101 VSPH 276/2013-73
yíslo jednací: 46 ICm 1093/2011 101 VSPH 276/2013-73 KSUL 46 INS 15972/2010

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v právní vďci žalobce: Euroclaim Praha, s.r.o., IyO 273 80 050, sídlem Korunní 810/104A, 101 00 Praha 10, proti žalovanému: Jan Rippel, sídlem Dobromď ice 419, 440 01, insolven ní správce dlužnice Radky Mikeové, o ur ení pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 46 ICm 1093/2011-45 ze dne 18. dubna 2013,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 46 ICm 1093/2011-45 ze dne 18. dubna 2013 se mďní tak, že se zamítá žaloba na ur ení, že žalobce má za dlužnicí Radkou Mikeovou pohledávku ze smďnky ve výši 67.000,-K .

II.Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě ástku 1.409,-K do t í dn od právní moci rozsudku.

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem .j. 46 ICm 1093/2011-45 ze dne 18.4.2013 vyhovďl v bodu I. výroku žalobď o pravost pohledávky žalobce p ihlášené v insolven ním ízení dlužnice Radky Mikeové (dále jen dlužnice) vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 46 INS 15972/2010 ve výši 67.000,-K , a v bodu II. výroku rozhodl o tom, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení. yíslo jednací: 46 ICm 1093/2011 KSUL 46 INS 15972/2010

V od vodnďní rozhodnutí soud prvního stupnď uvedl, že žalobce v insolven ním ízení dlužnice p ihlásil pohledávku ve výši 67.000,-K vyplývající ze smďnky vlastní, kterou vystavila dlužnice dne 16.4.2003 na ad Radovana Mrkuse, která byla dále rubopisem dne 10.06.2004 p evedena na A.O.L., s.r.o., poté na Radovana Mrkuse-MONEY CREDIT, a poté na žalobce. Soud po posouzení formálních náležitostí smďnky dospďl k závďru, že žalobcem p edložená kopie smďnky v p íloze jeho p ihlášky je platná a žalobď v celém rozsahu vyhovďl. Nep ihlédl p itom k tvrzení žalovaného o zániku závazkového právního vztahu dlužnice ve vztahu k žalobci vymožením tohoto závazku v exekuci, nebo vycházel ze samostatné povahy smďne ného závazku, jehož existence není na p vodním závazku dlužnice závislá. Rovnďž nevzal v úvahu ani tvrzení žalovaného o nesprávném vyplnďní smďnky nďkterým z indosatá , ke kterému mďlo dojít v rozporu s dohodou o vyplěovacím právu, nebo se dle soudu opíralo jen o úvahy žalovaného, a dospďl k závďru, že žalovaný takové porušení dohody o vyplnďní smďnky neprokázal. Proto soud žalobď o ur ení pravosti pohledávky v tomto rozsahu vyhovďl.

Proti rozsudku soudu I. stupnď se v as odvolal žalovaný, jenž navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupnď zmďnil a žalobu o ur ení pravosti pohledávky žalobce v celém rozsahu zamítl, pop ípadď rozsudek soudu I. stupnď zrušil a vďc vrátil k soudu k dalšímu ízení.

Zejména namítal, že soud I. stupnď nesprávnď zjistil skutkový stav projednávané vďci a vďc nesprávnď posoudil. Poukazoval na to, že žalobce nep edložil ani ve své p ihlášce, ani v ízení o jeho inciden ní žalobď originál smďnky. Tvrdil, že dlužnicí vystavená blanko smďnka byla zneužita, nebo k jejímu vyplnďní došlo v rozporu s dohodou o vyplnďní smďnky obsaženou ve smlouvď o p j ce ze dne 16.4.2003, kterou dlužnice uzav ela s p vodním smďne ným vď itelem (remitentem) Radovanem Mrkusem. Jak totiž vyplývá z výše smďne né sumy, musela být blanko smďnka vyplnďna až v dobď po vymožení dlužné ástky z p vodní smlouvy o p j ce ze dne 16.4.2003, kterou smďnka zajiš ovala, nebo celkový dluh ze smlouvy o p j ce p iznaný pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Lounech .j. Ro 1536/2003-11 ze dne 13.1.2004 a vymožený v exeku ním ízení zdaleka nedosahoval výše smďne né sumy. V dobď první indosace (10.6.2004) inila výše dluhu pouze 34.607,-K . Proto muselo k vyplnďní smďne né sumy dojít pozdďji a pravidel stanovených v dohodď o vyplnďní smďnky si museli být vďdomi i další indosatá i, nebo museli znát obsah dohody o vyplnďní smďnky, pokud smďnku p ebírali jako nevyplnďnou. Z toho dovozoval, že dlužnice i žalovaný mají i v i dalším nabyvatel m smďnky zachováno právo namítat dle § 10 zákona smďne ného a šekového, že smďnka byla vyplnďna v rozporu s dohodou a dle § 17 téhož zákona vztahující se k zániku p vodní (kauzální) pohledávky.

Žalobce žádal, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď jako vďcnď správný potvrdil. Na p edvolání odvolacího soudu se k jeho jednání nedostavil a souhlasil s tím, aby bylo jednáno a rozhodnuto bez jeho ú asti.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek v etnď p edcházejícího ízení a dospďl k závďru, že odvolání je d vodné.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že úpadek dlužnice byl zjištďn usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 46 INS 15972/2010-A-11 ze dne 27.1.2011, soud povolil oddlužení dlužnice a ustanovil insolven ním správcem žalovaného. Žalobce p ihlásil dne 25.2.2011 svoji pohledávku za dlužnicí ve výši 67.000,-K a jako d vod pohledávky tvrdil yíslo jednací: 46 ICm 1093/2011 KSUL 46 INS 15972/2010 smďnku vlastní vystavenou dlužnicí, již p ipojil v kopii k podané p ihlášce. Jeho p ihláška pohledávky je vedena pod . P-6 v uvedeném insolven ním ízení. P i p ezkumu pohledávek byla pohledávka žalobce pop ena žalovaným insolven ním správcem a o této skute nosti byl žalobce vyrozumďn p ípisem insolven ního správce doru eným mu dne 13.4.2011. Žalobce podal svoji žalobu dne 4.5.2011 a p ipojil k ní znovu kopii smďnky vystavené na ástku 67.000,-K dlužnicí. Prvopis smďnky v úschovď soudu založen není.

D íve, než odvolací soud p istoupil k hodnocení d vodnosti uplatnďného smďne ného nároku, zabýval se otázkou, zda žalobce je k uplatnďní nároku ze smďnky aktivnď vďcnď legitimován a dospďl k závďru, že nikoli.

Podle § 174 odst. 2 IZ p ihláška pohledávky musí kromď obecných náležitostí podání obsahovat d vod vzniku a výši p ihlašované pohledávky. D vodem vzniku p ihlašované pohledávky se rozumí uvedení skute ností, na nichž se pohledávka zakládá.

Vzhledem k tomu, že d vodem p ihlašované pohledávky žalobce byl smďne ný nárok, m že jej žalobce prokázat pouze prvopisem smďnky, který je povinen p edložit soudu (obdobnď jako v ízení o vydání smďne ného platebního rozkazu dle § 175 ob anského soudního ádu nebo v ízení o smďne né žalobď). Není-li prvopis smďnky p edložen nejpozdďji p i p ezkumném jednání, je na místď pop ení takové p ihlášené pohledávky insolven ním správcem dle § 192 a násl. IZ.

Ze spisu vyplývá, že prvopis smďnky nebyl p edložen žalobcem ani sou asnď s podanou inciden ní žalobou. Kopie, která je k p ihlášce p ipojena, a která byla p ipojena i k podané žalobď, k prokázání smďne ného nároku neposta uje, nebo se jedná o nárok p ímo vyplývající z cenného papíru.

Žalobce se jednání p ed soudem I. stupnď neú astnil a neú astnil se ani jednání p ed soudem odvolacím. Proto jej nebylo možno pou it o jeho povinnosti ozna ovat d kazy ke svým tvrzením dle § 118 a odst. 3 ob anského soudního ádu a s ohledem na zásadu koncentrace ízení mu dle § 118 b odst. 1 téhož zákona lh ta k ozna ení d kaz uplynula skon ením jednání ve vďci samé p ed soudem prvního stupnď.

Odvolací soud proto dospďl k závďru, že žalobce neprokázal svoji aktivní legitimaci k podání inciden ní žaloby o ur ení pravosti své smďne né pohledávky, pokud nep edložil soudu prvopis smďnky. Posouzení otázky d vodnosti uplatnďných kauzálních námitek žalovaným soudem I. stupnď je za této situace p ed asné, nebo žalobď nelze za tďchto okolností vyhovďt.

Z tďchto všech d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve výroku ve vďci samé podle § 220 odst. 1 ob anského soudního ádu zmďnil a žalobu zamítl.

Výrok o náhradď náklad ízení p ed soudy obou stupě je od vodnďn § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s. . Žalovaný mďl v ízení úspďch, a má proto právo na náhradu náklad ízení, které mu vznikly v souvislosti s ú astí u soudních jednání. P iznaná náhrada náklad ízení p ed soudy obou stupě spo ívá v cestovních výdajích za cestu osobním vozem z Dobromď ic do Ústí nad Labem a zpďt ve výši 643,-K a za cestu z Dobromď ic do Prahy a zpďt ve výši 766,-K . Dohromady iní náhrada náklad ízení ástku 1.409,-K . yíslo jednací: 46 ICm 1093/2011 KSUL 46 INS 15972/2010

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 17. íjna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, PhD., v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová