101 VSPH 139/2013-172
28 ICm 1108/2010 101 VSPH 139/2013-172 (KSCB 28 INS 2546/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát složeném z pedsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v právní vci žalobce: SAPTO Švédská, s.r.o., IO 27152073, sídlem Plzeská 3217, Praha 5, zast. Mgr. Robertem Nmcem, LL.M., advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, proti žalovanému: Ing. František Penz, sídlem Novohradská 21, eské Budjovice, insolvenní správce dlužníka KAREL DVOÁK, a.s., zast. Mgr. Helenou Martínkovou, advokátkou se sídlem Palackého 357, Tábor, o urení pravosti popené nevykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v eských Budjovicích .j. 28 ICm 1108/2010-146 ze dne 17. dubna 2012, takto:

Rozsudek Krajského soudu v eských Budjovicích .j. 28 ICm 1108/2010-146 ze dne 17. dubna 2012 se zrušuje a vc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Odvodnní:

Krajský soud v eských Budjovicích ve výroku oznaeným rozsudkem zamítl žalobu SAPTO Švédská, s.r.o. (dále jen žalobce) o urení pravosti pohledávek v celkové výši 10.862.144,-K pihlášených žalobcem v insolvenním ízení dlužníka KAREL DVOÁK, a.s. (dále jen dlužník), vedeném pod sp. zn. KSCB 28 INS 2546/2010 u Krajského soudu v eských Budjovicích.

V odvodnní rozsudku soud zejména uvedl, že žalobce podal vas pihlášku pohledávek v insolvenním ízení dlužníka a jeho pohledávky byly popeny dne 26.7.2010 insolvenním správcem dlužníka Ing. Františkem Penzem (dále jen žalovaný) pi pezkumném jednání. Dvod pihlášených pohledávek spoíval u pohledávky ve výši 3.450.644,-K ve smluvní pokut útované dlužníku žalobcem na základ smlouvy o dílo z 11.4.2008, u pohledávky ve výši 4.342.763,-K v náhrad škody za znehodnocení pedmtu díla a u pohledávky ve výši 3.068.737,-K v další náhrad škody vzniklé znehodnocením pedmtu díla.

Soud I. stupn se nejprve zabýval procesní otázkou, zda insolvenní správce postupoval v insolvenním ízení pi pezkumu pohledávky v souladu s insolvenním zákonem a dospl k závru, že nikoli. Vyslovil názor, že insolvenní správce pochybil, pokud pi popení pohledávek žalobce pi pezkumném jednání neuvedl dvod popení a zejména nepostupoval správn, když pohledávku žalobce pezkoumal, pokud nesplovala náležitosti ádn podané pihlášky pohledávky. Proto zamítl incidenní žalobu podanou žalobcem pro pedasnost, nebo pihláška nemá náležitosti, které by umožovaly její ádný pezkum.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v eských Budjovicích se v celém rozsahu vas odvolal žalovaný a požadoval, aby jej odvolací soud zrušil a vc vrátil soudu prvního stupn k dalšímu projednání. Zejména namítal, že rozsudek soudu I. stupn spoívá na nesprávném právním posouzení vci. Tvrdil, že jeho postup v insolvenním ízení nemže 28 ICm 1108/2010 (KSCB 28 INS 2546/2010) být dvodem pro zamítnutí incidenní žaloby pro její pedasnost, nebo dvody popení pohledávky doplnil ve své výzv k podání incidenní žaloby adresované žalobci. Dále poukazoval na to, že pihláška pohledávky žalobce splovala náležitosti ádné pihlášky, ale nevyplýval z ní uplatovaný nárok. Proto nebylo na míst vrácení pihlášky žalobce k jejímu doplnní, ale bylo teba pihlášku pohledávky pezkoumat, resp. ji pi pezkumném jednání popít, dokud žalobce po upozornní žalovaného ke své pihlášce nedoplní takové podklady, které by žalovaného vedly k jejímu dodatenému uznání.

Žalobce ve svém vyjádení k odvolání žalobce podpoil dvody vydání rozsudku soudu prvního stupn a zdraznil, že bránily-li insolvennímu správci v pezkumu pohledávky vady pihlášky, ml vyzvat žalobce k odstranní vad takové pihlášky, a nikoli pistoupit k jejímu popení. Pokud již pistoupil k popení pohledávky žalobce, ml ji popít ádn. Neuvedení dvodu popení pohledávky žalobce žalovaným insolvenním správcem vede k nicotnosti úkonu popení a nelze k nmu pihlížet.

Odvolací soud pezkoumal napadené rozhodnutí vetn ízení, které jeho vydání pedcházelo, dle ust. § 212 a 212a obanského soudního ádu a dospl k závru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení, i zmnu.

Z obsahu rozhodnutí vyplývá, že dvod zamítnutí incidenní žaloby je procesního charakteru, kdy soud I. stupn podanou žalobu zamítl pro pedasnost, nebo shledal vadnou pihlášku pohledávky uplatnnou žalobcem a vadným shledal též postup insolvenního správce, jenž neodvodnil popení pihlášky žalobcovy pohledávky. Fakticky se tak jedná o posouzení otázky, zda pihláška pohledávky žalobce byla podána ádn (a mohla být u pezkumného jednání žalovaným jako insolvenním správcem popena), a zda postup žalovaného, jenž neuvedl žádný dvod popení pohledávky žalobce, vede k neúinnosti tohoto úkonu popení pohledávky, a je nutno pezkum pohledávky žalobce zopakovat.

Vzhledem k tomu, že odvolání proti zamítavému rozsudku podal žalovaný, zabýval se odvolací soud nejprve otázkou subjektivní pípustnosti odvolání.

Z obecného závru, že k odvolání jsou legitimováni úastníci ízení, nelze dovozovat, že by je mohl podat kterýkoliv z nich. Z povahy odvolání jakožto opravného prostedku plyne, že je má k dispozici jen ten úastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu I. stupn pln vyhovno nebo mu byla tímto rozhodnutím zpsobena jiné újma na jeho právech (v jehož neprospch bylo rozhodnutí vydáno).

V projednávaném pípad došlo napadeným rozsudkem k zamítnutí žaloby podané žalobcem, v obecné rovin by proto bylo takové rozhodnutí vydáno ve prospch žalovaného, jemuž by potom subjektivní právo podat odvolání proti tomuto rozsudku nepíslušelo (srov. nap. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.10.1997, sp.zn. 2 Cdon 1363/96, uveejnné pod . 28 v asopise Soudní judikatura, ro. 1998).

Napadený rozsudek (a tak není uvedeno ve výroku rozsudku) je však rozsudkem pro tentokrát, tedy rozhodnutím, které se opírá ve svých dvodech toliko o procesní dvod vymezený v jeho odvodnní, v daném pípad o pedasnost podané incidenní žaloby. Posouzení tohoto procesního dvodu soudem však má významné dopady na povinnosti žalovaného, jenž vystupuje v insolvenním ízení v pozici insolvenního správce, a jenž je 28 ICm 1108/2010 (KSCB 28 INS 2546/2010) názorem soudu, o který se rozsudek opírá, ve svém dalším postupu vázán. Odejmutí možnosti podat opravný prostedek proti rozhodnutí soudu o zamítnutí incidenní žaloby pro pedasnost insolvennímu správci (v procesní pozici žalovaného) by jej zbavovalo možnosti procesní obrany proti nepímo ukládané povinnosti zmny jeho postupu v insolvenním ízení pi pezkumu pohledávky vitele (žalobce) a vedlo by k riziku porušení zásady hospodárnosti insolvenního ízení.

Odvolací soud dospl proto k závru, že insolvenní správce je jako žalovaný v ízení o urení pravosti a výše pohledávky procesn legitimován k podání odvolání do zamítavého rozsudku soudu I. stupn, jenž je svou povahou rozsudkem pro tentokrát, nebo tento rozsudek zasahuje do okruhu práv a povinností žalovaného v insolvenním ízení a ve svých dsledcích mže mít i do pomr insolvenního správce negativní dopad (pochybení pi pezkoumání pohledávek mže být nap. dvodem pro krácení jeho odmny dle § 38 odst. 3 IZ).

Podle § 173 odst. 1 vty prvé insolvenního zákona podávají vitelé pihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lhty stanovené rozhodnutím o úpadku.

Podle § 174 odst. 2 vty prvé insolvenního zákona pihláška pohledávky musí krom obecných náležitostí podání obsahovat dvod vzniku a výši pihlašované pohledávky.

Podle § 188 odst. 2 insolvenního zákona nelze-li pihlášku pohledávky pezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenní správce vitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dn, nestanoví-li lhtu delší. Souasn jej pouí, jak je nutné opravu a doplnní provést. Pihlášky pohledávek, které nebyly vas a ádn doplnny nebo opraveny, pedloží insolvenní správce insolvennímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k pihlášce pohledávky nepihlíží; o tomto následku musí být vitel pouen.

Dvodem vzniku pihlašované pohledávky se rozumí skutenosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv napíklad právní kvalifikace vztahu, z nhož pohledávka povstala. Pihláška obsahuje dvod vzniku pihlašované pohledávky za pedpokladu, že v ní jsou uvedeny i popsány skutenosti (vylíen skutkový dj), na základ kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobn, aby bylo možné jednak pihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek vitele, jednak posoudit pravost pohledávky.

Ze skutkových zjištní soudu I. stupn vyplývá, že žalobce pihlásil jako vitel do insolvenního ízení dlužníka dne 1.6.2010 pohledávky ve výši celkem 10.862.144,-K a jako dvod svých pohledávek uvedl u pohledávky ve výši 3.450.644,-K smluvní pokutu útovanou žalobcem dlužníku na základ smlouvy o dílo z 11.4.2008, u pohledávky ve výši 4.342.763,-K náhradu škody vzniklé znehodnocením pedmtu díla a ve výši 3.068.737,-K další náhradu škody vzniklé znehodnocením pedmtu díla. Jeho pihláška pohledávky byla na pezkumném jednání dne 26.7.2010 insolvenním správcem posouzena jako nevykonatelná a v celém rozsahu popena, dvod popení pohledávky není v seznamu pihlášených pohledávek, na njž odkazuje protokol z pezkumného jednání, uveden. Vyplývá až z pozdjší výzvy k podání incidenní žaloby zaslané žalovaným insolvenním správcem žalobci dne 16.8.2010. V této výzv žalovaný insolvenní správce zejména uvedl své výhrady proti pihlášce pohledávky žalobce, které spoívaly v tom, že své pohledávky 28 ICm 1108/2010 (KSCB 28 INS 2546/2010)

žalobce ádn nedoložil a neprokázal zpsobení škody dlužníkem ani vznik škody. Souasn žalobce vyzval k pedložení podklad, jimiž lze doložit dvodnost pihlášené pohledávky, nebo žalovaný mže vzít v pípad doložení pihlášené pohledávky žalobcem její popení zpt.

Pokud soud I. stupn spatoval vady pihlášky žalobce v insolvenním ízení dlužníka v tom, že ádn nedoložil svoji pohledávku, a postup insolvenního správce, jenž pistoupil k pezkumu této pohledávky považoval za nesprávný, odvolací soud se tímto názorem soudu I. stupn neztotožuje.

Jak odvolací soud uvedl již ve svém rozhodnutí ze dne 15.7.2008 sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 (zveejnno pod . R 13/2009 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek), je teba rozlišovat situace, kdy insolvenní správce vyzývá vitele k odstranní vad pihlášky od tch pípad, kdy vitele toliko upozoruje na nedostatené podklady jeho pihlášky. Postup pi odstranní vad pihlášky podle § 188 insolvenního zákona se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. pihláška pohledávky. Okolnost, že vitel nepipojí požadované pílohy, nemže mít jiný následek, než že uplatnný nárok neprokáže (nesplní povinnost dkazní). Nedoplní-li vitel ani pes výzvu insolvenního správce zákonem požadované pílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v pihlášce pohledávky), ili listinné dkazy ve smyslu § 177 insolvenního zákona, je na insolvenním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. insolvenního zákona ji pope.

V projednávaném pípad z pihlášky žalobce vyplývá, že skutkový dvod jednotlivých nárok byl jednoznan specifikován jako smluvní pokuta z oznaené smlouvy o dílo, náhrada škody vyplývající z porušení téže smlouvy o dílo a všechny tyto dílí nároky byly vyísleny. Pokud tedy insolvenní správce pihlášku pohledávky nejprve pezkoumal (a popel), a teprve poté vyzval žalobce jako vitele k doložení popených pohledávek, vi nimž souasn konkretizoval své výhrady, nejedná se o postup správce dle § 188 odst. 2 insolvenního zákona. Naopak z tohoto postupu žalovaného vyplývá, že jako insolvenní správce neml pochybnost o tom, jaké pohledávky žalobce v insolvenním ízení pihlásil (o jejich dvodu i výši), ale považoval je za nedoložené a nesmyslné . V takovém pípad však jeho postup, v rámci kterého pohledávky žalobce pezkoumal a pi pezkumném jednání popel, nelze považovat za nesprávný.

Ze shora uvedeného vyplývá, že pihláška vitele obsahuje dostatené vylíení dvodu pihlášené pohledávky, došlo k jejímu zaazení do seznamu pohledávek a k jejímu pezkumu, v rámci nhož byla žalovaným insolvenním správcem popena. Proto pokud žalobce podal incidenní žalobu ve lht k tomu urené, není zamítnutí žaloby pro pedasnost není na míst a na soudu I. stupn, bude, aby se dvodností pihlášené pohledávky žalobce zabýval.

Neobstojí ani námitka žalobce (ve které soud I. stupn spatoval další dvod pro zamítnutí incidenní žaloby pro pedasnost) spoívající v tom, že žalovaný popení nevykonatelné pohledávky žalobce do pezkumného jednání ádn nezdvodnil.

Jakkoli odvolací soud souhlasí se závrem soudu I. stupn, že postup insolvenního správce, který popení nevykonatelné pohledávky neodvodnil, je vadný, nemá tato vada 28 ICm 1108/2010 (KSCB 28 INS 2546/2010) poprného úkonu vliv na samotné úinky popení pohledávky a žalobce nezbavuje povinnosti podat proti žalovanému, jako popírajícímu insolvennímu správci, žalobu na urení pravosti jeho pohledávky. V pípad podání žaloby o urení pravosti nebo výše nevykonatelné pohledávky vitelem je totiž koncentrace ízení ve vztahu k tvrzení insolvenního správce soustedna nikoli do momentu pezkumu, ale vztahuje se až k momentu prvního naízeného jednání ve vci (k tomu více srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20.3.2013 .j. 101 VSPH 80/2013, KSPL 29 INS 15979/2011). Není proto vyloueno, aby insolvenní správce pi své obran proti žalob o urení pravosti nevykonatelné pohledávky uplatnil vi popené pohledávce další nové výhrady, které pi jejím popení díve neuplatnil, pípadn své dvody popení doplnil.

Na základ tchto zjištní a veden názory vyjádenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu, napadený rozsudek zrušil a vc vrátil soudu prvního stupn k dalšímu ízení.

V dalším ízení již soud I. stupn posoudí pihlášku pohledávky podanou žalobcem z hlediska vcných dvod popení, které uvedl žalovaný ve své výzv ze dne 16.8.2010 a spor o pravost pohledávky žalobce projedná. Ve svém dalším rozhodnutí o vci samé rozhodne soud prvního stupn znovu o náhrad náklad ízení ped soudem prvního stupn i ped soudem odvolacím.

P o u  e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání pípustné, jestliže na základ dovolání podaného do dvou msíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu R prostednictvím Krajského soudu v eských Budjovicích dovolací soud dospje k závru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyešení otázky hmotného nebo procesního práva, pi jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln anebo má-li být dovolacím soudem vyešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s..).

V Praze dne 14.kvtna 2013

JUDr.František K u  e r a, v.r. pedseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová