101 VSPH 137/2015-58
29 ICm 2943/2014 101 VSPH 137/2015-58 (KSCB 25 INS 24869/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Jarmila Vaňková, IČO 42202876, bytem Psinice 8, Libáň, proti žalované: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem F. Kudláčka 1274, Milevsko, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 29 ICm 2943/2014-11 ze dne 3. října 2014,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 29 ICm 2943/2014-11 ze dne 3. října 2014 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem zastavil řízení o žalobě na určení pravosti pohledávky podle § 9 odst. 1 Zákona o soudních poplatcích, neboť žalobkyně přes výzvu soudu soudní poplatek ze žaloby nezaplatila a výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podala včas žalobkyně odvolání, v němž podrobně rozebírá důvodnost podané incidenční žaloby, ale k tomu, proč nesplnila svůj poplatkovou povinnost, se v odvolání vůbec nevyjadřuje.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

Soud I. stupně předtím, než vydal napadené usnesení, postupoval přesně podle příslušných ustanovení zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.) a poté, kdy zjistil, že žalobkyně současně se žalobou na určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení nezaplatila soudní poplatek ze žaloby, který je splatný již podáním žaloby samé, vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou jí určil. Postupoval pak v souladu se zákonem, když po marném uplynutí této lhůty řízení zastavil. Ve výzvě k zaplacení soudního poplatku soud I. stupně žalobkyni poučil o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Žalobkyně před výzvou soudu k zaplacení soudního poplatku ani poté nepožádala o osvobození od soudních poplatků z důvodů stanovených v § 138 o.s.ř. a soudní poplatek ze žaloby nezaplatila ani do uplynutí lhůty k odvolání proti podanému usnesení ve smyslu § 9 odst. 7 zákona o soudních (KSCB 25 INS 24869/2013) poplatcích, takže odvolací soud nemá žádného zákonného důvodu, pro který by napadené usnesení změnil či zrušil.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I. stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, včetně akcesorického výroku o nákladech řízení. Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení žalovaným žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 17. dubna 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná