101 VSPH 129/2013-16
74 ICm 113/2012 101 VSPH 129/2013-16 (KSUL 74 INS 13553/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v právní vďci žalobce: Zdenďk anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Konstantina Biebla 2374/7, 434 01 Most, adresa pro doru ování: Odolice 31, 434 01 Odolice, proti žalovanému: UniCredit Leasing CZ, a.s., sídlem Radlická 14/3201, 150 00, Praha 5, IyO 15886492, o pop ení pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 74 ICm 113/2012-9 ze dne 6. února 2013,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 74 ICm 113/2012-9 ze dne 6. února 2013 se potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením .j. 74 ICm 113/2012-9 ze dne 6. února 2013 rozhodl o odmítnutí žaloby podané Zdeěkem Šenitkou (dále jen žalobce) na pop ení pravosti pohledávky žalovaného UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen žalovaný) ve výši 581.090,40 K v insolven ním ízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 74 INS 13553/2011 ve vďci dlužníka-žalobce a o tom, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

V od vodnďní rozhodnutí soud prvního stupnď uvedl, že v insolven ním ízení žalobce bylo rozhodnuto usnesením ze dne 26.10.2011 (A-14) o úpadku a o zp sobu jeho ešení oddlužením. V tomto insolven ním ízení p ihlásil žalovaný vykonatelnou pohledávku v celkové výši 581.090,40 K , která byla p i p ezkumném jednání dne 12.12.2012 pop ena žalobcem v celé p ihlášené výši 581.090,40 K co do její pravosti z d vodu, že žalovaným uplatnďný nárok nevznikl. Protože insolven ní soud rozhodl usnesením ze dne 30.12.2011 (B-4) o neschválení oddlužení žalobce a sou asnď dle § 405 odst. 2 insolven ního zákona rozhodl o zp sobu ešení jeho úpadku konkurzem, dospďl soud I. stupnď k závďru, že žalobce (jako insolven ní dlužník) není k podání inciden ní žaloby o pravost pohledávky žalovaného vďcnď aktivnď legitimován, nebo v p ípadď zp sobu ešení úpadku dlužníka konkursem má tuto aktivní legitimaci k podání žaloby na pop ení pravosti vykonatelné pohledávky jen insolven ní správce dlužníka nebo další vď itelé. Soud I. stupnď proto žalobu podanou insolven ním dlužníkem dle § § 160 odst. 4 insolven ního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení soudu I. stupnď se v as odvolal žalobce a namítal, že pohledávku žalovaného, kterou považuje za ned vodnou, ádnď pop el a v souladu 74 ICm 113/2012 (KSUL 74 INS 13553/2011) s pou ením soudu též podal svoji žalobu na pop ení pravosti této pohledávky, nebo bylo rozhodnuto v souvislosti s jeho úpadkem o povolení jeho oddlužení. Upozorěoval na skute nost, že insolven ní správce pohledávku žalovaného sám nepop el, a tak u init mďl, a soud by mďl p ihlédnout k tomu, že jsou ohrožena základní práva a svobody žalobce.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek v etnď p edcházejícího ízení a aniž by na izoval dle § 214 odst. 3 ob anského soudního ádu (o.s. .) jednání dospďl k závďru, že odvolání není opodstatnďno.

Podle § 160 odst. 1 a 4 insolven ního zákona inciden ní spor se projedná a rozhodne na návrh oprávnďné osoby, podaný v rámci insolven ního ízení u insolven ního soudu; tento návrh má povahu žaloby (1). Žalobu podanou podle odstavce 1 opoždďnď nebo osobou, která k tomu nebyla oprávnďna, insolven ní soud odmítne. Stejnď postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepoda ilo odstranit a které mu brání v ízení o ní pokra ovat (4).

Podle § 410 odst. 2 a 3 insolven ního zákona pop ení pohledávky nezajištďného vď itele dlužníkem má za trvání ú ink schválení oddlužení tytéž ú inky jako pop ení pohledávky insolven ním správcem; pro toto pop ení platí obdobnď ustanovení o zjištďní pohledávky týkající se insolven ního správce. Jestliže dlužník pop el pohledávku p i p ezkumném jednání, které se konalo p ed schválením oddlužení, nastávají ú inky tohoto pop ení dnem, kdy nastaly ú inky oddlužení; tento den je rozhodný i pro po átek bďhu lh t k podání žaloby o ur ení pravosti, výše nebo po adí pohledávky. Vď itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena dlužníkem, podávají žalobu vždy v i dlužníku (2). Jde-li o vykonatelnou pohledávku p iznanou pravomocným rozhodnutím p íslušného orgánu, m že dlužník jako d vod pop ení její pravosti nebo výše uplatnit jen skute nosti, které jsou d vodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je proml ená (3).

V projednávaném p ípadď vyplývá ze skutkových zjištďní soudu I. stupnď, s nimiž se i odvolací soud plnď ztotožěuje, že žalobce jako dlužník v insolven ním ízení projednávaném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 74 INS 13553/2011 pop el p i p ezkumném jednání dne 12.12.2011 vykonatelnou pohledávku žalovaného p ihlášenou v celkové výši 581.090,40 K . V uvedeném insolven ním ízení bylo nejprve povoleno oddlužení žalobce usnesením ze dne 26.10.2011 (A-14), oddlužení však nebylo schváleno a namísto oddlužení bylo rozhodnuto pravomocnď o zp sobu ešení úpadku dlužníka nepatrným konkursem (B-4). Svoji inciden ní žalobu o pop ení vykonatelné pohledávky žalovaného podal žalobce dne 12.1.2012, tedy ve lh tď 30 dn od konání p ezkumného jednání.

Z uvedeného vyplývá, že v insolven ním ízení nebylo o schválení oddlužení žalobce rozhodnuto, ú inky jeho pop ení pohledávky p ihlášené žalovaným (umožěující podat inciden ní žalobu o pop ení pravosti vykonatelné pohledávky) tak dle § 410 odst. 2 insolven ního zákona nenastaly.

Proto je správný závďr soudu I. stupnď o tom, že není dána aktivní legitimace žalobce jako dlužníka k projednání inciden ního sporu. Odvolací soud shodnď se soudem I. stupnď konstatuje též to, že na daný p ípad dopadá ustanovení § 192 odst. 3 insolven ního zákona (které upravuje pop ení pohledávky dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurs), dle kterého nemá pop ení pohledávky dlužníkem vliv na její zjištďní. Žalobce v postavení 74 ICm 113/2012 (KSUL 74 INS 13553/2011) insolven ního dlužníka za daného stavu není osobou oprávnďnou k podání inciden ní žaloby na pop ení vykonatelné pohledávky žalovaného, nebo takový postup mu umožěuje insolven ní zákon jen v p ípadď schváleného oddlužení (§410 insolven ního zákona). Odmítnutí žaloby dle § 160 odst. 4 insolven ního zákona bylo tedy namístď.

Odvolací soud v celém rozsahu usnesení soudu I. stupnď potvrdil podle § 219 za použití ust. § 157 odst. 2 o.s. . jako vďcnď správný, v etnď výroku o nákladech ízení, který správnď vychází v uvedeném p ípadď z § 146 odst. 3 o.s. ., nebo žaloba byla odmítnuta.

O nákladech odvolacího ízení rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 a 142 odst. 1 o.s. . a žádnému z ú astník rovnďž náhradu náklad ízení nep iznal, nebo žalobce nebyl v této ásti ízení úspďšný a žalovanému náklady odvolacího ízení nevznikly.

Závďrem odvolací soud dodává, že žalobci není odmítnutím jeho žaloby oděato právo na soudní ochranu, nebo jeho pop ení pohledávek v insolven ním ízení znemožěuje vď itel m po skon ení ízení využít seznamu zjištďných pohledávek jako exeku ního titulu k vymáhání neuspokojených pohledávek. Pop ení pohledávek vď itel tedy z stává i p i prohlášení konkursu významným prvkem právní ochrany dlužníka (zde žalobce) ú inkujícím ve vztahu k pohledávkám vď itel , které nebyly uspokojeny v rámci insolven ního ízení, tedy až pro dobu po skon ení insolven ního ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 14. kvďtna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová