101 VSPH 162/2013-81
38 ICm 99/2012 101 VSPH 162/2013-81 (KSPH 38 INS 8514/2009)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Revolu ní 245, Kamenné Žehrovice, zast. Mgr. Janem Stínkou, advokátem, sídlem Pr chodní 346, Kladno, proti žalovanému: Mgr. Štďpán Kratďna, sídlem Politických vďzě 934/15, Praha 1, insolven ní správce dlužníka Douša trans, s.r.o., o vylou ení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze .j. 38 ICm 99/2012-43 ze dne 6. zá í 2012,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Praze .j. 38 ICm 99/2012-43 ze dne 6. zá í 2012 se potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. zamítl žalobu, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka DOUŠA trans, s.r.o. (dále jen též dlužník) byla vylou ena penďžitá pohledávka ve výši 700.000,-K zapsaná v soupisu jako pohledávka za žalobcem a pod bodem II. rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-insolven ní ízení na dlužníka bylo zahájeno 30. listopadu 2009, -v dobď zahájení insolven ního ízení byla provádďna exekuce ve prospďch dlužníka (oprávnďného v exekuci) pro pohledávku 1.241.988,72 K proti povinnému KOMPEK, s.r.o., a to na základď usnesení Okresního soudu v Kladnď sp.zn. 59 Nc 5843/2009 o na ízení exekuce, 38 ICm 99/2012 (KSPH 38 INS 8514/2009)

-dne 21.5.2010 se k exekutorovi povď enému provedením exekuce dostavila jednatelka dlužníka Marcela Doušová spolu se žalobcem a dala exekutorovi pokyn, aby z vymožené ástky pro dlužníka v této exekuci, exekutor poukázal 700.000,-K na ú et žalobce, p i emž tento pokyn zaznamenal exekutor do exeku ního spisu, jehož je sou ástí, -exekutor na základď pokynu jednatelky dlužníka ástku 700.000,-K na ú et žalobce fakticky p evedl.

Z tďchto zjištďní dovodil soud prvního stupnď závďr o ned vodnosti žaloby. S ohledem na to, že dne 30.11.2009 bylo zahájeno insolven ní ízení proti dlužníkovi, písemný pokyn jednatelky dlužníka soudnímu exekutorovi k vyplacení ástky 700.000,-K na ú et žalobce je neú inným právním úkonem podle § 111 odst. 3 insolven ního zákona (dále jen IZ), nebo podle § 111 odst. 1 IZ platí, že od okamžiku, kdy nastaly ú inky spojené se zahájením insolven ního ízení, je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní m že náležet, pokud by mďlo jít o podstatné zmďny ve skladbď, využití nebo ur ení tohoto majetku, anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Všechny tyto zákonné znaky neú inného právního úkonu pokyn jednatelky dlužníka, na jehož základď se žalobci dostalo plnďní, splěuje, p i emž u neú inného právního úkonu podle § 111 IZ je jen na insolven ním správci, zda se bude domáhat vyslovení neú innosti právního úkonu nebo zda rovnou zapíše majetkovou pohledávku do soupisu majetkové podstaty.

Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď tím, že se žalovaný práva na náhradu náklad ízení vzdal.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání, v nďmž zejména uvedl, že pokud je úkon dlužníka spo ívající v pokynu, aby exekutor žalobci sporné finan ní prost edky vyplatil, neú inný, pak se soud nevypo ádal s tím, že spornou ástku nevyplatil žalobci dlužník, nýbrž exekutor, tedy t etí osoba. Žádost o vyplacení ástky 700.000,-K , kterou u inila jednatelka dlužníka v i exekutorovi, není nakládání s majetkem dlužníka, jednalo se pouze o žádost a žalobce je p esvďd en, že plnďní od soudního exekutora není plnďním z neú inného právního úkonu dlužníka. Poukázal na to, že spornou ástku vyplatil exekutor žalobci ze svého bankovního ú tu, takže oprávnďný, v daném p ípadď insolven ní dlužník, má pohledávku v i exekutorovi na vyplacení vymožené ástky i v rozsahu, v nďmž exekutor penďžitou ástku poslal žalobci. Soudní exekutor, když peníze vyplatil žalobci, postupoval v rozporu se zákonem, nicménď vyplacené finan ní prost edky nejsou vďcí, k níž vzniká vlastnické právo, takže nelze ur it, že vyplacené peníze z ú tu exekutora byly zrovna ty, které vymohl pro oprávnďného-insolven ního dlužníka. Soud prvního stupnď podle žalobce nezd vodnil sv j závďr o tom, že úkonem dlužníka došlo ke zmenšení majetku dlužníka. Žalobce prokázal, že mďl v rozsahu plnďní pohledávku za dlužníkem, takže ke krácení majetku nedošlo. Žalovaný nemohl spornou ástku zapsat do soupisu majetkové podstaty dlužníka, aniž by p edtím podal úspďšnou žalobu na ur ení neú innosti právního úkonu dlužníka. Podle žalobce se § 239 IZ týká i neú inných právních úkon podle § 111 IZ a navíc pohledávku za žalobcem žalovaný zapsal do soupisu až více než 1 rok po prohlášení konkursu, tedy opoždďnď. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobď vyhovďl.

Žalovaný vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď potvrdil z d vod v nďm uvedených. Tím, že podle pokyn 38 ICm 99/2012 (KSPH 38 INS 8514/2009) dlužníka bylo za nďj a ve prospďch žalobce plnďno po zahájení insolven ního ízení, byl žalobce nepochybnď zvýhodnďn oproti ostatním vď itel m, nebo byl uspokojen zcela mimo režim insolven ního zákona. Finan ní prost edky, které exekutor vymohl ve prospďch dlužníka v exekuci, jsou finan ními prost edky, které by nepochybnď byly použity pro uspokojování pohledávek p ihlášených vď itel , zatímco takto byly použity k p ednostnímu a úplnému uspokojení jediného vď itele -žalobce, což je v rozporu se zásadami insolven ního ízení. Žalovaný není povinen podávat odp r í žalobu, nebo jde-li o neú innost právního úkon podle § 111 IZ, jde o neú innost ze zákona.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a 212a o.s. . a dospďl k závďru, že odvolání žalobce není d vodné. Soud prvního stupnď si pro své rozhodnutí opat il dostate ný skutkový stav vďci a dovodil z nich správný právní závďr o ned vodnosti žaloby.

P edevším není d vodná námitka žalobce o tom, že jde-li o neú inný právní úkon podle § 111 odst. 1 IZ, je možné majetek z nďho získaný zapsat do soupisu majetkové podstaty dlužníka teprve poté, kdy insolven ní správce v as a ádnď podá odp r í žalobu podle § 239 IZ. Odvolací soud konzistentnď (viz k tomu nap . usnesení Vrchní soudu v Praze sp.zn. 102 VSPH 90/2011 a sp.zn. 101 VSPH 170/2008) zaujímá právní názor, že plnďní z neú inného úkonu podle § 111 IZ zahrne insolven ní správce do soupisu podstaty, aniž by se musel této neú innosti dovolávat odp r í žalobou, nebo právní úkon u inďný dlužníkem v rozporu s omezeními uvedenými v odst. 1 § 111 IZ je v i vď itel m neú inný ze zákona.

Je-li návrh na zahájení insolven ního ízení podán d vodnď, což se v tomto p ípadď stalo, nebo soud zjistil úpadek dlužníka, dlužník nem že uspokojovat závazky jen nďkterých vď itel dle svého výbďru. U iní-li tak, pak jde o úkony neú inné ze zákona, pokud naplěují znaky zakázaného nakládání s majetkem podle odst. 1 § 111 IZ.

Podle názoru odvolacího soudu právním úkonem dlužníka podle § 111 odst. 1 jsou všechny úkony, které spo ívají v nakládání s majetkem dlužníka, který bu nepochybnď náleží, nebo který m že náležet do majetkové podstaty a m že být použit pro uspokojení pohledávek vď itel . Takovým majetkem jsou i finan ní prost edky vymožené pro dlužníka jako oprávnďného exekutorem, který je povinen po zahájení insolven ního ízení v exekuci nepokra ovat a po vydání rozvrhového usnesení vymožené finan ní plnďní pro dlužníka vydat insolven nímu správci. Jestliže jednatelka dlužníka po zahájení insolven ního ízení dala exekutorovi pokyn k vyplacení ástky 700.000,-K žalobci z vymožených finan ních prost edk pro dlužníka, které se nacházelo na finan ním ú tu exekutora, a ten pokyn splnil, jde podle názoru odvolacího soudu o neoprávnďné nakládání s majetkem dlužníka ve smyslu § 111 odst. 1 IZ a toto nakládání s majetkem je ze zákona neú inné. Potud se odvolací soud s právním závďrem soudu prvního stupnď zcela shoduje.

Základním a prvotním d vodem, pro který však žalobce nem že být s touto žalobou podanou podle § 225 odst. 1 IZ úspďšný, je nedostatek aktivní legitimace žalobce k podání takové žaloby.

V daném p ípadď žalobce opírá sv j nárok o § 225 odst. 1 IZ, podle nďhož osoby, které tvrdí, že ozna ený majetek nemďl být do soupisu zahrnut proto, že to vylu uje jejich právo k majetku nebo, že je tu jiný d vod, pro který nemďl být 38 ICm 99/2012 (KSPH 38 INS 8514/2009) zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolven ního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylu uje z majetkové podstaty. Toto zákonné ustanovení na danou vďc nedopadá. Ú elem § 225 odst. 1 IZ není ešit pochybnosti o tom, zda dlužník má i nemá za žalobcem majetkovou pohledávku ve výši 700.000,-K , nebo tu je správce ve smyslu § 294 IZ povinen uplatnit a vymáhat. Posouzení toho, zda je taková úpadcova pohledávka za žalobcem po právu, náleží v rámci bďžného nalézacího ízení tomu soudu, který je v takovém ízení oprávnďn rozhodovat. Žalobce, co latentnď v úvahu p icházející dlužník (žalovaný v nalézacím ízení o žalobď správce na plnďní) není aktivnď legitimován k tomu, aby si v rámci ízení vyvolaného jím podle § 225 IZ svou budoucí procesní pozici v nalézacím ízení vylepšoval. V této souvislosti odvolací soud uvádí, že žaloba na vylou ení pohledávky 700.000,-K ze soupisu majetku dlužníka by mohla být d vodná pouze tam, kde by se žalobce domáhal vylou ení úpadcovy pohledávky za t etí osobou (nap . s argumentací, že mu d íve byla úpadcem ádnď postoupena), nem že však docílit touto žalobou toho, aby takto správce vylou il ze soupisu majetku dlužníka pohledávku, již má dle správcova p esvďd ení dlužník v i žalobci.

Z tďchto d vod proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď v etnď akcesorického výroku o nákladech ízení podle § 219 o.s. . potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 o.s. . a tím, že v odvolacím ízení úspďšnému žalovanému žádné náklady ízení nevznikly.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 12. zá í 2013

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová