101 VSPH 200/2013-255
yíslo jednací: 42 ICm 934/2012 101 VSPH 200/2013-255 (KSHK 42 INS 12769/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr.Ivy Novotné v právní vďci žalobce: ob anské sdružení Svaz klub mládeže, sídlem Teplická 280/20, 190 00 Praha 9, IyO: 69368813, zast. Mgr. Pavlem Hubálkem, advokátem se sídlem Pod Višěovkou 1661, Praha 4, proti žalovanému: Mgr. Vítďzslav Jav rek, sídlem yechova 1100, 500 02 Hradec Králové, insolven ní správce dlužníka Asociace dďtských domov , o.s., zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, o vylou ení majetku ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové .j. 42 ICm 934/2012-214 ze dne 28. ledna 2013,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové . j. 42 ICm 934/2012-214 ze dne 28. ledna 2013 se v bodu I. výroku potvrzuje, v bodu II. výroku se mďní tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku 8.712,-K k rukám JUDr. Milana Jelínka.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad odvolacího ízení 10.331,-K do t í dn od právní moci rozsudku k rukám JUDr. Milana Jelínka.

Od vodnďní

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem .j. 42 ICm 934/2012-214 ze dne 28. ledna 2013 rozhodl o zamítnutí žaloby o vylou ení nemovitých vďcí: budova .p. 130, ást obce Voletiny postavená na st.p. . 159/1, budova bez .p./ .e., ást obce Voletiny, postavená na st.p. . 159/3, pozemek st.p. . 159/1 o výmď e 1.114 m2 , zastavďná plocha a nádvo í, pozemek st.p. . 159/2 o výmď e 250 m2 , zastavďná plocha a nádvo í, pozemek st.p. . 159/3 o výmď e 33 m2 , zastavďná plocha a nádvo í, pozemek p. . 478/1 o výmď e 567 m2, ostatní plocha, pozemek p. . 478/2 o výmď e 244 m2, ostatní plocha a pozemek p. . 478 o výmď e 1.976 m2, lesní pozemek, vše v katastrálním území Voletiny, obec Trutnov, zapsáno na listu yíslo jednací: 42 ICm 934/2012 (KSHK 42 INS 12769/2011) vlastnictví . 89 a 5100 u Katastrálního ú adu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovištď Trutnov (dále jen areál Voletiny , jinak též yapkova chata, Weberova chata ) a zahrnutých žalovaným do soupisu majetkové podstaty dlužníka Asociace dďtských domov , o.s. (dále jen dlužník) v insolven ním ízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 42 INS 12769/2011 a v bodu II. výroku rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému na náhradď náklad ízení ástku 25.652,-K do t í dn od právní moci rozsudku.

V od vodnďní rozsudku soud I. stupnď uvedl, že d vodem podání vylu ovací žaloby byla skute nost, že žalobce je vlastníkem nemovitostí v areálu Voletiny a že jeho vlastnické právo z stalo zachováno i p es ukon ení innosti žalobce a p evzetí jeho majetku Socialistickým svazem mládeže (dále jen SSM). Ten jej smlouvou ze dne 2.1.1973 p evedl na TJ Lokomotiva Trutnov a dne 1.3.1979 byl majetek p eveden Zemďdďlskému stavebnímu sdružení Pardubice-Dukla. Po roce 1990 byly nemovitosti p evedeny ve prospďch Agrostavu Pardubice, a.s. a následnď pak ve prospďch dlužníka. Proto navrhoval, aby nemovitostí v jeho vlastnictví byly vylou eny z majetkové podstaty dlužníka.

Soud I. stupnď vycházel p i svém rozhodování ze zjištďného skutkového stavu, podle nďhož byly nemovitosti v areálu Voletiny zahrnuty do hospodá ské za ízení Progres Trutnov vzniklého dne 2.10.1969 z izovací listinou yeskomoravské rady Svazu klub mládeže v Praze ze dne 19.9.1969 a vymazaného z obchodního rejst íku ke dni 30.6.1972 z d vodu jeho zrušení rozhodnutím téhož subjektu. Pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 .j. 26 C 290/2003-23 ze dne 27.2.2003 bylo ur eno, že Svaz klub mládeže se sídlem v Praze, registrovaný Ministerstvem vnitra ySSR dne 7.11.1968 nikdy nezanikl a je nadále ob anským sdružením podle zák. . 83/1990 Sb., o sdružování ob an . Podle stanov je nejvyšším orgánem mezi republikovými konferencemi yeskomoravská rada SKM, mezi jejíž oprávnďní pat í mino jiné z izovat hospodá ská za ízení. Ze závďre ného protokolu o ukon ení likvidace hospodá ského za ízení Progres mimo jiné plyne, že v aktivech hospodá ského sdružení byla uvedena i yapkova chata v cenď 347.926,-K .

Dále dle soudu I. stupnď z hospodá ské smlouvy uzav ené dne 2.1.1973 mezi Východo eským krajským výborem svazu mládeže Hradec Králové jako p edávajícím a TJ Lokomotiva Trutnov jako p ejímajícím bylo zjištďno, že podle § 349 hospodá ského zákoníku v tehdy platném znďní bylo p evedeno mimo obvyklé hospoda ení vlastnictví k rekrea ní chatď p. 130 s pozemkem st.p. . 159 o výmď e 1.364 m2, a pozemkem p. . 478 o výmď e 811 m2 ke dni 1.1.1973 na p ejímajícího, a to z d vodu, že chata není pro ú ely SSM využívána a její provoz je nerentabilní. Z hospodá ské smlouvy uzav ené dne 1.3.1979 mezi TJ Lokomotiva Trutnov jako p edávajícím a Zemďdďlským stavebním sdružením Pardubice-Dukla jako p ejímajícím bylo zjištďno, že se podle § 349 hospodá ského zákoníku v tehdy platném znďní p evádí mimo obvyklé hospoda ení vlastnictví k rekrea ní chatď p. 130 s pozemky st.p. . 159 o výmď e 1.364 m2 a p. . 478 o výmď e 811 m2 ke dni 1.3.1979 na p ejímajícího. Z výpisu z obchodní rejst íku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 495 bylo zjištďno, že družstvo Zemďdďlské stavební sdružení Pardubice mďnilo postupnď obchodní firmu na Zemďdďlské stavební sdružení, spole ný zemďdďlský podnik, dále na Agrostav, spole ný zemďdďlský podnik Pardubice a kone nď na Agrostav, spole ný podnik Pardubice, který byl k 1.8.1992 vymazán z obchodního rejst íku z d vodu jeho zrušení bez likvidace s tím, že veškeré jmďní s p íslušenstvím, pohledávkami a závazky p echází na novď ustanovenou akciovou spole nost Agrostav Pardubice. Z kupní smlouvy uzav ené dne 27.10.1994 mezi Mďstem Trutnov jako prodávajícím a Agrostavem yíslo jednací: 42 ICm 934/2012 (KSHK 42 INS 12769/2011)

Pardubice jako kupujícím bylo zjištďno, že Agrostav Pardubice, a.s. koupil od Mďsta Trutnov stavební parcelu . 159/3 o výmď e 33m2, zastavďná plocha v obci Voletiny. Z kupní smlouvy uzav ené dne 26.4.2007 mezi Agrostavem Pardubice, a.s. jako prodávajícím a Asociací dďtských domov , o.s. jako kupujícím bylo zjištďno, že p edmďtem prodeje byl d m .p. 130 na pozemku st.p. . 159/1, pozemek st.p. . 159/1, budova bez .p./e. . na pozemku 159/3, pozemek st.p. . 159/3 a pozemky st.p. . 159/2, p. . 478/1, p. . 478/2 v etnď p íslušenství v katastrálním území obce Voletiny, zapsané na LV . 89. Ze soupisu majetkové podstaty sestaveného insolven ním správcem bylo zjištďno, že insolven ní správce sepsal do majetkové podstaty areál Voletiny, p itom pozemková parcela . 478 o výmď e 1.976 m2 v tomto katastrálním území neexistuje, stejnď tak jako neexistuje v tomto katastrálním území LV 5100.

Dále soud I. stupnď zjistil, a to ze svďdeckých výpovďdí Mgr. Miroslava Huttra a JUDr. Jaroslava Holého, jež byly podpo eny listinami ve formď žádostí o vydání shora uvedeného majetku, že se žalobce stal vlastníkem areálu Voletiny v roce 1969 v souvislosti se zánikem ySM, zatímco vlastnické právo SSM nebylo doloženo žádným d kazem. Dospďl proto k závďru, že vlastníkem areálu Voletiny byl i p es adu doložených p evod areálu v období od r. 1973 stále žalobce, nebo na SSM vlastnické právo k areálu Voletiny nikdy nedošlo.

Soud I. stupnď rovnďž zjistil, že Agrostav Pardubice, a.s. od roku 1992 nakládal s p edmďtnými nemovitostmi jako s vlastními, a ani dokazováním svďdeckými výpovď mi a listinami p edloženými žalobcem nebyly zjištďny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné shledat d vody této spole nosti pro zpochybnďní její dobré víry k výkonu vlastnického práva. Protože Agrostav Pardubice, a.s. držel v oprávnďné držbď areál Voletiny po dobu delší 10 let, nabyl dle názoru soudu I. stupnď vlastnické právo k p edmďtným nemovitostem vydržením a p edmďtné nemovitosti platnou smlouvou p evedl na dlužníka. Proto byla žaloba o vylou ení p edmďtných nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zamítnuta.

Proti tomuto rozsudku se žalobce v as odvolal a požadoval, aby jej odvolací soud zmďnil a jeho žalobď v celém rozsahu vyhovďl. Zejména uvedl, že souhlasí se závďrem soudu I. stupnď o vzniku a trvání vlastnického práva žalobce k nemovitostem v areálu Voletiny. Není však správný závďr soudu o tom, že nemovitosti areálu Voletiny vydržel Agrostav Pardubice, a.s. Argumentoval zejména tím, že Agrostav Pardubice, a.s. je právnickou osobou, která vznikla z d ívďjší socialistické organizace-družstva, a nem že být proto zásadnď v dobré ví e k majetku nabytému odnďtím pravému vlastníku v dobď politické perzekuce 70. let. Tvrdil, že p vod majetku musel být znám jeho právnímu p edch dci (ZSD Pardubice), pokud byl p ejímán hospodá skou smlouvou od jiné socialistické organizace, TJ Lokomotiva Trutnov. Dále namítal, že od roku 1990 vyzval adu státních institucí k vydání nemovitostí a žádost o vydání areálu Voletiny adresoval (by ústnď) též Agrostavu Pardubice, a.s.

K odvolání žalobce se vyjád il žalovaný, který navrhoval potvrzení rozsudku soudu I. stupnď a poukazoval zejména na to, že se žalobci nepoda ilo prokázat ani platné nabytí areálu Voletiny a zejména nijak nezpochybnil dobrou víru Agrostavu Pardubice, a.s. p i vydržení nemovitostí, které byly následnď p evedeny na dlužníka. Trval na tom, že žalobce neprokázal, že by právního p edch dce dlužníka vyzval k vydání areálu Voletiny, a tak vyvolal pochybnost o jeho oprávnďné držbď. yíslo jednací: 42 ICm 934/2012 (KSHK 42 INS 12769/2011)

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadený rozsudek v etnď ízení, které jeho vydání p edcházelo, a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Podle § 225 odst.1 insolven ního zákona se osoby, které tvrdí, že ozna ený majetek nemďl být do soupisu zahrnut proto, že to vylu uje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný d vod, pro který nemďl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolven ního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylu uje z majetkové podstaty.

Žalobce tvrdil jako d vod, pro který nemďly být nemovitosti v areálu Voletiny zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka, své vlastnické právo k uvedeným nemovitostem.

Zásadní otázkou pro posouzení podaného odvolání žalobce je to, zda je d vodná obrana žalovaného, která spo ívá v jeho tvrzení o vydržení nemovitostí tvo ících areál Voletiny právním p edch dcem dlužníka Agrostav Pardubice, a.s. V takovém p ípadď by totiž nebylo významné, zda tyto nemovitosti nabyl nebo po nďjakou dobu vlastnil žalobce, nebo pro posouzení d vodnosti vylu ovací žaloby by byla podstatná toliko existence vlastnického práva dlužníka k tďmto nemovitostem trvající v dobď rozhodování soudu, která by vylou ení nemovitostí z majetkové podstaty vylu ovala.

Proto se odvolací soud nejprve zabýval otázkou, zda se právní p edch dce dlužníka stal z d vodu vydržení vlastníkem nemovitostí v areálu Voletiny, a zda toto vlastnické právo proto svďd í dlužníku.

P edpokladem vydržení dle § 134 odst. 1, 3 ob anského zákoníku ve znďní ú inném od 1.1.1992 je v p ípadď nemovitostí 10 let trvající oprávnďná držba, která zahrnuje i oprávnďnou držbu vďci právním p edch dcem.

Odvolací soud vycházel p i posouzení této otázky ze skutkových zjištďní soudu I. stupnď, která považuje za správná a úplná. Takto lze shrnout, že Agrostav Pardubice, a.s. od roku 1992 nakládal s p edmďtnými nemovitostmi jako s vlastními, když do jeho majetku byly vloženy p i založení akciové spole nosti (transformací družstva Agrostav, spole ný podnik Pardubice). Odvolací soud k tomu doplěuje, že v pr bďhu ízení p ed soudem I. stupnď ani v ízení odvolacím nebyly prokázány žádné skute nosti, které by nasvďd ovaly tomu, že dlužník nebo jeho právní p edch dce nebyli ve své držbď v dobré ví e. V dobď p evodu nemovitostí v areálu Voletiny na dlužníka bylo vlastnické právo Agrostavu Pardubice, a.s. zaznamenáno v katastru nemovitostí, a není známo, že by dlužník mďl o vlastnickém právu p evádďjícího jakékoli pochybnosti. V dobď p evzetí nemovitostí areálu Voletiny do majetku Agrostavu Pardubice, a.s. jako právního nástupce Agrostavu, spole ný podnik Pardubice, který byl k 1.8.1992 vymazán z obchodního rejst íku z d vodu jeho zrušení bez likvidace, bylo vlastnické právo doloženo nabývacími tituly (hosp. smlouva ze dne 1.3.1979 s TJ Lokomotiva Trutnov) nebo smluvnď nabyty od jiného subjektu (kupní smlouva z 27.10.1994 s Mďstem Trutnov).

Jak uvedl Nejvyšší soud v rozsudku .j. 3 Cdon 395/96 ze dne 31.3.1998, dobrá víra jako jeden ze základních p edpoklad nabytí vlastnického práva vydržením (§ 1460-1464 o.z.o. z roku 1811, § 145 zákona . 145/1950 Sb., § 132a, § 135a odst. 1 a 3 zákona . 40/1964 Sb., ve znďní zákona . 131/1982 Sb., § 130 ob anského zákoníku, ve znďní ú inném od 1.1.1992) je vnit ní p esvďd ení nabyvatele, že nejedná protiprávnď, když si ur itou vďc yíslo jednací: 42 ICm 934/2012 (KSHK 42 INS 12769/2011) p isvojuje. Dobrá víra musí být podložena konkrétními okolnostmi, z nichž lze soudit, že toto p esvďd ení držitele je opodstatnďné. Okolnostmi, které mohou svďd it pro závďr o existenci dobré víry jsou zpravidla okolnosti týkající se právního d vodu nabytí práva a svďd ící o poctivosti nabytí, tedy tzv. titul uchopení se držby (objektivnď oprávnďný d vod nabytí držby, nap . existence smlouvy, která je pro ur itou vadu neplatná). Povinnost tvrdit a prokázat tyto okolnosti p itom tíží toho, kdo tvrdí, že došlo k nabytí vlastnického práva vydržením.

Odvolací soud je zajedno se soudem I. stupnď v tom, že provedeným dokazováním je oprávnďná držba právního p edch dce dlužníka i dlužníka samotného prokázána a žalovaný tak unesl b emeno tvrzení i b emeno d kazní d vodu oprávnďné držby doložením nabývacích titul , které po átek jeho držby, jakož i držby jeho právních p edch dc dokládají. Lze tedy shrnout, že o oprávnďné držbď dlužníka i jeho právního p edch dce Agrostav Pardubice, a.s., nejsou žádné objektivní pochybnosti.

Pokud žalobce tvrdí jako objektivní d vody pro zpochybnďní dobré víry dlužníka k vydržení nemovitostí v areálu Voletiny obecnou povďdomost socialistických organizací o p vodu nespravedlivď oděatého majetku, pak je t eba zd raznit, že Agrostav Pardubice, a.s., od jehož dobré víry se lh ta k vydržení dlužníka zapo ítává, je obchodní spole ností z ízenou na základď zákona, jejíž ochrana práv je platným právním ádem zaru ena zásadnď na stejné úrovni, jako i ochrana práv žalobce. Proto se na nďho vztahuje ochrana oprávnďné držby vedoucí za zákonem stanovených podmínek též ke vzniku vlastnického práva dle § 130 ob anského zákoníku. Ke zpochybnďní dobré víry tohoto právního subjektu (nezávislého a neodvozeného od státu) o oprávnďnosti držby pozemk areálu Voletiny by bylo nutno zjistit takové objektivní skute nosti, které by vyplývaly z právního jednání nebo innosti této osoby samotné. Sama skute nost, že Agrostav Pardubice, a.s. je nástupnickým subjektem d ívďjší socialistické organizace Agrostav, spole ný podnik Pardubice (rovnďž osoby odlišné od státu), není pro posuzování jeho dobré víry rozhodná. Je pravdou, že žalobci nebyly nemovitosti p es jeho snahu vydány v rámci restitu ní legislativy. Žalobce však svá práva mohl uplatěovat cestou obecných právních p edpis , což ve lh tď rozhodné pro vznik vlastnického práva vydržením neu inil. S ohledem na princip právní jistoty je proto uplatnďní jeho nároku, opírajícího se o vlastnické právo za dané situaci ned vodné.

Odvolací soud rovnďž souhlasí se závďrem soudu I. stupnď o tom, že z provedeného dokazování nebyly zjištďny žádné skute nosti, které by nasvďd ovaly obeznámení právního p edch dce dlužníka s uplatnďním vlastnického nároku žalobcem k p edmďtnému areálu Voletiny. Žalobce dokládal adu listin prokazujících jeho jednání se státními orgány v otázce navrácení odejmutého majetku, neprokázal však žádný konkrétní úkon adresovaný Agrostavu Pardubice, a.s., jenž by tohoto právního p edch dce dlužníka na uplatnďní vlastnického práva žalobcem upozornil (a tak narušil jeho dobrou víru). Odvolací soud se tak i v této otázce shoduje s hodnocením skutkového stavu soudem I. stupnď, který uzav el, že ze svďdeckých výpovďdí svďdka Mgr. Huttra a svďdkynď Neubertové nevyplývá ani konkrétní doba, ani p esný obsah hovoru ani osoba, s níž za Agrostav Pardubice, a.s. mďl o uplatnďní vlastnického práva žalobce telefonicky jednat, tudíž uplatnďní vlastnického práva žalobcem v i Agrostavu Pardubice, a.s., na základď takto zjištďného skutkového stavu prokázáno není.

Lze tedy shrnout, že bylo zjištďno, že vlastníkem nemovitostí v areálu Voletiny se stal (bez ohledu na d ívďjší vlastnické pomďry k uvedeným nemovitostem) dlužník na základď yíslo jednací: 42 ICm 934/2012 (KSHK 42 INS 12769/2011) jejich vydržení právním p edch dcem Agrostav Pardubice, a.s., jenž nemovitosti v dobré ví e nep erušenď užíval od roku 1992. Žaloba o vylou ení p edmďtných nemovitostí proto nem že být z tohoto d vodu úspďšná, a žalovaný tyto nemovitosti zahrnul do majetkové podstaty dlužníka d vodnď.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání žalobce proti bodu I. výroku d vodným a podle ust. § 219 ob anského soudního ádu potvrdil napadený rozsudek jako vďcnď správný.

Sou asnď odvolací soud zmďnil závislý bod II. výroku o výši náhrady náklad ízení p ed soudem I. stupnď, kterou stanovil s ohledem na zrušení vyhl. . 484/2000 Sb. nálezem Ústavního soudu . Pl. ÚS 25/12 publikovaného pod . 116/2013 Sb. podle § 7 a 9 odst. 1 vyhl. . 177/1996 Sb. (advokátní tarif) ve znďní ú inném ke dni 31.12.2012, a která se skládá ze 4 úkon právní pomoci po 1.500,-K a 4 režijních paušál dle § 13 odst. 3 této vyhl. po 300,-K , celkem 7.200,-K a danď z p idané hodnoty 21% ve výši 1.512,-K , celkem 8.712,-K .

O nákladech odvolacího ízení rozhodl podle ust. § 224 odst. 1 ve spojení s ust. § 142 odst. 1 ob anského soudního ádu tak, že procesnď úspďšnému žalovanému p iznal právo na náhradu náklad odvolacího ízení, které se skládá v projednávané vďci ze 2 úkon právní pomoci po 3.100,-K dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. . 177/1996 Sb. ve znďní ú inném od 1.1.2013 (advokátní tarif), 2 režijních paušál po 300,-K dle stejné vyhlášky, cestovních výdaj za cestu osobním automobilem z Hradce Králové do Prahy a zpďt v délce 220 km ve výši 1. 738,-K a za daě z p idané hodnoty v sazbď 21 % ve výši 1.793,-K , celkem 10.331,-K .

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 27. ervna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová