101 VSPH 113/2014-58
156 ICm 361/2013 101 VSPH 113/2014-58 (MSPH 59 INS 10401/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: Ing.Richard Jasinský, sídlem Moskevská 215/32, Praha 10, insolven ní správce dlužníka HGF DEVELOPMENT, s.r.o., zastoupený JUDr.Janem Tryznou, advokátem, sídlem Boti ská 4, Praha 2, proti žalovanému: Mikhail anonymizovano , anonymizovano , bytem Trnová 55, zastoupený JUDr.Miroslavem Houškou, advokátem, sídlem V Jámď 1, Praha 1, za ú asti Mďstského státního zastupitelství v Praze, o ur ení neú innosti právního úkonu dlužníka, o odvolání žalovaného proti usnesení Mďstského soudu v Praze .j. 159 ICm 361/2013-31 ze dne 15.ledna 2014, takto:

Usnesení Mďstského soudu v Praze .j. 159 ICm 361/2013-31 ze dne 15.ledna 2014 se potvrzuje.

Od vodnďní

Mďstský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením zamítl návrh žalovaného na p erušení tohoto ízení zahájeného na základď odp r í žaloby insolven ního správce dlužníka o ur ení neú innosti kupní smlouvy ze dne 16.11.2009 uzav ené mezi dlužníkem a žalovaným do právní moci rozhodnutí ve vďci vedené u Mďstského soudu v Praze pod sp.zn. 59 ICm 2014/2012, v nďmž probíhá inciden ní spor o ur ení pravosti pohledávek p ihlášených žalovaným do insolven ního ízení a žalobcem p i p ezkumném jednání pop ených. Soud dovodil, že ízení o ur ení existence pohledávky žalovaného v i dlužníkovi je nerozhodné pro posouzení d vodnosti žaloby v této vďci, takže návrh na p erušení ízení podle § 109 odst.2 písm.c) o.s. . není d vodný.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný v as odvolání, v nďmž uvedl, že sv j návrh na p erušení ízení zd voděoval tím, že otázka, zda mďl pohledávku zp sobilou k zapo tení a došlo k platném zapo tení, je de jure hmotnďprávním základem odp r í žaloby, takže má za to, že z hlediska posuzované vďci je podstatné, zda došlo k žalobcem tvrzenému zvýhodnďní vď itele. Nem že k nďmu dojít, jestliže bude postaveno najisto, že žalovaný má v i dlužníkovi p ihlášené pohledávky. Z tohoto hlediska se soud prvního stupnď s jeho návrhem na p erušení ízení v bec nevypo ádal, a nevyplývají z nďj žádné d vody, pro které návrh žalovaného zamítl.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s. . a odvolání žalovaného neshledal d vodným.

Spory na základď odp r í žaloby jsou inciden ními spory ve smyslu § 159 odst.1 písm.d) insolven ního zákona (dále jen IZ) ve znďní platném v dobď podání žaloby, p i emž to, zda je právní úkon dlužníka úkonem neú inným (odporovatelným) ve smyslu § 235 odst.2 IZ, se zakládá pouze rozhodnutím insolven ního soudu o žalobď insolven ního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkon m, a tuto otázku zásadnď nelze ešit jako otázku p edbďžnou v jiném sporu. Soud nem že být vázán právními závďry soudu v jiném 156 ICm 361/2013 (MSPH 59 INS 10401/2013) sporu o ur ení pravosti pohledávky žalovaného v i dlužníkovi p ihlášené jím do insolven ního ízení a insolven ním správcem p i p ezkumném jednání pop ené, nebo pravost pohledávky ve sporu vedeném u Mďstského soudu v Praze pod sp.zn. 59 ICm 2014/2012 žalovaný dovozuje ze smluv o p j ce a z nároku na úhradu nedoplatku na mzdď. Navíc Vrchní soud v Praze jako soud odvolací dne 18.2.2014 rozsudek Mďstského soudu v Praze vydaný ve vďci sp.zn. 59 ICm 2014/2012 zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení, takže p erušení tohoto sporu by bylo i v rozporu se zásadou hospodárnosti ízení. Základním d vodem pro zamítnutí návrhu žalovaného na p erušení tohoto ízení je však to, jak správnď dovodil soud prvního stupnď, že v jiném ízení není ešena otázka rozhodná pro posouzení neú innosti právního úkonu dlužníka, kterým je kupní smlouva ze dne 16.11.2009 o prodeji motorového vozidla žalovanému.

Z tďchto d vod odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď jako vďcnď správné podle § 219 o.s. . potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Mďstského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.dubna 2014

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová