101 VSPH 170/2017-69
Č.j. 190 ICm 2018/2015 101 VSPH 170/2017-69 (MSPH 90 INS 25091/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Jiřího Karety ve věci

žalobce: Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ: 27258611, se sídlem v Praze 4-Nuslích, Hvězdova 1716/2b, zastoupeného Mgr. Pavlem Piňosem, advokátem, se sídlem v Přerově, Čechova 2,

proti žalované: JUDr. Lucie Marešová, advokátka, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 32, insolvenční správkyni dlužníka BERITRADE Justicia, s.r.o., IČ 29388333, se sídlem v Praze 10, Chudenická 1059/30,

o určení pravosti pohledávky, o odvolání dlužníka proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2016 č.j. 190 ICm 2018/2015-46,

takto:

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. října 2016 č.j. 190 ICm 2018/2015-46 určil, že zjištěná pohledávka č. 1 žalobce Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ 27258611, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b ve výši 306.669,-Kč vůči dlužníku BERITRADE Justicia, s.r.o., IČ 29388333, se sídlem v Praze 10, Chudenická 1059/30 ve výši 306.669,-Kč existuje a je po právu (bod I. výroku), a zároveň vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Tento rozsudek napadl dlužník blanketním odvoláním, které přes výzvu soudu nedoplnil.

Odvolací soud se především zabýval tím, zda dlužník je osobou k podání odvolání oprávněnou, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 201 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o.s.ř.) účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 218 písm.b/ o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová isir.justi ce.cz Pokračování Č.j. 190 ICm 2018/2015 (MSPH 90 INS 25091/2014)

Protože v souzené věci není dlužník účastníkem sporného řízení o určení pravosti pohledávky (těmi jsou toliko žalující akciová společnost Lobkowicz Group, a.s. a žalovaná insolvenční správkyně JUDr. Lucie Marešová), postupoval odvolací soud dle § 218 písm.b/ o.s.ř. a dlužníkovo odvolání odmítl.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 224 odst.1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. jak ve výroku uvedeno, neboť procesně úspěšným účastníkům tyto nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 22. ledna 2018

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová