101 VSPH 233/2012-130
36 ICm 414/2011 101 VSPH 233/2012-130 (KSPH 36 INS 12899/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: Mgr.Pavel Ubr, sídlem Senovážné námďstí 24, Praha 1, insolven ní správce dlužníka LEVITA, s.r.o., zastoupený JUDr.P emyslem Krausem, advokátem, sídlem Senovážné námďstí 24, Praha 1, proti žalovanému: SEY STAV, s.r.o., Iy 28796667, sídlem Sladkovského 552, Pardubice, zastoupený JUDr.Janem Vondrá kem, advokátem, sídlem Zbraslavské námďstí 458, Praha 5, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze .j. 36 ICm 414/2011-82 ze dne 22.b ezna 2012 ve znďní opravného usnesení téhož soudu .j. 36 ICm 414/2011-97 ze dne 28.kvďtna 2012,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze .j. 36 ICm 414/2011-82 ze dne 22.b ezna 2012 ve znďní opravného usnesení téhož soudu .j. 36 ICm 414/2011-97 ze dne 28.kvďtna 2012 se zrušuje a vďc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl žalobu insolven ního správce na ur ení, že pop ení vykonatelné pohledávky ve výši 1,919.620,-K p ihlášené žalovaným do insolven ního ízení na majetek dlužníka je po právu, a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

V od vodnďní svého rozhodnutí soud prvního stupnď zejména uvedl, že žalovaný spornou pohledávku p ihlásil do insolven ního ízení jako pohledávku vykonatelnou a zajištďnou zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka s tím, že tuto pohledávku získal na základď smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12.4.2010. P edmďtem postoupení byly pohledávky, jež mají advokáti JUDr.Hynek Appl a JUDr.Roman Chytil v i dlužníkovi z mandátní smlouvy ze dne 16.10.2008. Podle této mandátní smlouvy jim dlužník dluží dosud jednu mďsí ní dohodnutou paušální ástku za poskytování právních služeb ve výši 79.373,-K v etnď DPH, a odmďnu v celkové výši 1,760.000,-K v etnď DPH dohodnutou v mandátní smlouvď jako d sledek odstoupení dlužníka od mandátní smlouvy p ed dohodnutou t íletou dobou. Žalovaný existenci pop ené vykonatelné pohledávky opírá jednak o písemnou dohodu o uznání dluhu ze dne 11.3.2010, o zástavní smlouvu ze dne 11.3.2010 a o dohodu splnďní závazku uzav enou mezi obďma advokáty a dlužníkem dne 15.3.2010 sepsanou formou exekutorského zápisu s doložkou jeho vykonatelnosti. Obď dohody o uznání dluhu, stejnď jako zástavní smlouva a rovnďž odstoupení od mandátní smlouvy, bylo za dlužníka podepsáno panem Lubomírem Slaninou, který jednal za dlužníka na základď písemné plné moci, avšak tuto plnou moc podle žalobce dlužník odvolal již dne 22.7.2009 a toto odvolání plné moci bylo panu Slaninovi známo, nebo ji rovnďž podepsal. Od tohoto data nemďl tudíž Lubomír Slanina oprávnďní za dlužníka shora uvedené dohody o uznání sporné pohledávky uzavírat, stejnď jako nemďl oprávnďní od mandátní smlouvy odstupovat. Existenci plné moci udďlené Lubomíru Slaninovi k zastupování dlužníka dne 23.7.2008 u inili ú astníci nesporným. 36 ICm 414/2011 (KSPH 36 INS 12899/2010)

Z provedených d kaz soud prvního stupnď zjistil, že mandátní smlouvu ze dne 16.10.2008 o poskytování právních služeb podepsal za dlužníka jednatel Ing.Pavel Chládek. Dne 11.3.2010 byla mezi JUDr.Romanem Chytilem a JUDr.Hynkem Applem na jedné stranď a dlužníkem na stranď druhé sepsána dohoda o uznání pohledávky ve výši 1,919.626,-K , v níž si ú astníci sjednali její splatnost, a dále stejného dne uzav eli zástavní smlouvu k zajištďní tohoto závazku, a to z ízením zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Dne 15.3.2010 pak mezi stejnými smluvními stranami bylo sepsáno formou exekutorského zápisu .j. 103 EZ 297/2010 dlužníkovo uznání stejné pohledávky co do d vodu a výše s doložkou vykonatelnosti. Dohodu o uznání pohledávky, zástavní smlouvu i uznání dluhu formou exekutorského zápisu za dlužníka podepsal Lubomír Slanina jako jeho zástupce na základď plné moci ze dne 23.7.2008.

Z výpovďdi Lubomíra Slaniny, kterého soud slyšel jako svďdka, zjistil, že odvolání plné moci ze dne 22.7.2009 svďdek nikdy nevidďl, to, že s ním dlužník ukon uje spolupráci, se dozvďdďl až od dodavatel dlužníka v dubnu 2010.

Žalobce p edložil k d kazu pouze kopii písemného odvolání plné moci Lubomíru Slaninovi ze dne 22.7.2009 a s ohledem na výpovď svďdka soud k této listinď jako k d kazu nep ihlížel, nebo žalovaný pravost této listiny rozporoval, její originál žalobce nep edložil, takže tento d kaz nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Na základď tďchto zjištďní dospďl soud prvního stupnď k závďru, že žalobce neprokázal existenci listiny o odvolání plné moci a existence sporné pohledávky byla prokázána dohodou o uznání pohledávky jejím dlužníkem dne 11.3.2010, dohodou o splnďní závazku ze dne 15.3.2010, a po adí pohledávky pak bylo prokázáno zástavní smlouvou ze dne 11.3.2010. Aktivní legitimaci k p ihlášení sporné pohledávky do insolven ního ízení prokázal žalovaný smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 12.4.2010 a jejího dodatku .1 ze dne 12.4.2010. Veškeré tyto listiny, z nichž p i rozhodování soud vycházel, považuje soud prvního stupnď za právní úkony platné, z nichž vyplývá pohledávka žalobce ve vztahu k dlužníkovi v rozsahu pop ené vykonatelné pohledávky.

Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď odkazem na § 202 odst.1 insolven ního zákona.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání, v nďmž zejména uvedl, že se soud nezabýval jeho námitkou, že oba advokáti-ú astníci mandátní smlouvy-právní služby pro dlužníka za požadované období nevykonali, takže nemohou mít právo na odmďnu, a a koliv k tďmto svým tvrzením navrhl d kaz výslechem JUDr.Chytila i JUDr.Appla, soud je jako svďdky nevyslechl. Soud se nevypo ádal ani s tím, že od mandátní smlouvy odstoupil za dlužníka Lubomír Slanina, a koliv jeho plná moc byla dlužníkem odvolána již dne 20.7.2009, a navíc toto odstoupení od mandátní smlouvy je neplatné také proto, že pohledávka dohodnutá pro p ípad odstoupení od mandátní smlouvy s advokáty je nemravná svou výší a jednostrannď pro dlužníka nevýhodná. Má za to, že odvolání plné moci Lubomíru Slaninovi dlužníkem bylo prokázáno výpovďdí jednatele dlužníka Ing.Chládka, který potvrdil pravost kopie výpovďdi plné moci, a to, že žalobce p edložil pouze kopii písemného odvolání plné moci nesta í pro závďr, že k odvolání plné moci skute nď nedošlo. Navíc sám svďdek Slanina ve své výpovďdi uvedl, že od po átku roku 2010 s ním dlužník nebyl v žádném kontaktu a neuzavíral za dlužníka žádné smlouvy. 36 ICm 414/2011 (KSPH 36 INS 12899/2010)

Došlo-li k odvolání plné moci, jsou úkony Lubomíra Slaniny pro dlužníka závazné podle § 33 odst.2 ob .zák. jen pokud by je dlužník dodate nď schválil, což se nestalo. Navíc pro odvolání plné moci zákon nep edepisuje písemnou formu, a sta í proto odvolání ústní. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení, eventuálnď jej zmďnil tak, že žalobď vyhoví.

Žalovaný navrhl potvrzení prvostupěového rozsudku s tím, že žalobce, na nďmž je b emeno tvrzení i b emeno d kazní, netvrdí, že k plnďní podle mandátní smlouvy nedošlo, ale pouze tvrdí, že nebyly p edloženy žádné d kazy o tomto plnďní, p i emž ovšem d kazní b emeno je právď na jeho stranď. Plnďní bylo prokázáno jak výpovďdí svďdka Slaniny, tak i Ing.Chládka, a navíc žalovaný již v ízení p ed soudem prvního stupnď k této otázce navrhl výslech obou advokát , i výslech svďdkynď Vďry Lavi kové o tom, že advokáti ještď v roce 2010 právní služby dlužníkovi poskytovali. Nesouhlasí s právním závďrem, že mandátní smlouva je nemravná, a pro dlužníka nevýhodná, a stížnost dlužníka na oba advokáty na yeskou advokátní komoru byla shledána ned vodnou. Žalobce neprokázal, že by plnou moc dlužník Lubomíru Slaninovi odvolal, a výpovď Ing.Chládka je zcela nevďrohodná, nebo je sám zainteresován na výsledku sporu, a v insolven ním ízení jako jednatel dlužníka z stal zcela ne inný a neposkytoval žalobci žádnou svou sou innost. Navíc i v jiném sporu s Lubomírem Slaninou bylo prokázáno, že vypovídá nepravdivď. Otázka odvolání plné moci je pak ve vztahu k žalovanému irelevantní, nebo podle § 33b odst.4 ob .zák. platí, že pokud odvolání plné moci není zmocnďnci známo, mají jeho právní úkony ú inky, jako kdyby plná moc dosud trvala, vyjma toho, že o odvolání plné moci t etí osoby-tj. oba advokáti-vďdďli, a to prokázáno nebylo.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a dospďl k závďru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, ani pro zmďnu napadeného rozsudku.

Odvolací soud považuje za pot ebné nejprve zmínit, že celková sporná pohledávka se sestává ze dvou díl ích pohledávek, a to:

1/ z ástky 79.373,-K , která p edstavuje jednu mďsí ní paušální odmďnu advokát v etnď DPH, dohodnutou v mandátní smlouvď o poskytování právních služeb, takže základním d kazem, který je t eba k existenci této pohledávky provést (jestliže její existenci žalobce popírá) je písemná mandátní smlouva, zejména její ujednání o odmďnď, a o tom, jestli výše mďsí ní odmďny byla v tom kterém mďsíci odvislá od konkrétní innosti advokát v tomto mďsíci. Pokud by nešlo o tzv. paušální odmďnu, nýbrž o odmďnu odvislou od konkrétní innosti mandatá e, bylo by t eba vyslechnout k požadované mďsí ní odmďnď jako svďdky oba advokáty, které žalobce k d kazu navrhl. Uznání dluhu dlužníkem (by by bylo platné) zakládá totiž právní domnďnku existence dluhu v dobď uznání, kterou lze vyvrátit, jak to iní žalobce navrženými d kazy. 2/ z ástky 1,760.000,-K , což je pohledávka vytvo ená sou tem jednotlivých mďsí ních odmďn mandatá za dobu od odstoupení od mandátní smlouvy dlužníkem do uplynutí t í let od podpisu mandátní smlouvy.

Žalobce považuje ujednání o placení odmďny za právní služby i po odstoupení od mandátní smlouvy za ujednání neplatné podle § 39 ob .zák., a s touto jeho námitkou se soud prvního stupnď nevypo ádal skutkovď ani právnď, když nevyslechl ani advokáty, ani svďdka Slaninu k okolnostem a ke konkrétním d vod m, jež vedly k tomu, že právď dne 10.3.2010 36 ICm 414/2011 (KSPH 36 INS 12899/2010)

Lubomír Slanina v zastoupení dlužníka od mandátní smlouvy p ed asnď odstupuje. Zjistit tyto d vody odstoupení je nezbytné i pro úvahu, zda tím jak mandatá i, tak Lubomír Slanina výlu nď nezamýšleli vytvo it na úkor dlužníka pohledávku ve prospďch obou mandatá v tak vysoké ástce, aniž by pro dlužníka nďjakou innost vykonávali a poskytovali jakékoliv protiplnďní.

P i svém závďru o tom, že žalobce neprokázal existenci odvolání plné moci Lubomíru Slaninovi dlužníkem, pak vycházel soud prvního stupnď výlu nď jen z výslechu svďdka Slaniny, aniž se sou asnď vypo ádal s výpovďdí jednatele dlužníka Ing.Chládka a aniž v napadeném rozsudku uvedl, zda a jaká zjištďní z jeho výpovďdi u inil, eventuálnď pro tuto výpovď považuje za nevďrohodnou a žádná zjištďní z ní ne iní, když sou asnď dospívá k závďru, že žalobce k tvrzení o odvolání plné moci pro Lubomíra Slaninu p edložil pouze kopii odvolání této plné moci, její pravost žalovaný pop el. P itom Ing.Chládek ve své výpovďdi tvrdil, že písemné odvolání plné moci Lubomíru Slaninovi vypracovali sami mandatá i, a její originál je uložen u Mgr.Petra Plocka, advokáta, sídlem Klimentská 1515/22, Praha 1, jehož stejnď, jakož i oba mandatá e, jako jednatel dlužníka i jako klient zproš uje ml enlivosti. V tďchto souvislostech jeví se odvolacímu soudu pot ebným provést tyto ozna ené d kazy, které vyplynuly z výpovďdi statutárního orgánu dlužníka ke sporné otázce výpovďdi plné moci Lubomíru Slaninovi a o vďdomosti o odvolání plné moci obďma mandatá m.

Navíc nelze p ehlédnout, že p edložená kopie odvolání plné moci založená na .l. 27 spisu je opat ena ovď ovací doložkou Obecního ú adu Lešany, a nelze vylou it, že jde o ovď ení toho, že kopie souhlasí s originálem, nebo o ovď ení podpisu na ní, což je t eba rovnďž u init p edmďtem dokazování, a ú astníky o tom podle § 118 o.s. . pou it s tím, aby se k ovď ovací doložce Obecního ú adu v Lešanech vyjád ili, eventuálnď k tomuto ovď ení navrhli pot ebné d kazy.

Z toho, co bylo shora uvedeno, vyplývá, že odvolací soud dospďl k závďru, že soud prvního stupnď rozhodl na základď nedostate nď zjištďného skutkového stavu vďci, a s provedenými d kazy se beze zbytku nevypo ádal a doplnďní dokazování a hodnocení d kaz v nazna eném rozsahu p esahuje rámec funk ní p sobnosti odvolacího soudu.

Z tďchto d vod proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení (§ 219a odst.2 a § 221 odst.1 písm.a/ o.s. .).

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné.

V Praze dne 25. íjna 2012

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová