101 VSPH 12/2011-31
91 ICm 1718/2010 101 VSPH 12/2011-31 (MSPH 91 INS 6761/2009)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr.Františka Kučery a soudců JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce: AHOLD Czech Republic, a.s., sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ 44012373, zastoupený JUDr.Sášou Navrátilovou, MBA, advokátkou, sídlem Zatloukalova 35, Brno, proti žalovanému: JUDr.Petr Michal, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, insolvenční správce dlužníka SeVeN M Vertriebs, s.r.o., o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 91 ICm 1718/2010-9 ze dne 6.ledna 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 91 ICm 1718/2010-9 ze dne 6.ledna 2011 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.výroku odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení pravosti své pohledávky za dlužníkem ve výši 171.401,59 Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka. Soud prvního stupně incidenční žalobu odmítl podle § 160 odst.4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že jde o žalobu opožděně podanou. Svůj závěr o opožděnosti žaloby odůvodnil tím, že přezkumné jednání, na kterém žalovaný popřel spornou pohledávku žalobce, se konalo dne 13.10.2010. Tohoto přezkumného jednání se žalobce nezúčastnil, a žalovaný jej proto písemným podáním vyrozuměl o popření jeho pohledávky do výše 171.401,59 Kč a ve vyrozumění jej použil o možnosti podat incidenční žalobu ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, nejpozději však do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Vyrozumění žalovaného bylo žalobci doručeno dne 14.10.2010, takže poslední den k podání incidenční žaloby připadl na den 13.11.2010. Žalobce však žalobu o určení pravosti své pohledávky doručil soudu až dne 16.11.2010, tedy po zákonné lhůtě. Pod body II. a III.výroku pak soud prvního stupně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobci po právní moci usnesení vrátí soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž uvedl, že právní závěr soudu prvního stupně o opožděnosti žaloby není správný. Potvrdil v odvolání, že vyrozumění žalovaného o popření pohledávky s poučení o možnosti podat incidenční žalobu bylo žalobci doručeno dne 14.10.2010. Žalobce však incidenční žalobu podal u soudu dne 12.11.2010, a to v souladu s § 42 odst.1 o.s.ř. v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové schránky. Žaloba byla odeslána dne 12.11.2010 z e-mailové adresy právního zástupce žalobce ve formě e-mailové zprávy bez elektronického podpisu na e-mailovou adresu Městského soudu v Praze. Doručení elektronického podání na podatelnu soudu prvního stupně dne 12.11.2010 bylo potvrzeno právnímu zástupci žalobce s tím, že podání bylo doručeno soudu dne 12.11.2010 v 16:39 hodin. Potvrzeno to bylo soudem opakovaně dne 15.11.2010 s tím, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského soudu v Praze dne 12.11.2010 a elektronický podpis nebyl ověřen. Poslední den lhůty k podání žaloby byl 13.11.2010 a originál žaloby byl žalobcem soudu doručen dne 16.11.2010, 91 ICm 1718/2010 (MSPH 91 INS 6761/2009) tedy v třídenní lhůtě, která je lhůtou procesněprávní, takže stačí, aby poslední den lhůty žalobce podal žalobu na poště, což učinil. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba neodmítá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, ani pro změnu napadeného usnesení.

Tento závěr dovodil odvolací soud zejména s ohledem na stručnost a neúplnost odůvodnění napadeného usnesení, v němž soud prvního stupně vychází jen z toho, že žalobu žalobce doručil soudu prvního stupně poprvé dne 16.11.2010, aniž by se součástí spisu v době jeho rozhodování stala oznámení podatelny soudu o doručení žaloby v elektronické podobě, které žalobce přiložil ke svému odvolání, a které tak soud prvního stupně při svém rozhodování nezvažoval. Jelikož z listin připojených k odvolání vyplývá, že žalovaný ve lhůtě stanovené zákonem žalobu doručoval soudu, je třeba, aby se především soud prvního stupně vypořádal s tvrzeními žalobce uvedenými v odvolání a s listinami k němu připojenými, aby ověřil jejich pravost a správnost a teprve poté bude mít spolehlivý skutkový podklad pro posouzení včasnosti podané žaloby v této věci.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle 219a odst.1 písm.a) a b) o.s.ř. zrušil a věc mu vrátil podle § 221 odst.1 písm.a) o.s.ř. k dalšímu řízení, v němž se soud prvního stupně vypořádá znovu s otázkou včasnosti podané žaloby s přihlédnutím k listinám a tvrzením obsaženým žalobcem v jeho odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15.dubna 2011

JUDr.František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová