101 VSPH 245/2013-51
41 ICm 2963/2012 101 VSPH 245/2013-51 (KSHK 41 ICm 9726/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní vďci žalobce: REZIDENCE ŠATLAVA, s.r.o., Iy 27894151, sídlem Dlouhá 101, Hradec Králové, zastoupený Mgr.Ing. Daliborem Jandurou, advokátem, sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové, proti žalovanému: REZIDENCE GARDEN SUPPORT, a.s., Iy 26404761, sídlem Na Po í í 1079/3a, Praha 1, zastoupený Mgr.Janem Maršálem, advokátem, sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, o pop ení pohledávky žalovaného, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. 41 ICm 2963/2012-32 ze dne 4.února 2013,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu Hradci Králové .j. 41 ICm 2963/2012-32 ze dne 4.února 2013 se pod body I., III. a IV.výroku potvrzuje, pod bodem II.výroku se mďní tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad ízení 6.800,-K do t í dn od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr.Jana Maršála.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad odvolacího ízení 1.850,-K do t í dn od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr.Jana Maršála.

Od vodnďní

Krajský soud v Hradci Králové jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.výroku odmítl žalobu na pop ení existence pohledávky žalovaného p ihlášené do insolven ního ízení, pod bodem II.výroku uznal žalobce povinným zaplatit žalovanému na náhradu náklad ízení 10.600,-K (i když ve výroku je z ejmou chybou v psaní uložena tato povinnost žalovanému), pod bodem III.výroku soud rozhodl o vrácení ásti soudního poplatku a v bodu IV.výroku rozhodl o vrácení 10.000,-K jako žalobcem složené jistoty.

P i svém rozhodování o odmítnutí žaloby vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-dne 20.9.2011 soud rozhodl o úpadku dlužníka, -usnesením ze dne 21.11.2011 soud rozhodl o ešení úpadku konkursem, -žalovaný p ihlásil do insolven ního ízení pohledávku ve výši 11,213.078,67 K , která byla p ezkoumána na zvláštním p ezkumném jednání konaném dne 3.10.2012, -podáním doru eným insolven nímu soudu dne 27.9.2012 žalobce pop el shora uvedenou pohledávku žalovaného.

Z tďchto zjištďní soud prvního stupnď dovodil dva právní závďry, a to:

1/ pop ení pohledávky žalobcem jako p ihlášeným vď itelem bylo doru eno insolven nímu soudu po lh tď stanovené v § 200 odst.2 insolven ního zákona (dále jen IZ).

Tento sv j závďr zd vodnil soud prvního stupnď tím, že popďrný úkon doru il žalobce insolven nímu soudu dne 27.9.2012, což byl tvrtek, následující den 28.9.2012 byl 41 ICm 2963/2012 (KSHK 41 ICm 9726/2011) dnem státního svátku, prvním pracovním dnem pak bylo pondďlí 1.102012, a jelikož se p ezkumné jednání konalo dne 3.10.2012, doru il žalobce popďrný úkon soudu ve lh tď kratší než jsou t i pracovní dny, a proto dovodil, že sporná pohledávka je zjištďna, nebo k opoždďnému pop ení nelze p ihlédnout, a je to d vod pro odmítnutí žaloby pro opoždďnost.

2/ soud prvního stupnď sou asnď dovodil, že žalobu je t eba odmítnout i proto, že žalobce nesplnil v as a ádnď svou zákonnou povinnost složit jistotu podle § 202 odst.3 IZ do 15 dn po skon ení p ezkumného jednání u insolven ního soudu.

Poukázal na to, že p ezkumné jednání se konalo dne 3.10.2012, žalobce složil jistotu teprve dne 31.10.2012, a koliv zákonná lh tď k jejímu složení uplynula dne 18.10.2012. Také z tohoto d vodu proto žalobu podle § 202 odst.5 IZ odmítl.

Výrok o náhradď náklad ízení pod bodem II. od vodnil soud prvního stupnď odkazem na § 146 odst.3 o.s. ., podle nďhož odmítne-li soud žalobu, je žalobce povinen nahradit ostatním ú astník m jejich náklady. P iznaná náhrada zahrnuje paušální odmďnu a výdaje advokáta zastupujícího žalovaného ve výši stanovené soudem podle vyhlášky .484/2000 Sb.

Výroky o vrácení soudního poplatku a vrácení jistoty od vodnil soud prvního stupnď odkazem na § 10 odst.3 zákona o soudních poplatcích a tím, že žaloba byla odmítnuta.

Proti tomuto usnesení podal žalobce v as odvolání, v nďmž zejména uvedl, že nesouhlasí se závďrem soudu prvního stupnď, že p ihlášenou pohledávku žalovaného nepop el v as, jestliže tak u inil dne 27.9.2012, nebo i tento den je t eba zapo ítat do lh ty t í dn p ed konáním p ezkumného jednání, které se konalo až dne 3.10.2010, a poukázal v této souvislosti i na rozhodnutí Nejvyššího soudu yR sp.zn. 29 Cdo 17/2012. Stejnď tak má za to, že zaplatil v as jistotu v souvislosti s pop ením pohledávky žalovaného a poukázal na § 202 odst.6 vďtu druhou IZ, podle nďhož povinnost složit jistotu p ihlášený vď itel nemá po dobu, po kterou jeho pop ení nemá vliv na zjištďní pohledávky. Na p ezkumném jednání konaném dne 3.10.2012 pohledávku insolven ní správce, ani nikdo jiný nepop el, takže byla na tomto p ezkumném jednání sporná pohledávka zjištďna, z ehož je z ejmé, že pop ení pohledávky žalobcem nemďlo na zjištďní pop ené pohledávky žádný vliv. Žalobci je známo, že toto zákonné ustanovení je obecnď dáváno do souvislosti s ešením úpadku reorganizací, je však p esvďd en, že takové výkladové omezení nelze ze zákona dovodit, a nic nevylu uje jeho aplikovatelnost i v p ípadď, jde-li o ešení úpadku konkursem. Již proto, že o pohledávce jako o pop ené žalobcem se na p ezkumném jednání v bec nejednalo. Z toho d vodu je žalobce p esvďd en, že jistotu složil v as, jestliže ji u soudu zaplatil až dne 31.10.2012.Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s. . a odvolání žalobce neshledal d vodným.

Odvolací soud nejprve zd razěuje, že neobstojí závďr soudu prvního stupnď o tom, že pop ení sporné pohledávky žalobcem je opoždďné. Popďrný úkon žalobce doru il insolven nímu soudu ve tvrtek 27.9.2012, a p ezkumné jednání se konalo ve st edu 3.10.2012. Je tak splnďna podmínka v asného pop ení pohledávky jiným vď itelem podle 41 ICm 2963/2012 (KSHK 41 ICm 9726/2011)

§ 202 odst.2 IZ, protože do lh ty 3 dn p ed konáním p ezkumného jednání se zapo ítává i pracovní den, kdy byl popďrný úkon soudu doru en, tedy den 27.9.2012, což byl tvrtek. Druhým pracovním dnem p ed konáním p ezkumného jednání je pondďlí 1.10.2012 a t etím pracovním dnem pak je úterý 2.10.2012. Je-li popďrný úkon p ihlášeného vď itele v asný, nem že být opoždďná ani žaloba, na niž se tento popďrný úkon p ihlášeného vď itele zmďnil ve smyslu § 200 odst.5 IZ po skon ení p ezkumného jednání.

P esto však usnesení soudu prvního stupnď ve výroku o odmítnutí žaloby obstojí, jelikož je správný jeho závďr o tom, že žalobce v as nesložil jistotu 10.000,-K ve lh tď stanovené v § 202 odst.3 IZ, podle nďhož p ihlášený vď itel, který pop el pohledávku, je povinen složit do 15 dn od skon ení p ezkumného jednání o pop ené pohledávce u insolven ního soudu na náklady ízení inciden ního sporu jistotu ve výši 10.000,-K . Nebylo-li v dobď konání p ezkumného jednání o pop ené pohledávce ještď rozhodnuto o zp sobu ešení úpadku, neskon í tato lh ta d íve, než uplynutím 10 dn od rozhodnutí o zp sobu ešení úpadku.

V dané vďci o zp sobu ešení úpadku konkursem bylo soudem rozhodnuto již p ed konáním p ezkumného jednání o sporné pohledávce, takže lh ta 15 dn po skon ení p ezkumného jednání o pop ené pohledávce žalobcem se neprodlužuje a podle odstavce 5 § 202 IZ platí, že nebude-li jistota složena (rozumí se v zákonem ur ené lh tď), pak soud bez dalšího žalobu odmítne. Je rovnďž správný závďr soudu prvního stupnď, že žalobce neosvďd il ve lh tď stanovené pro složení jistoty, že jistotu bez své viny nemohl složit a že je tu nebezpe í z prodlení, v jehož d sledku by mu mohla vzniknout újma.

Lh ta ke složení jistoty podle § 202 odst.3 IZ je lh ta zákonná, již nelze prodloužit a složení jistoty po jejím uplynutí nem že nesplnďní této zákonné povinnosti dodate nď zhojit.

Poslední vďta odstavce 6 § 202 IZ o tom, že p ihlášený vď itel nemá povinnost složit jistotu po dobu, po kterou jeho pop ení nemá vliv na zjištďní pohledávky, na tuto vďc nedopadá. Žalobce již od 21.11.2011 vďdďl, že soud rozhodl o ešení úpadku dlužníka konkursem a insolven ní zákon v ásti týkající se konkursu neobsahuje ustanovení, jež by bylo obdobou § 336 odst.4 IZ, vztahujícímu se pouze k reorganizaci, o tom, že pop ení pohledávky p ihlášeným vď itelem po dobu trvání konkursu nemá vliv na zjištďní pop ené pohledávky. V konkursu bez výjimky platí, že k pop ení pohledávky p ihlášeným vď itelem se bez dalšího p ihlíží, jsou-li splnďny podmínky popďrného úkonu stanovené v § 200 odst.2 IZ a popďrný úkon se za podmínek stanovených v odstavci 5 tohoto ustanovení zákona považuje za žalobu na pop ení existence pohledávky jiného vď itele. Jestliže bylo prokázáno, že žalobce nesložil v souvislosti se svou žalobou na pop ení existence pohledávky žalovaného jistotu v zákonem stanovené lh tď, není na místď jiný postup, než, že soud žalobu odmítne.

Z tohoto d vodu odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď ve výroku pod bodem I. a v akcesorických výrocích pod body III. a IV. jako vďcnď správné potvrdil podle § 219 o.s. .

Jinak vďcnď správný výrok o náhradď náklad ízení pod bodem II. odvolací soud zmďnil jen proto, že k datu rozhodování odvolacího soudu již nabyl ú innosti nález Ústavního soudu yR sp.zn. Pl. ÚS 25/12, kterým byla zrušena vyhláška . 484/2000 Sb., podle které soud prvního stupnď náhradu náklad ízení žalovanému ur il, nebo mu 41 ICm 2963/2012 (KSHK 41 ICm 9726/2011) p iznal náhradu náklad , jež mu vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem. Jelikož pohledávku v podobď náhrady náklad ízení soud konstituuje teprve svým pravomocným rozhodnutím, kterým náhradu náklad p iznává, bylo t eba novď ur it výši p iznané náhrady. P i jejím ur ení vycházel odvolací soud z vyhlášky . 177/1996 Sb., nebo tato vyhláška za dané situace nejlépe vystihuje skute nď vynaložené náklady žalovaného v souvislosti se zastoupením advokátem.

Jelikož úkony právní služby, za nďž náleží žalovanému náhrada, u inil zástupce žalovaného až po 1.1.2013, je t eba p i stanovení výše mimosmluvní odmďny vycházet z § 9 této vyhlášky ve znďní platném od 1.1.2013, konkrétnď z odstavce 4 § 9, v nďmž je novď uvedeno pod písmenem c), že ástka 50.000,-K se považuje za tarifní hodnotu mimo jiné ve vďcech rozhodovaných v insolven ním nebo obdobném ízení. Za jeden úkon právní služby tak náleží paušální odmďna ve výši 3.100,-K (za dva úkony právní služby to iní 6.200,-K ), dále byla p iznána náhrada 2 x 300,-K režijní paušál advokáta.

Výrok o náhradď náklad odvolacího ízení je od vodnďn § 142 odst.1 o.s. . Žalovaný mďl v tomto stadiu ízení úspďch, a p iznaná náhrada zahrnuje náhradu náklad , které žalovanému v odvolacím ízení vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem, a p iznaná náhrada zahrnuje paušální odmďnu 3.100,-K , krácenou na polovinu podle § 11 odst.2 písm.c) téže vyhlášky a k tomu náleží 300,-K režijní paušál advokáta.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 7.srpna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová