101 VSPH 218/2011-91
59 ICm 1787/2010 101 VSPH 218/2011-91 (MSPH 59 INS 9407/2009)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD. a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: GROVE CZ, a.s., IyO 28223560, sídlem Konďvova 118, Praha 3, proti žalované: Ing. Jaroslava Dlabolová, sídlem Révová 3, Praha 10, insolven ní správce dlužníka OLAX, s.r.o v likvidaci, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Trune kem, sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2, o ur ení existence pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Mďstského soudu v Praze .j 59 ICm 1787/2010-71 ze dne 11. ervence 2011,

takto:

Rozsudek Mďstského soudu v Praze .j 59 ICm 1787/2010-71 ze dne 11. ervence 2011 se zrušuje a vďc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnďní:

Mďstský soud v Praze ve výroku ozna eným rozsudkem zamítl žalobu GROVE CZ a.s. (dále jen žalobce) o ur ení pravosti pohledávky ve výši 40,386.849,-K p ihlášené do insolven ního ízení dlužníka OLAX, s.r.o., v likvidaci (dále jen dlužník) proti Ing. Jaroslavď Dlabolové, insolven ní správkyni dlužníka (dále jen žalované), jíž sou asnď p iznal právo na náhradu náklad ízení ve výši 11.800,-K .

V od vodnďní rozsudku soud zejména uvedl, že spojil ke spole nému projednání dvď ízení o téže pohledávce, jež byla zahájena jak na návrh žalobce, tak i na návrh žalované insolven ní správkynď. Pohledávka žalobce mďla vzniknout ze smlouvy o úvďru, kterou uzav eli dne 2.1.2005 Tomáš Hájek jako vď itel a Oleg Andrejevi Katarskij a Ksenia Katarskaja jako dlužníci. Insolven ní dlužník p evzal ru itelský závazek obsažený v této smlouvď o úvďru. Ve smlouvď se zavázal vď itel poskytnout úvďr dlužník m ve výši 20,000.000,-K s úrokem 8% p.a. a se splatností do 26.11.2006. Pro p ípad prodlení byl sjednán sank ní úrok ve výši 0,3 % dennď z celkové dlužní ástky. Žalobce p ihlásil v insolven ním ízení dlužníka nárok z této smlouvy, jenž se skládal z dlužné jistiny ve výši 20,000.000,-K , z úroku z prodlení v celkové výši 5,106.849,-K a sank ního úroku ve výši 15,280.000,-K , celkem 40,386.849,-K . Usnesením Mďstského soudu v Praze .j. MSPH 59 INS 9407/2009-A-39 ze dne 25.6.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a insolven ní správkyní byla ustanovena žalovaná. Ta p i p ezkumném jednání dne 5.10.2010 pop ela pohledávku žalobce co do d vodu i výše s od vodnďním, že neexistuje. Zejména namítala, že tato pohledávka nevznikla, nebo k plnďní ástky sjednané v úvďrové smlouvď nikdy nedošlo. Poukazovala na to, že smlouva není evidována v ú etních dokumentech dlužníka a plnďní úvďru z žádných doklad nelze ovď it. 59 ICm 1787/2010 (MSPH 59 INS 9407/2009)

Soud vycházel ze zjištďného skutkového stavu, podle nďhož bylo sjednáno ve smlouvď o úvďru ze dne 2.1.2005 plnďní úvďru Tomášem Hájkem p evodem na ú et dlužníka nebo v hotovosti. V dodatku . 1 k úvďrové smlouvď ze dne 26.11.2006, sjednaném mezi týmiž ú astníky, je obsaženo prohlášení o kompletním plnďní vď itelem ve výši 20,000.000,-K s tím, že dlužníci i ru itel p edmďtný dluh uznali co do d vodu i výše. V exekutorském zápise 3 EZ 51/08 ze dne 1.10.2008 došlo k opďtovnému uznání dluhu dlužníky i ru itelem a ke svolení k p ímé vykonatelnosti ve vztahu k žalobci. Dne 21.8.2008 došlo k uzav ení postupní smlouvy mezi Tomášem Hájkem a žalobcem ohlednď nárok z úvďrové smlouvy a jejího p íslušenství s tím, že zaplacení ceny postoupené pohledávky mďlo být splnďno do 31.12.2010.

Soud dále zjistil, že Tomáš Hájek byl sou asnď jednatelem žalobce, z funkce jednatele rezignoval dle rezignace doru ené rejst íkovému soudu 4.3.2011 dne 20.12.2010. Tato skute nost vyplývá z údaj rejst íkového spisu u B 13794 Mďstského soudu v Praze a z podpisu Tomáše Hájka pod p ihláškou pohledávky žalobce podanou dne 4.2.2010. Žalobce však tvrdil, že k rezignaci Tomáše Hájka z funkce jednatele žalobce došlo d íve a své tvrzení dokládal dopisem ze dne 18.1.2010, p i emž rozpor mezi tďmito listinami nedokázal vysvďtlit. Skute nost, že Tomáš Hájek disponoval ástkou 20,000.000,-K prokazoval žalobce výpisy z jeho ú tu z roku 2008 a ádné postoupení pohledávky za dlužníkem na žalobce dohodou o narovnání datovanou 21.1.2010, jež mďla navazovat na jeho rezignaci na funkci jednatele ke dni 18.1.2010 a smlouvou o p evodu cenných papír ze dne 14.1.2010.

Podle zjištďní soudu byla Ksenia Katarskaja v dobď uzav ení smlouvy nejen smluvním dlužníkem, ale i jednatelkou ru itele, jímž byl insolven ní dlužník. V p íloze . 3 ú etní závďrky za rok 2008 ze dne 31.3.2009 uvedla, že dlužník mďl závazky pouze ve výši 2,000.000,-K .

Soud na základď takto zjištďného stavu dospďl k závďru, že k plnďní dle uzav ené smlouvy o úvďru nedošlo. Soud konstatoval, že Tomáš Hájek nedoložil, že ástkou 20 mil. K v dobď uzav ení smlouvy o úvďru skute nď disponoval a o splnďní závazku v uvedené výši neexistuje žádný doklad. Soud proto hodnotil smlouvu i následná prohlášení o uznání dluhu jako úkony neplatné, fiktivní. Jako další d vod neplatnosti ru itelského závazku dlužníka ve smlouvď o úvďru soud shledal i jeho rozpor s ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku, když ru ení k smlouvď o úvďru p evzala jednatelka Ksenia Katarskaja bez souhlasu valné hromady a v rozporu s bďžnými obchodními podmínkami.

Proti tomuto rozsudku Mďstského soudu v Praze se v celém rozsahu v as odvolal žalobce a požadoval, aby jej odvolací soud zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu projednání. Zejména namítal, že ízení je stiženo vadou, která vedla k nesprávnému rozhodnutí soudu, když soud zamítl provedení d kazu výslechem svďdk Tomáše Hájka a Ksenie Katarské a d kazu znaleckým posudkem, jenž se do doby rozhodnutí soudu žalobci jen nepoda ilo zajistit. Žalobce dále namítal, že se soud dostate nď nezabýval hodnocením provedených d kaz a jeho rozhodnutí je nep ezkoumatelné.

Žalovaná ve svém vyjád ení k odvolání žalobce podpo ila d vody zamítavého rozsudku soudu prvního stupnď a zd raznila, že soud vycházel z dostate nď zjištďného skutkového stavu a navržené d kazy nemohou p inést nic nového. Souhlasila s argumenty soudu o neplatnosti smlouvy o úvďru i o postoupení pohledávky z této smlouvy na žalobce a uvádďla, že za situace, kdy bďhem 4 jednání soudu se nepoda ilo zajistit ú ast navržených 59 ICm 1787/2010 (MSPH 59 INS 9407/2009) svďdk je z ejmé, že další pokusy o jejich p edvolání by vedly k neúmďrnému prodlužování ízení. Navrhovala proto potvrzení rozsudku soudu prvního stupnď.

Odvolací soud p ezkoumal napadené rozhodnutí v etnď ízení, které jeho vydání p edcházelo, dle ust. § 212 a 212a ob anského soudního ádu a dospďl k závďru, že dosud nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení i zmďnu.

Z obsahu spisu vyplývá, že k prokázání svých tvrzení ohlednď plnďní Tomáše Hájka dlužníkovi z úvďrové smlouvy podepsané dne 2.1.2005, navrhl žalobce jako d kaz kromď doklad o stavu ú tu Tomáše Hájka i výslech svďdk Tomáše Hájka a Ksenie Katarské. Tito svďdkové byli p edvoláni k výslechu k soudnímu jednání konanému dne 31.5.2011. K tomuto jednání se bez omluvy nedostavili. K dalšímu jednání na den 11.7.2011 však podle údaj obsažených ve spise již p edvoláni nebyli a soud rozhodl o zamítnutí provedení d kazu jejich svďdecké výpovďdi s od vodnďním, že svďdci se opakovanď k výslechu nedostavili a skutkový stav byl zjištďn na základď ostatních provedených d kaz .

O tom, které z ú astníky ozna ených d kaz provede, rozhoduje podle ust. § 120 odst. 1 ob anského soudního ádu soud. Ten je však sou asnď vázán povinností zjistit skutkový stav vďci dle ust. § 153 odst.1 ob anského soudního ádu, provést navržené d kazy nezbytné ke zjištďní skutkového stavu, a tyto provedené d kazy náležitď zhodnotit, aby tak ú astník m zajistil právo na spravedlivý proces dle ust. l. 36 odst. 1 Listiny.

V daném p ípadď smď ovalo dokazování soudu prvního stupnď zejména k objasnďní sporné otázky, zda byla platnď uzav ena smlouva o úvďru ze dne 2.1.2005, na níž podepsal dlužník sv j ru itelský závazek. Soud hodnotil smlouvu jako neplatnou a sv j závďr op el o zjištďní, že žalobce neprokázal, že finan ní prost edky byly vď itelem skute nď plnďny. Zejména nebylo zjištďno, že by tehdejší vď itel Tomáš Hájek mďl v dobď uzav ení smlouvy dostatek finan ních prost edk na její splnďní a závazek z ru itelského závazku nebyl evidován v ú etnictví dlužníka. Žalobcem navrhované d kazy výslechem svďdk Tomáše Hájka a jednatelky dlužníka Ksenie Katarské, kte í k otázce splnďní závazku mďli být vyslechnuti, soud prvního stupnď neprovedl.

Odvolací soud je toho názoru, že pro zjištďní skutkového stavu je výslech tďchto svďdk významný, nebo oba navrhovaní svďdci se jednání o uzav ení smlouvy i pozdďjšího uznání dluhu a sepisu exekutorského zápisu ve vztahu k žalobci p ímo ú astnili. Nejsou-li p edloženy listiny, které by prokazovaly bezhotovostní p evod finan ních prost edk z úvďru smluvním dlužník m a není-li výše ru itelského závazku v ú etnictví dlužníka evidována, ocitá se žalobce v d kazní nouzi. Za této situace není správné žalobci odep ít právo na provedení dalších d kaz , které k prokázání svých tvrzení navrhuje. K výslechu svďdk soud proto mďl p istoupit, a koli se k jednání soudu ani po ádném p edvolání navržení svďdci nedostavili. K zajištďní jejich ú asti u jednání má soud procesní prost edky dle ust. § 52 odst. 1 a § 53 odst. 1 ob anského soudního ádu. Upustit od výslechu svďdka, jehož výpovď je pro zjištďní skutkového stavu významná, je možné pouze v situaci, kdy jeho výslech nelze provést nebo jeho provedení je spojeno se zna nými obtížemi. O tento p ípad se však v projednávané vďci nejedná.

Ze shora uvedeného vyplývá, že ízení p ed soudem prvního stupnď je stiženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vďci samé. 59 ICm 1787/2010 (MSPH 59 INS 9407/2009)

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) ob anského soudního ádu, napadený rozsudek zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení.

Ve svém dalším rozhodnutí o vďci samé rozhodne soud prvního stupnď znovu o náhradď náklad ízení p ed soudem prvního stupnď i p ed soudem odvolacím.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné.

V Praze dne 29. února 2012

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová