101 VSPH 183/2013-66
37 ICm 712/2013 101 VSPH 183/2013-66 (KSPH 37 INS 23802/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní vďci žalobce: Lesy yeské republiky, s.p., Iy 42196451, sídlem P emyslova 1106, Hradec Králové, zastoupený JUDr.Romanem Poláškem, advokátem, sídlem Trojanova 12, Praha 2, proti žalovaným: 1/ Mgr.Monika Cihelková, sídlem Opletalova 57, Praha 1, insolven ní správkynď dlužníka LESS & FOREST, s.r.o., 2/ LESS & FOREST, s.r.o., Iy 27106632, sídlem Bohdane 136, a 3/ Mgr.Ivo Šotek, sídlem Ostružnická 6, Olomouc, oddďlený insolven ní správce dlužníka LESS & FOREST, s.r.o., o ur ení pravosti pohledávek žalobce, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. 37 ICm 712/2013-31 ze dne 12.dubna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. 37 ICm 712/2013-31 ze dne 12.dubna 2013 se mďní tak, že ízení se nep erušuje.

Od vodnďní

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením p erušil ízení o žalobď na ur ení pravosti a výše pohledávek p ihlášených žalobcem do insolven ního ízení a pop ených žalovanými p i p ezkumném jednání co do pravosti a výše v rozsahu uvedeném v žalobď.

Své rozhodnutí o p erušení ízení od vodnil soud prvního stupnď tím, že v daném sporu se žalobce domáhá ur ení pravosti pohledávek, které p ihlásil do insolven ního ízení z titulu náhrady škody, kterou mu zp sobil žalovaný 2/ porušením povinností ze smlouvy o provádďní lesnických inností ze dne 11.2.2008, smlouvy o provádďní pďstebních inností ze dne 11.2.2008 a ze smlouvy o prodeji d eva ze dne 11.2.2008, od kterých žalobce odstoupil. Soudu je z vlastní innosti známo, že u nďj probíhá pod sp.zn. 33 ICm 244/2013 ízení o žalobď žalované 1/ a žalovaného 2/ o ur ení neplatnosti, eventuálnď neú innosti, smluv uzav ených mezi žalobcem a insolven ním dlužníkem, p i emž jde o ur ení platnosti, eventuálnď ú innosti smluv, které uzav el žalobce a insolven ní dlužník v pr bďhu roku 2012. Jelikož v ízení o ur ení platnosti smluv soud bude zkoumat namítanou neplatnost smlouvy, která byla d vodem i pro pop ení pohledávky, jež soud zkoumá v tomto sporu, dospďl k závďru, že je namístď toto ízení p erušit do skon ení ízení o ur ení platnosti smluv uzavíraných mezi žalobcem a insolven ním dlužníkem o provádďní lesnických inností, o provádďní pďstebních inností i o prodeji d eva tak, aby se zamezily r zné právní závďry soudu k otázce platnosti smluv v r zných sporech.

Proti tomuto usnesení podal žalobce v as odvolání, v nďmž navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď zmďnil tak, že se ízení nep erušuje. 37 ICm 712/2013 (KSPH 37 INS 23802/2012)

Ve svém odvolání zejména zd raznil, že p edmďtem tohoto sporu je pohledávka p ihlášená žalobcem do insolven ního ízení p ihláškou . 975. Jde o pohledávku z titulu náhrady škody, která vznikla z porušení jiných smluv, než které jsou p edmďtem ízení o ur ení platnosti smluv ve sporu vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 33 ICm 244/2013. Pohledávka, kterou má soud ur it v tomto sporu, vznikla z porušení smluv uzav ených dne 11.2.2008, od nichž žalobce platnď odstoupil, zatímco v obou sporech o ur ení platnosti smluv soud zkoumá platnost smluv uzav ených mezi žalobcem a žalovaným 2/ v období od 23.12.2010 do 24.2.2011 a v období od 20.12.2011 do 13.7.2012. Žádná žaloba o ur ení neplatnosti smluv, z nichž žalobce dovozuje existenci pohledávek v tomto sporu, není p edmďtem zvláštního ízení o žalobď na ur ení jejich neplatnosti u insolven ního soudu.

Žalobce je dále p esvďd en, že sporné pohledávky nebyly žalovanými p i p ezkumném jednání ádnď pop eny, a to a už jde o jejich pravost i výši, takže s tímto pop ením nejsou spojeny žádné právní ú inky a jde o pohledávky zjištďné. I to je d vod, pro by soud nemďl ízení o této žalobď p erušovat.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s. ., a odvolání žalobce shledal d vodným.

V této vďci nesdílí odvolací soud právní názor soudu prvního stupnď, že pravost a výše pohledávek, které jsou p edmďtem tohoto sporu o ur ení jejich existence, je odvislá od vy ešení otázky platnosti smluv, jež posuzuje insolven ní soud ve sporu pod sp.zn. 33 ICm 244/2013, a to proto, že ve sporu zahájeném k žalobď žalované 1/ a žalovaného 2/ o ur ení platnosti smluv uzav ených mezi žalobcem a insolven ním dlužníkem se ne eší otázka platnosti smluv, z nichž dovozuje žalobce spornou pohledávku v této vďci, jejímž právním d vodem je náhrada škody z porušení t í smluv uzav ených dne 11.2.2008, od nichž žalobce odstoupil. Vycházeje ze znďní § 231 odst.1 a odst.2 insolven ního zákona (dále též IZ) odvolací soud uzavírá, že insolven ní zákon upravuje dvojí možný zp sob posouzení neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazk dlužníka insolven ním soudem, a to: 1/posoudí ji jako p edbďžnou otázku v insolven ním ízení (konkrétnď v tomto sporu pop ené pohledávky žalobce), nebo 2/posoudí platnost takového právního úkonu k žalobď o ur ení neplatnosti právního úkonu dlužníka, p i emž ízení o takové žalobď je inciden ním sporem.

Jestliže platnost smluv, z nichž žalobce dovozuje v tomto sporu pop ené pohledávky z titulu náhrady škody, není p edmďtem samostatného inciden ního sporu o ur ení jejich platnosti, který by projednával insolven ní soud, není t eba vy kávat výsledku sporu o ur ení platnosti jiných smluv. Otázku jejich platnosti a tím i d vodnost pohledávky z titulu náhrady škody si musí soud posoudit jako p edbďžnou otázkou v tomto sporu o ur ení pravosti pop ené pohledávky žalobce. Bylo by v rozporu se zásadou ekonomi nosti ízení, aby soud z stal v tomto ízení ne inný a vy kával posouzení platnosti jiných smluv uzavíraných mezi žalobcem a insolven ním dlužníkem v jiném asovém období a za jiných podmínek, by se smlouvy z roku 2010-2012 týkaly provádďní lesnických inností, provádďní pďstebních inností i prodej d eva, nebo rozsudek v tomto sporu nijak nevy eší otázku platnosti smluv, z nichž dovozuje žalobce pohledávku z titulu náhrady škody za jejich porušení, a od nichž žalobce odstoupil. 37 ICm 712/2013 (KSPH 37 INS 23802/2012)

Z tďchto d vod proto odvolací soud zmďnil napadené usnesení tak, že ízení se nep erušuje (§ 167 odst.2 ve spojení s § 220 odst.1 o.s. .).

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 13.srpna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová