101 VSPH 136/2015-54
45 ICm 3829/2012 101 VSPH 136/2015-54 (KSHK 45 INS 7381/2012)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: JUDr. Jan Malý, sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Lukáše Suchochleba, zastoupený JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem, sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, proti žalovanému: Central systém s.r.o., sídlem Jiráskova 2042, Benešov, zastoupený Mgr. Renátou Pešlovou, advokátkou, sídlem Tomíčkova 2287/9, Praha 4, o popření pravosti vykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 45 ICm 3829/2012-32 ze dne 10. prosince 2014,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 45 ICm 3829/2012-32 ze dne 10. prosince 2014 se ve výroku pod bodem II. o náhradě nákladů řízení potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o žalobě na určení pravosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného poté, kdy žalobce vzal žalobu zpět jako důsledek toho, že přihlášku sporné pohledávky vzal žalovaný po podání incidenční žaloby zpět, pod bodem II. rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 16.456,-Kč, což jsou náklady, jež žalobci vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem, a pod bodem III. uznal žalobce povinným zaplatit soudní poplatek ze žaloby ve výši 1.000,-Kč.

Výrok o nákladech řízení mezi účastníky navzájem odůvodnil soud prvého stupně § 146 odst. 2 o.s.ř. tím, že předmět sporu odpadl, protože žalovaný přihlášku sporné pohledávky v insolvenčním řízení vzal zpět.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný včas odvolání, a to jen do výroku pod bodem II. o náhradě nákladů řízení. Poukázal v něm na to, že insolvenční soud správci neudělil souhlas k tomu, aby se v tomto incidenčním sporu nechal zastoupit, přičemž zastoupení insolvenčního správce advokátem v tomto sporu není důvodné, jestliže insolvenční správce sám má právnické vzdělání. V tomto sporu se nevyžadují žádné speciální znalosti právní problematiky, neboť nejde o spor skutkově a právně složitý. Žalobce má od 25.6.2014 pozastavenou činnost insolvenčního správce, neboť se stal ohlášeným společníkem VPI CZ, v.o.s., a dále je společníkem advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. a jeho zástupce JUDr. Milan Jelínek je také společníkem této společnosti, takže jde o subjekty personálně i majetkově propojené. Nelze přičítat k tíži věřitele, který má za oprávněné své nároky, a proto je do insolvenčního řízení přihlásí, aby v důsledku toho, že insolvenční správce úkony, které by měl činit v rámci své běžné činnosti sám, nechá dělat za úplatu třetí osobě, s níž je podnikatelsky propojen. Jelikož zastoupení advokátem není účelně vynaloženým nákladem 101 VSPH 236/2015 (KSPL 29 INS 26500/2014) k uplatňování nebo bránění se práva žalobcem navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř. a odvolání žalovaného neshledal důvodným.

Odvolací soud nesdílí právní názor žalovaného, že náklady žalobce na zastoupení advokátem nelze považovat za účelně vynaložené jen pro to, že také žalobce má právnické vzdělání. Tato námitka nemá oporu v právní úpravě, jež by zakazovala, aby se insolvenční správce v soudním sporu nechal zastoupit advokátem. To, že se insolvenční správce, byť sám s právnickým vzděláním, nechá zastoupit v incidenčním sporu vyvolaném insolvenčním řízením advokátem, patří mezi jeho základní zákonná práva, která musí být stejná, jako práva každého jiného účastníka sporného soudního řízení, v němž insolvenční správce nevykonává vlastní činnost správce, nýbrž je v postavení žalobce v soudním sporu. Zavinění žalovaného na zastavení řízení je zcela evidentní, neboť spornou přihlášenou pohledávku vzal o své vůli v insolvenčním řízení zpět, takže v důsledku tohoto jeho chování odpadl právní důvod incidenčního sporu. Žádný právní předpis nevylučuje, aby byl insolvenční správce zastoupen advokátem i tehdy, je-li sám advokátem. Insolvenční správce totiž obvykle vykonává svou činnost současně v různých insolvenčních řízení a je účasten mnoha incidenčních sporů. Na tom nic podle názoru odvolacího soud nemění ani okolnost, že mezi žalobcem a jeho zástupcem existuje personální propojení popsané žalovaným v odvolání, neboť z ničeho nelze dovodit, že by se žalobce v řízení nechal zastoupit advokátem JUDr. Jelínkem jen pro to, aby tím získal pro sebe nebo pro něj bezdůvodné obohacení. Závěr o tom, že zastoupení žalobce bylo ryze účelové, nelze učinit ani z toho, že insolvenční soud, jenž vykonává práva věřitelského výboru, do rozhodnutí soudu prvního stupně nedal souhlas s využitím právních služeb advokáta v tomto sporu. Jak odvolací soud zjistil z přípisu Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2015, insolvenční soud sdělil odvolacímu soudu na jeho žádost, že uděluje souhlas žalobci, aby si v tomto řízení o popření pohledávky nechal zastupovat advokátem. Leč i kdyby takový souhlas žalobce od insolvenčního soudu neobdržel, pak to neznamená, že by právo zastoupení advokátem insolvenční správce neměl, neboť důsledkem toho, že věřitelský výbor, potažmo insolvenční soud, předem neschválí dohodu správce a třetí osoby, že činnost, kterou je jinak povinen konat sám, provede místo něj tato osoba-zástupce, je primárně jen to, že nároky třetí osoby vyplývající z tohoto závazku správce nemohou být k tíži věřitelů uspokojovány z majetkové podstaty, ale správce je případně nese ze svého.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení úspěšnému žalobci náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.)

V Praze dne 15. června 2015 JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná