101 VSPH 214/2013-76
59 ICm 1979/2012 101 VSPH 214/2013-76 (MSPH 59 INS 20477/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr.Ivy Novotné a Mgr.Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: Moravský Penďžní Ústav-spo itelní družstvo, sídlem Senovážné nám.1375/19, Praha 1, Iy 25307835, zastoupený JUDr.Ji ím Vodou, advokátem, sídlem Opletalova 1603/57, Praha 1, proti žalované: JUDr.Lucie Marešová, sídlem Vodi kova 32/700, Praha 1, insolven ní správkynď dlužníka Residence Náb eží, s.r.o., o ur ení po adí pohledávek, o odvolání žalobce proti rozsudku Mďstského soudu v Praze .j. 59 ICm 1979/2012-33 ze dne 25.b ezna 2013,

takto:

Rozsudek Mďstského soudu v Praze .j. 59 ICm 1979/2012-33 ze dne 25.b ezna 2013 se zrušuje a vďc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnďní

Mďstský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl žalobu na ur ení, že pohledávka žalobce .1 ve výši 16,523.824,18 K , pohledávka .2 ve výši 5,800.000,-K a pohledávka .3 ve výši 5,800.000,-K jsou pohledávkami zajištďnými, a to zástavním právem k nemovitostem v tomto výroku specifikovaných (dále jen nemovitosti), a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-dne 14.3.2012 byl zjištďn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, -na p ezkumném jednání konaném dne 12.6.2012 žalovaná pop ela po adí p ihlášených pohledávek žalobce s tím, že zástavní právo zaniklo, nebo se ho žalobce písemnď vzdal, -k zajištďní pohledávek z úvďru došlo zástavními smlouvami ze dne 29.5.2009 a ze dne 15.7.2009, -v katastru nemovitostí na LV .1851 není zástavní právo váznoucí na nemovitostech vyzna eno, jak to vyplývá z výpisu ze dne 15.3.2012, a z výpisu z katastru nemovitostí ze dne 13.5.2011, k tomuto datu bylo v katastru nemovitostí na nemovitostech zástavní právo vyzna eno podle zástavní smlouvy ze dne 29.5.2009, -žalobce vydal dlužníku kvitanci o zániku zástavního práva, která byla doru ena do katastru nemovitostí a ten poté na základď této kvitance zástavní právo z katastru nemovitostí vymazal. 59 ICm 1979/2012 (MSPH 59 INS 20477/2011)

Z tďchto zjištďní dovodil soud prvního stupnď právní závďr, že žaloba není d vodná, protože se žalobce vlastním právním úkonem vzdal zástavního práva, a to v dobď, kdy takový úkon u inil, nebyla zajištďná pohledávka ještď uhrazená, takže se mďl v as a ú innď postarat o nápravu, což neu inil a na zániku zástavního práva nem že nic zmďnit ani p edložené souhlasné prohlášení prodávajícího a kupujícího. Výrok o nákladech ízení od vodnil tím, že ve sporu úspďšné žalované náklady ízení nevznikly.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání. Uvedl v nďm, že soud prvního stupnď nedostate nď zjistil skutkový stav vďci a v d sledku toho dovodil také nesprávný právní závďr o zániku zástavního práva zajiš ujícího vykonatelné a zjištďné pohledávky žalobce. Potvrzení o zániku zástavního práva žalobce vydal jen v souvislosti se smlouvou o správď finan ních prost edk , které dlužník získá z prodeje zástavy podle uzav ené kupní smlouvy a vzdání se zástavního práva mďlo být uloženo u banky, s níž smlouvu podepisoval do té doby, než bude kupní cena kupujícím složena u banky, která kupní cenu vydá žalobci, a tím bude pohledávka z úvďru uspokojena. Zástavní právo mďlo zaniknout na základď potvrzení žalobce o jeho zániku, ale až po p edání kupní ceny na ú et žalobce. To se nestalo a v rozporu s touto smlouvou je pan Répal, kterému žalobce potvrzení p edal, na základď pokynu banky, p edal na katastrální ú ad, který provedl výmaz zástavního práva p ed asnď. K uzav ení kupní smlouvy ohlednď zastavených nemovitostí nedošlo, nebo kupující od kupní smlouvy odstoupil poté, kdy v katastru nemovitostí bylo zaznamenáno, že na majetek prodávajícího dlužníka je na ízena exekuce pro dalšího oprávnďného vď itele.

Všechny tyto skute nosti, které prokazují spole nou v li všech smluvních stran, a které vyplývají ze smlouvy o správď finan ních prost edk , soud prvního stupnď nehodnotil a neprovedl k tomu navržené d kazy výslechem svďdk Répala a Ing.Pilipa. Ú elu vzdání se zástavního práva nebylo dosaženo, pohledávku z úvďru dlužník nezaplatil, naopak tato pohledávka je zjištďna v insolven ním ízení, takže k výmazu zástavního práva došlo p ed asnď a žalobce byl jednáním banky uveden v omyl p i vydávání potvrzení o vzdání se zástavního práva. Poukázal dále na to, že zástavní právo nezaniká výmazem z katastru nemovitostí, nýbrž jednostranným písemným úkonem vď itele, který m že mít právní následky až poté, kdy je p edán zástavci, v i nďmuž se zástavní vď itel zástavního práva vzdává. K tomu však nedošlo, vzdání se zástavního práva nikdy dlužníkovi p edáno nebylo a k tomu p edložil souhlasné prohlášení žalobce i dlužník, a novď p edložil též estné prohlášení jednatele dlužníka. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení, eventuálnď jej zmďnil a žalobď vyhovďl.

Žalovaná navrhla potvrzení rozsudku soudu prvního stupnď z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a dospďl k závďru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, ani pro zmďnu prvostupěového rozsudku.

Soud prvního stupnď sv j právní závďr o zániku zástavního práva podle § 170 odst.1 písm.c) ob .zák.-písemným vzdáním se zástavního práva zástavním vď itelem-dovodil, aniž by tímto jednostranným písemným úkonem žalobce provedl d kaz. 59 ICm 1979/2012 (MSPH 59 INS 20477/2011)

Žalobce k d kazu soudu p edložil smlouvu o správď finan ních prost edk , jejíž nedílnou sou ást tvo í mimo jiné vzor potvrzení o zániku zástavního práva, ale písemné vzdání se zástavního práva žalobce ani žalovaná soudu prvního stupnď nep edložili, a a koliv byli ú astníci pou eni soudem o zákonné koncentraci ízení podle § 118b o.s. ., mďl soud po provedení p edložených d kaz procesnď správnď postupovat tak, že mďl žalobce pou it podle § 118a odst.1 a 3 o.s. . a p inejmenším ho vyzvat k tomu, aby p edložil písemné vzdání se zástavního práva k posouzení námitek žalobce o tom, že je t eba obsah tohoto písemného úkonu žalobce, a to zda nastaly jeho hmotnďprávní ú inky, hodnotit v souvislosti s obsahem, smyslem a ú elem ty stranné smlouvy o správď finan ních prost edk .

Soud prvního stupnď k d kazu tuto smlouvu p e etl, jak vyplývá z protokolu o jednání ze dne 25.3.2013, avšak z tohoto d kazu žádná zjištďní v napadeném rozsudku ne iní, ani v nďm neuvádí d vody, pro které tuto smlouvu nepovažuje pro své rozhodnutí za d kaz relevantní. P itom smlouva obsahuje pro právní posouzení vďci významný lánek 5 bod 9, v nďmž je ujednání všech ty smluvních stran o tom, že žalobce vystaví potvrzení o zániku zástavního práva poté, kdy kupní cena za prodej zastavených nemovitostí složená kupcem bude bankou p evedena na tam ozna ený ú et.

Již ze shora uvedeného je nepochybné, že soud prvního stupnď rozhodl na základď nedostate nď zjištďného skutkového stavu vďci, a pro posouzení oprávnďnosti žaloby je t eba provést další d kazy, p edevším d kaz smlouvou o správď finan ních prost edk a písemným vzdáním se práva žalobcem (byl p edložen na vyžádání odvolacímu soudu). Bez toho je napadený rozsudek nep ezkoumatelný pro nedostatek d vod .

Po doplnďní dokazování listinami p edloženými žalobcem se soud prvního stupnď znovu vypo ádá s návrhem žalobce na výslech svďdk , který odvolací soud shledává d vodným zejména pro posouzení, zda nastaly hmotnďprávní ú inky písemného vzdání se zástavního práva za situace, kdy žalobce z ejmď vzor tohoto procesního úkonu vyplnil jen pro ú ely smlouvy o správď finan ních prost edk , a to i z hlediska právního závďru vysloveného k této otázce Nejvyšším soudem yR v jeho rozsudku .j. 25 Cdo 176/2010 o tom, že vzdání se zástavního práva je jednostranný adresný hmotnďprávní úkon, který musí mít písemnou formu a je ú inný od doru ení tomu, komu je ur en (zástavnímu dlužníkovi)-tj. v tomto p ípadď insolven nímu dlužníkovi. Samotné sepsání tohoto úkonu nem že zp sobit zánik zástavního práva.

Žalobce popírá, že by vzdání se zástavního práva p edal a doru il zástavnímu dlužníkovi a o tom nabízel k d kazu jak výslech svďdka Répala, tak výslech jednatele dlužníka, jeho estné prohlášení i písemné souhlasné prohlášení dlužníka a žalobce o tomtéž.

Z tďchto všech d vod odvolací soud napadený rozsudek podle § 219a odst.1 písm.b) a podle § 219a odst.2 o.s. . zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení, v nďmž soud prvního stupnď doplní d kazní ízení v rozsahu v tomto usnesení nazna eném odvolacím soudem, nebo teprve poté bude mít dostatek skutkových zjištďní pro závďr o d vodnosti i ned vodnosti podané žaloby. 59 ICm 1979/2012 (MSPH 59 INS 20477/2011)

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Mďstského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 14.listopadu 2013

JUDr.Ing.Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová