101 VSPH 113/2018-34
Číslo jednací: 129 ICm 13/2018 101 VSPH 113/2018-34 (KSPL 29 INS 16622/2013

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v právní věci

žalobkyně: Marie anonymizovano , anonymizovano , IČ 65538552, bytem Nečtiny 194, 331 62 Manětín zastoupená Mgr. Miladou Škvainovou, advokátkou sídlem 301 00 Plzeň, Koperníkova 831/21

proti

žalovaným: a/ 1. faktorská s.r.o., IČ 26777355 sídlem Svatopluka Čecha 413/7, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

b/ BP Integralis Limited sídlem Diagorou, Kermia Builging 6th 4, 1097, Nikósie, Kyperská republika

o návrhu na vydání předběžného opatření,

o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10.ledna 2018, č.j. 129 ICm 13/2018-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10.ledna 2018 č.j. 129 ICm 13/2018-10 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Krajský soud v Plzni jako soud prvního stupně odmítl návrh žalobkyně na nařízení předběžného opatření, kterým se v rámci sporu vedeného pod sp.zn. 129 ICm 13/2018 domáhala proti žalovaným (přihlášeným věřitelům do insolvenčního řízení vedeného proti žalobkyni) zákazu výkonu práv ze zástavní smlouvy až do pravomocného rozhodnutí incidenčního sporu.

Své rozhodnutí odůvodnil odkazem na § 75 odst.1 o.s.ř., podle něhož návrh na nařízení předběžného opatření, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije. Poukázal na to, že žalobkyně v návrhu nevylíčila žádné rozhodné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je namístě zatímně upravit poměry žalobkyně-

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová isir.justi ce.cz Číslo jednací: 129 ICm 13/2018 (KSPL 29 INS 16622/2013 insolvenční dlužnice a neobsahuje konkrétní návrh, tedy jakým způsobem má být výkon zástavního práva žalovaných soudem omezen.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, které k výzvě soudu prvního stupně doplnila tak, že pokud by soud nevydal jí navržené předběžné opatření, hrozí jí bezprostředně majetková, finanční i zdravotní újma, k níž došlo již provedením dražby jejího majetku, takže se domáhá svým návrhem na předběžné opatření, aby soud anuloval dražbu, v níž byla prodána nemovitost v jejím vlastnictví, neboť probíhá incidenční spor v této věci, přičemž se domáhá, aby soud zakázal žalovaným výkon práv, které jim jako zástavním věřitelům náleží podle zástavní smlouvy ze dne 6.4.2010, jež byla sjednána mezi žalobkyní a žalovaným 1/ a současně žádá, aby soud v předběžném opatření prohlásil za neplatnou dražbu č. 855/2015 a aby tuto dražbu anuloval. Současně s tím doložila potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků v řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. a dospěl k závěru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro potvrzení napadeného usnesení ani pro jeho změnu.

Navrhovatelka předběžného opatření v odvolacím řízení upřesnila svůj návrh na jeho nařízení tak, že žádá, aby soud v incidenčním řízení, v němž se domáhá určení neplatnosti smlouvy o úvěru a neexistence zástavního práva váznoucího na nemovitosti v jejím vlastnictví, soud předběžným opatřením rozhodl o neplatnosti dražby, v níž byl prodán její majetek v rámci insolvenčního řízení vedeného proti ní, z níž výtěžek zpeněžení by obdržel žalovaný 2/, který však není zajištěným věřitelem, a dále návrh doplnila o skutkové okolnosti nutné pro nařízení předběžného opatření, které podle jejího názoru svědčí o tom, že jí hrozí majetková újma.

S ohledem na skutečnosti uvedené v doplnění odvolání nemůže tak obstát jinak správný právní závěr soudu prvního stupně v napadeném usnesení o tom, že návrh na nařízení předběžného opatření ve stadiu řízení před soudem prvního stupně měl vady, které bránily věcnému rozhodnutí soudu o něm, takže byl ze strany soudu namístě postup podle § 75a odst.1 o.s.ř., tedy odmítnutí návrhu na předběžné opatření.

Jen z tohoto shora uvedeného důvodu odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž nadále o návrhu na předběžné opatření znovu rozhodne. Předtím však, než posoudí, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro jeho nařízení ve smyslu § 102 o.s.ř. ve spojení s § 75c o.s.ř., bude postupovat podle § 75b o.s.ř. a zjistí, zda navrhovatelka složila jistotu spolu s návrhem, rozhodne o jejím návrhu na osvobození od soudních poplatků spolu s posouzením, zda současně s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčila, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 15. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová