101 VSPH 284/2015-20
152 ICm 544/2015 101 VSPH 284/2015-20 (KSPL 52 INS 23885/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: JarmilaVaňková, nar. , bytem Psinice 8, Libáň, zastoupená zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem Psinice 8, Libáň, adresa pro doručování P.O. BOX č. 42, Petra Bezruče 362, Nymburk, proti žalované: JUDr. Eva Kabelková, insolvenční správkyně dlužnice Anny Štěchové, sídlem Kamenická 1, Plzeň, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 152 ICm 544/2015-5 ze dne 10.února 2015,

takto:

Odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 152 ICm 544/2015-5 ze dne 10.února 2015 se odmítá.

Odůvodnění

Krajský soud v Plzni jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,-Kč. Usnesení obsahuje poučení, že nebude-li soudní poplatek zaplacen po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví, a dále i poučení, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení přesto žalobkyně podala odvolání, v němž uvedla, že s napadeným usnesením soudu I.stupně nesouhlasí, neboť se domnívá, že ji nestíhá povinnost platit soudní poplatek ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

152 ICm 544/2015 (KSPL 52 INS 23885/2014)

Odvolací soud přezkoumal podané odvolání postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobkyně odmítl podle § 218 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí soudu I.stupně obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku je usnesením, proti němuž není odvolání přípustné. Jde o usnesení, kterým se ve smyslu § 202 odst. 1 o.s.ř. upravuje vedení řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

V Praze dne 15.června 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika