101 VSPH 253/2013-144
156 ICm 1286/2012 101 VSPH 253/2013-144 (KSPL 56 INS 16802/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v právní vďci žalobce: CUPROSAN, s.r.o., IyO 25168380, sídlem Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-P ívoz, zast. Mgr. Matďjem Kop ivou, advokátem se sídlem 28. íjna 219/438, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, proti žalovanému: Ing. Josef Sedlák, MBA sídlem Kyjevská 102, 326 00 Plzeě, insolven ní správce dlužnice Alexandry Palaš ákové, zast. JUDr. Jaromírem Malým, advokátem se sídlem Chebská 355/49, 360 01 Karlovy Vary, o ur ení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j 156 ICm 1286/2012-97 ze dne 12. února 2013, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j 156 ICm 1286/2012-97 ze dne 12. února 2013 se zrušuje a vďc se vrací soudu I. stupnď k dalšímu ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Plzni ve výroku ozna eným rozsudkem zamítl v bodu I. výroku žalobu na ur ení pravosti a výše pohledávky žalobce CUPROSAN, s.r.o. (dále jen žalobce) p ihlášené do insolven ního ízení vedeného proti dlužnici Alexand e Palaš ákové (dále jen dlužnice) u téhož soudu pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 ve výši 818.006,46 K a v bodu II. výroku rozhodl o tom, že žalobce je povinen uhradit žalovanému náklady ízení v celkové výši 71.452,46 K .

V od vodnďní rozsudku soud zejména uvedl, že žalobce p ihlásil do insolven ního ízení pohledávku, která mu mďla vzniknout v i dlužnici z neú inného právního úkonu, kupní smlouvy ze dne 30.11.2007 uzav ené mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a dlužnicí Alexandrou Palaš ákovou jako kupující, prost ednictvím které Karel Fiala prodal za kupní cenu 9.500.000,-K dlužnici nemovitosti v obci Karlovy Vary, katastrální území Rybá e zapsané na LV . 5003 (dále jen nemovitosti). Podle žalobce bylo touto kupní smlouvu zkráceno uspokojení vymahatelné pohledávky žalobce v i Karlu Fialovi v rozsahu 818.006,46 K , nebo tato kupní smlouva byla uzav ena mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a dlužnicí jako kupující za kupní cenu, která byla podstatnď nižší, než byla obvyklá cena nemovitostí a byla uzav ena mezi osobami blízkými, ponďvadž Karel Fiala byl v dobď uzav ení kupní smlouvy zetďm dlužnice. Žalobce se domáhal ur ení neú innosti této kupní smlouvy dle § 42a ob anského zákoníku v ízení u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp.zn. 14 C 342/2008, ve kterém však nebylo o neú innosti tohoto právního úkonu pravomocnď rozhodnuto a toto ízení je nyní p erušeno z d vodu prohlášení konkurzu na majetek dlužnice. Tvrdil, že p i ur ení neú innosti uvedené kupní smlouvy by žalobce požadoval uspokojení své pohledávky v i Karlu Fialovi v celkové výši 818.006,46 K z toho, co z majetku Karla Fialy ušlo-tedy z výtďžku zpenďžení tďchto nemovitostí v rámci konkurzu. Protože ale dlužnice nemovitosti, které získala neú innou smlouvou, dále prodala kupní smlouvou ze dne 12.11.2008 obchodní spole nosti DINOCOMMERCE, s.r.o., 156 ICm 1286/2012 (KSPL 56 INS 16802/2011) za kupní cenu ve výši 4.000.000,-K a v sou asnosti se žalobce nem že domáhat uspokojení z výtďžku prodeje tďchto nemovitostí, nebo již nejsou ve vlastnictví dlužnice, ale uvedené spole nosti, uplatěuje v i dlužnici právo z titulu náhrady dle § 42a odst. 4 ob anského zákoníku vďty za st edníkem.

Podle žaloby mďl žalobce v i Karlu Fialovi pohledávku ze smďnky vystavené dne 15.7.2005 výstavcem spole ností F & F-st echy, s.r.o., jejímž byl pan Karel Fiala jediným spole níkem a jednatelem, p i emž tato smďnka byla vystavena na smďne nou sumu 3.966.361,-K a byla splatná dne 2.7.2007. Na tuto smďnku bylo výstavcem a následnď i Karlem Fialou áste nď plnďno. Pravomocnými vykonatelnými rozhodnutími soudu, a to smďne ným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravď ze dne 27.07.2007, . j. 3 Sm 427/2007-14, rozsudkem Krajského soudu v Ostravď ze dne 20.11.2007, . j. 3 Cm 158/2007-28 a rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.2.2009, . j. 11 Cmo 14/2009-116, byla žalobci v i Karlu Fialovi nakonec p iznána pohledávka z této smďnky ve výši 264.547,-K s p íslušenstvím, dále smďne ná odmďna ve výši 13.221,-K a náklady ízení p ed soudem prvního stupnď ve výši 258.565,-K a 714,-K a náklady odvolacího ízení ve výši 117.981,36 K . Této pohledávky se žalobce v i Karlu Fialovi domáhal i exeku nď; exekuce byla na ízena usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14.5.2009. V rámci tohoto exeku ního ízení pak byly žalobci p iznány náklady oprávnďného ve výši 42.592,-K . Z tďchto náklad exekuce bylo vymoženo a oprávnďnému vyplaceno 20.000,-K . Na dlužníka Karla Fialu byl následnď prohlášen konkurz usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29.3.2010. Žalobce p ihlásil do tohoto konkurzního ízení v i Karlu Fialovi své vykonatelné pohledávky vzniklé z výše ozna ené smďnky a p iznané výše ozna enými rozhodnutími, a to v celkové výši 818.006,46 K . Tyto pohledávky byly v konkurzním ízení na majetek Karla Fialy zcela zjištďny. Celková výše p ihlášených pohledávek vď itel do tohoto konkurzního ízení je p es 38.000.000,-K , p i emž hodnota majetku tohoto dlužníka není ani 1/10 hodnoty p ihlášených pohledávek a navíc jsou nemovitosti dlužníka zastaveny ve prospďch jiných vď itel . Uspokojení své pohledávky se žalobce v rámci tohoto ízení nedom že.

Dále žalobce tvrdil, že dlužnice byla v dobď uzav ení kupní smlouvy ze dne 30.11.2007 tchýní Karla Fialy (byla matkou jeho manželky Natálie Fialové), a tedy osobou blízkou ve smyslu § 116 ob anského zákoníku, nebo manželství Karla Fialy a Natálie Fialové, dcery dlužnice, bylo rozvedeno až rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 27.01.2010. Dlužnice Alexandra Palaš áková je dále babi kou dďtí Karla Fialy-nezletilého Karla Fialy a nezletilého Antonína Fialy, a mezi Karlem Fialou a Alexandrou Pala šákovou proto nadále existuje rodinný vztah, ve kterém, pokud by nďkterá z osob utrpďla újmu, by druhá poci ovala jako vlastní. Žalobce proto tvrdí, že neú inný právní úkon-kupní smlouva ze dne 30.11.2007-byl uzav en v posledních t ech letech p ed podáním žaloby v úmyslu zkrátit žalobce ve prospďch paní Alexandry Palašěákové, jako osoby blízké. Pro p ípad, že by dlužnice jako tchýnď Karla Fialy nebyla z jakéhokoliv d vodu shledána jeho osobou blízkou, pak žalobce tvrdil, že kupní smlouva byla mezi Karlem Fialou a Alexandrou Pala šákovou uzav ena v posledních t ech letech p ed podáním žaloby na neú innost tohoto právního úkonu, když tento úmysl musel být dlužnici znám. Kupní cena nemovitostí byla podhodnocena, nebo reálná tržní cena p evádďných nemovitostí byla fakticky vyšší než 9.500.000,-K . Jak žalobce tvrdil, výpo et zjištďné ceny provedený Finan ním ú adem v Karlových Varech inil 17.504.740,-K a podle posudk zadaných na posouzení tržní hodnoty tďchto nemovitostí v soudním ízení vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 156 ICm 1286/2012 (KSPL 56 INS 16802/2011)

342/2008 (zpracovaných pro ú ely úvďrového ízení o Raiffeisenbank a.s. pro získání úvďru dlužnicí, ze kterého pak byla zaplacena kupní cena 9.500.000,-K panu Karlu Fialovi), inila jejich cena 19.000.000,-K . Dlužnice Alexandra Palaš áková si proto dle žalobce musela být zcela jasnď vďdoma úmyslu Karla Fialy zkrátit kupní smlouvou své vď itele v etnď žalobce, když jeho úpadková situace za ala vznikat již v pr bďhu celého roku 2007. Alexandra Palaš áková v dobď uzav ení kupní smlouvy znala tržní cenu nemovitostí z podklad , které p edkládala Raiffeisenbank a.s. p i své žádosti o úvďr na zaplacení kupní ceny 9.500.000,--K panu Karlu Fialovi. Dále žalobce tvrdil, že Karel Fiala se jako svďdek do protokolu v ízení vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech vyjád il, že spolu s Alexandrou Palaš ákovou, která byla jeho tchýní, spolupracovali i podnikali a po uzav ení kupní smlouvy u ní byl nadále zamďstnán. Rovnďž skute nost, že Karel Fiala pot ebuje zaplatit dluhy ve výši 10-11 milion korun, za což byl ochoten jí nemovitosti prodat, byla dlužnici známa.

Soud I. stupnď vycházel ze zjištďného skutkového stavu, podle kterého žalobce svoji žalobu podal v as a v dobď projednávání tohoto sporu probíhá insolven ní ízení dlužnice, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. V tomto insolven ním ízení vď itelé p ihlásili pohledávky v celkové výši 16.542.086,56 K , z toho žalobce p ihlásil do uvedeného insolven ního ízení pohledávku ve výši 818.006,46 K . Jako d vod vzniku pohledávky uplatnil žalobce neú innost právního úkonu-odporovatelného dle § 42a ob anského zákoníku v i žalobci-kupní smlouvy ze dne 30.11.2007 uzav ené mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a Alexandrou Palaš ákovou jako kupující, kterou Karel Fiala prodal za kupní cenu 9.500.000,-K dlužnici shora ozna ené nemovitosti. Soud dále vycházel ze zjištďní, že žalobce mďl v i Karlu Fialovi pohledávku ze smďnky, která byla vystavena dne 15.7.2005 výstavcem spole ností F & F-st echy, s.r.o., IyO 26384485, jímž byl Karel Fiala jediným spole níkem a jednatelem, p i emž tato smďnka byla vystavená na smďne nou sumu 3.966.361,-K a byla splatná dne 2.7.2007. Podle smďne ného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravď ze dne 27.7.2007 .j. 3 Sm 427/2007-14 ve znďní rozsudku Krajského soudu v Ostravď .j. 3 Cm 158/2007-28 ze dne 20.11.2007 byla žalovanému po áste ných úhradách dluhu uložena k zaplacení žalobci ástka ve výši 264.547,-K s postižnými právy a náklady ízení ve výši 258.565,-K . Na základď tohoto rozhodnutí bylo dne 14.5.2009 vydáno Okresním soudem v Karlových Varech usnesení .j. 27 Nc 3080/2009-8, kterým soud na ídil exekuci k vymožení uvedených ástek ve prospďch žalobce, když spolu s p íslušenstvím a náklady exekuce inila celková výše dluhu Karla Fialy v i žalobci 818.006,46 K .

Dále soud na základď provedených d kaz zjistil, že Karel Fiala prodal smlouvou ze dne 30.11.2007 p edmďtné nemovitosti Alexand e Palaš ákové za kupní cenu 9.500.000,-K s tím, že dle bodu 4) smlouvy bude celá kupní cena vypo ádána z úvďru poskytnutého Raiffeisenbank, a.s. a to nejpozdďji do 60 dn od podpisu kupní smlouvy. Právní ú inky vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí vznikly k datu 2.1.2008. Z výpis z katastru nemovitostí bylo zjištďno, že k datu 27.8.2007 byl Karel Fiala vlastníkem ještď dalších nemovitostí, a to nemovitostí v katastrálním území Orá ov, okres Rakovník, LV . 285. Dále byl Karel Fiala vlastníkem nemovitostí v katastrálním území Ode , okres Karlovy Vary, LV 864. Dále bylo zjištďno, že Karel Fiala vlastnil další nemovitosti v katastrálním území Rybá e, obec Karlovy Vary, LV 4519, které prodal na základď kupní smlouvy ze dne 22.2.2008, p i emž vklad práva byl zapsán do katastru nemovitostí k datu 17.4.2008. V souvislosti s uzav ením kupní smlouvy a úvďrové smlouvy dlužnice s 156 ICm 1286/2012 (KSPL 56 INS 16802/2011)

Raiffeisenbank, a.s., . 110/1557/07/1/01 ze dne 21.12.2007, bylo smlouvou ze dne 21.12.2007 uzav ené mezi Raiffeisenbank, a.s. a Karlem Fialou sjednáno zástavní právo k p edmďtným nemovitostem k zajištďní pohledávek Raiffeisenbank za dlužnicí. V souvislosti s kupní smlouvou byl Finan ním ú adem v Karlových Varech vypracován znalecký posudek na cenu p evádďných nemovitostí, podle kterého tato cena inila 17.504.740,-K . Podle dalšího znaleckého posudku zpracovaného pro ú ely poskytnutí úvďru dlužnici spole ností Raiffeisenbank, a.s., byla stanovena obvyklá cena nemovitostí ke dni 31.8.2007 19.000.000,-K . Dále 12.11.2008 prodala tyto nemovitosti dlužnice spole nosti DINOCOMMERCE, s.r.o. za kupní cenu 4.000.000,-K .

Soud dále vycházel na základď provedeného dokazování (zejména protokoly o výslechu Karla Fialy, jeho manželky Natálie Fialové, jakož i listinné d kazy p edložené v ízení vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech ve vďci 14 C 342/2008) ze zjištďní, že v dobď uzav ení kupní smlouvy se s žalovanou, která je jeho bývalou tchýní, stýkali, nďkdy kolem roku 2001 provozovali spole nď pizzerii Palermo, (resp. spole nď s dlužnicí vlastnili po 50 % podílu ve spole nosti s ru ením omezením, která ji provozovala). Dlužnice Alexandra Palaš áková se starala o provoz a personál pizzerie a Karel Fiala zajiš oval zásobování a reklamní innost. Dlužnice byla také zamďstnána v Restauraci Potrefená husa provozované Karlem Fialou, která se nacházela v p edmďtných nemovitostech, a kterou Karel Fiala prodával, protože nebyl schopen uhradit své závazky. Dlužnici v uvedené dobď ekl, že nutnď pot ebuje peníze na úhradu dluh a ta od nďho restauraci (kterou tvo í p edmďtné nemovitosti) za ástku 9.500.000,-K získanou z úvďru u Raiffaissenbank, a.s., koupila. Karel Fiala již v letech 2006 až 2008 figuroval jako povinný ve vďcech výkonu rozhodnutí u Okresního soudu v Karlových Varech na ízených pro pohledávky Okresní správy sociálního zabezpe ení a zdravotních pojiš oven. Dále bylo zjištďno, že dne 29.8.2008 podal žalobce proti dlužnici Alexand e Palaš ákové k Okresnímu soudu v Karlových Varech žalobu o ur ení neú innosti právního úkonu dlužnice-uvedené kupní smlouvy ze dne 30.11.2007. Z d vodu insolven ního ízení na majetek Alexandry Palaš ákové je toto ízení ze zákona p erušeno.

Soud I. stupnď vyslovil názor, že k datu 18.2.2009 inil dluh Karla Fialy v i žalobci z p vodních necelých 4.000.000,-K pouze 264.547,-K s p íslušenstvím a náklady všech ízení, jenž z neznámého d vodu žalobci neuhradil. Vzhledem k tomu, že v dobď, kdy byla uzav ena napadená kupní smlouva, mďl ještď Karel Fiala ve vlastnictví nejménď t i nemovitosti, které byly pozdďji prodány za ástky v ádech mil. K , Karel Fiala mďl k dispozici na po átku roku 2008 dle zjištďní soudu nejménď 12.500.000,-K . Dlužnice proto dle soudu I. stupnď sice mďla povďdomí o dluhu Karla Fialy zhruba v této výši, nemohla však p edpokládat, že Karel Fiala neuhradí žalobci celý dluh. A koli nemovitosti byly prodány za cenu podstatnď nižší, než byla cena odhadní dle znaleckých posudk , ne iní tato samotná skute nost dle soudu I. stupnď d vod neplatnosti nebo neú innosti takové smlouvy. Pokud Alexandra Palaš áková vďdďla o dluhu Karla Fialy v i žalobci, pak také vďdďla, že kupní cena zjevnď posta í na úhradu tohoto dluhu. Z toho soud I. stupnď dovodil, že úmysl Karla Fialy zkrátit práva svých vď itel nebyl dlužnici znám a dospďl k závďru (aniž by se zabýval hodnocením otázky, zda se v p ípadď dlužnice jedná o osobu Karlu Fialovi blízkou), že d vody pro neú innost právního úkonu, kupní smlouvy ze dne 30.11.2007, dány nejsou. 156 ICm 1286/2012 (KSPL 56 INS 16802/2011)

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Plzni se v as odvolal žalobce, jenž tvrdil, že soud dospďl na základď provedených d kaz k nesprávnému skutkovému závďru a jeho rozhodnutí spo ívá na nesprávném právním posouzení vďci. Argumentoval zejména tím, že z provedených d kaz jasnď vyplývá, že žalobce byl prodejem nemovitostí pod cenou dlužnici Karlem Fialou zkrácen na svých právech a jeho pohledávka nem že být v d sledku tohoto p evodu majetku ze zbývajícího majetku tohoto dlužníka uspokojena. Upozorěoval na skute nost, že dlužnice je osobou blízkou Karlu Fialovi a její vďdomost o tom, že kupní smlouvou bude žalobce zkrácen, není zákonem vyžadována, ledaže by ona prokázala, že úmysl Karla Fialy zkrátit své vď itele nemohla ani p i náležité pé i poznat. Za situace, kdy nemovitosti dlužnice dále prodala a žalobce se nem že domáhat uspokojení z výtďžku zpenďžení tďchto nemovitostí, z stává mu právo na náhradu z prospďchu dlužnicí realizovaného prodeje dle § 42a odst. 4 vďty za st edníkem. Požadoval proto, aby odvolací soud napadený rozsudek zmďnil a jeho pohledávku shledal po právu.

Odvolací soud p ezkoumal napadené rozhodnutí v etnď ízení, které jeho vydání p edcházelo, dle ust. § 212 a 212a ob anského soudního ádu a dospďl k závďru, že dosud nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení i zmďnu.

Podle § 198 insolven ního zákona vď itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena insolven ním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na ur ení u insolven ního soudu do 30 dn od p ezkumného jednání; tato lh ta však neskon í d íve než uplynutím 15 dn od doru ení vyrozumďní podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolven nímu správci (1). V žalobď podle odstavce 1 cit. ustanovení m že žalobce uplatnit jako d vod vzniku pop ené pohledávky pouze skute nosti, které jako d vod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozdďji do skon ení p ezkumného jednání, a dále skute nosti, o kterých se žalobce dozvďdďl pozdďji proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho ásti podle obchodního zákoníku neoznámil v as p evzetí dlužníkova závazku (2). Vyjde-li v pr bďhu ízení o žalobď podle odst. 1 najevo, že pop ená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to d vodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém p ípadď povinen prokázat d vod pop ení podle § 199.

Z obsahu spisu vyplývá, že v as podanou p ihláškou p ihlásil žalobce v insolven ním ízení dlužnice svou nevykonatelnou pohledávku ve výši 818.006,46 K , jejímž d vodem je jím tvrzený nárok na náhradu ušlého plnďní z majetku Karla Fialy uplatnďného v i dlužnici i žalobou na ur ení neú innosti kupní smlouvy (uzav ené ohlednď ozna ených nemovitostí dne 30.11.2007 mezi dlužnicí a Karlem Fialou) dle § 42a ob anského zákoníku v ízení u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 342/2008, které je p erušeno z d vodu prohlášení konkursu na majetek dlužnice. Dále zjistil soud I. stupnď skutkový stav, podle kterého k uzav ení kupní smlouvy došlo za kupní cenu podstatnď nižší, než inila obvyklá cena nemovitostí, které byly p edmďtem kupní smlouvy. Ze spisu vyplývá i to, že k uzav ení kupní smlouvy došlo mezi Karlem Fialou a dlužnicí, kte í v dobď uzav ení smlouvy byli p íbuznými a spole níky spole nosti s ru ením omezeným, kterou spole nď osobnď provozovali. Dále bylo zjištďno i to, že dlužnice nemovitosti, které byly p edmďtem kupní smlouvy, dále prodala a nejsou zahrnuty v její majetkové podstatď. Dále ze spisu dlužníka Karla Fialy vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 27 INS 9054/2009 vyplývá, že jeho majetková podstata byla zpenďžena, a dosud nebylo rozhodnuto o rozvrhu výtďžku majetkové podstaty. 156 ICm 1286/2012 (KSPL 56 INS 16802/2011)

Podle § 265 insolven ního zákona v p erušených ízeních, ve kterých v dobď prohlášení konkursu vď itelé uplatěovali proti dlužníku pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, lze pokra ovat, jde-li o spory o rozsah majetkové podstaty, s výjimkou spor o vylou ení majetku z ní, nebo jde-li o ízení o nárocích s právem na uspokojení ze zajištďní anebo o ízení o pohledávkách za majetkovou podstatou nebo o pohledávkách postavených jim na roveě (1). Nejde-li o p ípady uvedené v odstavci 1, lze pokra ovat v ízeních o nárocích, které je nutné p ihlásit, nebo na které se v insolven ním ízení pohlíží jako na p ihlášené, jen rozhodl-li o tom na návrh oprávnďné osoby insolven ní soud. Proti rozhodnutí o tomto návrhu není odvolání p ípustné. Rozhodnutí se doru uje dlužníku, insolven nímu správci a navrhovateli(2). Rozhodnutí o pokra ování v ízení podle odstavce 2 m že insolven ní soud vydat, jen m že-li pokra ování v ízení vést k vyjasnďní sporných otázek vyvolaných insolven ním ízením nebo k ukon ení dlužníkových spor zp sobem, který nezatďžuje majetkovou podstatu. Tímto rozhodnutím se insolven ní správce stává ú astníkem ízení místo dlužníka; v ízení však lze pokra ovat až po p ezkumném jednání(3).

V projednávané vďci jde o ur ení pravosti pop ené pohledávky žalobce, jejíž d vod má vyplývat z jeho nároku na náhradu ušlého plnďní z neú inné smlouvy dle § 42a odst. 4 ob anského zákoníku (v rozsahu, v nďmž nebude žalobce uspokojen rozvrhem v konkursním ízení vedeném na majetek Karla Fialy). P edpokladem úspďchu žalobce v tomto inciden ním ízení je proto nejprve úspďch žalobce v ízení o ur ení neú innosti kupní smlouvy (uzav ené ohlednď ozna ených nemovitostí dne 30.11.2007 mezi dlužnicí a Karlem Fialou) dle § 42a ob anského zákoníku vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 342/2008. Otázku neú innosti tohoto právního úkonu, kupní smlouvy uzav ené mezi dlužnicí a Karlem Fialou, si totiž insolven ní soud nem že vy ešit jako otázku p edbďžnou, nebo neú innost právního úkonu není namítána ve vztahu k jednání dlužnice, ale ve vztahu k jednání jiné osoby, Karla Fialy, a nelze tak použít právní úpravu § 235 a násl. insolven ního zákona. Je to tedy žalobce, který je povinen doložit vznik své pohledávky za dlužnicí pravomocným rozhodnutím o neú innosti uvedené kupní smlouvy. Pokud je však ádnď zahájeno ízení o neú innosti takového úkonu u obecného soudu, není vylou eno, aby insolven ní soud vy kal na výsledek takového ízení. Insolven ní soud totiž m že dle § 265 odst. 2 insolven ního zákona obecnému soudu uložit (zvláštď za situace, kdy v ízení již byly provedeny v rozhodujícím rozsahu navržené d kazy), aby v p erušeném ízení pokra oval, dospďje-li k závďru, že toto rozhodnutí povede k vyjasnďní sporných otázek.

O tomto právním hodnocení uplatnďného základu nároku žalobce, jakož i o jeho právu pokra ování ve sporném ízení u insolven ního soudu navrhnout, je t eba žalobce ovšem dle § 118a odst. 2 ob anského soudního ádu pou it (sou asnď s pou ením o procesních následcích nesplnďní této povinnosti) a dát mu možnost domáhat se u insolven ního soudu návrhem podle § 265 odst. 2 insolven ního zákona rozhodnutí o pokra ování v ízení o ur ení neú innosti kupní smlouvy vedeného pod sp.zn. 14 C 342/2008 u Okresního soudu v Karlových Varech. Bude-li takový návrh žalobcem u insolven ního soudu podán, a pokud mu insolven ní soud vyhoví, bude na místď spor o pravost pohledávky až do pravomocného skon ení ízení 14 C 342/2008 u Okresního soudu v Karlových Varech p erušit a v ízení pokra ovat až dle výsledku uvedeného sporu. 156 ICm 1286/2012 (KSPL 56 INS 16802/2011)

Ze shora uvedeného vyplývá, že soud I. stupnď pochybil, pokud své rozhodnutí ve vďci samé postavil na posouzení otázky neú innosti kupní smlouvy, zatímco tuto skute nost žalobce m že v projednávaném inciden ním ízení prokázat toliko pravomocným rozhodnutím obecného soudu. Protože však sou asnď mďl být žalobce o takovém právním názoru soudu pou en a mďla mu být dána možnost na tento názor soudu procesními úkony reagovat (§ 118a ob anského soudního ádu), aby byly šet eny jeho procesní práva, trpí ízení p ed soudem I. stupnď vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vďci.

Za této situace odvolací soud rozhodl o zrušení rozsudku v celém rozsahu a vďc vrátil v tomto rozsahu soudu I. stupnď zpďt k dalšímu ízení dle § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) ob anského soudního ádu k dalšímu shora nazna enému postupu.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová