101 VSPH 212/2013-67
Spisová zna ka: 129 ICm 3172/2012 101 VSPH 212/2013-67 (KSPL 29 INS 15471/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr.Ivy Novotné a Mgr.Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: JUDr.Daniel Kaplan, LL.M., sídlem Revolu ní 1003/3, Praha 1, insolven ní správce dlužníka AC Start Karlovy Vary, ob anské sdružení, zastoupený Mgr. Ing. Ond ejem Benešem, advokátem, sídlem Doubravice 99, yeské Budďjovice, proti žalovanému: TUBEX CZ group, a.s., sídlem Brandlova 2536/36, Hodonín, Iy 26427150, zastoupený JUDr.Vítem Lebedou, advokátem, sídlem T.G.Masaryka 25, Karlovy Vary, o ur ení po adí vykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j. 129 ICm 3172/2012-26 ze dne 11.prosince 2012,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. 129 ICm 3172/2012-26 ze dne 11.prosince 2012 se v bodech I. a III.výroku mďní tak, že se odmítá žaloba na ur ení, že pohledávka .1 ve výši 6,000.000,-K není pohledávkou zajištďnou.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě .

Od vodnďní

Krajský soud v Plzni jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku ur il, že pohledávka .1 p ihlášená žalovaným do insolven ního ízení není v rozsahu jistiny ve výši 6,000.000,-K pohledávkou zajištďnou, pod bodem II.výroku ur il, že díl í pohledávka .1 p ihlášená žalovaným do insolven ního ízení není v rozsahu smluvní pokuty ve výši 2,190.000,-K pohledávkou zajištďnou, a pod bodem III.výroku uznal žalovaného povinným zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 13.080,-K . Spisová zna ka: 129 ICm 3172/2012 (KSPL 29 INS 15471/2011)

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-usnesením ze dne 11.7.2012 byl insolven ním soudem zjištďn úpadek dlužníka a následnď byl na jeho majetek prohlášen konkurs, -na p ezkumném jednání konaném dne 3.10.2012 žalobce pop el áste nď pohledávku žalovaného co do po adí p ihlášené smluvní pokuty ve výši 2,750.000,-K a po adí jistiny pohledávky ve výši 6,000.000,-K , -p ihlášená pohledávka ve výši 6,000.000,-K je podle p ihlášky zajištďná soudcovským zástavním právem s datem po adí zajištďní dne 12.8.2011 na základď usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 3.10.2011 o z ízení soudcovského zástavního práva, jež nabylo právní moci dne 24.11.2012, -dne 16.5.2011 dlužník a žalovaný uzav eli smlouvu o z ízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka k zajištďní uhrazení pohledávek zástavního vď itele za zástavcem, které vzniknou na základď smlouvy o p j ce ze dne 16.5.2011 a zástavní právo se sjednává k zajištďní pohledávky zástavního vď itele z p j ky ve výši 2,000.000,-K v etnď jejího p íslušenství, a smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné ástky za každý den prodlení, -obď pohledávky, u nichž žalobce pop el jejich po adí, p ihlásil žalovaný jako pohledávky vykonatelné, a jejich pravost a výše byla na p ezkumném jednání zjištďna.

Na základď tďchto zjištďní dospďl soud prvního stupnď k závďru, že žaloba je d vodná. Pokud jde o zajištďní vykonatelné pohledávky soudcovským zástavním právem, dovodil, že zástavní právo vzniká právní mocí rozhodnutí soudu o z ízení soudcovského zástavního práva, což se stalo dne 24.11.2011. Insolven ní ízení na dlužníka bylo zahájeno dne 31.8.2011. Soudcovské zástavní právo bylo podle usnesení soudu z ízeno k vymožení povinnosti dlužníka zaplatit žalované ástku 4,000.000,-K a 2,000.000,-K a úrok ve výši 7,75 % z ástky 6,000.000,-K . Soudcovským zástavním právem tedy nebyla zajištďna ást smluvní pokuty. Zástavní právo k zajištďní smluvní pokuty bylo z ízeno pouze na základď smlouvy o z ízení zástavního práva ze dne 16.5.2011, která byla sjednána k zajištďní p j ky podle smlouvy o p j ce ze dne 16.5.2011 ve výši 2,000.000,-K . Tato zástavní smlouva zajiš ovala rovnďž i smluvní pokutu dojednanou v této smlouvď o p j ce ve výši 0,5 % dennď z dlužné p j ky. Kapitalizovaná smluvní pokuta z p j ky 2,000.000,-K za období od 1.7.2011 do 25.8.2011 iní pouze 560.000,-K , takže zbývající ást smluvní pokuty ve výši 2,190.000,-K není pohledávkou zajištďnou, nebo ohlednď p j ek z jiných smluv nedošlo ke z ízení smluvního zástavního práva k zajištďní pohledávky z titulu smluvní pokuty za prodlení s vrácením p j ek. Dovodil proto, že insolven ní správce správnď na p ezkumném jednání pop el po adí vykonatelné pohledávky z titulu smluvní pokuty ve výši 2,190.000,-K .

Dlužná pohledávka ve výši jistiny v ástce 6,000.000,-K byla p ihlášena jako pohledávka vykonatelná zajištďná zástavním právem v podobď soudcovského zástavního práva, které bylo z ízeno usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 3.10.2011. Jelikož insolven ní ízení na dlužníka bylo zahájeno p ed tím, než soud vydal toto usnesení, nemohlo dojít ke vzniku zástavního práva.

Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď úspďchem žalobce ve vďci. Spisová zna ka: 129 ICm 3172/2012 (KSPL 29 INS 15471/2011)

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný v as odvolání, v nďmž zejména uvedl, že rozhodnutí soudu prvního stupnď je pro nďj nep edvídatelné, nebo p i svém závďru ohlednď neexistence zajištďní v podobď soudcovského zástavního práva vycházel soud prvního stupnď z rozhodnutí Nejvyššího soudu yR .j. 29 NSyR 16/2011-P8-23 ze dne 30.11.2011, což je rozhodnutí asovď pozdďjší, než vznik soudcovského zástavního práva v této vďci, a je nep ípustné, aby judikatura p sobila p i stejné skutkové situaci retroaktivnď, což by ú astník m právních vztah bralo zásadní právní jistotu, že pokud jednají v souladu se zákonem, pak jednají zákonnď. Stejnď tak má za to, že náhrada náklad ízení byla žalobci p iznána v nesprávné výši.

P i odvolacím jednání pak žalobce zp esnil rozsah svého odvolání tak, že bod II.výroku, kterým soud vyhovďl žalobď na ur ení, že pohledávka z titulu smluvní pokuty ve výši 2,190.000,-K není pohledávkou zajištďnou, svým odvoláním nenapadá.

Z tohoto d vodu odvolací soud nep ezkoumával vďcnou správnost výroku ve vďci samé pod bodem II. napadeného rozsudku, nebo v tomto výroku nabyl rozsudek samostatnď právní moci.

V rozsahu podaného odvolání, tedy ohlednď bodu I.výroku ve vďci samé a akcesorického výroku pod bodem III. o nákladech ízení, odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a dospďl k závďru, že žalobu v tomto rozsahu nelze vďcnď projednat z následujících d vod .

Ze skutkových zjištďní soudu prvního stupnď jednozna nď vyplývá, že žalobce -insolven ní správce zjistil pravost vykonatelné pohledávky .1 ve výši 6,000.000,-K , a na p ezkumném jednání pop el pouze její po adí-zajištďní soudcovským zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Soud prvního stupnď pochybil, když p ed tím, než se zabýval vďcí samou, neposoudil otázku aktivní legitimace žalobce-insolven ního správce k podání takové inciden ní žaloby. Nejvyšší soud yR k této problematice zaujal jednozna nď stanovisko ve svém rozsudku sp.zn. 29 ICdo 11/2012, v nďmž uvedl, že je-li pop eno právo na uspokojení pohledávky ze zajištďní v pomďrech p edvídaných § 196 odst.2 insolven ního zákona (dále jen IZ), pak bez ohledu na d vody pop ení, tj. bez ohledu na to, zda je pop ena pravost vykonatelné pohledávky, nebo zda je pop eno jen právo na uspokojení ze zajištďní, aniž by byla zpochybnďna existence pohledávky, podává žalobu na ur ení práva na uspokojení pohledávky ze zajištďní vždy jen vď itel takové pohledávky. Žalobu na pop ení práva na uspokojení pohledávky ze zajištďní podanou insolven ním správcem, jenž s ú inky podle § 196 odst.2 IZ pop el právo na uspokojení pohledávky ze zajištďní, pak soud jako podanou neoprávnďnou osobou odmítne podle § 160 odst.4 vďta první IZ a § 198 odst.3 IZ v takovém p ípadď aplikovat nelze.

P evedeno na tuto vďc, pokud jde o po adí pohledávky ve výši 6,000.000,-K , která byla p ihlášena a p ezkoumána jako vykonatelná a bďží pouze spor o po adí této pohledávky pro ú ely jejího uspokojení v insolven ním ízení, pak vždy je takový spor sporem zahajovaným vď itelem, který pohledávku p ihlásil, a nikoliv insolven ním správcem, který není k podání takové žaloby aktivnď legitimován. Po adí ani právo na uspokojení ze zajištďní nejsou totiž ešeny (pokryty) exeku ním Spisová zna ka: 129 ICm 3172/2012 (KSPL 29 INS 15471/2011) titulem, a proto v tomto smďru platí postup, který zákon ur uje pro podání žalob v inciden ních sporech u nevykonatelných pohledávek.

Jelikož žaloba byla podána osobou k tomu neoprávnďnou, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď v rozsahu, v jakém byl odvoláním napaden, zmďnil a žalobu na ur ení po adí pohledávky ve výši 6,000.000,-K (bod I.výroku) zmďnil a žalobu podle § 160 odst.4 IZ v tomto rozsahu odmítl (§ 220 odst.1 písm.a/ o.s. .).

V souvislosti se zmďnou rozsudku soudu prvního stupnď rozhodl odvolací soud rovnďž znovu o náhradď náklad ízení p ed soudem prvního stupnď a také p ed soudem odvolacím, a to tak, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení, nebo podle § 202 odst.1 IZ platí, že ve sporu o ur ení pravosti, výše nebo po adí p ihlášených pohledávek nemá žádný z ú astník právo na náhradu náklad ízení proti insolven nímu správci.

S ohledem na tento inciden ní spor, který nekon í rozhodnutím ve vďci samé, a s p ihlédnutím k tomu, že by mďl následovat správný postup insolven ního správce, který pokud na pop ení po adí setrvá, vyzve žalovaného jako p ihlášeného vď itele, aby sám podal žalobu na ur ení po adí své vykonatelné pohledávky v rozsahu, v jakém toto po adí bylo pop eno, považuje odvolací soud za ú elné i pro další vývoj a délku vlastního insolven ního ízení již v tomto stadiu (p es právní názor shora uvedený a týkající se pouze aktivní legitimace insolven ního správce v tomto sporu), vyjád it sv j právní názor na vďc samu, a to p edevším na právní závďr soudu prvního stupnď, že pohledávka . 1 ve výši 6,000.000,-K není pohledávkou zajištďnou. S tímto právním názorem se odvolací soud bez výhrad ztotožěuje, a neobstojí námitka žalovaného, že soud opírá tento závďr výlu nď o rozsudek Nejvyššího soudu yR sp.zn. 29 NSyR 16/2011-P8-23 ze dne 30.11.2011.

Z usnesení Krajského soudu v Plzni .j. 29 INS 15471/2011-B-1 vyplývá, že insolven ní soud na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude projednán jako konkurs nepatrný. Za této situace podle § 248 odst.2 IZ platí, že nejde-li o zajištďní poskytnuté podle § 41 (smlouvy o úvďrovém financování) nebo o právo vď itele podle § 167 odst.2 (tj. právo na náhradu škody nemajetkové újmy i bezd vodného obohacení získaného trestným inem), stávají se neú inným, (a to ze zákona), práva na uspokojení ze zajištďní, které se týkají majetkové podstaty, a které dlužníkovi vď itelé získali poté, co nastaly ú inky spojené se zahájením insolven ního ízení (v dané vďci ú inky nastaly dne 31.8.2011); to platí i pro z ízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

Ze shora uvedeného vyplývá, že insolven ní zákon sám stanoví neú innost zajištďní zástavním právem k nemovitostem, je-li z ízeno soudcovské zástavní právo poté, kdy bylo zahájeno insolven ní ízení, a jednozna nď upravuje, že je-li prohlášen konkurs, pak takové zajištďní je neú inné, v d sledku ehož se k nďmu nep ihlíží a vykonatelná pohledávka žalovaného bude uspokojena jen jako pohledávka nezajištďná.

Odvolací soud je si vďdom, že p i tomto svém názoru p ekra uje rámec svého rozhodnutí založeného pouze na nedostatku aktivní legitimace insolven ního správce k takové žalobď, nicménď má za to, že je vhodné již v této dobď uvedený právní názor zp ístupnit jak insolven nímu správci, tak p edevším žalovanému p i jeho další úvaze, zda po výzvď insolven ního správce podá inciden ní žalobu na Spisová zna ka: 129 ICm 3172/2012 (KSPL 29 INS 15471/2011) ur ení po adí vykonatelné pohledávky ve výši 6,000.000,-K vyplývající ze soudcovského zástavního práva.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 14.listopadu 2013

JUDr.Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová