101 VSPH 173/2013-41
76 ICm 2924/2012 101 VSPH 173/2013-41 (KSLB 76 INS 8948/2012)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: PPF B2 B.V., reg. . 34186049, sídlem Strawinskylaan 933, WTC TwrB, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zast. JUDr. Petrem Pe eným, advokátem, sídlem Purkyěova 2, Praha 1, proti žalovanému: Ing. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Smetanova 735, Liberec, o ur ení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 76 ICm 2924/2012-20 ze dne 1. b ezna 2013, takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 76 ICm 2924/2012-20 ze dne 1.b ezna 2013 se v napadené ásti ohlednď ur ení pravosti pohledávky ve výši 28.128,-K , jakož i ve výroku o nákladech ízení, potvrzuje.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. zamítl žalobu na ur ení pravosti pohledávky žalobce proti žalovanému insolven nímu dlužníkovi Ing. Pavlu Plevovi v celkové p ihlášené výši 152.214,97 K , a pod bodem II. rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

Zamítavý výrok ve vďci samé od vodnil soud prvního stupnď tím, že na p ezkumném jednání p ihlášenou pohledávku pop ela jak insolven ní správkynď JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, tak i insolven ní dlužník, co do pravosti ve výši 65.337,97 K . V pop ené ásti celkové pohledávky jsou zahrnuty náklady rozhod ího ízení 28.128,-K , náklady exeku ního ízení ve výši 21.036,-K a kapitalizovaný úrok z prodlení ve výši smluvního úroku z prodlení p evyšující úrok v zákonné výši, což p edstavuje ástku 16.173,97 K . 76 ICm 2924/2012 (KSLB 76 INS 8948/2012)

P i zkoumání v asnosti žaloby proti obďma žalovaným dospďl soud prvního stupnď k závďru, že proti insolven ní správkyni žalobce podal tuto inciden ní žalobu opoždďné, nebo lh ta k podání žaloby uplynula v i této žalované 7.10.2012 a soudu byla doru ena 8.10.2012. Ve vztahu k první žalované proto žalobu odmítl samostatným usnesením (v od vodnďní napadeného rozsudku je nesprávnď uvedeno, že ízení ve vztahu k žalovanému . 1 bylo zastaveno samostatným usnesením). Jelikož proti insolven nímu dlužníkovi, který pohledávku pop el ve stejném rozsahu jako insolven ní správce, žalobce podal žalobu v as, soud prvního stupnď p ezkoumal její od vodnďnost ve vztahu k žalovanému insolven nímu dlužníkovi a po zhodnocení provedených d kaz dospďl k závďru, že žaloba není d vodná, nebo rozhod í nález byl vydán na základď neplatné rozhod í doložky sjednané v rozporu s § 56 odst. 1 ob .zák., takže pohledávku v podobď p iznané náhrady náklad rozhod ího ízení nelze p iznat, nebo tato pohledávka ve vztahu k insolven nímu dlužníkovi neexistuje. Jelikož je rozhod í nález nicotným právním aktem, nem že být zároveě exeku ním titulem, takže také pohledávka p edstavující náklady oprávnďného v exeku ním ízení ve výši 21.036,-K neexistuje. Pokud jde o kapitalizovaný úrok z prodlení p evyšující zákonný úrok z prodlení dovodil, že ve spot ebitelském úvďru lze sjednat smluvní úrok z prodlení, ovšem jen do výše zákonného úroku podle § 517 odst. 2 ob .zák. Z tďchto d vod proto žalobu proti druhému dlužníkovi v celém rozsahu zamítl a výrok o nákladech ízení od vodnil tím, že ve sporu úspďšnému žalovanému insolven nímu dlužníkovi žádné náklady ízení nevznikly.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání a svým odvoláním napadl zamítavý výrok ve vďci samé pouze ohlednď pohledávky p ihlášené jako náhrada náklad rozhod ího ízení ve výši 28.128,-K . V odvolání podrobnď rozvedl d vody, pro které je nesprávný právní závďr soudu prvního stupnď o tom, že ujednání o rozhod í doložce v úvďrové smlouvď uzav ené mezi žalobcem a insolven ním dlužníkem je neplatné, a proto také rozhod í nález je aktem právnď nicotným. Navrhl, aby v rozsahu podaného odvolání odvolací soud zamítavý rozsudek ve vďci samé zmďnil a žalobď vyhovďl tak, že ur uje pravost pohledávky žalobce za insolven ním dlužníkem ve výši 28.128,-K .

Odvolací soud p ezkoumal v rozsahu podaného odvolání napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a 212a o.s. . a dospďl k závďru, že žalobce nem že být v odvolacím ízení ohlednď pohledávky p ihlášené z titulu náhrady náklad rozhod ího ízení (dále jen sporná pohledávka) úspďšný, i když z d vodu jiných, než pro které žalobu v tomto rozsahu soud prvního stupnď zamítl proti žalovanému insolven nímu dlužníkovi.

Jak odvolací soud zjistil z listin, jimiž podle § 213 o.s. . doplnil dokazování, a to ze seznamu p ihlášených pohledávek a z p ipojeného seznamu vď itel v insolven ním ízení, pohledávku žalobce ( . p ihlášky 9) pop el na p ezkumném jednání insolven ní správce co do pravosti ve výši 65.337,97 K , z ehož v pop ené ásti jsou i náklady rozhod ího ízení ve výši 28.128,-K . Ve stejném rozsahu jako insolven ní správce pop el p ihlášené pohledávky také insolven ní dlužník, v tomto sporu v záhlaví rozsudku ozna ený jako druhý žalovaný.

Žalobce správď podal žalobu na ur ení pravosti pohledávky jak proti insolven nímu správci, tak proti popírajícímu dlužníkovi, kte í jsou oba v rozsahu, v jakém pohledávku pop eli, ve sporu nerozlu nými spole níky ve smyslu § 91 odst. 76 ICm 2924/2012 (KSLB 76 INS 8948/2012)

2 o.s. . Nerozlu né spole enství znamená, že rozhodnutí o vďci samé se musí vztahovat na oba žalované, nebo v i všem nerozlu ným spole ník m musí mít ízení stejný výsledek a je vylou eno, aby rozsudek o vďci samé se týkal jen jednoho ze žalovaných (v dané vďci insolven ního dlužníka) a ve vztahu k prvnímu žalovanému-insolven nímu správci-byla žaloba odmítnuta pro opoždďnost, (usnesení vydané soudem prvního stupnď v rámci tohoto sporu dne 1.3.2013 pod .j. 76 ICm 2924/2012-23).

Usnesení o odmítnutí žaloby proti insolven nímu správci nabylo právní moci dne 20.3.2013 a nezvratnď tak podle § 198 odst. 1 insolven ního zákona platí, že k pohledávce pop ené insolven ním správcem co do pravosti se nep ihlíží; pohledávka pop ená co do výše nebo po adí je v takovém p ípadď zjištďná ve výši nebo po adí uvedeném p i jejím pop ení.

Jestliže podle § 410 odst. 2 IZ platí, že pop ení pohledávky dlužníkem za trvání oddlužení má tytéž ú inky, jako pop ení pohledávky insolven ním správcem, pak rozsudek na ur ení pravosti pohledávky pop ené jak insolven ním správcem, tak i insolven ním dlužníkem nem že smď ovat jen proti dlužníkovi, který má v rozsahu pop ení v inciden ním sporu postavení nerozlu ného spole níka insolven ním správcem a neú astní-li se ízení na stranď žalované všichni, kdo jím musí být jako nerozlu ní spole níci (napadený rozsudek o vďci samé byl vydán jen proti dlužníkovi, a proti insolven nímu správci byla žaloba odmítnuta pro opoždďnost), je dán nedostatek vďcné pasivní legitimace dlužníka na stranď žalované a z tohoto d vodu soud vždy žalobu zamítne, aniž by se zabýval, zda jsou dány vďcné d vody, pro které je žaloba d vodná i nikoliv.

Z tohoto d vodu odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ohlednď sporné pohledávky ve výši 28.128,-K potvrdil, nebo je ve výroku správný (§ 219 o.s. .), a to v etnď akcesorického výroku o nákladech ízení.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn tím, že v odvolacím ízení úspďšnému žalovanému dlužníkovi žádné náklady ízení nevznikly.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 19. zá í 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová