101 VSPH 286/2012-51
60 ICm 2733/2011 101 VSPH 286/2012-51 (MSPH 60 INS 6477/2011

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce: Volksbank CZ, a.s., IČO 25082235, sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, zast. Mgr. Davidem Urbancem, advokátem, sídlem Na Poříčí 1046/24, Praha 1, proti žalovanému: Launay and Dawn S.A., sídlem de la Gauchetiere, West 1000 Montreal, Quebec, zast. Mgr. Františkem Pohankou, advokátem, sídlem Riegerova 6c, České Budějovice, o popření pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 60 ICm 2733/2011-42 ze dne 11. července 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 60 ICm 2733/2011-42 ze dne 11. července 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením rozhodl o odmítnutí žaloby, kterou se žalobce proti žalovanému domáhal vydání rozhodnutí o důvodnosti popření pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka GRG Holding, s.r.o. a kterou žalobce jako přihlášený věřitel popřel podáním došlým soudu 23.9.2011. Současně rozhodl, že žalobci vrací jistotu složenou ve výši 10.000,-Kč, kterou žalobce složil soudu v souladu s § 202 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Své rozhodnutí odůvodnil soud prvního stupně tím, že žalobce popření pohledávky doručil soudu 23.9.2011 a přezkumné jednání se konalo 29.9.2011, přičemž přezkumné jednání na tento den bylo nařízeno usnesením ze dne 5.8.2011, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka. Z těchto zjištění soud prvního stupně dovodil, že popěrný úkon žalobce byl doručen soudu opožděně, a to po lhůtě stanovené v § 202 odst. 2 IZ, podle kterého je třeba, aby popěrný úkon věřitele byl insolvenčnímu soudu doručen nejméně tři pracovní dny před konáním přezkumného jednání. Popěrný úkon žalobce byl soudu doručen 23.9.2011, na dny 24.9. a 25.9. 2011 připadly dva dny pracovního klidu a den 28.9.2011 byl státní svátek. Jelikož poslední den lhůty k uplatnění popěrného práva byl čtvrtek, za této situace 22.9.2011, je třeba, aby soud žalobu odmítl podle § 160 odst. 4 IZ, i když předtím insolvenční soud do přezkumného jednání ani při něm nevydal usnesení o odmítnutí popření pohledávky žalobcem podle § 200 odst. 3 IZ.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž vytýkal soudu prvního stupně nesprávný právní závěr o opožděnosti popěrného úkonu žalobce vztahujícího se k pohledávce přihlášené do insolvenčního řízení žalovaným. Soud prvního stupně nesprávně dovodil, že formulace nejpozději 3 pracovní dny předem znamená, že mezi 60 ICm 2733/2011 (MSPH 60 INS 6477/2011 dnem podání a dnem rozhodným pro počítání lhůty (den přezkumného jednání) musí uběhnout 3 celé dny následující po sobě. Takovýto výklad nemá oporu v zákoně. Z § 57 odst. 3 jasně plyne, že lhůta je zachována, pokud je úkon učiněn v poslední den lhůty, což byl v daném případě pátek 23.9.2011, jelikož šlo o třetí pracovní den předcházející konání přezkumného jednání. Prvním pracovním dnem byl v daném případě pátek 23.9.2011, druhým pracovním dnem bylo následující pondělí a třetím pracovním dnem bylo úterý. Žalobce je přesvědčen, že insolvenční zákon neumožňuje soudu, aby soud vydal usnesení o tom, že k popěrnému úkonu věřitele nepřihlíží, až po skončení přezkumného jednání, takže -jestliže soud takové usnesení nevydal, pak se jeho popěrný úkon ve smyslu § 200 odst.5 IZ stal desátým dnem od přezkumného jednání incidenční žalobou a k incidenční žalobě nelze nepřihlížet a odmítat ji pro opožděnost podle § 160 odst.4 IZ, jelikož § 200 odst.3 IZ je k tomuto ustanovení speciální-nadřazenou úpravou. Navrhl proto, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se žaloba neodmítá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm.c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Ze skutkových zjištění soudu prvního stupně je nepochybné, že insolvenční soud nevydal usnesení podle § 200 odst. 3 IZ o odmítnutí popření pohledávky přihlášením věřitelem (žalobcem), které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce.

Za této skutkové situace, kdy insolvenční soud popření pohledávky žalovaného žalobcem neodmítl, nastala právní situace upravená v odst. 5 § 200 IZ a popření pohledávky žalobcem se považuje za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil a kterou se zahajuje incidenční spor, konkrétně spor o pravost přihlášené pohledávky podle § 159 odst. 1 písm.a) IZ.

Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu je upraveno v § 160 IZ, podle jehož odstavce čtvrtého žalobu podanou podle odst. 1 opožděně, nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne.

Odvolací soud se ztotožňuje s právním závěrem soudu prvního stupně, že popření pohledávky žalobcem, které se z důvodu shora uvedených v důsledku zákonné fikce upravené v § 200 odst. 5 IZ změnilo na žalobu na popření pohledávky jiného přihlášeného věřitele, bylo podáno opožděně. Přezkumné jednání se konalo 29.9.2011 a odvolací soud má za to, že do běhu této třídenní lhůty stanovené v § 200 odst. 2 IZ se nezapočítává den konání přezkumného jednání. Protože popření pohledávky musí být soudu doručeno nejpozději 3 dny před jeho konáním, do níž v daném případě nepatří dny pracovního klidu připadající na 24. a 25.9.2011 a den svátku připadající na 28.9.2011, je žalobcovo popření pohledávky (a v důsledku toho i žaloba) opožděné. Včasné by bylo, a tudíž i o včasně podanou žalobu na popření pohledávky věřitelem by šlo jen, pokud by soudu bylo žalobcovo popření pohledávky doručeno nejpozději ve čtvrtek 22.9.2011, a nikoliv až 23.9.2011, neboť podle § 57 odst.1 o.s.ř. se do běhu lhůty (určené podle dnů) nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, tj. nezapočítává se do 3 denní lhůty den, kdy byl doručen soudu popěrný úkon věřitele, což se stalo dne 23.9.2011.

I když insolvenční soud neodmítl opožděné doručení popření pohledávky přihlášeným věřitelem (§ 200 odst.3 IZ) do skončení přezkumného jednání o popřené 60 ICm 2733/2011 (MSPH 60 INS 6477/2011 pohledávce (§ 200 odst.3 IZ), nebrání to tomu, aby insolvenční soud toto podání, jež se při splnění podmínek stanovených v § 200 odst.5 IZ nedále považuje za žalobu, odmítl pro opožděnost podle § 160 odst.4 IZ.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 10. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová