101 VSPH 116/2012-85
70 ICm 996/2010 101 VSPH 116/2012-85 (KSUL 70 INS 3735/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo nám. 191/18, Dď ín, insolven ní správce dlužníka Ji ího Ku ery, zast. Mgr. Martinem Kolá em advokátem, sídlem Masarykovo nám. 3/3, Dď ín 1, proti žalovanému: CORSAIR (Luxembourg) N° 11 S.A., sídlem L-111 5 Luxembourg, Boulevard Konrad Adenaeur 2, Lucemburské velkovévodství, zast. Mgr. Soěou Bernardovou, advokátkou, sídlem Kolištď 55, Brno, o pop ení existence vykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 70 ICm 996/2010-56 ze dne 6. února 2012,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 70 ICm 996/2010-56 ze dne 6.února 2012 se ve výrocích pod body II. a III. zrušuje a vďc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. zastavil ízení o žalobď na pop ení vykonatelné pohledávky v celkové výši 1.191.357,47 K poté, kdy žalobce vzal žalobu v tomto rozsahu zpďt proto, že usnesením Vrchního soudu v Praze .j. 2 VSPH 1133/2010-P-2-16 bylo závaznď vy ešeno, že v tomto rozsahu vzal žalovaný svou pohledávku zpďt ještď p ed p ezkumným jednáním, takže nebyl žádný d vod, aby žalobce p ezkoumával pohledávku celou, tedy i ve výši 1.191.357,47 K . Pod bodem II. výroku soud prvního stupnď ur il, že žalovaný nemá za dlužníkem Ji ím Ku erou vykonatelnou pohledávku ve výši 170.757,20 K p iznanou mu pravomocným platebním rozkazem Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 20 Ro 897/94-12 z 9.8.1994 a pod bodem III. výroku rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 12.358,-K .

P i svém rozhodování ve vďci samé vyšel soud prvního stupnď ze zjištďní, že v rozsahu, v jakém v tomto sporu existenci vykonatelné pohledávky p ezkoumával, ji žalobce p i p ezkumném jednání konaném 27.7.2010 pop el. Pop ení od vodnil tím, že pohledávka byla dlužníkem již uhrazena, a pokud nebyla, pak jde o pohledávku ke dni doru ení p ihlášky proml enou. Pohledávka ve výši 170.757,20 K , ohlednď níž soud žalobď insolven ního správce vyhovďl (bod II. výroku), vznikla na základď smlouvy o úvďru, který poskytla yeská spo itelna, a.s. dlužníkovi smlouvou z 5.10.1992. P ed splatností úvďru vď itel tuto úvďrovou smlouvu ádnď vypovďdďl, takže splatnost úvďru nastala skon ením výpovďdní lh ty ke dni 30.1.1994. K tomuto dni inila dlužná ástka z úvďru 622.870,08 K . Dne 9.8.1994 vydal Okresní soud v Ústí nad Labem platební rozkaz .j. 20 Ro 897/94-12, 70 ICm 996/2010 (KSUL 70 INS 3735/2010) který nabyl právní moci 24.9.1994. Vď itel na základď tohoto platebního rozkazu podal dne 30.3.1998 u Okresního soudu v Dď ínď návrh na výkon rozhodnutí pro ástku 100.000,-K s p íslušenstvím. Spornou pohledávku postoupila yeská spo itelna, a.s. postupní smlouvou z 28.7.2003 žalovanému. V notá ském zápisu ze dne 30.10.2010 je zakotveno, že p vodní vď itel-yeská spo itelna, a.s. p ed notá kou uvedl, že se vzdává zástavního práva k nemovitostem, kterými byl zajištďn úvďr ze smlouvy z 5.10.1992. Tomu p edcházelo písemné vyrozumďní tohoto vď itele, že se vzdá zástavního práva poté, co na jeho ú et bude uhrazena ástka 625.000,-K z prodeje nemovitostí sloužících k zajištďní úvďru. Dlužník Ji í Ku era zahájil insolven ní ízení dne 12.4.2010, úpadek byl zjištďn usnesením z 3.5.2010. Na zvláštním p ezkumném jednání dne 27.7.2010 insolven ní správce pop el tuto pohledávku v celkové výši 1,362.114,64 K co do pravosti. Insolven ní správce podal žalobu 20.8.2010 a následnď ji pak vzal áste nď zpďt pro ástku 1,191.357,43 K , a to dne 2.11.2010, což koresponduje s postupem žalovaného, který rovnďž do této ástky vzal svoji p ihlášku pohledávky zpďt.

Na základď tďchto zjištďní dospďl soud prvního stupnď k závďru, že žalobce neprokázal, že by sporná pohledávka z úvďru byla zcela uhrazena a že pohledávka zanikla do výše 625.00,-K , nebo zánikem zástavního práva k této pohledávce není prokázáno, že zanikla také pohledávka vlastní. Vzdáním se zástavního práva zástavním vď itelem dochází jen k tomu, že se ze zajištďné pohledávky stává pohledávka nezajištďná, zástavní právo má pouze akcesorickou povahu a jeho zánikem nemohlo automaticky dojít k zániku vlastního dluhu, když v ízení bylo prokázáno, že dlužná pohledávka z úvďru byla uhrazena jen z ásti do výše 625.000,-K .

Shledal však d vodnou námitku proml ení sporné pohledávky, kterou uplatnil žalobce jako právní d vod pop ení pravosti sporné pohledávky p i p ezkumném jednání. Splatnost pohledávky z úvďru nastala 31.1.1994, takže k 1.2.1994 mohlo být právo ze smlouvy o úvďru uplatnďné vď itelem poprvé. Jelikož pohledávka ze smlouvy o úvďru je pohledávkou ze závazkového právního vztahu, je t eba otázku proml ení posoudit podle obchodního zákoníku. Podle § 408 odst. 1 tohoto zákona bez ohledu na jiná jeho ustanovení skon í proml ecí doba nejpozdďji po uplynutí 10 let ode dne, kdy za ala poprvé bďžet. Toto ustanovení obchodního zákoníku je t eba aplikovat na proml ení i ohlednď závazkového vztahu, kterým je i úvďrová smlouva, která má spot ebitelský charakter, nebo aplikace obch.zák. v otázce proml ení neznamená diskriminaci dlužníka (spot ebitele) na úkor vď itele. Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď úspďchem žalobce ve vďci samé.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný v as odvolání a napadl jím ur ovací výrok ve vďci samé pod bodem II. a akcesorický výrok o nákladech ízení. V odvolání vytýkal soudu prvního stupnď p edevším nesrozumitelnost a nep ezkoumatelnost od vodnďní napadeného rozsudku, v nďmž nikde nekonstatuje, že konkrétní pohledávka žalovaného za dlužníkem je proml ena, a z stává tedy neobjasnďno, z jakého d vodu soud prvního stupnď vyhovďl žalobď žalobce, když ur il, že žalovaný nemá za dlužníkem Ji ím Ku erou pohledávku v p ihlášené výši. Soud prvního stupnď se v napadeném rozsudku v bec nevypo ádal s tím, že i když jde v daném p ípadď o pohledávku z obchodního závazkového vztahu, žalovaný podal v as a ádnď návrh na na ízení výkonu rozhodnutí k uspokojení sporné pohledávky podle platebního rozkazu, a to dne 30.3.1998. Podle jeho návrhu byl soudem výkon rozhodnutí na ízen a do dnešního dne je veden u Okresního soudu v Dď ínď pod sp.zn. 37 E 711/1998. Protože exeku ní ízení není dosud skon eno, pak ízením o výkon rozhodnutí 70 ICm 996/2010 (KSUL 70 INS 3735/2010) došlo ke stanovení proml ecí doby ve smyslu § 402 obch.zák., takže nelze za dané situace uvažovat o tom, že by sporná pohledávka byla proml ena, nebo dlužník nem že takovou námitku proml ení ú innď vznést s ohledem na probíhající soudní ízení o výkon rozhodnutí. Proml ení by bylo možno konstatovat pouze v p ípadď, že by v proml ecí dobď vď itel neuplatnil svou pohledávku v i dlužníkovi v ádném ízení, a tak u init mďl a mohl. ízení o výkonu rozhodnutí žalovaný svým úkonem, a to návrhem na na ízení výkonu rozhodnutí, ovlivnit mohl a ú innď tak zastavil bďh proml ecí doby, ale zahájení insolven ního ízení vď itel-žalovaný ovlivnit nemohl, nebo jeho zahájení bylo otázkou úkon zcela odlišné osoby. Pokud by byl p ijat právní závďr soudu prvního stupnď, pak by pro proml ení p edmďtné pohledávky platil dvojí režim. V rámci vedeného výkonu rozhodnutí o proml enou pohledávku nejde, ale pro ú ely insolven ního ízení, by p itom o pohledávku proml enou šlo. Za nesprávné rovnďž považuje rozhodnutí soudu prvního stupnď o nákladech ízení s ohledem na závďry Vrchního soudu v Praze v usnesení z 31.3.2011, v nďmž Vrchní soud v Praze uzav el, že pohledávka v p vodnď p ihlášeném rozsahu nemďla být v bec p edmďtem p ezkumu, nebo ji vzal žalobce áste nď zpďt ještď p ed p ezkumným jednáním. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobu zamítl.

Žalobce vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve vďci samé jako vďcnď správný potvrdil. Poukázal na to, že podáním návrhu na výkon rozhodnutí se proml ecí doba nestaví a že ve vykonávacím ízení není možné námitku proml ení vznést, ale tato nemožnost se nep enáší do insolven ního ízení. Navíc návrh na výkon rozhodnutí žalovaný podal jen pro ástku 100.000,-K bez p íslušenství, p i emž v p ihlášené pohledávce požaduje na dlužné jistinď 32.849,-K a na úrocích z prodlení 137.908,20 K , ale toto p íslušenství není a nebylo p edmďtem ízení o výkon rozhodnutí u Okresního soudu v Dď ínď, takže p inejmenším v rozsahu p íslušenství jde o pohledávku ke dni podání p ihlášky již proml enou.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání p ezkoumal rozsudek soudu prvního stupnď, jakož i ízení jemu p edcházející a dospďl k závďru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro jeho potvrzení i jeho zmďnu.

Odvolací považuje za nutné nejprve konstatovat, že podle § 391 obch.zák. proml ecí doba bďží ode dne, kdy právo mohlo být uplatnďno u soudu. Toto ustanovení má obecnou povahu a platí podp rnď v p ípadď, že obchodní zákoník jinde nestanoví nďco jiného. Protože obchodní zákoník nemá v dalších ustanoveních žádné jiné ustanovení, které by upravovalo po átek bďhu proml ecí doby u práv p iznaných pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu, platí i u práv takto p iznaných, že proml ecí doba bďží ode dne, kdy právo mohlo být u soudu uplatnďno poprvé, v daném p ípadď dne 1.2.1994. Obchodní zákoník nemá výslovné ustanovení o proml ecí dobď, která uplatnďním práva u soudu p estala bďžet a ve svém bďhu po vydání pravomocného rozhodnutí (vyhovujícího) již dále nebďží. Pravomocné rozhodnutí soudu p iznávající plnďní však nezakládá novou proml ecí dobu, jak je tomu podle § 110 odst. 1 a 2 ob .zák. Rozhodnutím soudu p iznané právo se proml í až uplynutím obecné omezující proml ecí doby podle § 408 obch.zák., tedy uplynutím 10 let ode dne, kdy za ala u tohoto práva bďžet poprvé.

Aplikováno na tuto spornou vďc však nelze, ani s ohledem na shora uvedené zákonné zásady, p ejít bez povšimnutí (jak to u inil soud prvního stupnď v napadeném rozsudku), že žalobce tvrdil a prokazoval, že v pr bďhu maximální desetileté proml ecí doby stanovené v 70 ICm 996/2010 (KSUL 70 INS 3735/2010)

§ 408 odst. 1 obch.zák. podal žalovaný u soudu návrh na výkon rozhodnutí pohledávky p iznané mu pravomocným a vykonatelným platebním rozkazem vydaným Krajským soudem v Ústí nad Labem ( ást z toho je sporná pohledávka), že na základď tohoto návrhu Okresní soud v Dď ínď pod sp.zn. 2 E 711/98 na ídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dlužníka) a potvrzením tohoto soudu z 22.7.2010 prokazoval, že ízení o výkon rozhodnutí dosud není ani v rozsahu sporné p ihlášené pohledávky dosud skon eno, p i emž mezi ú astníky bylo sporné, zda je výkon rozhodnutí dosud veden a zda je veden jen pro dlužnou jistinu, nebo též i pro dlužné úroky z prodlení, které byly žalovaným rovnďž p ihlášeny do insolven ního ízení.

Pokud by bylo prokázáno, že je dosud veden soudní výkon rozhodnutí pro spornou pohledávku i pro její ást, tak v rozsahu, v jakém se výkon rozhodnutí týká sporné pohledávky, platí, že postavení vď itel dlužníka i insolven ního správce v insolven ním ízení je, co do možnosti zpochybnit (pop ít) nárok jiného vď itele, obdobné postavení dlužníka-povinného v exeku ním ízení. Nem že-li dlužník-povinný uplatnit námitku proml ení v exeku ním ízení, nem že ohlednď stejného práva tuto námitku uplatnit ani insolven ní správce i insolven ní vď itel v insolven ním ízení probíhajícím v dobď, kdy exeku ní ízení není skon eno.

Tento sv j právní závďr odvolací soud opírá o rozsudek Nejvyššího soudu yR sp.zn. 29 Cdo 1699/2010 ze dne 24.11.2011, který jej sice zaujal pro konkursní ízení, nicménď podle odvolacího soudu lze tyto závďry aplikovat i pro insolven ní ízení, které má stejný ú el a cíl jaký mďlo konkursní ízení.

A koliv je insolven ní ízení relativnď samostatným ízením, nelze v nďm pomíjet ú inky úkon , které vď itel u inil k zachování svých práv v ízení, jež v d sledku rozhodnutí soudu o úpadku nemohla dobďhnout. Rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka ani event. rozhodnutím o konkursu na majetek dlužníka (§ 140 a § 266 odst. 1 písm.k/, i/, z/) se probíhající ízení o výkon rozhodnutí p ihlášené pohledávky nep erušuje, toliko se neprovede, nebo p ednost má uspokojení pohledávky v režimu insolven ního zákona.

Jestliže tedy, jak tvrdí žalovaný, v dobď podání sporné p ihlášky pohledávky a ani v sou asné dobď není ízení o výkon rozhodnutí ohlednď sporné pohledávky ukon eno, je vylou eno, aby ohlednď uplatnďné pohledávky v ízení o výkon rozhodnutí nastaly ú inky popsané v § 405 obch.zák.

Jelikož se soud prvního stupnď v uplatnďnou námitkou proml ení vznesenou žalobcem z hlediska shora uvedených hledisek nezabýval a listiny, které žalobce dosud p edložil k d kazu o probíhajícím soudním ízení o výkon rozhodnutí ohlednď sporné pohledávky (jistina 32.849,-K , úroky z prodlení celkem 137.908,20 K ) neposta ují pro závďr ani pro to, zda ízení o výkon rozhodnutí není v tomto rozsahu skon eno, ani pro to, zda ízení o výkon rozhodnutí se týká nejen dlužné jistiny úvďru, ale i jejího p íslušenství v podobď úrok z prodlení, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď z tohoto d vodu v napadeném rozsahu zrušil (§ 219a odst 2 o.s. .) a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení, v nďmž si soud prvního stupnď k doplnďní dokazování vyžádá od Okresního soudu v Dď ínď spis týkající se výkonu rozhodnutí vedeného ohlednď sporné pohledávky a provede d kaz listinami v tomto spise založenými, nebo jen tak bude mít spolehlivý skutkový podklad pro závďr, zda a v jakém rozsahu žalobce m že v insolven ním ízení vznášet námitku proml ení vykonatelné pohledávky, která byla p ed zahájením 70 ICm 996/2010 (KSUL 70 INS 3735/2010) insolven ního ízení ádnď a v as uplatnďna v soudním ízení o výkon rozhodnutí. Sou asnď s novým rozsudkem pak rozhodne novď o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné.

V Praze dne 17. kvďtna 2012

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová