101 VSPH 274/2012-49
93 ICm 898/2012 101 VSPH 274/2012-49 (MSPH 93 INS 20675/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce: JUDr. Vladimír Szabo, sídlem Jeremenkova 1021/70, Praha 4, insolvenční správce dlužnice Jarmily Kopecké, zast. Mgr. Hynkem Marečkem, advokátem, sídlem Jeremenkova 1021/70, Praha 4, proti žalovanému: Stavební bytové družstvo Chomutov, IČO 00041955, sídlem Husova 2079/10, Chomutov, zast. JUDr. Pavlem Polákem, advokátem, sídlem Kamenný vrch 5436, Chomutov, o popření vykonatelné pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 93 ICm 898/2012-21 ze dne 21. června 2012, takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 93 ICm 898/2012-21 ze dne 21. června 2012 se v napadené části pod bodem I. ohledně popření pohledávky ve výši 42.838,27 Kč, jakož i ve výroku o nákladech řízení pod bodem II. potvrzuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Hynka Marečka částku 10.600,-Kč.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. určil, že pohledávka žalovaného ve výši 781.272,06 Kč není po právu, pod bodem II. rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 10.900,-Kč.

Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně ze zjištění, že 10 dílčích nezajištěných vykonatelných pohledávek žalovaného přihlášených do insolvenčního řízení vedeného na dlužnici žalovaný při přezkumném jednání popřel co do pravosti v celkové výši 781.272,06 Kč s odůvodněním, že v této části jsou přihlášené pohledávky promlčené 93 ICm 898/2012 (MSPH 93 INS 20675/2011) nebo vůbec nevznikly. Jde o dílčí nároky u jednotlivých pohledávek spočívající v poplatku z prodlení z dlužné jistiny.

Dílčí pohledávku č. 3 přihlásil žalovaný ve výši 129.601,-Kč a žalobce ji popřel co do pravosti ve výši 42.838,27 Kč. Tato dílčí pohledávka č. 3 spočívá v poplatku z prodlení z dlužné jistiny za dobu od 11.6.1995 do 28.3.2003, celkem 115.643,-Kč a náklady řízení ve výši 662,-Kč a náklady oprávněného 13.296,-Kč. Platební rozkaz Okresního soudu v Chomutově č.j. 9 C 337/1996-4 ze dne 12.11.1999 nabyl právní moci 4.12.1999. Na základě tohoto platebního rozkazu podal žalovaný návrh na nařízení exekuce, který byl doručený Okresnímu soudu v Chomutově dne 27.10.2005. Popřená pohledávka ve výši 42.838,27 Kč představuje poplatek z prodlení za dobu od 5.12.1999 do 26.10.2002, tj. za dobu delší než 3 roky před podáním návrhu žalovaného na výkon rozhodnutí.

Soud prvního stupně dovodil, že námitka promlčení vznesená žalobcem je po právu. Poukázal na § 110 odst. 3 občanského zákoníku, podle něhož poplatek z prodlení, jehož splatnost nastala po právní moci rozhodnutí soudu se promlčuje ve 3 letech, a proto je promlčen poplatek z prodlení za období od 5.5. 1995 do 26.10.2002, tj. za dobu delší než 3 roky před podáním návrhu žalovaného na výkon rozhodnutí podle pravomocného platebního rozkazu.

V podstatě stejný právní závěr ohledně oprávněně vznesené námitky promlčení učinil soud prvního stupně i ohledně dalších 9 dílčích pohledávek v rozsahu, v němž je žalobce při přezkumném jednání popřel, avšak vzhledem k tomu, že žalovaný svým odvoláním napadl vyhovující výrok ve věci samé jen pokud jde o popřenou dílčí pohledávku č. 3 ve výši 42.838,-Kč, považuje odvolací soud za nadbytečné podrobně uvádět důvody, pro které soud prvního stupně žalobě vyhověl i ohledně ostatních pohledávek, neboť v tomto rozsahu nabyl rozsudek soudu prvního stupně samostatně právní moci. Akcesorický výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil soud prvního stupně úspěchem žalobce ve věci.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání, a jak už shora uvedeno, napadl jím toliko vyhovující výrok soudu prvního stupně, kterým soud určil, že není po právu dílčí pohledávka č. 3 výši 42.838,-Kč sestávající se z poplatků z prodlení z dlužné jistiny za dobu od 5.9.2009 do 26.10.2002. V odvolání poukázal zejména to, že poplatky z prodlení, jejichž splatnost nastala po právní moci exekučního titulu, se sice promlčují po 3 letech, nicméně je nutno brát v úvahu i den uhrazení dlužné jistiny, k němuž došlo dne 28.3.2003. Teprve k tomuto datu žalovaný mohl vypočítat konečnou výši poplatků z prodlení, takže počátek běhu promlčecí doby je třeba vztáhnout k datu 28.3.2003, a promlčecí doba tak uplynula 28.3.2006, tedy až poté, kdy žalovaný uplatnil tento sporný nárok v exekuci. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v napadené části změnil a žalobu správce na popření této části vykonatelné pohledávky zamítl.

Žalobce vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v napadené části potvrdil z důvodů v něm uvedených.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řízení jemu předcházející podle § 212 a 212a o.s.ř. a odvolání žalovaného neshledal důvodným. 93 ICm 898/2012 (MSPH 93 INS 20675/2011)

Soud prvního stupně si opatřil pro své rozhodnutí dostatek důkazů, které správně zhodnotil a v souladu s jeho skutkovými zjištěními je i právní názor o tom, že pohledávka ve výši 42.838,-Kč z titulu poplatku z prodlení za dobu 3 roky před jejím uplatněním v exekuci je promlčena. Podle § 101 obč.zák. promlčecí tříletá doba běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Podle § 110 odst. 3 obč.zák. úroky z prodlení (v daném případě poplatek z prodlení), jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí, kterým byla věřiteli přiznána, se promlčují ve 3 letech a také u nich se pro počátek běhu promlčecí doby vychází z § 101 obč.zák., tzn. ohledně poplatku z prodlení běží ode dne, kdy mohl být poplatek z prodlení splatný po právní moci platebního rozkazu uplatněn poprvé.

Platební rozkaz Okresního soudu v Chomutově z 12.11.1999 nabyl právní moci 4.12.1995 a v návaznosti na to běžela tříletá promlčecí doba pro přiznaný poplatek z prodlení 2,5 promile denně z částky 16.242,-Kč do zaplacení splatný po právní moci platebního rozkazu. Žalobce nepodal návrh na výkon rozhodnutí ohledně poplatku z prodlení, který se stával splatným každým dnem z dlužné jistiny v promlčecí době 3 roky od splatnosti každého denního poplatku z prodlení, nýbrž návrh na výkon rozhodnutí podal až dne 27.10.2005. Poplatek z prodlení, který se stal splatným za dobu 3 let před podáním návrhu na výkon rozhodnutí, tj. za dobu od 5.12.1999 do 26.10.2002 byl tedy v době podání návrhu na výkon rozhodnutí již promlčen. Z tohoto důvodu pohledávka z titulu z poplatku z prodlení ve výši 42.838,27 Kč je promlčena, jak správně dovodil soud prvního stupně, s ohledem na vznesenou námitku promlčení žalobcem.

Z tohoto důvodu byl rozsudek soudu prvního stupně v napadené části jako věcně správný potvrzen, včetně akcesorického výroku o nákladech řízení (§ 219 o.s.ř.).

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř.

Žalobce měl v odvolacím řízení ve věci úspěch a má proto právo na náhradu nákladů řízení, které mu vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem. Přiznaná náhrada zahrnuje paušální odměnu advokáta ve výši 10.000,-Kč podle § 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v platném znění a 2 x 300,-Kč režijní paušál advokáta.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek má věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 18. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová