101 VSPH 146/2014-178
40 ICm 2114/2011 101 VSPH 146/2014-178 (KSHK 34 INS 11441/2010)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní vďci žalobce: Ing. Ivo Schneiderka, sídlem Boharynď 70, insolven ní správce dlužníka Ing. Jana anonymizovano , zastoupený JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou, sídlem Antonína Dvo áka 287, Turnov, proti žalovaným: 1) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem K Lesu 212, Hradec Králové, Svinary a 2) Veronika anonymizovano , nar. 14.9.1989, bytem K Lesu 212, Hradec Králové, Svinary, oba zastoupeni JUDr. Zdeěkem Kadle kem, advokátem, sídlem t . Karla IV. 502, Hradec Králové, o ur ení neú innosti darovací smlouvy, o odvolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 2114/2011-131 ze dne 18.zá í 2013 ve znďní opravného usnesení .j. 40 ICm 2114/2011-164 ze dne 10.dubna 2014,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 2114/2011-131 ze dne 18.zá í 2013 ve znďní opravného usnesení .j. 40 ICm 2114/2011-164 ze dne 10.dubna 2014 se potvrzuje.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Hradci Králové jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku ur il, že darovací smlouva ze dne 20.7.2009, kterou uzav el dlužník se svou manželkou Miluší anonymizovano jako dárci a žalovanými jako obdarovanými, a jejímž p edmďtem byly nemovitosti v tomto výroku ozna ené (dále jen nemovitosti), je neú inným právním úkonem. Pod bodem II.výroku pak soud prvního stupnď uložil žalovaným spole nď a nerozdílnď zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 24.546,-K , pod bodem III.výroku uznal žalované povinnými zaplatit spole nď a nerozdílnď státu soudní poplatek ve výši 5.000,-K . 40 ICm 2114/2011 (KSHK 34 INS 11441/2010)

P i svém rozhodnutí vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-darovací smlouvou ze dne 20.7.2009 s právními ú inky vkladu k 22.7.2009 dlužník a jeho manželka darovali svým dďtem (žalovaným) každému po jedné polovinď nemovitostí a obdarovaní z ídili dárc m vďcné b emeno bezplatného doživotního užívání pro nď, s tím, že na p evádďných nemovitostech vázne zástavní právo pro zástavního vď itele Raiffeisenbank, a.s., Praha, -žalovaní následnď darovací smlouvou ze dne 26.11.2010 nemovitosti darovali zpďt své matce s tím, že v té dobď na nemovitostech vázlo zástavní právo z ízené ve prospďch Františka Skakuna, -matka žalovaných Miluše anonymizovano kupní smlouvou ze dne 26.11.2010 nemovitosti prodala Františku Skakunovi za kupní cenu 4,000.000,-K , p i emž cena byla dohodou ú astník vypo ádána tak, že ást kupní ceny ve výši 1,600.000,-K si ú astníci zapo ítávají oproti nároku kupujícího na zaplacení pohledávky kupujícího z titulu smlouvy o p j ce a zbývající ást kupní ceny si ú astníci zapo etli na pohledávku kupce podle dohody o narovnání ze dne 26.11.2011 s tím, že vlastnické právo na Františka Skakuna bylo vloženo do katastru nemovitostí ke dni 28.3.2011 a v této dobď na nemovitostech vázlo pouze zástavní právo z ízené ve prospďch kupujícího, které ovšem zaniklo ú inností této kupní smlouvy, a dále zástavní právo z ízené ve prospďch Thanh Trung Do.

Jelikož šlo o darování nemovitostí mezi osobami blízkými a žalovaní tvrdili a vyvraceli právní domnďnku úpadku dlužníka v dobď uzav ení darovací smlouvy s nimi, provedl soud k této otázce dokazování a zjistil, že:

-vď itel CTP Property IV., a.s. do insolven ního ízení si p ihlásil pohledávku ve výši 427.002,50 K s tím, že ást z této pohledávky byla splatná ještď p ed uzav ením darovací smlouvy, která je p edmďtem tohoto sporu, -elektronickým platebním rozkazem ze dne 25.8.2009 soud rozhodl o pohledávce Milana Juhasze za dlužníkem, jež byla rovnďž splatná p ed uzav ením p edmďtné darovací smlouvy, -dlužník mďl v dobď uzav ení darovací smlouvy splatnou pohledávku za svým vď itelem Františkem Holubem, jejíž splatnost dlužník a vď itel odložili dohodou o uznání dluhu ze dne 15.4.2009, p i emž jde o dluh z p j ky ve výši 2,000.000,-K , která byla zajištďna smďnkou vlastní ze dne 15.4.2009, -do insolven ního ízení vedeného na dlužníka p ihlásil pohledávku vď itel Ing.Josef Tošovský ve výši 3,496.995,-K z titulu smluvní pokuty na základď smlouvy o p j ce ze dne 28.5.2009, a tato pohledávka byla rovnďž soudy v inciden ním sporu zjištďna jako pravá, -vď itel CTP Property IV., a.s. kromď pohledávky splatné do 15.7.2009 ve výši 160.397,21 K p ihlásil do konkursu dále pohledávku ve výši 54.535,20 K s datem splatnosti 16.7.2009, -dlužník mďl v dobď uzav ení darovací smlouvy ještď závazky, jež spadaly do spole ného jmďní dlužníka a jeho manželky, -dále v té dobď mďla adu nesplacených závazk také spole nost NIKA Cosmetics, s.r.o., jejímž jednatelem byl dlužník, a adu závazku mďla jeho manželka rovnďž z titulu avalovaných smďnek ve výši nďkolika milion korun eských.

Z tďchto zjištďní soud prvního stupnď dovodil, že i když ne všechny pohledávky, jež mďl plnit dlužník v dobď uzav ení p edmďtné darovací smlouvy, byly splatné, dlužník mďl nepochybnď v dobď uzav ení darovací smlouvy vďdomost o 40 ICm 2114/2011 (KSHK 34 INS 11441/2010) tom, že všechny jeho závazky se v krátké dobď stanou splatnými, takže vzhledem ke všem okolnostem mohl d vodnď p edpokládat, že daruje-li nemovitosti, nebude schopen ádnď a v as splnit podstatnou ást svých penďžitých závazk , takže je nepochybné, že darovací smlouvu uzav el v dobď hrozícího úpadku ve smyslu § 3 odst.4 insolven ního zákona (dále též IZ). P evádďné nemovitosti na žalované byly v SJM dlužníka a jeho manželky Miluše anonymizovano a oba dárci nepochybnď vďdďli o t ech smďnkách ze dne 10.2., 4.3. a 18.5.2009, které avalovala Miluše anonymizovano a vďdďli z nich, že všechny smďnky jsou splatné k 31.12.2009, p i emž souhrnná výše smďne ných pohledávek inila 4,000.000,-K . Stejnď tak vďdďli (jak dlužník, tak jeho manželka) o svém dluhu v i Komer ní bance, a.s. i v i dalším p ihlášeným vď itel m, jakým byl nap . Ing.Tošovský, Milan Juhasz i CTP Property IV., a.s., a oba dárci v dobď darovávání nemovitostí svým dďtem vďdďli, že také spole nost NIKA Cosmetics, s.r.o. dluží svému vď iteli 1,600.000,-K a tato pohledávka je zajištďna darovanými nemovitostmi.

Z tďchto zjištďní dovodil, že jsou splnďny zákonné podmínky neú innosti darovací smlouvy stanovené v § 240 odst.2 o.s. . a neshledal d vodnou námitku žalovaných o tom, že z p evodu darovaných nemovitostí nemďli žádný prospďch. Na darovaných nemovitostech sice vázlo zástavní právo ve prospďch banky z poskytnutého úvďru, nicménď toto zástavní právo poté zaniklo, nebo závazek z úvďru dlužník splnil p j kou od t etí osoby, a p evodem nemovitostí ze žalovaných zpďt na jejich matku a od ní pak dále na Františka Skakuna došlo k tomu, že nemovitosti byly vyvedeny z majetku dlužníka, který, nebýt darovací smlouvy, by z stal k uspokojení vď itel a mohl být zapsán do soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Po stránce právní pak dovodil, že darovací smlouva navíc splěuje podmínky neú innosti právního úkonu i ve smyslu § 242 IZ, p i emž u takto neú inného právního úkonu uzav eného s osobami blízkými platí fikce, že dlužník v úmysl byl žalovaným znám.

Výroky o nákladech ízení a soudním poplatku od vodnil soud prvního stupnď úspďchem žalobce ve vďci.

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní v as odvolání. Uvedli v nďm zejména, že v dobď uzav ení darovací smlouvy nevďdďli, a vzhledem ke svému tehdy útlému vďku ani objektivnď vďdďt nemohli, zda jejich rodi e mají nďjaké finan ní závazky. To se poprvé dozvďdďli až ze žaloby Františka Skakuna, který se domáhal ur ení neú innosti, pop ípadď i neplatnosti darovací smlouvy, jež je p edmďtem tohoto sporu. Nechtďli proto být nadále vlastníky sporných nemovitostí, a p evedli je zpďt na svou matku, která je p evedla na Františka Skakuna na úhradu svých dluh v i nďmu. V žádném p ípadď nevďdďli, ani vďdďt nemohli, že snad jejich otec-insolven ní dlužník-mďl v úmyslu krátit uspokojení vď itel ve smyslu § 242 odst.2 IZ. Mají za to, že prokázali, že dlužník v dobď uzav ení p edmďtné darovací smlouvy nebyl v úpadku, ani tato smlouva k jeho úpadku nevedla. Poukazovali na to, že v dobď uzav ení darovací smlouvy mďl jejich otec dvď prosperující firmy a závazky z p j ek u nďj jako u podnikatele byly obvyklé, nebo p j ky využíval k provozní innosti svých firem a v minulosti je vždy ádnď splácel. Soud prvního stupnď nezhodnotil to, že v dobď uzav ení darovací smlouvy vďtšina pohledávek vď itel jejich otce ještď nebyla splatná, p i emž v dobď darování mďl jejich otec i jiný zna ný majetek, což vyplývá jak z ú etnictví firmy otce žalovaných-Jan anonymizovano -NIKA-fyzická osoba za rok 2008, tak i z ú etnictví spole nosti NIKA Cosmetics, 40 ICm 2114/2011 (KSHK 34 INS 11441/2010) s.r.o. Ke konci roku 2008 obď tyto firmy byly v kladných hospodá ských výsledcích. V dobď, kdy s nimi otec darovací smlouvu uzav el, mďl pouze pochybný a sporný splatný závazek v i vď iteli CTP Property IV., a.s. ve výši 160.397,21 K . Soud prvního stupnď podle jejich názoru nesprávnď s ítal závazky dlužníka se závazky matky z titulu avalu smďnek v i vď iteli Skakunovi a s ítal rovnďž závazky spole nosti NIKA Cosmetics, s.r.o., tedy vlastnď zvažoval závazky t etích osob v dobď darování a nikoliv jen závazky dlužníka jako fyzické osoby. Závazky ze smďnky mďla pouze jejich matka, která právď sporné nemovitosti poté, kdy jí žalovaní nemovitosti darovali, použila na úhradu tďchto svých smďne ných závazk . Jelikož úpadek jejich otce v dobď darování prokázán nebyl, je nesprávný právní závďr soudu prvního stupnď, že otec darovací smlouvu uzav el ve stavu tzv. hrozícího úpadku , nebo takový pojem insolven ní zákon v § 240 ani v § 242 nezmiěuje. P itom skute ná hodnota p evádďných nemovitostí byla nepatrná, nebo nemovitosti byly v té dobď zatíženy zástavní právem pro pohledávku Raiffeisenbank, a.s. k zajištďní pohledávky ve výši 3,500.000,-K a budoucích pohledávek až do výše 6,000.000,-K . Ze sporného darování žalovaní nemďli žádný prospďch, nebo jakmile se dozvďdďli o závazcích své matky, tďchto nemovitostí se neprodlenď vzdali tak, že je darovali zpďt své matce, která je použila na úhradu svých dluh . Považují za této situace za nespravedlivé, aby žalovaní byli soudem uznáni povinnými k úhradď hodnoty darovaných nemovitostí do majetkové podstaty svého otce, což odpovídá principu spravedlnosti a spravedlivého uspo ádání vztah .

Žalobce navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď jako vďcnď správný potvrdil.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a dospďl k závďru, že odvolání žalovaných není d vodné.

D kazy provedené soudem prvního stupnď a zjištďní z nich dovozená posta ují pro závďr o neú innosti darovací smlouvy podle § 240 odst.1 až 3 IZ, tedy pro závďr, že jde o právní úkon dlužníka, kterým dlužník bezúplatnď p evedl nemovitosti na své zletilé dďti, že tak u inil v dobď, kdy byl v úpadku, nebo darovací smlouva k dlužníkovu úpadku vedla, že šlo o bezplatný p evod majetku mezi osobami blízkými, a že se žalovaným nepoda ilo vyvrátit právní domnďnku o tom, že dlužník darovací smlouvu uzav el v dobď, kdy byl v úpadku, eventuálnď že tato smlouva k jeho úpadku následnď vedla.

To, že žalovaní v dobď uzav ení darovací smlouvy nevďdďli, že tímto úkonem dlužník chce zkrátit upokojení svých vď itel , je skute nost (i kdyby byla prokázána), která není sou ástí skutkové podstaty neú inného právního úkonu podle § 240 IZ, a není ji proto t eba prokazovat, nebo jde o skute nost pro právní posouzení d vodnosti žaloby nerozhodnou. Soud prvního stupnď totiž nadbyte nď cituje v od vodnďní napadeného rozsudku znďní § 242 IZ upravující neú innost úmyslnď zkracujících právních úkon a poukazuje na fikci uvedenou v odstavci 2 tohoto ustanovení o tom, že osobám blízkým byl úmysl dlužníka krátit vď itele znám. Dokazování k tomu, zda šlo skute nď v daném p ípadď o neú inný právní úkon podle § 242 IZ by bylo namístď, jen pokud by provedené d kazy nesta ily pro závďr, že jde o právní úkon neú inný podle § 240 IZ, a o takový p ípad v této vďci nejde. 40 ICm 2114/2011 (KSHK 34 INS 11441/2010)

Odvolací soud se ztotožěuje s právním závďrem soudu prvního stupnď, že žalovaní soudu nep edložili žádné relevantní d kazy o tom, že dlužník nebyl v dobď uzav ení darovací smlouvy v úpadku, což žalovaní dovozují pouze z toho, že p evážná vďtšina jeho závazk nebyla po lh tď splatnosti. V této sporné otázce odvolací soud odkazuje na podrobné a p esvďd ivé zd vodnďní rozsudku soudu prvního stupnď, které má podklad v provedených d kazech.

Odvolací soud však považuje za pot ebné zd raznit, že právní úkon dlužníka bez p imď eného protiplnďní je úkonem neú inným i v p ípadď, že v dobď, kdy jej dlužník inil, ještď nebyl v úpadku, nicménď následnď tento právní úkon k úpadku vedl, protože se jím dlužník bezplatnď zbavil ve prospďch osob blízkých majetku, z nďhož by mohl uspokojit své vď itele v dobď, kdy se jejich pohledávky staly splatnými, což se stalo nedlouho po darování nemovitostí žalovaným.

Odvolací soud k této sporné otázce podle § 213 o.s. . ještď doplnil dokazování a ze zprávy o innosti insolven ního správce ke dni 27.4.2011 a ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 27.4.2011 zjistil, že:

-do insolven ního ízení zahájeného v i dlužníkovi dne 5.10.2010 se p ihlásilo 15 vď itel s nezajištďnými pohledávkami v celkové výši 6,354.442,99 K , dlužník vlastní pouze drobný movitý majetek uvedený v soupisu, který je neprodejný, -v soupisu majetkové podstaty dlužníka se nachází jen movité vďci v SJM tvo ící vybavení domácnosti v celkové hodnotď 4.450,-K a skladové zásoby v hodnotď 3.500,-K bez finan ních prost edk v hotovosti i na ú tu nebo jiných majetkových práv dlužníka.

Z tďchto listin tak nepochybnď vyplývá, že insolven ní ízení bylo zahájeno v dobď nďco málo delší než jeden rok p ed spornou darovací smlouvou a v této dobď dlužník mďl v i svým vď itel m splatné pohledávky ve výši p es 6,000.000,-K a jediným majetkem, z nďhož je mohl uspokojit, byly tak právď nemovitosti v SJM darované žalovaným. Po jejich darování dlužník nemďl prakticky žádný majetek k uspokojení svých vď itel .

Z toho odvolací soud uzavírá, že darovací smlouva byla nepochybnď právním úkonem dlužníka, který k jeho následnému úpadku vedl ve smyslu § 240 odst.2 IZ.

Neobstojí námitka žalovaných, že ve sporu nejsou pasivnď legitimováni, nebo nejsou osobami, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnďní z neú inného právního úkonu do majetkové podstaty, a to proto, že z nďj nemďli žádný prospďch, když krátce poté sporné nemovitosti darovali své matce.

Podle § 237 odst.1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnďní z neú inných právních úkon mají osoby, v jejichž prospďch byl neú inný právní úkon u inďn nebo které z nďho mďly prospďch. P ed spojkou nebo není v textu tohoto ustanovení árka, tedy povinnost vydat plnďní mají jak osoby, v jejichž prospďch dlužník právní úkon u inil, tak i osoby, které z nďho mďly prospďch, p i emž žalovaní spadají do obou zmínďných kategorií. Byli ú astníky darovací smlouvy jako obdarovaní a jako podíloví spoluvlastníci nemovitostí získali majetkovou hodnotu vyjád itelnou v penďzích rovnající se obvyklé cenď tďchto nemovitostí, které získali zadarmo. Bylo jen na jejich svobodné v li, jak s nimi jako spoluvlastníci naloží, a jen proto, že se rozhodli nemovitosti darovat do výlu ného 40 ICm 2114/2011 (KSHK 34 INS 11441/2010) vlastnictví své matky, nelze dospďt k závďru, že žádný prospďch z darovaných nemovitostí nemďli.

To, zda a v jaké výši budou žalovaní muset vydat (zaplatit) do soupisu majetkové podstaty dlužníka plnďní z neú inné darovací smlouvy, je otázka nerozhodná pro posouzení d vodnosti odp r í žaloby, nebo p edmďtem tohoto inciden ního sporu je pouze ur ení neú innosti darovací smlouvy, a nikoliv žaloba na vydání plnďní z neú inného právního úkonu, takže argumentace v odvolání k této otázce je bezp edmďtná a s ízením o odp r í žalobď nesouvisí.

Z d vod shora uvedených proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď jako vďcnď správný podle § 219 o.s. . potvrdil, v etnď akcesorických výrok o náhradď náklad ízení.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn tím, že v odvolacím ízení úspďšný žalobce se práva na náhradu náklad ízení vzdal.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 18.zá í 2014

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová