101 VSPH 181/2013-104
37 ICm 706/2013 101 VSPH 181/2013-104 (KSPH 37 INS 23802/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní vďci žalobce: Lesy yeské republiky, s.p., Iy 42196451, sídlem P emyslova 1106, Hradec Králové, zastoupený JUDr.Romanem Poláškem, advokátem, sídlem Trojanova 12, Praha 2, proti žalovaným: 1/ Mgr.Monika Cihelková, sídlem Opletalova 57, Praha 1, insolven ní správkynď dlužníka LESS & FOREST, s.r.o., 2/ LESS & FOREST, s.r.o., Iy 27106632, sídlem Bohdane 136, a 3/ Mgr.Ivo Šotek, sídlem Ostružnická 6, Olomouc, oddďlený insolven ní správce dlužníka LESS & FOREST, s.r.o., o ur ení pravosti pohledávek žalobce, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. 37 ICm 706/2013-78 ze dne 12.dubna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. 37 ICm 706/2013-78 ze dne 12.dubna 2013 se mďní tak, že se ízení p erušuje do pravomocného skon ení ízení vedených u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 33 ICm 244/2013 a sp.zn. 33 ICm 245/2013.

Od vodnďní

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením rozhodl, že p erušuje toto ízení na ur ení pravosti a výše sporných pohledávek žalobce p ihlášených do insolven ního ízení a z ásti i zcela pop ených žalovanými p i p ezkumném jednání.

Své rozhodnutí zd vodnil odkazem na § 109 odst.2 písm.c) o.s. . s tím, že u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 33 ICm 244/2013 a sp.zn. 33 ICm 245/2013 probíhá ízení o žalobď, kterou podali v tomto sporu žalovaná 1/a žalovaný 2/, jíž se domáhají ur ení neplatnosti, eventuálnď neú innosti smluv uzav ených mezi žalobcem a insolven ním dlužníkem, které jsou právním d vodem pohledávek, jejichž existence má být ur ena soudem v tomto sporu. V ízení o ur ení neplatnosti, eventuálnď neú innosti, smluv tak soud rozhoduje otázku, která je rozhodná i pro posouzení d vodnosti žaloby v této vďci, a to otázku platnosti nebo neú innosti smluv, jež mají být právním d vodem p ihlášených pohledávek. Je proto namístď, aby soud vy kal v tomto ízení do pravomocného skon ení ízení o obou žalobách na ur ení neplatnosti smluv, po ítaje v to i p ípadné dovolací ízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce v as odvolání a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď zmďnil tak, že se ízení nep erušuje.

Ve svém odvolání zejména zd raznil a podrobnď popsal své tvrzení o tom, že pohledávka, která je p edmďtem tohoto sporu, nebyla žalovanými na p ezkumném jednání ádnď pop ena, a to a už jde o jejich pravost i výši, což má za následek, že jde o pohledávky 37 ICm 706/2013 (KSPH 37 INS 23802/2012) zjištďné. Není proto d vod ízení o ur ení jejich existence p erušovat, jak to u inil soud prvního stupnď. Žalobce má za to, že pohledávky, které jsou p edmďtem tohoto sporu, nebyly žalovanými ú innď pop eny ani co do pravosti, ani co do výše, p i emž ohlednď nďkterých pohledávek je z ejmé, že došlo toliko ke zpochybnďní právní kvalifikace pohledávek, a nikoliv jejich d vodu ve smyslu § 174 odst.2 insolven ního zákona (dále též IZ).

Odvolací soud p ezkoumal napadené postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s. ., a dospďl k následujícím závďr m:

Odvolací soud sdílí právní názor soudu prvního stupnď, že pravost i výše pohledávek, které jsou p edmďtem tohoto sporu na ur ení jejich existence je odvislá od vy ešení otázky platnosti smluv, které jsou jejich právním d vodem uvedeným v p ihlášce, a to jak pokud jde o pohledávky p edstavující dlužnou smluvní jistinu, tak p edstavující sankce v podobď smluvních úrok z prodlení i smluvní pokuty.

Bude-li soudem ur ena neplatnost smluv, obstojí p ihlášená dlužná jistina jako pohledávka z titulu bezd vodného obohacení, aniž by tím došlo ke zmďnď právního d vodu p ihlášky, nicménď výše bezd vodného obohacení nemusí korespondovat s výší plnďní dohodnutého v neplatné smlouvď. Výše bezd vodného obohacení m že být odlišná v závislosti na jiných skute nostech, které budou p edmďtem dokazování až poté, kdy bude pravomocnď rozhodnuto o tom, že smlouvy jsou neplatné. Sank ní pohledávky co do d vodu i výše mohou obstát jen v p ípadď, že smlouvy budou soudem shledány platnými.

Je proto dán d vod p erušení tohoto ízení do ur ení platnosti smluv, kterou insolven ní soud zkoumá v jiném inciden ním sporu, konkrétnď ve dvou sporech o ur ení platnosti smluv, z nichž žalobce p ihlášené sporné pohledávky v tomto ízení dovozuje.

V ustanovení § 231 odst.1 insolven ního zákona (dále jen IZ) je uvedeno, že insolven ní soud není vázán rozhodnutím jiného soudu i jiného orgánu, kterým v pr bďhu insolven ního ízení došlo ke zjištďní neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazk dlužníka, ani jiným zp sobem tohoto zjištďní.

Podle odstavce 2 tohoto ustanovení IZ v pr bďhu insolven ního ízení posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolven ní soud, a to bu jako otázku p edbďžnou, nebo v inciden ním sporu, jehož p edmďtem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat ú astníci insolven ního ízení, s výjimkou dlužníka, nejde-l i o dlužníka s dispozi ními oprávnďními, insolven ní správce a státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolven ní správce.

P evedeno na tento spor-insolven ní zákon upravuje dvojí možný zp sob posouzení neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazk dlužníka insolven ním soudem, a to: 1/posoudí ji jako p edbďžnou otázku v insolven ním ízení, konkrétnď v tomto sporu o ur ení pravosti pohledávky žalobce, nebo 2/posoudí platnost takového právního úkonu k žalobď o ur ení neplatnosti právního úkonu dlužníka, p i emž ízení o takové žalobď je inciden ním sporem. 37 ICm 706/2013 (KSPH 37 INS 23802/2012)

Jestliže platnost smluv, z nichž žalobce dovozuje v tomto sporu pop ené pohledávky, je p edmďtem samostatného inciden ního sporu, který projednává insolven ní soud, je na místď vy kat výsledku tohoto ur ovacího sporu již proto, že probíhá nďkolik desítek spor o ur ení existence pop ených pohledávek ze smluv, jichž se dvď žaloby na ur ení jejich neplatnosti týkají, takže je v zájmu ekonomi nosti ízení i jednotnosti rozhodování spor mezi týmiž ú astníky, aby otázka rozhodná pro posouzení d vodnosti žalob o ur ení pravosti a výše pohledávek byla rozhodnuta ve dvou sporech zahájených v žalobď podané podle § 231 odst.2 IZ, nebo insolven ní zákon takový postup p edpokládá.

Soud prvního stupnď však ve výroku napadeného usnesení rozhodl pouze o p erušení ízení, aniž by v nďm uvedl d vod a dobu p erušení ízení podle § 109 odst.2 písm.c) o.s. .

D vodem p erušení tohoto ízení je to, že probíhají dvď ízení, v nichž je ešena otázka, která m že mít význam pro rozhodnutí soudu v této vďci, takže je namístď p erušení ízení jen do doby, než takové spory pravomocnď skon í, nikoliv bez asového omezení, jak rozhodl soud prvního stupnď.

Odvolací soud proto zmďnil napadené usnesení a ízení p erušil do pravomocného skon ení ízení uvedených ve výroku tohoto usnesení, v nichž je otázka platnosti smluv, jež jsou právním d vodem sporných p ihlášených pohledávek, ešena, nebo jen po tuto dobu je namístď, aby soud v tomto ízení nekonal (§ 167 odst.2 ve spojení s § 220 odst.1 o.s. .).

Odvolací námitky žalobce spo ívající v tom, že nedošlo k ádnému pop ení pohledávek, které jsou p edmďtem tohoto sporu žádným ze žalovaných, nejsou rozhodné pro posouzení procesní otázky spo ívající v procesních d vodech vedoucích k p erušení tohoto ízení podle § 109 odst.2 písm.c) o.s. ., nebo tento spor o ur ení jejich existence je zahájen k žalobď odvolatele, a to, zda sporné pohledávky, které jsou p edmďtem žaloby, byly žalovanými ádnď pop eny, i nikoliv, jsou skute nosti rozhodné pro posouzení vďcné d vodnosti žaloby, kterou soud zkoumá v d kazním ízení (které p i rozhodování o p erušení ízení neprovádí), a které jsou rozhodné pro rozhodnutí soudu ve vďci samé, nikoliv v souvislosti s p ezkoumáváním vďcné správnosti procesního rozhodnutí soudu prvního stupnď.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 13.srpna 2013 JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová