101 VSPH 160/2013-51
122 ICm 3530/2012 101 VSPH 160/2013-51 (KSPL 27 INS 12790/2012)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD. v právní vďci žalobce: Insolven ní agentura, v.o.s., sídlem Západní 1448/16, Karlovy Vary, zast. JUDr. Karlem Kolá em, advokátem se sídlem Klaudiánova 135/1, 293 05 Mladá Boleslav, insolven ní správce dlužnice Evy Fojtíkové, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IyO 61860069, sídlem Jind išská 24/941, 110 00 Praha 1, zast. advokátem JUDr. Ervínem Perthenem, sídlem Velké námďstí 135/19, Hradec Králové, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j. 122 ICm 3530/2012-32 ze dne 26. února 2013, takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. 122 ICm 3530/2012-32 ze dne 26. února 2013 se v bodech II. a IV. výroku potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Plzni rozsudkem .j. 122 ICm 3530/2012-32 ze dne 26. února 2013 v bodď I. výroku vyhovďl žalobď o ur ení neexistence pohledávky žalovaného p ihlášené do insolven ního ízení dlužnice Evy Fojtíkové (dále jen dlužnice) vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 12790/2012 jako díl í pohledávka . 1, a to co do ástky 88.940,-K , v bodď II. výroku zamítl áste nď žalobu o ur ení této pohledávky co do ástky 24.524,-K , pod bodem III. výroku vyhovďl žalobď o ur ení neexistence další pohledávky žalovaného p ihlášené do téhož insolven ního ízení ve výši 80.739,-K a v bodu IV. výroku rozsudku uložil žalovanému zaplatit žalobci náhradu náklad ízení.

P i svém rozhodování vyšel soud I. stupnď ze zjištďní, že žaloba byla z podstatné ásti podána oprávnďnď, nebo podle smlouvy o revolvingovém úvďru . 9100472367 ze dne 25.10.2011 (dále jen úvďrová smlouva) poskytl žalovaný dlužnici úvďr v celkové výši 122 ICm 3530/2012 (KSPL 27 INS 12790/2012)

197.460,-K , p i emž jí fakticky byla vyplacena pouze ástka 77.000,-K , smluvní odmďna za poskytnutí úvďru tedy inila 120.460,-K . Pop ená ást pohledávky . 2 ze smluvní pokuty p edstavovala sjednanou výši smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové ástky poskytnutého úvďru i odmďny. Soud I. stupnď poté, co p ipustil právo žalobce jako insolven ního správce podle § 199 IZ pop ít i vykonatelné pohledávky žalovaného p iznané rozhod ím nálezem rozhodce JUDr. Ji ího Kola íka ze dne 17.7.2012, dospďl k závďru, že námitka žalobkynď smď ující k neplatnosti smlouvy v ásti zakládající povinnost zaplatit smluvní pokutu a smluvní odmďnu pro rozpor s dobrými mravy podle § 39 ob anského zákoníku, je d vodná, a žalobď v ásti bodu I. a III. výroku vyhovďl.

V ásti pohledávky . 1 p ihlášené žalobcem v insolven ním ízení, která spo ívala v nákladech rozhod ího ízení, vycházel soud I. stupnď ze zjištďného skutkového stavu, podle nďhož byla spole nď s úvďrovou smlouvou mezi žalovaným a dlužnicí uzav ena též rozhod í smlouva, podle které mďly být spory ze smlouvy rozhodovány jedním z osmi vyjmenovaných rozhodc , p i emž jedním ze jmenovaných rozhodc byl i JUDr. Ji í Kola ík, advokát zapsaný v yeské advokátní komo e se sídlem Pardubice, Škroupova 561. Podle rozhod ího nálezu, který byl soudu p edložen, a který nabyl právní moci dne 18.07.2012, vyplynulo, že jej vydal JUDr. Ji í Kola ík a bylo jím uloženo dlužnici zaplatit žalovanému ástku 282.037,-K spolu s ro ním úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ode dne 30.4.2012 do zaplacení a náklady rozhod ího ízení ve výši 24.524,-K . Soud I. stupnď hodnotil rozhod í nález jako vykonatelný a vyslovil názor, že rozhod í doložka byla k úvďrové smlouvď sjednána mezi žalovaným a dlužnicí platnď, nebo byl vydán rozhodcem, který byl jmenovitď oprávnďn spor rozhodnout. Dospďl proto k závďru, že ást pohledávky žalovaného . 1, kterou tvo í náklady rozhod ího ízení ve výši 24.524,-K , byla p ihlášena d vodnď, a v tomto rozsahu žalobu o ur ení neexistence pohledávky v bodu II. výroku zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v rozsahu bodu II. výroku, jímž byla jeho žaloba áste nď zamítnuta v as odvolání, v nďmž navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a rozhodl o tom, že se ur uje neexistence pohledávky .1 žalovaného i ve zbývající výši 24.524,-K . Namítal, že soud I. stupnď nep ihlédl ke všem podstatným okolnostem p ípadu, pokud nehodnotil rozhod í doložku, sjednanou žalovaným a dlužníkem i z dalších hledisek. Tvrdil, že ozna ení 8 jmen rozhodc v rozhod í smlouvď není dostate nď konkrétní ur ení osoby rozhodce. Dále odkazoval na nález Ústavního soudu yR II. ÚS 2164/10, v nďmž byly formulovány podmínky, za kterých m že být rozhod í smlouva uzav ená ve spot ebitelské smlouvď platná, a tvrdil, že rozhod í doložka byla sjednána zp sobem, který nedostate nď garantuje rovné postavení ú astník smlouvy, nebo ponechává na libov li rozhodce, zda ve vďci na ídí ústní projednání a nedává možnost instan ního p ezkumu.

Žalovaný se k podanému odvolání žalobce vyjád il p i jednání p ed odvolacím soudem dne 20.6.2013 a navrhl potvrzení rozsudku v jeho napadené ásti. Zd raznil zejména to, že soud správnď zhodnotil skute nost, že sjednaná rozhod í doložka byla ur itá a smď ující k individuální volbď rozhodce. Tvrdil, že v projednávaném p ípadď rozhod í doložka zaru ovala p imď eným zp sobem základní procesní práva dlužnice a citovaný nález Ústavního soudu yR nelze vykládat formalisticky tak, aby jakékoli zjednodušení procesu p ed rozhodcem vedlo k neplatnosti sjednané doložky. Proto trval na tom, že náklady na rozhod í ízení byly vynaloženy žalovaným d vodnď a jejich p ihlášení v insolven ním ízení dlužnice je po právu. 122 ICm 3530/2012 (KSPL 27 INS 12790/2012)

Odvolací soud p ezkoumal rozsudek v rozsahu napadeném odvoláním, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a ob anského soudního ádu (dále jen o.s. .), a dospďl k závďru, že odvolání žalobce není d vodné.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolven ní správce, který pop el vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dn od p ezkumného jednání u insolven ního soudu žalobu, kterou své pop ení uplatní proti vď iteli, který vykonatelnou pohledávku p ihlásil. Lh ta je zachována, dojde-li žaloba nejpozdďji posledního dne lh ty soudu. I podle odst. 2 tohoto ustanovení jako d vod pop ení pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky p iznané pravomocným rozhodnutím p íslušného orgánu lze uplatnit jen skute nosti, které nebyly uplatnďny dlužníkem ízení, které p edcházelo vydání tohoto rozhodnutí; d vodem pop ení však nem že být jiné právní posouzení vďci. Podle odst. 3 žalobď podle odst. 1 m že žalobce proti pop ené pohledávce uplatnit pouze skute nosti, pro které pohledávku pop el.

Ke zjištďním soudu I. stupnď, jež považuje odvolací soud za správná, a na nďž v celém rozsahu odkazuje, odvolací soud pouze doplěuje, že rozhod í smlouva ze dne 19.12.2011 sjednaná žalobcem a dlužnicí v souvislosti s rozhodováním spor vzniklých z uzav ené úvďrové smlouvy, byla sepsána oddďlenď od formulá e návrhu úvďrové smlouvy, osoba rozhodce je vymezena vý tem 8 osob, mezi kterými je též JUDr. Ji í Kola ík, v l. 3.2 dává smlouva rozhodci možnost volby na ídit ústní projednání, jestliže p edložené písemnosti shledá nedosta ující pro rozhodnutí ve vďci samé , jinak je ízení písemné, jednoinstan ní a vedené dle zák. . 216/1994 Sb., když ve smlouvď není sjednáno oprávnďní rozhodce rozhodovat podle obecných zásad spravedlnosti.

V daném p ípadď je p edmďtem p ezkumu v odvolacím ízení toliko zamítavý bod II. výroku (a související bod IV. výroku o náhradď náklad ízení p ed soudem I. stupnď), sporná je tedy pouze otázka, zda žalovaný p ihlásil d vodnď v insolven ním ízení dlužnice nárok vyplývající z titulu náhrady náklad ízení p ed rozhodcem JUDr. Ji ím Kola íkem ve výši 24.524,-K . V ostatních bodech výroku je rozsudek již pravomocný.

Protože se i v této ásti jedná o pop ení vykonatelného nároku žalovaného žalobcem v pozici insolven ního správce, zabýval se odvolací soud nejprve otázkou, zda, a za jakých podmínek je insolven ní správce oprávnďn takový p ihlášený nárok pop ít. Dospďl p itom k závďru, že žalobce jako insolven ní správce vykonatelnou pohledávku žalovaného v p ezkoumávaném rozsahu pop ít mohl. Specifikem inciden ního ízení o ur ení pravosti i výše vykonatelné pohledávky je totiž to, že se insolven ní správce nedomáhá zrušení rozhod ího nálezu, nýbrž pop ení pohledávky p iznané pravomocným rozhod ím nálezem. To znamená pouze tolik, že soud v inciden ním ízení zkoumá pravost, výši, eventuálnď po adí p ihlášené vykonatelné pohledávky, a právním d sledkem jejího pop ení je pouze to, že tato pohledávka p ípadnď nebude v insolven ním ízení uspokojena podle zásad insolven ního ízení, nikoliv však to, že se tímto rozsudkem ruší p íslušný rozhod í nález. Otázka sama, zda jde u pop ené pohledávky o pohledávku vykonatelnou i nevykonatelnou, pak má význam v inciden ním sporu pouze procesní, a má za následek p enos d kazního b emene o její existence ze žalobce na žalovaného a opa nď. Žalobce v inciden ním ízení uvádí skute nosti, které nep edstavují jiné právní posouzení vďci, ale uvádí pouze ty skute nosti, pro které pohledávku pop el, tedy kromď neplatnosti rozhod í doložky je to neplatnost ujednání o výši smluvní odmďny a smluvní pokuty. Jde o námitky skutkové, jejichž d vodnost dlužník v rozhod ím ízení neuplatnil. 122 ICm 3530/2012 (KSPL 27 INS 12790/2012)

Pop ení vykonatelné smďne né pohledávky žalobcem proto vychází ze správného výkladu § 199 odst. 1 IZ, jenž umožěuje opďtovné posouzení pravomocnď p iznaného nároku, jsou-li uplatěovány skute nosti, které nebyly uplatnďny dlužníkem v p vodním ízení (odst. 2).

Odvolací soud nicménď nesdílí právní názor soudu I. stupnď, že p ihlášená pohledávka (zahrnující v rozsahu odvolacího p ezkumu toliko náklady rozhod ího ízení) není p ihlášena d vodnď, protože byla dlužnici uložena neplatným (nicotným) rozhod ím nálezem.

Jak vyplývá z p ihlášky sporných pohledávek žalovaného do insolven ního ízení dlužníka, jedná se v p ezkoumávaném rozsahu o pohledávky vzniklé z rozhod í smlouvy uzav ené v souvislosti s projednáváním spor ze spot ebitelských smluv.

Zákon . 216/1994 Sb. o rozhod ím ízení nevylu uje uzavírání rozhod ích smluv v právních vztazích vyplývajících ze spot ebitelských smluv. Tomu nasvďd uje i skute nost, že novelou tohoto zákona provedenou zák. . 19/2012 Sb. byly pouze vymezeny podmínky uzav ení tďchto rozhod ích smluv, které musí být sepsány samostatnď (§ 3 odst. 3 zák. o rozhodcích) a obsah rozhod í doložky musí obsahovat nďkteré povinné informace (§ 3 odst. 5 zák. o rozhodcích).

Pokud se jedná o konkrétní ur ení osoby rozhodce, musí být osoba rozhodce dle § 3 odst. 5 písm. a) a § 7 zákona o rozhod ím ízení (ve znďní zák. . 19/2012 Sb.) ádnď ozna ena. Požadavek ur itého ozna ení osoby rozhodce vyplývá i z právního názoru Nejvyššího soudu vyjád eného v usnesení .j. 31 Cdo 1945/2010, a p ijatého p ed ú inností zmínďné novely zákona o rozhod ím ízení, podle nďhož nelze osobu rozhodce ur it jen odkazem na pravidla stanovená v rozhod ím ádu. Podle usnesení Ústavního soudu yR .j. IV. ÚS 1281/12 ze dne 11.10.2012 však není vylou eno, aby si strany sjednaly v rozhod í smlouvď právo zvolit si osobu rozhodce z více konkrétnď ozna ených rozhodc taxativnď vyjmenovaných v rozhod í smlouvď. Pokud byl v projednávaném p ípadď rozhodce JUDr. Ji í Kola ík vybrán jednou ze stran sporu jako jeden z 8 ozna ených osob rozhodc dle rozhod í smlouvy, není takové ozna ení osoby rozhodce dle názoru odvolacího soudu neur ité a nelze z nďho dovozovat neur itost rozhod í doložky.

V projednávaném p ípadď byla rozhod í smlouva sepsána zvláš a zp sob vedení rozhod ího ízení, doru ování písemností rozhodcem stranám, rozhodování i právní d sledky pravomocného rozhod ího nálezu, byly v rozhod í smlouvď popsány. Odvolací soud je toho názoru, že z údaj obsažených v rozhod í smlouvď si mohla dlužnice u init konkrétní a p esnou p edstavu o zp sobu mimosoudního projednání p ípadu i o tom, kde a p ed jakou osobou bude ízení vedeno i to, jaké bude mít d sledky p ípadné nesplnďní rozhodnutí zvoleného rozhodce jednou ze smluvních stran. Proto v uzav ené rozhod í smlouvď ani odvolací soud neshledal žádná ujednání, která by byla ve vztahu ke slabší stranď smlouvy-spot ebiteli, nespravedlivá nebo znevýhoděující.

Pokud se jedná o odvolací argumentaci žalované, v níž žalovaná poukazovala na rozhodnutí Ústavního soudu yR II. ÚS 2164/10, když tvrdila, že je smlouva o úvďru neplatná pro nevýhodná procesní pravidla popírající základní procesní principy (ústnost a dvojinstan nost ízení), pak jí odvolací soud neshledal d vodnou. Nynďjší znďní zákona o rozhod ím ízení již reflektuje požadavek p imď ené procesní ochrany spot ebitele. Podle 122 ICm 3530/2012 (KSPL 27 INS 12790/2012) shora uvedených okolností projednávaného p ípadu je z ejmé, že rozhod í smlouva uzav ená ještď v dobď ú innosti p vodního zákona o rozhod ím ízení neodporuje novelizovaným požadavk m tohoto zákona a dává tak spot ebiteli pot ebnou míru informací o pr bďhu a d sledcích ízení p ed rozhodcem pro ú astníky rozhod ího ízení. Samotná absence dvojinsta nosti a ústnosti ízení nem že být bez dalšího d vodem pro neplatnost sjednané rozhod í doložky, nebo tyto procesní principy jsou v nďkterých typových jednoduchých p ípadech p ekonávány i v ob anskoprávním soudním ízení s ohledem na význam dalšího principu soudního ízení-jeho hospodárnosti.

V daném p ípadď proto odvolací soud uzavírá, že soud I. stupnď správnď hodnotil rozhod í smlouvu mezi dlužnicí a žalovaným jako ur itou a platnou a d vodnď rozhodl o zamítnutí žaloby v té ásti, v níž byla pop ena ást vykonatelné pohledávky žalovaného zahrnující náklady tohoto rozhod ího ízení.

Z d vod shora uvedených odvolací soud napadený rozsudek soudu I. stupnď podle ust. § 219 ob anského soudního ádu jako vďcnď správný potvrdil.

Protože se jedná o ízení o pop ení vykonatelné pohledávky žalobcem v pozici insolven ního správce, odvolací soud s ohledem na zásadu stanovenou v ust. § 202 odst. 1 insolven ního zákona. žádnému z ú astník právo na náhradu náklad odvolacího ízení nep iznal.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 20. ervna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová