101 VSPH 102/2013-88
156 ICm 1259/2012 101 VSPH 102/2013-88 (KSPL 56 INS 23802/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a Mgr.Luboše Dörfla v právní vďci žalobce: RYTA, s.r.o., Iy 26354870, sídlem Bezru ova 1159, Rokycany, zastoupený Mgr. Markem Dejmkem, advokátem, sídlem Denisovo náb eží 6, Plzeě, proti žalovanému: TECHFLOOR, s.r.o., Iy 25350650, sídlem 17.listopadu 454, Roztoky, zastoupený JUDr. Hanou Neštickou, advokátkou, sídlem Je ná 1, Praha 2, o žalobď na pop ení pohledávky žalovaného, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j. 156 ICm 1259/2012-50 ze dne 25.zá í 2012, takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. 156 ICm 1259/2012-50 ze dne 25.zá í 2012 se pod bodem I.výroku potvrzuje, pod bodem II.výroku se mďní tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu náklad ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr.Hany Neštické ástku 13.496,80 K .

II.Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr.Hany Neštické ástku 8.228,-K .

Od vodnďní

Krajský soud v Plzni jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku zamítl žalobu na ur ení, že pohledávky .1-4 uplatnďné žalovaným v insolven ním ízení vedeném na dlužníka Vodní stavby Rokycany, s.r.o. (dále jen dlužník) v celkové výši 2,425.228,80 K nejsou po právu, a pod bodem II.výroku rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému na náhradu náklad ízení 18.185,30 K .

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-žalovaný p ihlásil do insolven ního ízení dlužníka ty i díl í pohledávky ze smlouvy o dílo, kterou uzav el s insolven ním dlužníkem, a to v celkové výši 2,425.228,80 K ; právním d vodem všech díl ích pohledávek je stejná smlouva o dílo, p edávací protokol ze dne 21.5.2010 a faktura .10020021, 156 ICm 1259/2012 (KSPL 56 INS 23802/2011)

-žalobce, který je rovnďž vď itelem insolven ního dlužníka, pohledávky shora uvedené (dále jen sporná pohledávka) pop el co do pravosti se zd vodnďním, že sporná pohledávka byla dlužníkem dne 16.8.2010 zaplacena zápo tem vzájemných pohledávek, a to na základď smlouvy o postoupení pohledávek, kterou dne 16.8.2010 uzav el žalovaný, insolven ní dlužník a spole nost MIRAM CZ, s.r.o. a v této smlouvď došlo k vzájemnému zápo tu pohledávek mezi insolven ním dlužníkem a žalovaným, a p edmďtem vzájemného zápo tu byla rovnďž p ihlášená pohledávka, -z listiny ozna ené jako smlouva o postoupení pohledávky , na které je uvedeno datum 16.8.2010, pak zjistil, že jako ú astníci smlouvy jsou v ní uvedeni insolven ní dlužník v roli postupitele, žalovaný v roli postupníka a spole nost MIRAM CZ, s.r.o. jako dlužník. V lánku III. listiny je uvedeno, že žalovaný tímto zapo ítává proti pohledávce insolven ního dlužníka na úhradu kupní ceny za postoupení pohledávky podle odstavce II. smlouvy svoji pohledávku za touto spole ností citovanou v lánku I. odstavec 2 této smlouvy, ímž jeho závazek zaniká. Insolven ní dlužník prohlásil, že s tímto zápo tem souhlasí a p istupuje k nďmu bez výhrad. Text této smlouvy byl podepsán zástupcem insolven ního dlužníka, zástupcem žalovaného, spole nost MIRAM CZ, s.r.o. smlouvu nepodepsala, -dopisem ze dne 17.8.2010 zjistil, že tento den zástupce žalovaného zaslal insolven nímu dlužníkovi návrh shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek s tím, že pokud bude s návrhem souhlasit, a po podepsání smlouvy a zajištďní podpisu zástupce MIRAM CZ, s.r.o. zašle jeden výtisk smlouvy zpďt na doru ovací adresu TECHFLOOR, s.r.o.; dopis byl na poštu k p epravď p edán dne 17.8.2010, -z listiny ozna ené jako oznámení o zániku návrhu ze dne 28.6.2011 zjistil, že jednatel žalovaného sdďluje insolven nímu dlužníkovi, že vzhledem k tomu, že do uvedeného dne neobdržel akceptaci návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pak návrh ve smyslu § 43b ob .zák. zanikl a nemá žádné právní ú inky; dopis byl p edán na poštu dne 28.6.2011, -dále soud provedl d kaz výslechem svďdka Josefa Neštického a e-mailovou korespondencí mezí tímto svďdkem a zástupcem insolven ního dlužníka, avšak z tďchto d kaz neprovádí v napadeném rozsudku žádná zjištďní.

Na základď zjištďní dovozených z provedených d kaz pak dospďl soud prvního stupnď k závďru, že žaloba není d vodná. Jelikož d vodem pop ení sporné pohledávky žalobcem bylo to, že pohledávka zanikla, a to k datu 16.8.2010 zápo tem vzájemných pohledávek mezi insolven ním dlužníkem a žalovaným, zamď il soud prvního stupnď dokazování k této mezi ú astníky sporné skute nosti. Dovodil, že smlouva opat ená datem 16.8.2010, mezi jejími ú astníky, kterým mďli být kromď žalovaného a insolven ního dlužníka i spole nost MIRAM CZ, s.r.o., uzav ena nebyla, nebo spole nost MIRAM CZ, s.r.o. tuto smlouvu nikdy nepodepsala a teprve dne 17.8.2010 žalovaný posílá insolven nímu dlužníkovi poštou návrh této smlouvy, takže insolven ní dlužník ji nemohl podepsat s datem 16.8.2010. Nebylo prokázáno, že by insolven ní dlužník poté, kdy zajistil podpis spole nosti MIRAM CZ, s.r.o., tento návrh postupní smlouvy zaslal zpďt žalovanému, který návrh smlouvy vypracoval, takže smlouva o postoupení pohledávky nebyla uzav ena, a to ani ke dni 16.8.2010, ani v jiném termínu. Návrh smlouvy proto zanikl na základď oznámení žalovaného obsažené v dopisu ze dne 28.6.2011. Jestliže smlouva datovaná 16.8.2010 nebyla nikdy uzav ena, nemohlo dojít k zániku žalobcem pop ené pohledávky žalovaného v d sledku vzájemného zápo tu mezi insolven ním dlužníkem a žalovaným. Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď úspďchem žalovaného ve vďci.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání. Uvedl v nďm, že již p ed soudem 156 ICm 1259/2012 (KSPL 56 INS 23802/2011) prvního stupnď navrhoval provést d kaz výslechem Ing.Kafky, který vedl za insolven ního dlužníka jednání o uzav ení smlouvy, v níž je obsažen vzájemný zápo et pohledávek mezi insolven ním dlužníkem a žalovaným, a to k tomu, zda tato smlouva byla uzav ena. Soud tento návrh zamítl, takže rozhodl na základď nedostate nď zjištďného skutkového stavu vďci. Navíc bylo provedenými d kazy prokázáno, že mezi týmiž ú astníky byla uzav ena dne 30.7.2010 dohoda o úhradď závazku, kterou rovnďž došlo k zápo tu vzájemných pohledávek mezi insolven ním dlužníkem a žalovaným, a tedy došlo k zániku p ihlášené pohledávky žalovaného za insolven ním dlužníkem. Tato dohoda byla platnď uzav ena, a byla podepsána oprávnďnými zástupci všech jejích ú astník . Žalobce má za to, že p vodní dohoda ze dne 30.7.2010 byla nahrazena novou dohodou ze dne 16.8.2010, která vychází z p vodní dohody, obsahuje navíc pouze ru itelské prohlášení insolven ního dlužníka za dobytnost pohledávky. Žalobce má za to, že i tato druhá dohoda je platná (a nahrazuje p vodní) a že soud prvního stupnď platnost této dohody posoudil nesprávnď. K platnosti dohody o postoupení pohledávky není nezbytný souhlas dlužníka (MIRAM CZ, s.r.o.). Souhlas tohoto dlužníka s postoupením pohledávek nebyl v dohodď vymínďn, a není zákonnou podmínkou platnosti smlouvy o postoupení pohledávek. Navíc tato spole nost vyslovila s postoupením pohledávek souhlas již v dohodď ze dne 30.7.2010. Žalobce se neztotožěuje ani se závďrem soudu prvního stupnď, že žalovaný platnď odstoupil od návrhu na uzav ení smlouvy ze dne 16.8.2010, nebo návrh smlouvy byl insolven ním dlužníkem prokazatelnď p ijat d íve, než došlo k odstoupení od návrhu ze strany žalovaného. Pro p ípad, že by soud dovodil neplatnost dohody ze dne 16.8.2010, nemohlo dojít k nahrazení p vodní dohody a dohoda ze dne 30.7.2010 i nadále platná a také v ní je obsažen projev v le insolven ního dlužníka i žalovaného o zápo tu vzájemných pohledávek. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobď v plném rozsahu vyhovďl.

Žalovaný vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď potvrdil z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a dospďl k závďru, že odvolání žalobce není d vodné.

Právní závďr soudu prvního stupnď, že žalobce neprokázal, že by sporná pohledávka zanikla zápo tem provedeným ve smlouvď ze dne 16.8.2010, je správný a jednozna nď vyplývá, podle názoru odvolacího soudu, nejen z listiny ozna ené smlouva o postoupení pohledávek a opat ené datem 16.8.2010, nýbrž zejména z dopis žalovaného datovaných 17.8.2010 a 28.6.2011 odeslaných insolven nímu dlužníkovi žalovaným, p i emž žalobce jejich doru ení nerozporoval.

Z tďchto dopis soud prvního stupnď správnď zjistil, že listina opat ená datem 16.8.2010 je návrhem smlouvy o postoupení pohledávek vypracovaným žalovaným, který tento návrh odeslal insolven nímu dlužníku teprve dne 17.8.2010, takže smlouva nemohla být insolven ním dlužníkem podepsána dne 16.8.2010. V tomto dopise si rovnďž žalovaný jako navrhovatel smlouvy vyhradil, že návrh smlouvy má podepsat nejen insolven ní dlužník, ale i zástupce spole nosti MIRAM CZ, s.r.o., která je v záhlaví návrhu smlouvy ozna ena také jako ú astník smlouvy, a dále si vyžádal, aby podepsaný návrh smlouvy obďma tďmito spole nostmi insolven ní dlužník zaslal žalovanému zpďt na doru ovací adresu. Dopisem žalovaného ze dne 28.6.2011 pak žalovaný jako navrhovatel smlouvy o postoupení pohledávky opat ené datem 16.8.2010 oznámil insolven nímu dlužníkovi, že jelikož dosud neobdržel akceptaci návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, které mu 156 ICm 1259/2012 (KSPL 56 INS 23802/2011) zaslal dne 17.8.2010 ve smyslu § 43b ob .zák., návrh smlouvy o postoupení pohledávky zanikl, a nemá žádné právní ú inky.

K argumentaci žalobce v odvolání odvolací soud dodává, že jelikož smlouva o postoupení pohledávek ke své platnosti vyžaduje písemnou formu (§ 524 odst.1 ob .zák.), je taková písemná smlouva uzav ena, jen byl-li u inďn písemný návrh této smlouvy (existence takového návrhu byla prokázána), a jestliže návrh byl p ijat všemi osobami, kterým byl ur en.

Smlouva je ve smyslu § 43c odst.2 ob .zák. uzav ena až okamžikem, kdy je navrhovateli smlouvy doru en (p edán) souhlas s obsahem návrhu smlouvy, což se u písemné smlouvy dďje p ipojením podpisu na návrh smlouvy.

Jinak e eno, písemná smlouva o postoupení pohledávky je uzav ena až v okamžiku, kdy ostatní smluvní strany žalovanému jimi bez výhrad podepsaný návrh postupní smlouvy doru ily, což by musely u init d íve, než jim bylo doru eno oznámení žalovaného o zániku návrhu této smlouvy, obsažené v dopisu žalovaného insolven nímu dlužníku ze dne 28.6.2011.

Jelikož k tomu, že smlouva, v níž má být obsažen kompenza ní projev, v jehož d sledku p ihlášená pohledávka žalovaného zanikla, byla ádnď uzav ena, žalobce neozna il žádné relevantní d kazy, postupoval odvolací soud podle § 118a odst.3 o.s. ., a p i odvolacím jednání dne 23.5.2013 žalobce pou il, že d kazy jím navržené nesta í k prokázání tvrzení, že smlouvu ze dne 16.8.2010 insolven ní dlužník podepsal p ed tím, než mu bylo doru eno oznámení žalovaného ze dne 28.6.2011 o zániku návrhu této smlouvy, tedy že ji insolven ní dlužník podepsal p ed tímto oznámením a že také v této lh tď ji doru il zpďt žalovanému.

Žádné další d kazy žalobce k této skute nosti nenavrhl, a k prokázání shora uvedených zákonných náležitostí pot ebných k uzav ení písemné smlouvy neposta í žalovaným navržení svďdci p ed soudem prvního stupnď.

Navíc z písemného návrhu postupní smlouvy datované dnem 16.8.2010 podle názoru odvolacího soudu dále jednozna nď vyplývá, že v lí žalovaného, který návrh smlouvy inil, bylo, aby jej podepsaly všechny osoby, kterým je jeho návrh ur en. Za záhlaví, i z vlastního textu návrhu smlouvy vyplývá, že v lí žalovaného bylo, aby se ú astníkem smlouvy stala i spole nost MIRAM CZ, s.r.o. ozna ená v záhlaví smlouvy jako dlužník , která mďla podle lánku I. návrhu ve smlouvď u init uznání v tomto lánku uvedené pohledávky, a v návrhu je výslovnď tato spole nost ozna ena jako ú astník smlouvy, který má návrh smlouvy podepsat.

Pak ovšem podle § 44 odst.3 ob .zák. platí, že je-li návrh u inďn dvďma nebo více osobám, a z jeho obsahu vyplývá, že úmyslem navrhovatele je, aby všechny osoby, který je návrh ur en, se staly stranou smlouvy, je smlouva uzav ena, jestliže všechny tyto osoby návrh p ijmou. Z p edložené kopie návrhu postupní smlouvy opat ené datem 16.8.2010 jednozna nď vyplývá, že ji spole nost MIRAM CZ, s.r.o. nep ijala, nebo na návrhu smlouvy není podpis jejího zástupce.

Nelze p ijmout argumentaci žalobce, že pokud nebyla uzav ena postupní smlouva ze 156 ICm 1259/2012 (KSPL 56 INS 23802/2011) dne 16.8.2010 (p esnďji e eno, nebyl akceptován návrh smlouvy z tohoto data dalšími smluvními stranami), pak platí p edchozí dohoda mezi stejnými ú astníky uzav ená dne 30.7.2010, kterou mďl návrh smlouvy ze dne 16.8.2010 nahradit a kterou všechny smluvní strany podepsaly, takže k zániku sporné pohledávky žalovaného došlo zapo tením obsaženým v bodu 3 lánek II. této dohody.

Podle § 200 odst.2 IZ platí, že po uplynutí t í dn p ede dnem konání p ezkumného jednání o pop ené pohledávce již nelze mďnit vď itelem uplatnďný d vod pop ení pohledávky.

Pop ení sporné pohledávky žalobcem, které je sou asnď žalobou a má stejné náležitosti, jaké pro ni vyžaduje o.s. ., musí obsahovat údaj, zda se popírá pravost, výše i po adí pohledávky. Z formulá e pop ení pohledávky žalobcem jednozna nď vyplývá, že žalobce pop el pravost pohledávky žalovaného proto, že pohledávka zanikla vzájemným zapo tením pohledávek ke dni 16.8.2010, nebo dne 16.8.2010 uzav el žalovaný, insolven ní dlužník a spole nost MIRAM CZ, s.r.o. smlouvu o postoupení pohledávky, kterou dlužník postoupil ást své pohledávky za spole ností MIRAM CZ, s.r.o. na žalovaného, a to ve výši 2,425.228,80 K za nominální cenu pohledávky a vzájemné pohledávky dlužníka a žalovaného obď ve stejné výši byly zapo teny.

Jestliže žalobce v inciden ním sporu novď tvrdí, že sporná pohledávka zanikla zapo tením, které je obsaženo v dohodď ze dne 30.7.2010, jde o zmďnu právního d vodu pop ení ve smyslu § 202 odst.2 IZ, k nďmuž se nep ihlíží.

K zániku závazku zapo tením ve smyslu § 580 o.z. a § 358 až 364 obch.zák. dochází, jestliže nďkterý z ú astník smluvního vztahu u iní v i druhému projev smď ující k zapo tení. Podle údaj obsažených v pop ení pohledávky žalobcem mďlo dojít k zániku sporné pohledávky projevem zapo tení obsaženým ve smlouvď postupní ze dne 16.8.2010. Jelikož tato smlouva nikdy uzav ena nebyla, nebyl u inďn žádným z ú astník tohoto smluvního vztahu kompenza ní projev mající za následek zánik ur itého závazku, a sporná pohledávka žalovaného jím nemohla zaniknout, jak žalobce tvrdil v pop ení pohledávky. Jelikož pop ení pohledávky žalobcem neobsahovala tvrzení, že d vodem pop ení je zánik sporné pohledávky žalovaného v d sledku zapo tení obsaženého v dohodď ze dne 30.7.2010, nem že být tento v pop ení pohledávky neuvedený d vod pop ení žalobcem p edmďtem dokazování v inciden ním sporu a soud k nďmu nem že p ihlížet.

Z tďchto všech d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve výroku ve vďci samé jako vďcnď správný podle § 219 o.s. . potvrdil.

Výrok o náhradď náklad ízení mezi ú astníky je rovnďž co do základu vďcnď správný, avšak vzhledem k tomu, že k datu rozhodování o odvolání žalobce proti rozsudku soudu prvního stupnď, v nďmž je obsažen i akcesorický výrok o nákladech ízení, již nabyl ú innosti nález Ústavního soudu yR sp.zn. Pl. ÚS 25/12, kterým byla zrušena vyhláška . 484/2000 Sb., rozhodl odvolací soud znovu o výši náklad ízení, které vznikly žalovanému v souvislosti s jeho zastoupením advokátkou v ízení p ed soudem prvního stupnď, a to podle vyhlášky . 177/1996 Sb.

Výši mimosmluvní odmďny v tomto inciden ním sporu odvolací soud ur il podle § 9 odst.1 této vyhlášky ve znďní platném do 31.12.2012. Tato vyhláška byla novelizována 156 ICm 1259/2012 (KSPL 56 INS 23802/2011) vyhláškou .486/2012 Sb., která však nabyla ú innosti až dnem 1.1.2013, a podle lánku 2 této vyhlášky za právní služby poskytnuté p ede dnem ú innosti této vyhlášky p ísluší advokátovi odmďna podle vyhlášky ve znďní ú inném do dne nabytí ú innosti vyhlášky . 486/2012 Sb. Podle názoru odvolacího soudu inciden ní spor nelze pod adit pod žádný ze spor uvedených v odstavci 3 tohoto ustanovení vyhlášky, nebo žaloba na ur ení pravosti pohledávky, i její výše, nebo po adí je zvláštním typem ur ovací žaloby, sloužící jen pro pot eby insolven ního ízení, a jejím smyslem a ú elem je ur it, které pohledávky vď itel dlužníka budou v režimu insolven ního zákona uspokojeny a které nikoliv. Nezakládá se jimi žádný právní vztah nebo právo, nenahrazuje se jimi cizí v le, nesmď ují ke vzniku, zmďnď i zániku právního úkonu i dalších práv uvedených v odstavci 3 § 9 vyhlášky . 177/1996 Sb. Soud prvního stupnď rozhodl dne 25.9.2012, a odmďna za právní služby podle § 9 odst.11 inila v té dobď 1.500,-K za jeden úkon právní služby. Žalovanému náleží náhrada v podobď odmďny advokáta za 4 úkony právní služby ve výši 1.500,-K , dále 4 x 300,-K režijní paušál advokáta, cestovné ve výši 2.707,40 K , parkovné 47,-K a náhrada za ztrátu asu 1.200,-K s tím, že k tomu je p ipo teno DPH ve výši 21 %.

Vyhláškou .482/2012 Sb. byla novelizovaná vyhláška . 177/1996 Sb. s ú inností od 1.1.2013 a touto vyhláškou byl novelizován i odstavec 4 § 9 vyhlášky . 177/1996 Sb., v jehož písmenu c) je uvedeno, že ástka 50.000,-K se považuje za tarifní hodnotu ve vďcech rozhodovaných v ízeních o otázkách obchodních spole ností, družstev a jiných právnických osob, a dále ve vďcech rozhodovaných v insolven ním nebo obdobném ízení. Aplikace tohoto ustanovení novelizované vyhlášky proto p ichází v dané vďci v úvahu jen v souvislosti s náklady, jež vznikly žalovanému v souvislosti s jeho právním zastoupením advokátem ve stadiu odvolacího ízení.

P iznaná náhrada zahrnuje odmďnu za dva úkony právní služby ve výši 3.100,-K (porada s klientem 1,5 hodiny, ú ast na odvolacím jednání) dále 2 x 300,-K režijní paušál advokáta a DPH ve výši 21 %, celkem 8.228,-K .

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 23.kvďtna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová