101 VSPH 15/2016-41
198 ICm 3553/2014 101 VSPH 15/2016-41 (MSPH 98 INS 36628/2013)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina, v právní věci žalobce: Elkana Property, s.r.o., IČO 24314161, sídlem Italská 1583/24, Praha 2, proti žalovanému: JUDr. Kateřina Martínková, sídlem Sokolská třída 22/966, Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, o žalobě na vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3553/2014-26 ze dne 21.září 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3553/2014-26 ze dne 21.září 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků v řízení vedeném k žalobě žalobce o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesením z 2. června 2015 žalobce vyzval k úhradě soudního poplatku ze žaloby ve výši 2.000,-Kč. Na tuto výzvu žalobce reagoval tím, že požádal o osvobození od soudních poplatků a současně požádal o zaslání formuláře Prohlášení o majetkových poměrech právnické osoby . Soud dne 7. srpna 2015 doručil žalobci požadovaný formulář a vyzval jej opětovně k prokázání majetkových poměrů do třiceti dnů od doručení výzvy. Ve lhůtě stanovené soudem však žalobce žádným způsobem své nepříznivé majetkové poměry neprokázal, a proto soud návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl, neboť žalobce svou žádost ve formuláři nedoložil relevantními důkazy o své nepříznivé majetkové situaci, pouze uvedl, že nemá žádný majetek.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, jež zdůvodnil tím, že je přesvědčen, že jeho majetkové a celkové poměry odůvodňují žádost o osvobození od soudních poplatků a navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu I.stupně změnil tak, že se žalobci přiznává pro řízení osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Žalobce přes své tvrzení v odvolání současně s odvoláním nezaslal řádně vyplněný a zdůvodněný formulář Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech pro účely osvobození od soudních poplatků . Formulář prohlášení přitom obsahuje poučení o tom, že žadatel je povinen potvrzení řádně a úplně vyplnit a spolu s přílohami, které osvědčují jím tvrzené údaje, soudu odevzdat, včetně tří kopií daňových přiznání před podáním žádosti včetně účetní závěrky a rozvahy, a zůstatky na bankovních účtech žadatel musí doložit výpisy ze svých bankovních účtů za poslední tři měsíce před podáním žádosti.

Nic z toho žalobce ani v odvolacím řízení nedoložil, takže nelze dospět k jinému závěru, než že žalobce soudu neprokázal, že jeho nepříznivé majetkové poměry brání zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I.stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má- li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 8.února 2016

JUDr. František K u č e r a předseda senátu za správnost vyhotovení: Zdeňka Petáková