930,-K do 31.5.2038 a v bodď V. je jako zajištďní uvedeno, že se úvďrový dlužník zavazuje žalobci poskytnout zajištďní v podobď zástavního práva v prvním po adí k bytové jednotce .p. 133/1 v bytovém domď .p. 133 v Rokytnici v Orlických horách na pozemku parc. . 594 v etnď spoluvlastnického podílu v tam ozna ené budovď.

Ze smlouvy o z ízení zástavního práva k nemovitosti stejného ísla a stejného data jako shora uvedená úvďrová smlouva odvolací soud zjistil, že jí uzav el žalobce jako zástavní vď itel a dále ji uzav eli jako zástavci Vratislav Holenda a Hana Holendová, kte í zastavené nemovitosti mďli v den uzav ení zástavní smlouvy ve spole ném jmďní manžel a prodávali ji kupní smlouvou dalšímu zástavci uvedenému v této smlouvď-Zbyěku anonymizovano jako kupujícímu. P edmďt zástavní smlouvy je v l. 2 smlouvy vymezen jako bytová jednotka 133/1 v budovď .p. 133 40 ICm 3028/2011 (KSHK 40 INS 13758/2011) na pozemku parc. . 594 zapsané na LV . 1108 u Katastrální ú adu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracovištď Rychnov nad Knďžnou. V l. VII. nazvaném Realizace zástavního práva je v bodď 2 uvedeno, že nebude-li kterákoliv zajištďná pohledávka ádnď z úvďru ádnď a v as plnďna, má banka právo na uspokojení zajištďné pohledávky z výtďžku zpenďžení zástavy a zástavce je povinen zpenďžení zástavy a uspokojení zajištďné pohledávky z výtďžku zpenďžení umožnit a strpďt. Zajištďné pohledávky jsou pak ve smlouvď definovány v l. I. písm. a) a b) a jsou to veškeré pohledávky banky v i úvďrovému dlužníkovi na splacení jistiny úvďru a p íslušenství, dále pohledávky vyplývající bance z odstoupení od smlouvy o úvďru a veškeré budoucí pohledávky banky vyplývající z této smlouvy, zejména smluvní pokuty, poplatky apod. a z neplatnosti této smlouvy a dále jsou to i pohledávky ze zástavní smlouvy.

Z výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního ú adu pro Královehradecký kraj, katastrální pracovištď Rychnov nad Knďžnou ke dni 24.8.2011 odvolací soud zjistil, že na LV . 1108 je uvedeno, že na nemovitostech evidovaných na tomto listu vlastnictví (je nesporné, že jimi je i mj. i bytová jednotka ozna ená v zástavní smlouvď jako p edmďt zástavy) je v podílovém spoluvlastnictví Zbyěka Rjabaka a Gabriely anonymizovano na základď kupní smlouvy z 16.4.2008. Právní ú inky vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy nastaly 24.4.2008. Dále je na tomto listu vlastnictví zaznamenáno, že na nemovitostech vázne zástavní právo podle smlouvy o z ízení zástavního práva z 21.4.2008 ve prospďch žalobce a právní ú inky vkladu zástavního práva nastaly 22.4.2008.

Z tohoto poslednď zmínďného zjištďní z LV . 1108 jednozna nď vyplývá, že insolven ní dlužnice je zástavní dlužnicí podle zástavní smlouvy z 21.4.2008, by tuto zástavní smlouvu neuzav ela ona sama, a to proto, že zástavní smlouvu žalobce uzav el v dobď, kdy spoluvlastnictví zastavené nemovitosti insolven ní dlužnice ještď nebyla a jako zástavci jí uzav eli manželé Holendovi, kte í v té dobď zástavu mďli ve spole ném jmďní manžel a kte í také k ní do p echodu vlastnického práva k zástavď na insolven ní dlužnici a jejího syna mďli plné dispozi ní právo. Zbynďk Rjabak a dlužnice se stali spoluvlastníky zastavených nemovitostí až ke dni 24.4.2008, zatímco právní ú inky vkladu zástavního práva podle zástavní smlouvy nastaly v katastru nemovitostí již ke dni 22.4.2008. Jinak e eno v dobď, kdy bylo zástavní právo vloženo do katastru nemovitostí, šlo o nemovitost stále ještď ve spole ném jmďní manžel Holendových, i když ti již p edtím uzav eli se Zbyěkem Rjabakem a Gabrielou anonymizovano kupní smlouvu o prodeji zastavených nemovitostí, nebo kupující se stali spoluvlastníky zástavy až ke dni 24.4.2008. Tedy v dobď, kdy na Zbyěka Rjabaka a Gabrielu anonymizovano p ešlo ze zákona vlastnické právo, byl p edmďt koupď-bytová jednotka-již zatížen zástavním právem, které vzniklo d íve než vzniklo spoluvlastnické právo Zbyěka Rjabaka a Gabriely anonymizovano k tďmto nemovitostem.

Dále z tďchto zjištďní podle názoru odvolacího soudu jednozna nď vyplývá, že žalobce je ve vztahu k insolven ní dlužnici zajištďným vď itelem podle § 2 písm.g) IZ, nebo jeho pohledávka z úvďru, kterou poskytl t etí osobď, je zajištďna majetkem dlužnice, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem.

Zajištďný vď itel m že realizovat své zajištďní v p ípadď, že na zástavní dlužnici je vedeno insolven ní ízení a byl zjištďn její úpadek jen postupem podle § 166 IZ, tedy podáním p ihlášky, v níž se musí dovolat svého zajištďní, uvést 40 ICm 3028/2011 (KSHK 40 INS 13758/2011) okolnosti, které je osvďd ují a p ipojit listiny, které se toho týkají. Tyto zákonné náležitosti p ihlášky a pohledávky žalobce splěuje.

I když ze zástavní smlouvy nevyplývá ve vztahu k dlužnici žádná penďžitá pohledávka žalobce, správnď žalobce pohledávku ze zástavního práva vy íslil ve své p ihlášce v penďzích (do výše dluhu z úvďru), nebo podle § 175 IZ platí, že pohledávku je nutné v p ihlášce vy íslit v penďzích, i když jde o pohledávku nepenďžitou.

To, že v dobď podání p ihlášky nebyla pohledávka ze zajištďní splatná v plném rozsahu neznamená, že ji nelze zjistit i v rozsahu, v nďmž dosud splatná není, nebo podle § 173 odst. 3 IZ p ihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. To platí i pro pohledávky ze zajištďní.

Za situace, kdy bylo mezi ú astníky nesporným, že úvďrový dlužník není se splácením poskytnutého úvďru zajištďného zástavním právem dosud v prodlení, takže nenastaly podmínky realizace zástavy stanovené ve smlouvď o úvďru a v zástavní smlouvď shora zmínďné, jde nepochybnď zatím pouze o pohledávku podmínďnou.

Podle názoru odvolacího soudu to, že ji žalobce p ihlásil jako pohledávku nepodmínďnou, není vadou p ihlášky bránící jejímu p ezkumu a není d vodem pro její pop ení, nebo insolven nímu soudu v tomto konkrétním p ípadď nic nebránilo, aby ji p ezkoumal a insolven ní správce aby ji zjistil jako podmínďnou, p i emž podmínkou je, že pohledávka bude moci být uspokojena v insolven ním ízení až za podmínek uvedených v l. VII., bod 2 zástavní smlouvy z 21.4.2008, tedy ocitne-li se úvďrový dlužník v prodlení s plnďním z úvďru i poruší jiné povinnosti úvďrové smlouvy, které budou mít za následek jeho zesplatnďní.

I pak však platí, že ke zpenďžení zástavy v insolven ním ízení vedeném na zástavní dlužnici p istoupí insolven ní správce po schválení oddlužení plnďním splátkového kalendá e jen poté, kdy o to zajištďný vď itel ve smyslu § 409 odst. 3 IZ požádá.

Z tďchto všech d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobď vyhovďl (§ 220 odst. 1 písm.b) o.s. .) a v souvislosti se zmďnou rozsudku soudu prvního stupnď v nďm vyjád il výslovnď i to, že jde o pohledávku podmínďnou, nebo v tomto zp esnďní pohledávky není vázán žalobním petitem, v nďmž tato skute nost výslovnď uvedena není. To proto, že rozsudek soudu v inciden ním sporu slouží jen pro pot eby insolven ního ízení a jeho smyslem je p esnď ur it a ozna it, které pohledávky se budou v insolven ním ízení uspokojovat, v jakém rozsahu a za jakých podmínek.

V souvislosti se zmďnou rozsudku soudu prvního stupnď ve vďci samé rozhodl odvolací soud novď o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem p ed soudy obou stupě . Žalobce, by byl ve sporu úspďšný, nem že požadovat na prvním žalovaném-insolven ním správci náhradu náklad ízení, nebo podle § 202 odst. 1 IZ platí, že ve sporu o pravost, výši nebo po adí p ihlášených pohledávek nemá žádný z ú astník právo na náhradu náklad ízení proti insolven nímu správci. 40 ICm 3028/2011 (KSHK 40 INS 13758/2011)

Ve vztahu k druhé žalované mďl žalobce ve vďci plný úspďch jak v ízení p ed soudem prvního stupnď, tak v ízení odvolacím a proto podle § 142 odst. 1 o.s. . má žalobce proti druhé žalované-insolven ní dlužnici právo na náhradu náklad ízení, jež mu vznikly v souvislosti se zaplacením soudního poplatku ze žaloby ve výši 5.000,-K a soudního poplatku z odvolání ve výši 5.000,-K .

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 24. íjna 2013

JUDr.Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová